Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH sạn NINH KIỀU 2 của CÔNG TY TNHH MTV 622

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
_____________________

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2
CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

HUỲNH THỊ CẨM LÝ

TIỀN VŨ PHONG
MSSV: 4093710
Lớp: Kinh tế học - K35

Cần Thơ - 2012LỜI CẢM TẠ
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ dạy của quý Thầy Cô
Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh
doanh đã t ận tâm truyền đạt cho em nhiều kiến thức quan trọng, giúp em tiếp
thu được những kiến thức cơ bản về ngành học của mình trong suốt thời gian
học tập tại trường.
Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đ ạo Công ty TNHH MTV 622,
cùng các cô, chú, anh, chị tại đơn vị thực tập, đã tạo điều kiện để em tiếp xúc
thực tế, vận dụng những kiến thức đã học tập tại trường vào thực tiễn và đặc
biệt đã giúp em hoàn thành đ ề tài luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên, với kiến thức
còn hạn chế và thời gian thực tập ngắn ngủi nên đề tài nghiên cứu của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý thầy cô và các anh, chị nơi em
thực tập góp ý thêm để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Đặc biệt em xin được cảm ơn sâu sắc đến cô Huỳnh Thị Cẩm Lý đã ân
cần, trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này.
Sau cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô cùng các cô, chú, anh, chị tại
Công ty TNHH MTV 622 luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác.
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012.
Sinh viên thực hiện

Tiền Vũ Phong

Trang i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học này do chính tôi thực hiện,
các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài
không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012.
Sinh viên thực hiện

Tiền Vũ Phong

Trang iiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012.
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Trang iii


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012.
Giáo viên hướng dẫn

Trang iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012.
Giáo viên phản biện

Trang v


MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU................................................................................ 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................. 2
1.3.1. Phạm vi không gian ................................................................................ 2
1.3.2. Thời gian nghiên cứu.............................................................................. 2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 2
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .............................................................................. 3
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ......................................................................................................................... 4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................... 4
2.1.1. Bản chất tài chính ................................................................................... 4
2.1.2. Khái niệm – Ý nghĩa và m ục đích phân tích tài chính ........................... 4
2.1.3. Giới thiệu hệ thống các loại báo cáo trong phân tích tài chính .............. 6
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 16
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 16
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 16
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ................................... 19
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ LĨNH V ỰC HOẠT ĐỘNG ........................ 19
3.1.1. Lịch sử hình thành ................................................................................ 19
3.1.2. Lĩnh v ực hoạt động............................................................................... 20
3.1.3. Cơ cấu tổ chức...................................................................................... 20
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG
KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2 CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 .............. 21
4.1. PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN ............................................................. 21
4.2. PHÂN TÍCH KẾT CẤU NGUỒN VỐN..................................................... 28

Trang vi


4.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN
KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2 CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 QUA 3
NĂM 2009 ĐẾN 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 .................................. 34
4.3.1. Đánh giá khái quát về doanh thu Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2
của Công ty TNHH MTV 622 qua 3 năm 2009 đến 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 ......................................................................................................... 34
4.3.2. Đánh giá khái quát về chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 của
Công ty TNHH MTV 622 qua 3 năm 2009 đến 2011 và 6 tháng đầu năm
2012................................................................................................................. 39
4.3.3. Đánh giá khái quát về lợi nhuận Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2
của Công ty TNHH MTV 622 qua 3 năm 2009 đến 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 ......................................................................................................... 43
4.4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ..................................................... 46
4.4.1. Phân tích tỷ số thanh khoản.................................................................. 46
4.4.2. Phân tích nhóm tỷ số quản trị nợ.......................................................... 49
4.4.3. Phân tích nhóm tỷ số hoạt động ........................................................... 52
4.4.4. Phân tích nhóm tỷ số khả năng sinh lời................................................ 55
4.5. PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT .................................................................. 58
4.5.1. Phân tích phương trình Dupont thứ nhất (phân tích ROA) .................. 58
4.5.2. Phân tích phương trình Dupont thứ hai (phân tích ROE) .................... 61
4.5.3. Phân tích mối quan hệ ROA và ROE bằng sơ đồ Dupont ................... 63
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2 CỦA CÔNG TY
TNHH MTV 622 .............................................................................................. 76
5.1. MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2............................................. 76
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ
HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2 ................................................................ 77
5.2.1. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu ................................................. 77
5.2.2. Nâng cao khả năng sinh lời .................................................................. 78
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 80
6.1. KẾT LUẬN.................................................................................................. 80
Trang vii


