Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – sở GIAO DỊCH hậu GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QTKD

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN
HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỞ
GIAO DỊCH HẬU GIANG

GVHD: Phạm Xuân Minh

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm
MSSV: 4093730
Lớp: KT0988A1 ( Kinh Tế Học)

CẦN TH Ơ-2012


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG


LỜI CẢM TẠ

Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại Học
Cần Thơ và được sự chấp nhận của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở
Giao dịch Hậu Giang, vừa qua em đ ã được nhận thực tập tại ngân hàng . Qua thời
gian thực tập tại ngân hàng, em được tiếp xúc với thực tế về các hoạt động kinh
doanh của ngân hàng. Qua đó em đã học hỏi được nhiều điều có ích, có điều kiện để
áp dụng những kiến thức học hỏi ở trường vào quá trình thực hiện luận văn tốt
nghiệp của mình. Để có được một luận văn hoàn chỉnh như thế này, em xin chân
thành cảm ơn:
- Quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho em
nhiều kiến thức có ích trong suốt 4 năm học tại trường.
- Thầy Phạm Xuân Minh đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt
thời gian thực hiện luận văn.
- Các anh, chị trong Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch
Hậu Giang đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn tạo đ iều kiện thuận lợi cho em trong
thời gia n thực hiện luận văn tại ngân hàng .
Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh tế- QTKD cùng các anh chị tại Ngân
hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang lời chúc sức khỏe và
chúc thầy cô và anh chị gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và trong công tác .

Ngày 29 tháng 10 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Hồng Thắm

GVHD: Phạm Xuân Minh

i

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.Ngày 29 tháng 10 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Hồng Thắm

GVHD: Phạm Xuân Minh

ii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Ngày …..tháng…….năm…….
GIÁM ĐỐC

GVHD: Phạm Xuân Minh

iii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN HƯỚNG DẪN

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Ngày …. tháng …. năm …
Giáo viên hướng dẫn

Phạm Xuân Minh

GVHD: Phạm Xuân Minh

iv

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN PHẢN BIỆN

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

GVHD: Phạm Xuân Minh

v

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

MỤC LỤC
trang
CHƯƠNG 1: ........................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU........................................................................................................... 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................... 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................ 2
1.2.1Mục tiêu nghiên cứu chung ..................................................................... 2
1.2.2Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ..................................................................... 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................... 2
1.3.1Không gian .............................................................................................. 2
1.3.2Thời gian .................................................................................................. 2
1.3.3Đối tượng ................................................................................................. 2
1.3.4 Lược khảo tài liệu ................................................................................... 2
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ......................................................................................................................... 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................... 4
2.1.1 Những vấn đề chung về tín dụng ............................................................ 4
2.1.1.1 Khái niện tín dụng ............................................................................. 4
2.1.1.2 Vai trò của tín dụng. .......................................................................... 4
2.1.1.3 Phân loại tín dụng ............................................................................. 4
2.1.2 Khái niệm về tín dụng ngắn hạn. ............................................................ 5
2.1.3 Nguyên tắc tín dụng ................................................................................ 6
2.1.4 Một số chỉ tiêu trong đánh giá hoạt động t ín dụng ................................. 7
2.1.4.1 Doanh số cho vay.............................................................................. 7
2.1.4.2 Doanh số thu nợ ................................................................................ 7
2.1.4.3 Dư nợ ................................................................................................. 7
2.1.4.4 Nợ xấu ............................................................................................... 7
2.1.4.5 Hệ số thu nợ ngắn hạn (%) ................................................................ 7
2.1.4.6 Vòng quay vốn tín dụng (vòng) ........................................................ 8
2.1.4.7 Tỉ lệ nợ xấu (%) ................................................................................ 8
2.1.4.8 Dư nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn ............................................... 8
2.1.4.9 Dư nợ trên tổng nguồn vốn ............................................................... 8
GVHD: Phạm Xuân Minh

