Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HUYỆN BÌNH MINH

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thưc hiện:

LÊ THỊ THU TRANG

BÙI MINH LUÂN
MSSV: 4093691
Lớp: Kinh tế học – Khóa 35

CẦN THƠ - 2012Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
____________________________

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HUYỆN BÌNH MINH

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

LÊ THỊ THU TRANG

BÙI MINH LUÂN
MSSV: 4093691
Lớp: Kinh tế học - Khóa 35

Cần Thơ - 2012

GVHD: Lê Thị Thu Trang

ii

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

LỜI CẢM TẠ
_____________________________________________
Trong suốt thời gian em thực hiện đề tài nghiên cứu này đã nhận được
sự giúp đỡ to lớn từ phía nhà trường và cơ quan thực tập. Đề tài là cơ hội quan
trọng để em trải nghiệm sự khác biệt giữ kiến thức em được học ở trường và môi


trường thực tế.
Qua quá trình thực tập em đã có dịp tiếp xúc với môi trường làm việc
và học hỏi được không ít các kiến thức trong thực tế công việc. Có được điều đó
em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn huyện Bình Minh, cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng đã chấp nhận cho em
thực tập tại Ngân hàng, cảm ơn các cô chú, anh chị trong Phòng tín dụng đã nhiệt
tình hướng dẫn trong thời gian em thực hiện đề tài.
Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các thầy cô đã giảng dạy em trong thời
gian vừa qua. Đó là nền tảng kiến thức quý giá mà em có được để có thể hoàn
thành đề tài này.
Đặc biệt, em xin cảm ơn cô Lê Thị Thu Trang đã giành nhiều thời
gian, công sức hướng dẫn và đóng góp ý kiến để đề tài em được hoàn chỉnh hơn.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng song với khả năng hạn chế nên đề tài
nghiên cứu này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong nhận
được sự chỉ bảo góp ý của thầy cô và bạn bè để em có thể hoàn thành tốt hơn.
Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô khoa KT -QTKD, cô Lê Thị
Thu Trang, Ban giám đốc và các cô chú, anh chị trong Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện Bình Minh lời chúc sức khỏ e và thành đạt.
Cần Thơ, n gày….tháng …. năm ……
Sinh viên thực hiện

Bùi Minh Luân

GVHD: Lê Thị Thu Trang

iii

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

LỜI CAM ĐOAN
_____________________________________________

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên
cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày …. tháng .…năm .….
Sinh viên thực hiện

Bùi Minh Luân

GVHD: Lê Thị Thu Trang

iv

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
_______________________________________________

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bình Minh, ngày …. tháng …. năm ……..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

GVHD: Lê Thị Thu Trang

v

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên người hướng dẫn: Lê Thị Thu Trang
Học vị: Thạ c Sĩ
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ
Họ và tên sinh viên: Bùi Minh Luân
Mã số sinh viên: 40 93691
Chuyên ngành: Kinh tế học
Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN
BÌNH MINH.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo .............................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Hình thức trình bày .................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ......................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ..............................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được ............................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Các nhận xét khác .....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Kết luận ......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Cần Thơ, ngày ...... tháng ...... năm ……
Giáo viên hướng dẫn

Lê Thị Thu Trang
GVHD: Lê Thị Thu Trang

vi

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
________________________________________________

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm ……
Giáo viên phản biện
(ký và ghi họ tên)

GVHD: Lê Thị Thu Trang

vii

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

MỤC LỤC
Bìa ............................................................................................................................i
Lời cảm tạ .............................................................................................................. ii
Lời cam đoan ........................................................................................................ iii
Nhận xét của cơ quan thực tập ...............................................................................iv
Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn.........................................................................v
Nhận xét của Giáo viên phản biện .........................................................................vi
Mục lục ................................................................................................................ vii
Danh mục bảng ......................................................................................................xi
Danh mục hình.................................................................................................... xiii
Danh mục các từ viết tắt ......................................................................................xiv
Chương 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .....................................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ...............................................................................2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...............................................................................2
1.4.1. Phạm vi về không gian .............................................................................2
1.4.2. Phạm vi về thời gian .................................................................................2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................2
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................5
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về Ngân hàng thươ ng mại (NHTM) .....................5
2.1.1.1. Khái niệm về NHTM ........................................................................5
2.1.1.2. Chức năng của NHTM ......................................................................5
2.1.2. Một số khái niệm về cơ bản về tín dụng ..................................................5
2.1.2.1. Khái niệm về tín dụng: ......................................................................5
2.1.2.2. Vai trò của tín dụng...........................................................................6
2.1.3. Lý thuyết về huy động vốn .......................................................................6
GVHD: Lê Thị Thu Trang
Luân