6.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................ 81

Trang viii


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Tình hình phân bổ tài sản của Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 qua
3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ............................................. 22
Bảng 2: So sánh chênh lệch giá trị và tỷ lệ về tình hình phân bổ tài sản của
Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 giữa các năm .................................................. 24
Bảng 3: Phân tích tỷ trọng của các khoản bị chiếm dụng................................... 27
Bảng 4: Tình hình phân bổ nguồn vốn của Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2
qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..................................... 29
Bảng 5: So sánh chênh lệch giá trị và tỷ lệ về tình hình phân bổ nguồn vốn
của Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 giữa các năm .......................................... 31
Bảng 6: Doanh thu Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 qua 3 năm 2009,
2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ................................................................. 35
Bảng 7: Các khoản mục chi phí của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2 qua 3
năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ............................................... 39
Bảng 8: Chênh lệch giá trị và tỷ lệ các khoản mục chi phí của Nhà hàng
khách sạn Ninh Kiều 2........................................................................................ 40
Bảng 9: Tỷ trọng phần trăm của chi phí phòng nghỉ, nhà hàng – dịch vụ
trong khoản mục chi phí của Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 ........................ 41
Bảng 10: Lợi nhuận ròng của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2 qua 3 năm
2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ...................................................... 44
Bảng 11: Tỷ số thanh toán của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2 qua 3 năm
2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ....................................................... 48
Bảng 12: Tỷ số quản trị nợ của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2 qua 3 năm
2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ....................................................... 51
Bảng 13: Nhóm tỷ số hoạt động của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2 qua 3
năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .............................................. 53
Bảng 14: Nhóm tỷ số khả năng sinh lời của Nhà hàng khách sạn Ninh kiều
2 qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .................................. 57

Trang ix


DANH MỤC HÌNH
Trang
Sơ đồ 1: Sơ đồ Dupont ....................................................................................... 15
Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV 622 ............................................. 20
Sơ đồ 3: Phân tích Dupont năm 2010 so với năm 2009 ..................................... 64
Sơ đồ 4: Phân tích Dupont năm 2010 so với năm 2009 (Nhánh 1) .................... 65
Sơ đồ 5: Phân tích Dupont năm 2010 so với năm 2009 (Nhánh 2) .................... 66
Sơ đồ 6: Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 ..................................... 68
Sơ đồ 7: Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 (Nhánh 1) .................... 69
Sơ đồ 8: Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 (Nhánh 2)..................... 70
Sơ đồ 9: Phân tích Dupont 6 tháng đầu năm 2012 so với 6 tháng đầu năm
2011 .................................................................................................................... 72
Sơ đồ 10: Phân tích Dupont 6 tháng đầu năm 2012 so với 6 tháng đầu năm
2011 (Nhánh 1) ...................................................................................................... 73
Sơ đồ 11: Phân tích Dupont 6 tháng đầu năm 2012 so với 6 tháng đầu năm
2011 (Nhánh 2)....................................................................................................... 74