vi

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

2.1.4.10 Lợi nhuận trên thu nhập .................................................................. 9
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................... 9
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 9
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 9
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG ................................ 11
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ........................................... 11
3.1.1 Khái quát về ngân hàng bưu điện Liên Việt ......................................... 11
3.1.2 Khái quát về ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu
Giang ...................................................................................................................... 12
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG
TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG...................... 13
3.2.1 Cơ cấu tổ chức ...................................................................................... 13
3.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. ........................................... 15
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM (
2009- THÁNG 6 NĂM 2012)................................................................................ 20
3.3.1 Thu nhập của Ngân hàng qua 3 năm ( 2009 – 2011)............................ 22
3.3.2 Chi phí của Ngân hàng qua 3 năm ( 2009 – 2011 ) .............................. 23
3.3.3 Lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm ( 2009 – 2011) .......................... 24
3.3.4 Thu nhập của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 ................................................................................................................ 25
3.3.5 Chi phí của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 ....................................................................................................................
........................................................................................................................ 27
3.3.6 Lợi nhuận của Ngân h àng 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 ................................................................................................................ 28
3.4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤ C TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN
HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG ......... 28
3.4.1 Phương hướng phát triển ......................................................................... 28
3.4.2 Mục tiêu phát triển ................................................................................... 29
3.4.3 Xác định khách hàng mục tiêu c ủa Ngân hàng TMCP Liên Việt –
sở giao dịch Hậu Giang .......................................................................................... 30
GVHD: Phạm Xuân Minh

vii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỞ GIAO DỊCH HẬU
GIANG .................................................................................................................. 31
4.1 KHÁI QUÁT Về TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦ A NGÂN
HÀNG QUA CÁC NĂM ( 2009- THÁNG 6 NĂM 2012) .................................. 31
4.1.1 Khái quát về cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua các năm (2009tháng 6 năm 2012).................................................................................................. 31
4.1.2 Khái quát về tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua các
năm(2009- tháng 6 năm 2012) ............................................................................... 36
4.1.3 Khái quát về tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng qua các
năm(2009- tháng 6 năm 2012) ............................................................................... 42
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA
CÁC NĂM (2009- THÁNG 6 NĂM 2012)........................................................... 49
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn ...................................................... 49
4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
qua các năm(2009- tháng 6 năm 2012) .................................................................. 49
4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế qua
các năm(2009- tháng 6 năm 2012)......................................................................... 56
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn ........................................................ 61
4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
qua các năm (2009- tháng 6 năm 2012) ................................................................. 62
4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế qua các
năm (2009- tháng 6 năm 2012) .............................................................................. 66
4.2.3 Phân tích dư nợ ngắn hạn ........................................................................ 70
4.2.3.1 Phân tích dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua các năm
(2009- tháng 6 năm 2012) ...................................................................................... 71
4.2.3.2 Phân tích dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế qua các năm
(2009- tháng 6 năm 2012) ...................................................................................... 75
4.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu ....................................................................... 79
4.2.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế
qua các năm 2009 – 6 tháng đầu năm 2012 ........................................................... 79

GVHD: Phạm Xuân Minh

viii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

4.2.4.2 Phân tích nợ xấu ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế qua các
năm 2009- 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................... 83
4.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA
CÁC NĂM (2009- THÁNG 6 NĂM 2012)........................................................... 87
4.3.1 Tỷ lệ huy động ngắn hạn trên nguồn vốn huy động ngắn hạn ................ 89
4.3.2 Tỷ lệ dư nợ ngắ n hạn trên tổng dư nợ ..................................................... 89
4.3.3 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn ........................................................... 89
4.3.4 Hệ số thu nợ ngắn hạn ............................................................................. 90
4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn ............................................................................. 90
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – SỞ
GIAO DỊCH HẬU GIANG ................................................................................. 91
5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG ..................... 91
5.1.1 Thuận lợi.................................................................................................. 92
5.1.2 Khó khăn.................................................................................................. 92
5.2 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN ........................................ 92
5.2.1 Đối với công tác huy động vốn ............................................................... 93
5.2.2 Đối với công tác cho vay ngắn hạn ......................................................... 93
5.2.3 Đối với công tác thu hồi nợ vay ngắn hạn ............................................... 94
5.2.4 Đối với nợ xấu ngắn hạn.......................................................................... 94
5.3 MỘT SỐ GIảI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤ NG. ...................................................... 95
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 97
6.1 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 97
6.2 KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 98