viii

SVTH: Bùi Minh


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

2.1.3.1. Khái niệm về vốn và huy động vốn ..................................................6
2.1.3.2 Vai trò của vốn và công tác huy động vốn.........................................7
2.1.3.4. Các hình thức huy động vốn .............................................................7
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hoạt động tín dụng của Ngân hàng ..............9
2.1.4.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn (%) ...........................................9
2.1.4.2. Vốn huy động trên tổng dư nợ ..........................................................9
2.1.4.3. Vốn huy động trên vốn tự có của ngân hàng ....................................9
2.1.4.4. Số dư từng loại tiền gửi trên tổng vốn huy động ...........................10
2.1.4.4. Hệ số thu nợ ...................................................................................10
2.1.4.4. Tổng chi phí trên tổng thu nhập .....................................................10
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................11
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................11
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................12
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH ............15
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH ..............................15
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Chi nhánh huyện Bình Minh .......................................................15
3.1.2. Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT huyện Bình Minh..................................16
3.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý .........................................................16
3.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban .......................................17
3.1.3. Nhiệm vụ và hình thức kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
..........................................................................................................................18
3.1.3.1. Nhiệm vụ .........................................................................................18
3.1.3.2. Các hình thức, sản phẩm kinh doanh ..............................................18
3.2. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT
HUYỆN BÌNH MINH ..........................................................................................19
3.2.1. Doanh thu ...............................................................................................22
3.2.2. Chi phí ....................................................................................................23
3.2.3. Lợi nhuận ................................................................................................23
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH ..............................................................25
GVHD: Lê Thị Thu Trang

ix

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

4.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NHNo&PTNT HUYỆN
BÌNH MINH TỪ 2009 ĐẾN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ...........................25
4.1.1. Vốn huy động .........................................................................................28
4.1.2. Vốn điều chuyển.....................................................................................29
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN
BÌNH MINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2012.................30
4.2.1. Tình hình huy động vốn của NH No&PTNT huyện Bình Minh từ năm
2009 đến 6 tháng đầu năm 2012. ..........................................................................30
4.2.1.1. Tiền gửi của kho bạc Nhà nước ......................................................33
4.2.1.2 Tiền gửi thanh toán ..........................................................................37
4.2.1.3. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng ...................................................38
4.2.1.4. Tiền gửi tiết kiệm ............................................................................40
4.2.1.5. Phát hành giấy tờ có giá và tiền gửi khác ........................................47
4.2.2. Phân tích hiệu quả huy động vốn ..........................................................51
4.2.2.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn ..................................52
4.2.2.2. Chỉ tiêu vồn huy động trên doanh số cho vay ................................52
4.2.2.3. Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động ..................................................53
4.2.2.4. Doanh số thu nợ .............................................................................54
4.2.2.5. Chỉ tiêu tổng chi phí trên tổng doanh thu .......................................54
4.2.2.1. Chỉ tiêu số dư các loại tiền gửi trên vốn huy động ........................55
4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA
KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NHNo&PTNT HUYỆN
BÌNH MINH ........................................................................................................58
4.3.1. Tổng quan ...............................................................................................58
4.3.2. Tổng quan về khách hàng và vi ệc gửi tiền tiết kiệm của khách hàng....58
4.3.2.1. Tổng quan về khách hàng ...............................................................58
4.3.2.2.Tổng quan về việc gửi tiền tại NHN O&PTNT huyện Bình Minh....61
4.3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về việc gửi
tiền tiết kiệm tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh ...............................................69
4.3.3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo ........................................................69
4.3.3.2. Kết quả phân tích nhân tố ...............................................................69
GVHD: Lê Thị Thu Trang

x

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

4.3.3.3. Đặt tên các nhân tố ..........................................................................70
3.3.4. Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ..........................................72
3.3.5. Hồi quy các nhân tố tác ảnh hưởng đến sự hài lòng của khác hàng ......73
Chương 5: LỢI NHUẬN, KHÓ KHĂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHN O&PTNT HUYỆN
BÌNH MINH ........................................................................................................77
5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH
...............................................................................................................................77
5.1.1. Thuận lợi.................................................................................................77
5.1.2. Khó khăn ................................................................................................78
5.2. NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH .................................................................79
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................82
6.1. KẾT LUẬN....................................................................................................82
6.2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................84
PHỤ LỤC 1..........................................................................................................85
PHỤ LỤC 2 ..........................................................................................................91