Trang x


Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các
hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền
kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn
hạn và dài hạn. Một trong những hoạt động đó là phân tích tài chính và đánh giá
hiệu quả tài chính, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương
lai của doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV 622 là một doanh nghiệp Nhà nước
trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 9 trong suốt thời gian qua đã tự nâng cao, cải
thiện mình về nhiều mặt trong công tác quản lý, sản xuất để hoạt động ngày càng
hiệu quả, không những giúp Nhà nước thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế mà còn
đóng góp vào ngân sách nhà nước. Công ty TNHH MTV 622 được tổ chức theo
mô hình tổng công ty với nhiều công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh
vực khác nhau như cơ khí, xây lắp, xây dựng, khai thác cát đá, nhà hàng, khách
sạn…Ngày nay khi mức sống con người được nâng cao thì lĩnh vực nhà hàng
khách sạn phải phát triển để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.Trong hoạt
động kinh doanh nhà hàng khách sạn, Công ty TNHH MTV 622 sở hữu hệ thống
gồm 3 nhà hàng khách sạn lớn là Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều, Nhà hàng
khách sạn ninh kiều 2, Nhà hàng khách sạn Thiên Hải Sơn, trong đó Nhà hàng
khách sạn Ninh Kiều 2 có ưu thế về địa bàn hoạt động tại thành phố Cần Thơ
nhưng trong thời gian qua bên cạnh những mặt đạt được thì hoạt động kinh
doanh Nhà hàng khách sạn 2 của công ty vẫn p hải đối mặt với nhiều khó khăn,
cùng những điểm yếu còn tồn tại. Do đó, tổ chức và quản lý tốt tài chính doanh
nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và là điều kiện đảm bảo
thắng lợi trong sản xuất kinh doanh. Để tổ chức và quản lý tốt tài chính thì việc
phân tích tình hình tài chính là việc làm hết sức cần thiết nhằm đánh giá hiệu quả
sử dụng vốn , tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để
khắc phục, tìm ra những giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh của mình. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH
MTV 622 tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính Nhà hàng
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 1

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

khách sạn Ninh Kiều 2 của Công ty TNHH MTV 622” làm đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình.
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU
1.2.1.Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính Nhà hàng khách san Ninh Kiều 2, từ đó đưa
ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính.
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
Phân tích tình hình tài chính Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 của Công ty
TNHH MTV 622 từ năm 2009 đến 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 bao gồm:
 Phân tích tình hình tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản .
 Phân tích tình hình nguồn vốn và hiệu quả sử dụng ng uồn vốn.
 Đánh giá khái quát doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
 Phân tích các tỷ số tài chính .
 Phân tích tài chính Công ty bằng sơ đồ Dupont .
Tiến hành đánh giá, nhận xét và đề ra một số giải pháp giúp cải thiện tình
hình tài chính Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 của Công ty TNHH MTV 622 ổn
định và hoàn thiện hơn.
1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1.Phạm vi về không gian
Luận văn được thực hiện tại Công ty TNHH MTV 622.
1.3.2.Thời gian nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập từ 27/8/2012 đến
5/11/2012. Đề tài sử dụng số liệu trong 3 năm 2009 đến 2011 và 6 tháng đầu năm
2012.
1.3.3.Đối t ượng nghiên cứu
Phân tích bảng báo cáo tài chính Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2, chủ
yếu là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Phân tích các tỷ số tài chính.

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 2

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

1.4.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trần trí nhân - sinh viên khóa k33, đề tà i thực hiên ”Phân tích tình hình tài
chính nhà hàng khách sạn Ninh Kiều của Công ty TNHH MTV 622” nội dung
phân tích của đề tài là thông qua hệ thống các báo cáo tài chính, đánh giá và nhận
xét những mặt còn hạn chế để đề ra những giải pháp giúp doanh nghi ệp phát triển
ổn định và hoàn thiện hơn.
Đề tài nghiên cứu của em khác biệt về không gian cũng như thời gian, về
không gian là tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2, về thời gian là từ năm 2009 –
2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Nội dung phân tích đề tài nhằm g iúp có cái nhìn
khái quát hơn về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, đánh giá mức độ
hiệu quả sử dụng vốn, tìm ra những mặt còn hạn chế, từ đó, đề ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 3