GVHD: Phạm Xuân Minh

ix

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2009 2011............................................................................................................................ 21
Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 6 tháng đầu năm
2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .................................................................................. 25
Bảng 4.1: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2009 – 2011 ...................... 32
Bảng 4.2: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2011 - 6
tháng đầ u năm 2012 ................................................................................................... 35
Bảng 4.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Ngân hàng LienVietPostB ank 3
năm 2009- 2011.......................................................................................................... 37
Bảng 4.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Ngân hàng LienVietPostB ank 6
tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................... 40
Bảng 4.5: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng LienVietPostB ank qua 3
năm 2009- 2011.......................................................................................................... 43
Bảng 4.6: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng LienVietPostB ank 6 tháng
đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .................................................................... 48
Bảng 4.7: Tình hình doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm
2009- 2011 ................................................................................................................. 52
Bảng 4.8: Tình hình doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu
năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................... 55
Bảng 4.9: Tình hình doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm
2009- 2011 ................................................................................................................. 57
Bảng 4.10: Tình hình doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu
năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................... 60
Bảng 4.11: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh t ế trong 3 năm 2009
– 2011......................................................................................................................... 63
Bảng 4.12 : Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh t ế trong 6 tháng đầu
năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................... 65
Bảng 4.13: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh t ế trong 3 năm 2009
– 2011......................................................................................................................... 67

GVHD: Phạm Xuân Minh

x

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

Bảng 4.14: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế trong 6 tháng đầu
năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................... 69
Bảng 4.15: Dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng LienVietPostBank trong 3 năm
2009 – 2011................................................................................................................ 72
Bảng 4.16: Dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng LienVietPostBank trong 6
tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................... 74
Bảng 4.17: Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế trong 3 năm 2009 –
2011............................................................................................................................ 76
Bảng 4.18: Dư nợ ngắn hạn theo n gành nghề kinh tế trong 6 tháng đầu năm
2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .................................................................................. 78
Bảng 4.19: Nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2009- 2011 .......... 80
Bảng 4.20: Nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu năm 2011
và 6 tháng đầu năm 2012 ........................................................................................... 82
Bảng 4.21: Nợ xấu ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế qua 3 năm ( 2009 –
2011)........................................................................................................................... 84
Bảng 4.22: Nợ xấu ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế 6 tháng đầu năm 2011
và 6 tháng đầu năm 2012 ........................................................................................... 86
Bảng 4.19: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn
của Ngân hàng qua các năm 2009 – 6 tháng đầu năm 2012 ...................................... 88

GVHD: Phạm Xuân Minh

xi

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC LIENVIETPOSTBANK – SỞ GIAO
DỊCH HẬU GIANG .................................................................................................. 14
Hình 3.2: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (
2009 – 2011) .............................................................................................................. 22
Hình 3.3: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ CHI PHÍ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (
2009 – 2011) .............................................................................................................. 23
Hình 3.4: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012............................................................ 26
Hình 3.5: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ CHI PHÍ CỦA NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012............................................................ 27
Hình 3.6: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 3 NĂM 2009
– 2011......................................................................................................................... 34
Hình 3.7: DOANH SỐ VÀ TỶ LỆ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3
NĂM 2009 – 2011 ..................................................................................................... 45
Hình 3.8: DOANH SỐ VÀ TỶ LỆ THU NỢ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3
NĂM 2009 – 2011 ..................................................................................................... 46
Hình 3.9: TỶ LỆ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ...................................................................... 49
Hình 3.10: TỶ LỆ THU NỢ CỦA NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ............................................................................... 50
Hình 3.11: TỶ LỆ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG
QUA 3 NĂM 2009 - 2011 ........................................................................................ 53
Hình 3.12: TỶ LỆ DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH
NGHỀ KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009 2011.............................................................. 58