GVHD: Lê Thị Thu Trang

xi

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của NHN O&PTNT huyện Bình
Minh qua ba năm (2009-2011) .............................................................................20
Bảng 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của NHNO&PTNT huyện Bình
Minh sáu tháng đầu năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 ...............................21
Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn của NHNo&PTNT huyện Bình Minh qua ba năm
(2009 – 2011)........................................................................................................26
Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn của NHNo&PTNT huyện Bình Minh sáu tháng đầu
năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 ................................................................27
Bảng 5: Tình hình huy động vốn của NHN o&PTNT huyện Bình Minh qua ba
năm (2009 – 2011) ................................................................................................31
Bảng 6: Tình hình huy động vốn của NHN o&PTNT huyện Bình Minh sáu tháng
đầu năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 .........................................................32
Bảng 7: Tình hình huy động vốn qua tiền gửi kho bạc Nhà nước qua ba năm
(2009 - 2011) ........................................................................................................34
Bảng 8: Tình hình huy động vốn qua tiền gửi kho bạc Nhà n ước sáu tháng đấu
năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 ................................................................35
Bảng 9: Tình hình tiền gửi thanh toán của NHN o&PTNT huyện Bình Minh qua
ba năm (2009 – 2011) ...........................................................................................37
Bảng 10: Tình hình tiền gửi thanh toán của NHN O&PTNT huyện Bình Minh sáu
tháng đầu năm 2011 đến sáu thá ng đầu năm 2012 ...............................................37
Bảng 11: Tình hình tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHN O&PTNT huyện
Bình Minh qua ba năm (2009 -1011) ....................................................................39
Bảng 12: Tình hình tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHN O&PTNT huyện
Bình Minh sáu tháng đầu năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 ......................39
Bảng 13: Tình hình tiền gửi tiết kiệm tại NHN O&PTNT huyện Bình Minh qua ba
năm (2009 – 2012) ................................................................................................41
Bảng 14: Tình hình tiền gửi tết kiệm tại NHN O&PTNT huyện Bình Minh sáu
tháng đầu năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2012 ...............................................42
Bảng 15: Lãi suất huy động tính đến đầu năm 2012 ............................................46

GVHD: Lê Thị Thu Trang

xii

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Bảng 16: Tình hình phát hành GTCG và tiền gửi khác tại NHN o&PTNT huyện
Bình Minh qua ba năm (2009-2011) ....................................................................47
Bảng 17: Tình hình phát hành GTCG và tiền gửi khác tại NHN o&PTNT huyện
Bình Minh sáu tháng đầu năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 201 2 ......................48
Bảng 18: Các chỉ tiêu đánh giá huy động vốn ......................................................51
Bảng 19: Số dư các loại tiền gửi trên vốn huy động ............................................55
Bảng 20: Tổng quan về giới tính, độ tuổi, học vấn của khách hàng ....................59
Bảng 21: Mối quan hệ giữa nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng gửi tiền tiết
kiệm ......................................................................................................................60
Bảng 22: Các giao dịch của khách hàng tại NHN O&PTNT huyện Bình Minh ....61
Bảng 23: Bảng tần số khoản tiền gửi và số tiền gửi từ đâu ..................................62
Bảng 24: Bảng các hình thức gửi tiền tiết kiệm ...................................................62
Bảng 25: Kì hạn gửi tiền tiết kiệm (hay mong muốn) tại NHN O&PTNT huyện
Bình Minh .............................................................................................................63
Bảng 26: Sự quan tâm của khách hàng về NHN O&PTNT huyện Bình................63
Bảng 27: Thông tin về NHNo&PTNT huyện Bình Minh .....................................64
Bảng 28: Thông tin về nhu cầu vay vốn sau khi gửi tiền nhiều lần tại NH ..........65
Bảng 29: Mục đích gửi tiền tại NHNO&PTNT huyện Bình Minh .......................66
Bảng 30: Mong muốn lãi suất huy động trong thời gian tới .................................67
Bảng 31: Lý do tiếp tục gửi tiền tại NHNO&PTNT huyện Bình Minh ................68
Bảng 32: Độ tin cậy của thang đo các yếu tố .......................................................69
Bảng 33: Kết quả kiểm định KMO và BARTLETT ............................................69
Bảng 34: Kết quả phân tích nhân tố......................................................................71
Bảng 35: Nhóm các yếu tố ....................................................................................71
Bảng 36: Mức độ quan trọng của các nhân tố ......................................................72
Bảng 37: Kiểm định sự giải thích biến phụ thuộc ................................................73
Bảng 38: Mức độ phù hợp của mô hình ...............................................................73
Bảng 39: Kết quả dự đoán về sự hài lòng về việc gửi tiền ..................................74
Bảng 40: Kiểm định WALD về ý nghĩa các yếu tố hồi quy của các hệ số hồi quy
trong mô hình........................................................................................................74