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Bản chất tài chính
Tài chính là các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã
hội dưới hình thức giá trị, thông qua đó tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm
đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.
2.1.2.Khái niệm – ý nghĩa và mục đích phân tích tài chính
2.1.2.1.Khái niệm phân tích tài chính
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp,
công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế
toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra những
đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của
doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh
nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có
thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục tiêu
theo đuổi.
Vai trò của TCDN:
- Đảm bảo nhu cầu về vốn cho DN.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Việc tổ chức sử dụng vốn
tiết kiệm và hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mọi doanh
nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa
chọn dự án đầu tư tối ưu; huy động t ối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh
doanh, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng
quay của vốn, nâng cao khả năng sinh lời của vốn kinh doanh.
- Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Vai trò này của tài chính
doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn
đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ, đồng thời xác định giá bán hợp lý khi phát hành
cổ phiếu, hàng hoá bán, dịch vụ và thông qua hoạt động phân phối thu nhập của
doanh nghiệp, phân phối quỹ tiền thưởng, quỹ tiền lương, thực hiện các hợp đồng
kinh tế…
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 4

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

- Giám sát hoạt động chung của DN.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp là một tấm gương phản ánh trung
thực nhất mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài
chính thực hiện mà các nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy thực trạng
quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó có thể đánh giá khái quát và
kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những
vướng mắc, tồn tại để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động kinh
doanh nhằm đạt tới mục tiêu đã định.
2.1.2.2.Ý nghĩa của phân tích tài chính
- Qua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình
phân phối sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm
tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn.
- Phân tích tình hình tài chính là công cụ quan trọng trong các chức
năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức ho ạt
động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất
là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các
mục tiêu kinh doanh.
- Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ
công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng...
Đối với các nhà đầu tư:
Mối quan tâm của họ chủ yếu vào khả năng vốn, mức sinh lã i, khả
năng thanh toán vốn và rủi ro. Vì thế mà học cần thông tin về điều kiện tài chính.
Các nhà đầu tư còn quan tâ m đến việc điều hành hoạt động công tác quản lí.
Những điều đó tạo ra sự an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư.
Đối với nhà cho vay:
Mối quan tâm của họ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh
nghiệp. Qua việc phân tích tình hình tài chính của doanh ngh iệp, họ đặc biệt chú
ý tới số lượng tiền và các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, để từ đó có
thể so sánh được và biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp.
Đối với cơ quan nhà nước và người làm công:

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 5

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua việc phân tích tình hình tài
chính doanh nghiệp, sẽ đánh giá được năng lực lãnh đạo của ban giám đốc, từ đó
đưa ra các quyết định đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước nửa hay
không.
Bên cạnh các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư... Người lao động có
nhu cầu thông tin cơ bản giống như họ, bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách
nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ.
2.1.2.3.Mục đích phân tích tài chính
Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương
pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác
về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi
ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Quy trình
thực hiện phân tích tài chính ng ày càng được áp dụng rộng rãi trong mọi đơn vị
kinh tế được tự chủ nhất định về tài chính như các doanh nghiệp thuộc mọi hình
thức, được áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể và các cơ quan quản lý, tổ
chức công cộng. Đặc biệt, sự phát triển của các do anh nghiệp, của các ngân hàng
và thị trường vốn đã tạo nhiều cơ hội để phân tích tài chính chứng tỏ thực sự là
có ích và vô cùng cần thiết.
Phân tích tình hình tài chính là giúp nhà phân tích đánh giá chính
xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời, tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh
doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của
doanh nghiệp, để từ đó đưa ra quyết định cho thích hợp.
2.1.3.Giới thiệu hệ thống các loại báo cáo trong phân tích tài chính
2.1.3.1.Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng
để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất
định. Báo cáo này thường được lập vào thời điểm cuối quý và cuối năm bởi bộ
phận Kế toán, g iá trị biểu hi ện là tiền. Tác dụng của bảng là thấy được toàn bộ
giá trị tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn hình thành tài sản đó,
và đánh giá khái quát tình hình tài chính, sự biến động tăng giảm của nguồn vốn
chủ sở hữu.