GVHD: Lê Thị Thu Trang
Luân

xiii

SVTH: Bùi Minh


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Bảng 41: Tình hình trình độ nhân sự của NHN o&PTNT huyện Bình Minh qua ba
năm 2009 - 2011 ...................................................................................................77
Bảng 42: Hạn chế và biện pháp khắc phục các hạn chế về công tác huy động vốn
...............................................................................................................................79

GVHD: Lê Thị Thu Trang
Luân

xiv

SVTH: Bùi Minh


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

DANH MỤC HÌ NH
Hình 1: Sơ đồ bộ máy quản lí NHNo&PTNT huyện Bình Minh .........................16
Hình 2: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của NHN O&PTNT huyện Bình
Minh qua ba năm (2009-2011) .............................................................................21
Hình 3: Tỷ trọng các loại vốn trong tổng nguồn vốn của NHNo&PTNT huyện
Bình Minh qua ba năm (2 009-2011) ....................................................................27
Hình 4: Tỷ trọng các loại vốn trong tổng nguồn vốn của NHNo&PTNT huyện
Bình Minh 6/2011 – 6/2012..................................................................................27
Hình 5: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Bình Minh qua ba
năm (2009-2011)...................................................................................................32
Hình 6: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT sáu tháng đầu năm 2011 đến
sáu tháng đầu năm 2012........................................................................................33

GVHD: Lê Thị Thu Trang

xv

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
NHTM: Ngân hàng thương mại
TG: Tiền gửi
VHĐ: Vốn huy động
NH: Ngân hàng
HĐKD: Hoạt động kinh doanh
TCTD: Tổ chức tín dụng
GTCG: Giấy tờ có giá
KBNN: Kho bạc Nhà nước
DS: Doanh số
TGKB: Tiền gửi Kho bạc
TGTG: Tiền gửi thanh toán
ĐVT: Đơn vị tính

GVHD: Lê Thị Thu Trang
Luân

xvi

SVTH: Bùi Minh


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Chương 1
GIỚI THIỆ U
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm qua Việt Nam thực hiện các cam kết trong các lĩnh vực
kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng khi gia nhập và trở thà nh thành
viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) mở ra một cơ hội mới cho
nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng tồn tại nhiều thách thức mà nền kinh tế
đang đối mặt. Việt Nam là một nước nông nghi ệp và đang dần trở thành nước
công nghiệp trong tương lai dựa trên nền nông nghiệp hiệ n đại, bền vững là một
vấn đề đ ang được quan tâm. Sự ra đời của các Ngân hàng và đặc biệt là Ngân
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) là hết sức quan trọng.
Để đáp ứng nhu cầu hội nhập và cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài
đòi hỏi cần đầu t ư, quan tâm, nghiệp vụ ngân hàng nhanh chóng, kịp thời thích
nghi với điều kiện hội nhập . Việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, ngày càng đưa
nền kinh tế đất nước phát triển. Nhu cầu về vốn của nền kinh tế rất lớn thì vai trò
quan trọng của ngân hàng càng thể hiện rõ thông qua hai chức năng đó là huy
động các nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và dân cư, sau đó phân
phối nguồn vốn này lại cho tất cả các thàn h phần kinh tế có nhu cầu sản xuất
kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp . Tuy nhiên, tình hình huy
động vốn và cho vay của ngân hàng còn tiềm ẩn nhiều khó khăn từ nhiều nguyên
nhân khác nhau. Kinh doanh ngân hàng là một lĩnh vực nhạy cảm và ch ứa đựng
nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế. Sự phức tạp của môi
trường kinh tế như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong khu vực, các vụ án
kinh tế lớn có liên quan đến hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng, cùng với
sự chưa hoàn t hiện của hệ thống pháp lý đã làm cho hoạt động của ngân hàng có
nhiều giảm sút .
Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là một huyện có vị trí thuận lợi, là cầu
nối giữa các tỉnh bên kia sông Hậu với cả nước, huyện Bình Minh đang thực hiện
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các
hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau
để nâng cao năng suấ t. Muốn được như trên đòi hỏi ngươi dân phải có đủ vốn để
sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, kinh tế. Vì vậy, sự ra đời và vai trò của
là NHNo&PTNT huyện Bình Minh là rất quan trọ ng để đáp ứng kịp thời nhu cầu
GVHD: Lê Thị Thu Trang

1

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

vốn cho người dân trong nhiều năm qua . Muốn phân phối nguồn vốn đến người
sử dụng thì cần phải huy độ ng số vốn để đáp ứng lượng vốn cho vay cần thiết.
Để làm sá ng tỏ những lý do trên nên chọn nghiên cứu đề tài “ Phân tích tình
hình huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi
nhánh huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ” để làm luận văn tốt nghiệp.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình huy động vốn NHNo&PTNT huyện Bình Minh, tỉnh
Vĩnh Long qua các năm 2009, 2010, 2011, và 6 tháng đầu năm 2012, để xác định
những thuận lợi , khó khăn từ đó đề ra các biện pháp nhằm tăng khả năng thu hút
nguồn vốn.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Bình Minh.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về việc
gửi tiền tiết kiệm tại NHNo&PTNT huyện Bình Minh.
- Đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động huy động
vốn NHNo&PTNT huyện Bình Minh.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Tình hình huy động vốn diển ra như thế nào từ năm 2009 đến 6 tháng đầu
năm 2012 như thế nào?
- Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng về việc gửi
tiền tiết kiệm tại Ngân hàng?
- Những biện pháp nào nâng cao việc huy động vốn tại Ngân hàng?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
- Đề tài được thực hiên tại NHNo& PTNT huyện Bình Minh và trên địa bàn
huyện Bình Minh.
1.4.2. Phạm vi về thời gian- Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập từ
27/08/2012 đến 05/11/2012. Số liệu trong đề tài được thu thập tại từ năm 2009
đến tháng 6 năm 2012 và thu thập thực tế từ ngày 27/08/2012 đến ngày
05/11/2012.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
- Hoạt động Ngân h àng có rất nhiều nghiệp vụ để nghiên cứu và phân tích.
GVHD: Lê Thị Thu Trang

2

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Tuy nhiên đề tài chỉ đi vào phân tích tình hình huy động vốn NHNo&PTNT
huyện Bình Minh và giới hạn trong các năm 2009, 2010, 2011, và 6 tháng đầu
năm 2012. Bên cạnh đó đề tài còn phân tích số liệu th u thập về mức độ hà i lòng
của khách hàng đối với việc gửi tiền tiết kiệm tại huyện Bình Minh.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
- Sinh viên Phùng Phương Linh (2011). “Phân tích hoạt động tín dụng tại
ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long ”, luận văn
tốt nghiệp,
Nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của tác giả là Phân tích tình hình hoạt động
tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn
2008 – 2010 từ đó đưa ra những một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
tín dụng tạ i ngân hàng. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập số liệu,
phương pháp so sánh số tương đối và tuyệt đối để phân tích. Trong đó đề tài tập
trung phân tích thực trạng tín dụng tại ngân hàng ; phân tích hiệu quả hoạt động
tín dụng giai đoạn 2008 – 2010 đồng thời đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bình
Minh.
- Sinh viên Nguyễn Thị Tuấn An (2010). “Phân tích hoạt động tín dụng tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Minh”, luận văn tốt
nghiệp,
Nội dung: Đánh giá tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn tại ngân
hàng NHNo&PTNT huyện Bình Minh qua đó xem xét hiệu quả hoạt động kinh
doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2009 -2011. Đồng thời tìm ra những mặt
còn hạn chế cần khắc phục và đề ra một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao
hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Số liệu của đề tài nghiên cứu chủ yếu
được lấy từ số liệu thứ cấp trong các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo
cáo tổng hợp số liệu hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
trong ba năm 2009, 2010, 2011.
- Sinh viên Lê Thiện Tường (2008). “ Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân
hàng NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều”, luận văn tốt nghiệp,
Nội dung: Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín
dụng của NHNHNo&PTNT Chi Nhánh Ninh Kiều qua 3 năm 2005, 2006, 2007
để thấy rõ thực trạng tín dụng để đề xuất giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả
GVHD: Lê Thị Thu Trang