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 6

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

Bảng cân đối kế toán kết cầu làm hai phần chính: Tài Sản và
Nguồn vốn.
Nguyên tắc: Tổng tài sản = Tổng Nguồn vốn.
Chỉ tiêu Tổng tài sản cho biết quy mô của doanh nghiệp, khi chỉ tiêu này
giảm cần xem xét đến khả năng giảm quy mô sản xuất kinh doanh.
Bên Tài sản chia thành Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn
Bên nguồn vốn chia thành: Vốn chủ sở hữu và Các khoản nợ phải
trả.
Các khoản nợ phải trả bao gồm: Ngắn hạn và dài hạn, hình thành từ:
Vay ngân hàng, phải trả người bán,…
Vốn chủ sở hữu gồm các nguồn: Vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu,
thặng dư vốn cổ phần, các quỹ,…
Mỗi chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán số l iệu phản ánh tại hai thời
điểm đầu năm và cuối kỳ. Qua đó ta đánh giá được các tài sản và nguồn vốn biến
động tăng hay giảm trong kỳ.
2.1.3.2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một loại báo cáo tài chính
thể hiện kết quả của quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một
khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này thường được lập vào cuối quý hoặc cuối
năm bởi bộ phận Kế toán của công ty.
Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm:
- Phần I: Lãi, lỗ: Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt
động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước
(để so sánh), tổng số phát sinh của ký báo cáo và số lũy kế từ đầu năm đến cuối
kỳ báo cáo.
- Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh
tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác.
- Phần III: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, được hoàn lại,
được miễn giảm, thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa.
Nội dung của báo cáo thu nhập được khái quát thành biểu thức:
Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 7

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

2.1.3.3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho bạn biết bạn có bao nhiêu tiền
vào đầu kỳ và còn lại bao nhiêu vào cuối kỳ. Nó mô tả công ty đã thu và chi bao
nhiêu tiền trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc sử dụng tiền được ghi thành
số âm, và nguồn tiền được g hi thành số dương.
Vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thực hiện những phép tính
như báo cáo thu nhập. Nếu không có giao dịch bằng tiền, thì hoạt động giao dịch
đó sẽ không được phản ánh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Tiền tồn cuối kỳ = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính + Lưu chuyền tiền thuần từ
hoạt động đầu tư + Tiền và tương đương tiền đầu kỳ.
2.1.3.4.Thuyết minh báo cáo tài chính
Nhằm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh
chưa có trong hệ thống các báo cáo tài chính, đồng thời giải thích một số chỉ tiêu
mà trong các báo cáo tài chính chưa được trình bày, giải thích thêm một cách cụ
thể, rõ ràng.
Các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp có mối quan hệ mật
thiết với nhau, mỗi sự thay đổi của một chỉ tiêu trong báo cáo này trực tiếp hay
gián tiếp ảnh hưởng đến các báo cáo kia, trình tự đọc hiểu được các báo cáo tài
chính, qua đó nhận biết được và tập trung vào các chỉ tiêu tài chính liên quan trực
tiếp tới mục tiêu phân tích cần quan tâm.
2.1.4.Nội dung p hân tích tài chính tại Công ty
2.1.4.1.Phân tích kết cấu tài sản
Tài sản của Doanh nghiệp gồm có: tài sản ngắn hạn và tài sản dài
hạn.
Tài sản ngắn hạn bao gồm:
+ Tiền và các khoản tương đương tiền
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
+ Các khoản phải thu ngắn hạn
+ Hàng tồn kho
+ Tài sản ngắn hạn khác