3

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập
số liệu và phương pháp phân tích số liệu bằng số tuyệt đối và tương đối để thấy
được sự thay đổi của số liệu qua ba năm của ngân hàng. Trong đó tác giả phân
tích cụ thể các yếu tố sau: doanh số cho vay phân theo ngành và theo thành phần
kinh tế; doanh số thu nợ theo ngành và theo thành phần kinh tế; dư nợ cho vay
theo ngành và theo thành phần kinh tế; dư nợ quá hạn; vòng quay vốn tín dụng.
Phạm Đức Hiếu. “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – các nhân tố ảnh
hưởng tới thực hiện và báo cáo trách nhiệm xã hộ i của các doanh nghiệp Việt
Nam”, bài viết,
Nội dung: Bài viết nghiên cứu nhận thức và thái độ của các nhà quản lí tại
các doanh nghiệp Việt nam về thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,
cũng như thái độ của người tiêu dùng Việt nam về công bố thôn g tin thực hiện
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng
phương pháp phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Đối tượng
nghiên cứu là 30 công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực: Ngân hàng, Dệt may và Bia
rượu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua phương pháp chọn mẫu
thuận tiện. Tác giả đã sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, phương pháp thống kê
mô tả, kiểm định chi - bình phương. Trên cơ sở phân tích định lượng, bài viết cho
thấy trong khi đa số các nhà quản lí đ ều chứng tỏ sự hiểu biết khá cao về trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ báo cáo trách nhiệm xã hội,
nhận thức và thái độ của người tiêu dùng Việt Nam lại ở mức khá thấp và cần
phải tiếp tục nghiên cứu.

GVHD: Lê Thị Thu Trang

4

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PH ƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại (NHTM)
2.1.1.1. Khái niệm về NHTM
Có rất nhiều khái niệm về NHTM nhưng theo luật tín dụng 2010 được
Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 nêu: “Ngân hàng thương mại là
một loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các
hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận .
2.1.1.2. Chức năng của NHTM
- NHTM là trung gian tín dụng: Chức năng trung gian tín dụng được xem là
chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Khi thực hiện chức năng
trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người
có nhu cầu về vốn. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là
người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản
chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho
tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay.
- NHTM là trung gian thanh toán và quản lí phươn g tiện thanh toán: được
xem như vai trò thủ quỹ cho các doanh nghiệp, cá nhân, thực hiện các thanh toán
theo yêu cầu của khách hàng. Với chức năng này NH cung cấp các phương tiện
thanh toán như: thẻ tín dụng, séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu…
- NHTM cung cấp các dịch vụ tài chính :
- NHTM tạo ra tiền: là chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của
NHTM. Chức năng tạo tiền được thực th i trên hai chức năng khác là chứ c năng
trung gian và chức năng tín dụng. Với chức năng tạo tiền NHTM đã làm tăng
tổng phươn g diện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi
trả của xã hội cũng như bản chất vốn có của nó là tổ chức tín dụng kinh doanh
tiền tệ.
2.1.2. Một số khái niệm về cơ bản về tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm về tín dụng: Tín dụng được gọi là sự vay mượn vì tín
dụng là sự chyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thái hiện vật hay
tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng, sau đó hoàn trả với một lượng lớn
hơn.
GVHD: Lê Thị Thu Trang