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 8

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

Tài sản ngắn hạn chủ yếu được sử dụng để tiến hành thanh toán các
khoản nợ ngắn hạn.
Tài sản dài hạn bao gồm:
+ Các khoản phải thu dài hạn
+ Tài sản cố định
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
+ Tài sản dài hạn khác
Tài sản dài hạn được dùng để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị
phục vụ cho hoạt động sản xuất, được dùng để đầu tư vào hoạt động tài chính dà i
hạn, một phần cho các khách hàng thiếu nợ tiềm tàng, một phần đầu tư vào tài
sản dài hạn khác. Để phân tích kết cấu tài sản ta phân tích từng khoản mục chi
tiết của 2 khoản mục lớn là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
2.1.4.2.Phân tích kết cấu nguồn vốn
Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản, do đó hiệu quả sử
dụng tài sản cũng nói lên hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Hiệu quả sử dụng tài sản
cố định chính là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài
sản cố định. Nếu việc sử dụng tài sản cố định đem lại hiệu quả cao cho doanh
nghiệp thì cũng chứng tỏ nguồn vốn mà doanh nghiệp bỏ ra đầu tư vào tài sản cố
định cũng đem lại hiệu quả. Ngược lại, việc sử dụng tài sản cố định không đem
lại hiệu quả thì cũng chứng tỏ nguồn vốn mà doanh nghiệp bỏ ra đầu tư vào tài
sản cố định cũng không đem lại hiệu qu ả.
Kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp gồm hai phần: Nợ phải trả
và nguồn vốn chủ sở hữu nên để đánh giá hiệu quả sử dụng của tổng nguồn
vốn ta tiến hành đánh giá hiệ u quả của từng khoản mục nguồn vốn xem hiệu quả
sử dụng nợ phải trả và hiệu quả sử dụng n guồn vốn của chủ sở hữu là như thế
nào?
Nợ phải trả bao gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, đây là các
khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho người khác, doanh nghiệp có thể làm
tăng tổng nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất và các hoạt động khác đem lại lợi
nhuận bằng cách tăng thêm một khoản nợ ngắn hạn hoặc dài hạn. Tuy nhiên
cần phải xem xét khả năng sinh lợi và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Với một mức nợ cao, doanh nghiệp sẽ không tạo được niềm tin cho khách hàng,
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 9

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

nhà đầu tư và cả nhân viên.
2.1.4.3.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đi
sâu vào bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh (hay còn được gọi tắt là báo cáo thu nhập) nhằm xác định kết quả sản xuất
kinh doanh của một doanh nghiệp ở một kì kế toán nhất định (tháng, quí, năm).
Báo cáo kết quả hoạt độ ng kinh doanh phản ánh các chỉ tiêu
chính như sau:
a) Doanh thu: Trong phần này thường gồm các chỉ tiêu liên
quan với doanh thu như doanh thu tính gộp (tổng doanh thu), thuế tiêu thụ,
chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần.
Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu này có thể khái quát bằng đẳng thức sau:
Doanh thu thuần = tổng doanh thu – các chỉ tiêu làm giảm doanh thu
b) Giá vốn hàng bán phản ánh toàn bộ chi phí cần thiết để mua
số hàng bán hoặc để sản xuất số hàng bán đó.
c) Chi phí hoạt động kinh doanh, bao gồm tất cả các khoản mục
chi phí liên quan đến khâu lưu thông hàng bán và khâu quản lí doanh nghiệp,
thường được chia làm hai loại tổng quát là chi phí lưu thông và chi phí quản lí.
d) Lãi (lỗ): Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kì, được
xác định qua đẳng thức sau:
Lãi (lỗ) = doanh thu thuần – chi phí hàng bán – chi phí hoạt động kinh doanh
Trên đây là các phần chính của báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, phần hoạt động chức năng. Nếu doanh nghiệp còn những hoạt động khác
thì kết quả hoạt động của những mặt này cũng được báo cáo tiếp theo sau phần
hoạt động chức năng.
2.1.4.4.Phân tích các tỷ số tài chính
Phân tích các tỷ số tài chính là một công cụ được sử dụng rộng rãi
trong phân tích báo cáo tài chính. Các nhà phân tích khảo sát các mối liên hệ
giữa các khoản mục khác nhau trong các báo cáo tài chính dưới hình thức các tỷ
số tài chính, so sánh chúng với nhau và cho chúng ta thấy được lợi ích của
chúng trong việc đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của một công ty. Các tỷ số
tài chính gồm bốn nhóm chủ yếu:
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 10