5

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Đối với NHTM, hoạt động tín dụng thực chất là hoạt động cho vay vốn của
Ngân hàng. Nhưng muốn có vốn để cho vay thì Ngân hàng phải đi vay vốn từ
bên ngoài xã hội thông qua các hình thức huy động vốn, cho nên có thế nói ''hoạt
động tín dụng Ngân hàng là hoạt động đi vay để cho vay''. Hoạt động tín dụng
của Ngân hàng phải hội đủ 3 yếu tố cơ bản:
- Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị tiền tệ từ Ngân hàng
sang cho khách hàng.
- Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời.
- Kết thúc thời gian chuyển nhượng là sự hoàn trả một lượn g giá trị lớn
hơn và giá trị tăng thêm được gọi là lợi tức tín dụng.
2.1.2.2. Vai trò của tín dụng
Trong điều kiện kinh tế của Việt Nam tín dụng có vai trò như sau:
- Tín dụng giúp duy trì quá trình sản xuất và thực hiện tái sản xuất mở rộng,
góp phần đầu tư phát triển kinh tế tạo điều kiện để n ền kinh tế ngày càng vận
động đi lên.
- Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
- Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và các
ngành kinh tế mũi nhọn nhằm kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu cho xã hội
và tạo điều kiện lôi kéo các thành phần kinh tế khác phát triển để làm giàu cho
nền kinh tế cả nước.
- Tín dụng tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp Nhà
nước, khuyến khích các đơn vị sử dụng vốn tín dụng phải chú ý đến hiệu quả của
quá trình đầu tư để hoạt động sản xuất ngày càng đạt kết quả cao hơn.
- Tín dụng còn là chiếc cầu nối ra nước ngoài, trên cơ sở đó tạo ra mối quan
hệ hợp tác thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
2.1.3. Lý thuyết về huy động vốn
2.1.3.1. Khái niệm về vốn và huy động vốn
Vốn huy động (VHĐ) là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động của NHTM,
không có nguồn vốn này xem như không có hoạt động của NHTM vì nguồn vốn
này là yếu tố “đầu vào” để phục vụ cho nghiệp vụ cấp tín dụng cũng như các ho ạt
động kinh doanh khác của ngân hàng. Thực chất nguồn vốn này là tài sản bằng
tiền của các chủ sở hữu bên ngoài mà ngân hàng tạm thời quản lý và sử dụng với
trách nhiệm hoàn trả tiền gốc đầy đủ và lãi khi khách hàng yêu cầu.
GVHD: Lê Thị Thu Trang

6

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

2.1.3.2 Vai trò của vốn và công tác huy động vốn
Nguồn vốn nói lên độ lớn, sức mạnh kinh tế ban đầu của một chủ thể trong
một chu kỳ hoạt động kinh doanh. Vốn là điều kiện pháp lý cơ bản, đồng thời là
yếu tố tài chính quan trọng nhất trong việc đảm bảo hoạt động. Việc huy động
vốn được nhiều hay ít sẽ làm cho qu y mô nguồn vốn tăng hay giảm. Và trong đa
số trường hợp, sự tăng hay giảm vốn sẽ quyết định các phương án cho vay và đầu
tư, mở rộng hay thắt chặt tín dụng. Chính vì vậy công tác nguồn vốn được coi là
không thể thiếu của một Ngân hàng thương mại.
Ý nghĩa của việc huy động vốn: công tác huy động vốn có tác dụng quyết
định đến các nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, thanh toán của Ngân hàng thương
mại. Với mục tiêu đạt được lợi nhuận cao trong việc kinh doanh tiền tệ. Do đó,
Ngân hàng phải phối hợp chiến lược huy đ ộng vốn và các chiến lược khác vớ i
nhau. Trong cơ chế thị trường ngày nay, công tác huy động thu hút vốn giữa các
Ngân hàng thương mại có sự cạnh tranh rất gay gắt. Mỗi Ngân hàng đều đua
nhau tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn từ các người dân. Do nguồn
vốn là một phần cho sự sống còn nên các Ngân hàng ñều có một chiến lược thu
hút vốn riêng bằng nhiều giải pháp khác nhau. Vì vậy có thể nói công tác huy
động vốn có ý nghĩa quyết định cho sự tồn tại của Ngân hàng.
2.1.3.4. Các hình thức huy động vốn
a, Theo thời gian
- Vốn ngắn hạn: Đây là loại vốn có thời gian huy động dưới 12 tháng. Để
thoả mãn nhu cầu của khách hàng thì ngân hàng có thể chia ra nhiều kỳ hạn nhỏ:
Dưới 1 tháng, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, hoặc khách hàng có
thể rú t ra bất kỳ khi nào nếu họ cần. Nguồn này mang tính chất nhạy cảm cao
nhưng lại luôn thu hút được nhiều vì nó phù hợp với nhu cầu của khách hàng .
Tuy vậy chi phí cho nguồn này cũng lớn, nguồn huy động này chủ yếu để cho
vay ngắn hạn, nếu muốn cho vay dài hơn thì ngân hàng thường phải chuyển đổi
kỳ hạn tương ứng.
- Vốn trung hạn: Vốn trung hạn là nguồn vốn có thời hạn lớn hơn 12 tháng
và đến 5 năm. Nguồn này chủ yếu phục vụ cho các khoản vay trung hạn, tạo ra
các sản phẩm với mức kỳ hạn từ 1 năm đến 5 năm ch o ngân hàng. Đây là nguồn
rất quan trọng cho khách hàng và ngân hàng thường phải đặt ra các hình thức huy
động rất hấp dẫn để thu hút nguồn vốn này.
GVHD: Lê Thị Thu Trang