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

Các tỷ số thanh khoản: Đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ
ngắn hạn của công ty bằng các tài sản lưu động. Số liệu được sử dụng để tính hai
tỷ số này được lấy ra từ bảng cân đối kế toán. Tỷ số thanh khoản có ý nghĩa rất
quan trọng đối với các tổ chức tín dụng vì nó giúp các tổ chức này đánh giá
được khả năng thanh toán cho các khoản tín dụng ngắn hạn của công ty.
Các tỷ số quản trị nợ : Phản ánh cơ cấu nguồn vốn của một công ty.
Cơ cấu vốn có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các cổ đông và rủi ro phá
sản của một công ty.
Các tỷ số về hiệu quả hoạt động: Đo lường hiệu quả quản lí các loại
tài sản của công ty.
Các tỷ số khả năng sinh lợi
a) Tỷ số về khả năng thanh khoản
+ Khả năng thanh toán hiện thời (K)
Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể tự trả nợ trong kỳ của doanh
nghiệp, đồng thời nó chỉ ra phạm vi, qui mô mà các yêu cầu của các chủ nợ
được trang trải bằng những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền phù hợp với thời
hạn trả nợ.
Tỷ số này được xác định bằng công thức:
Tài sản lưu động
Tỷ số thanh toán hiện thời =

( Lần)
Nợ ngắn hạn

Trong đó:
Tài sản lưu động : Là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong
khoản thời gian dưới một năm. Cụ thể bao gồm các khoản: tiền mặt, đầu tư ngắn
hạn, các khoản phải thu và tồn kho.
Nợ ngắn hạn: Là toàn bộ các khoản nợ có thời hạn trả dưới một năm kể
từ ngày lập báo cáo. Cụ thể bao gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích
lũy và các khoản nợ ngắn hạn khác.
Tỷ số thanh toán hiện thời lớn hơn hoặc bằng 2 (>=2) chứng tỏ sự bình
thường trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khi giá trị tỷ số này giảm,
chứng tỏ khả năng trả nợ của doanh nghiệp đã giảm và cũng là dấu hiệu báo
trước những khó khăn tài chính tiềm tàng. Tuy nhiên, khi tỷ số này có giá trị quá
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 11

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

cao, thì có nghĩa là doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động hay, đơn
giản là việc quản trị tài sản lưu động của doanh nghiệp không hiệu quả vì có quá
nhiều tiền mặt nhàn rỗi hay có quá nhiều nợ phải đòi…Do đó có thể làm giảm
lợi nhuận của doanh nghiệp.
+ Tỷ số thanh toán nhanh (KN)
Tỷ số này cho biết khả năng thanh khoản thực sự của doanh nghiệp và
được tính toán dựa trên các tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền
để đáp ứng những yêu cầu thanh toán cần thiết.
Tỷ số thanh toán nhanh được tính theo công thức :
Tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn kho
Tỷ số thanh toán nhanh =

(lần )
Nợ ngắn hạn

Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy
nhiên, hệ số quá lớn lại gây ra tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung
quá nhiều vào vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản phải thu…có thể
không hiệu quả.
b) Các tỷ số về quản trị nợ
+ Tỷ số nợ trên tổng tài sản: thường được gọi là tỷ số nợ, đo lường
mức độ sử dụng nợ của một công ty trong việc tài trợ cho các loại tài sản hiện
hữu.
Tổng nợ phải trả
Tỷ số nợ =

( Lần)
Tổng giá trị tài sản

Trong đó:
Tổng nợ phải trả: Được xác định bằng tổng số nợ phải trả ở phần nguồn
vốn trong bảng cân đối kế toán.
Tổng giá trị tài sản : Được xác định bằng tổng giá trị tài sản ngắn hạn
cộng giá trị tài sản dài hạn .
Hệ số nợ dùng để đo lường sự góp vốn của chủ doanh nghiệp so với số nợ
vay. Các chủ nợ rất ưa thích hệ số nợ vừa phải, hệ số nợ càng thấp món nợ của
họ càng được đảm bảo thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.
Khi hệ số nợ cao có nghĩa là chủ doanh nghiệp chỉ góp một phần vốn nhỏ trong
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 12

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

tổng số vốn thì rủi ro trong kinh doanh chủ yếu do chủ nợ gánh chịu.
+ Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Đo lường tương quan giữa nợ và
vốn chủ sỡ hữu của một công ty.
Tổng nợ phải trả
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu =

(Lần)
Vốn chủ sở hữu

Trong đó:
* Tổng số nợ phải trả được xác định bằng tổng số nợ phải trả ở phần
nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán.
* Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sở hữu của doanh nghiệp.
c) Tỷ số về hiệu quả hoạt động
+ Tỷ số vòng quay tồn kho
Tỷ số này đo lường mức doanh số bán liên quan đến mức độ tồn kho của
các loại hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu.
Tỷ số n ày được tính theo công thức:
Giá vốn hàng bán
Số vòng quay hàng tồn kho =

(Vòng)
Trị giá hàng tồn kho bì nh quân

Trong đó:
Giá vốn hàng bán : Là biểu hiện bằng tiền toàn b ộ chi phí của doanh
nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định.
Hàng hóa tồn kho bao gồm toàn bộ các loại nguyên vật liệu, sản phẩm
dở dang, thành phẩm, hàng hóa…
Vòng quay hàng tồn kho càng cao càng chứng tỏ (số ngày cho 1 vòng
ngắn ) càng tốt, tuy nhiên với số vòng quá cao sẽ thể hiện sự trục trặc trong khâu
cung cấp, hàng hóa dự trữ không kịp cung ứng kịp thời cho khách hàng khi
khách hàng có nhu cầu bất thường, gây mất uy tín doanh nghiệp.
+ Kỳ thu tiền bình quân
Kỳ thu tiền bình quân là khoản thời gian bình quân mà doanh nghiệp phải
chờ đợi sau khi bán hàng để nhận được tiền hay nói cách khác là số ngày mà
doanh thu tiêu thụ bị tồn dưới hình thức khoản phải thu. Tỷ số này dùng để đo
lường khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm trong quá trình thanh toán, được
GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 13

SVTH: Tiền Vũ Phong


Luận văn tốt nghiệp

xác định bởi công thức:
Các khoản phải thu bình quân
Kỳ thu tiền bình quân =
Doanh thu bình quân một ngày
Trong đó:
* Các khoản phải thu ở đây chủ yếu là các khoản phải thu từ khách hàng
do chính sách bán chịu hàng hóa của doanh nghiệp.
* Hệ số trên về nguyên tắc càng thấp c àng tốt; Tuy nhiên phải căn cứ vào
chiến lược kinh doanh, phương thức thanh toán, tình hình cạnh tranh trong từng
thời điểm hay thời kỳ cụ thể.
+ Vòng quay tài sản cố định
Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định.
Chỉ tiêu này nói lên mỗi đồng tài sản cố định có thể làm ra bao nhiêu
đồng doanh thu sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. Được xác định bởi công
thức:
Doanh thu thuần
Vòng quay tài sản cố định =

(Vòng)
Tổng giá trị tài sản cố định ròng bình quân

Tỷ số này cao phản ánh tình hình hoạt động tốt của công ty đã tạo ra mức
doanh thu thuần cao so với tài sản cố định.
+ Vòng quay tổn g tài sản
Tỷ số vòng quay tổng tài sản đo lường hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản
trong công ty.
Doanh thu thuần
Vòng quay tổng tài sản =

(Vòng)
Tổng giá trị tài sản bình quân

d) Các tỷ số khả năng sinh lời
+ Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS): Phản ánh khả năng
sinh lời trên cơ sở doanh thu được tạo ra trong kì. Nói một cách khác, tỷ số này
cho chúng ta biết một đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.

GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý

Trang 14

SVTH: Tiền Vũ Phong


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x