7

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

- Vốn dài hạn: Vốn dài hạn là những khoản tiền mà ngân hàng huy động có
thời hạn từ 5 năm trở lên, được sử dụng cho các dự án dài hạn. Đây là nguồn vốn
ổn định, ngân hàng có thể sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên việc huy động
nó cũng gặp nhiều khó khăn và chi phí mà họ bỏ ra cũng tương đối lớn. Nguồn
này thường chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn huy động của ngân hàng.Việc
xác định huy động vốn theo thời gian có vai trò quan trọng trong việc xác định
kỳ hạn của các khoản cho vay hay đầu tư của ngân hàng. Lượng vốn huy động
ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn sẽ quyết định xem ngân hàng có thể cho vay với
mức thời gian nào là hợp lý và lượng vay là bao nhiêu, và bên cạnh đó để đảm
bảo khả năng thanh toán cho khách hàng của họ.
b, Theo đối tượng hoạt động
- Tổ chức kinh tế: Là số tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong quá trình
sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại Ngân hàng. Nó bao gồm một bộ phận
vốn tiền nhàn rỗi đ ược giải phóng ra khỏi quá trình luân chuyển vốn nhưng chưa
có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng cho những mục tiêu định sẵn vào một thời
điểm nhất định.
- Dân cư: Là khoản tiền của cá nhân và hộ gia đì nh được gửi vào tài khoản
tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định
của ngân hàng nhận gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật
về bảo hiểm tiền gửi.
c, Huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng
- Không kì hạn : Là loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng gửi tiền có thể
rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho Ngân hàng, và Ngân hàng
phải thoả mãn yêu cầu đó của khách hàng.
- Có kì hạn: Là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào có sự thoả
thuận về thời hạn rút ra giữa Ngân hàng và khách hàng .
d, Phát hành các chứng từ có giá
Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng p hát hành để huy động
vốn trong đ ó xác định nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một khoảng thời gian
nhất định, điều kiện trả lãi và các khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và
người mua.
Giấy tờ có giá ngắn hạn: Là có thời hạn dưới một năm bao gồm kỳ phiếu,
chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu và các giấy tờ ngắn hạn khác.
GVHD: Lê Thị Thu Trang

8

SVTH: Bùi Minh Luân


Phân tích tình hình huy động vốn tại NHN o&PTNT huyện Bình Minh

Giấy tờ có giá dài hạn: Là giấy tờ có giá có thời hạn từ một năm
trở lên kể từ khi phát hành đ ến hết hạn, bao gồm trái phiếu, chứng chỉ
tiền gửi dài hạn và các giấy tờ có giá dài hạn khác
e, Vốn trên thị trường tiền tệ
- Vay thị trường liên ngân hàng: Vay của ngân hàng Trung ương: Trong vai
trò là người điều hành chính sách tiền tệ của quốc gia. Ngân hàng Trung ương
cũng thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với các ngân hàng trung gian trong vai trò
điều tiết lượng cung ứng tiền. Vì vậy, khi có nhu cầu, các ngân hàng thương mại
sẽ được ngân hà ng Trung ương cho vay vốn.
- Bán lại các giấy tờ có giá: bán ra thị trường giấy tờ có giá.
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hoạt động tín dụng của Ngân hàng
2.1.4.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn (%)
Vốn huy động
Vốn huy động/Tổng nguồn vốn =

x 100%
Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này cho biết trong tổng nguồn vốn có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm là
vốn nhàn rỗi được huy động trong dân cư, tức là khả năng huy độn g vốn của
ngân hàng.
2.1.4.2. Tổng dư nợ trên vốn huy động
Vốn huy động
Tổng dư nợ /Vốn huy động =

x100%
Tổng dư nợ

- Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu t ư của một đồng vốn huy động. Nó
giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng với nguồn vốn
huy động.
2.1.4.3. Vốn huy động trên doanh số cho vay
Vốn huy động
Vốn huy động/Doanh số cho vay =

x 100%
Doanh số cho vay

- Chỉ tiêu này phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu cho vay của vốn huy
động.

GVHD: Lê Thị Thu Trang

9

SVTH: Bùi Minh Luân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×