GVHD: Phạm Xuân Minh

xii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TMCP

Thương mại cổ phần

SGD

Sở giao dịch

NHNN

Ngân hàng nhà nước

NHNNVN

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

NHTM

Ngân hàng thương mại

HĐQT

Hội đồng quản trị

PGD

Phòng giao dịch

QTK

Quỹ tiết kiệm

BTD

Ban tín dụng

PGDBD

GVHD: Phạm Xuân Minh

Phòng giao dịch Bưu Điện

xiii

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngân hàng không trực tiếp sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhưng nó góp

phần vào sự phát triển của kinh tế xã hội thông qua việc cung cấp vốn cho nền kinh
tế. Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính qua n trọng nhất của xã
hội, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối v ới từng cộng đồng
địa phương nói riêng. Sự hoạt động hiệu quả của ngân hàng gắn liền với nền hưng
thịnh của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, lĩnh vực ngân hàng đã có những
thay đổi quan trọng, thể hiện ở chổ các giao dịch quốc tế chiếm một phần ngày càng
lớn trong các hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng không ngừng phát triển
trên tất cả các phương diện, từ sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ mới tới sự xuất
hiện của các tập đoàn có qui mô toàn cầu.
Hệ thống ngân hàng ra đời thực hiện chức năng là trung gian tài chính nhưng
mỗi hệ thống ngân hàng ra đời đ ều có những mục đích cụ thể khác nhau. Chẳng
hạn, Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện trên ý nghĩa hết sức thiết thực vì
mục tiêu: “ dân sinh”, chủ yếu cho vay hộ nghèo với lãi suất thấp. Đối với ngân
hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ra đời với mục đích chính là cho các hộ dân
vay để phát triển nông nghiệp……Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, tính đến
nay, hoạt động tín dụng là kinh doanh chủ yếu mang lại hơn 80% thu nhập của các
ngân hàng thương mại. Do thị trường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển nên
nguồn vốn chủ yếu dành cho các hoạt động sản suất kinh doanh của nền kinh tế vẫn
là vốn vay của ngân hà ng. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ của nhiều nhóm
khách hàng trong nền kinh tế như: các nhà sản suất, phân phối, nông dân, người
mua nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng…..tất cả đều phụ thuộc vào khoản tín
dụng ngân hàng. Nói cách khác, hoạt động tín dụng của ngân hàng có vai trò rất
quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế.
Để tìm hiểu thêm về hoạt động tín dụng của ngân hàng em đã chọn đề tài “
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
– Sở Giao dịch Hậu Giang” để làm đề tài tốt nghiệp.

GVHD: Phạm Xuân Minh

1

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Bưu
Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang và đưa ra giải p háp thực hiện để nâng cao
hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
1.2.2Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tổng quát về nguồn vốn qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng
đầu năm 2012 tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang;
- Phân tích hoạt động cho vay qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu
năm 2012 tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang;
- Đánh giá hoạt động tín dụng qua các chỉ số tài chính;
- Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP
Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Gia ng.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
Đề tài đựơc thực hiện tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao
dịch Hậu Giang
1.3.2 Thời gian
Thời gian thực hiện đề tài là từ ngày 27/8/2012 cho đến ngày 27/10/2012 cũng
chính là thời gian em thực tập tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao
dịch Hậu Giang;
Số liệu được sử dụng phân tích đề tài được lấy chủ yếu là trong ba năm từ
2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 từ phòng quản lý tín dụng của ngân
hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang.
1.3.3 Đố i tượng
Phân tích hoạt động tín dụng và đưa ra giải pháp hoạt động tín dụng tại ngân
hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trên kiến thức học ở trường Đại Học Cần Thơ, kiến thức tích luỹ trong thời
gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở G iao dịch Hậu Giang
và qua sách báo, internet,… tôi tham khảo một số tài liệu sau đây để nghiên cứu đề
tài này:
GVHD: Phạm Xuân Minh

2

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

 Cao Hải Triều, Phân tích thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP
Bưu Điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang, 2011. Tác giả đã tổng hợp và so
sánh số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, cho vay, dư nợ, nợ quá hạn để đưa ra
một số giải pháp.

GVHD: Phạm Xuân Minh

3

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề chung về tín dụng
2.1.1.1 Khái niện tín dụng
Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện
vât, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời
gian nhất định. Quan hệ này được thể hiện qua nộ i dung sau:
 Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định,
giá trị này có thể dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật.
 Người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời lượng giá trị chuyển giao trong
một thời gian nhất định. Sau khi hết thời hạn sử dụng người đi vay có nghĩa vụ phải
hoàn trả cho người cho vay một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu, khoản
trả dôi ra gọi là lợi tức tín dụng.
Quan hệ tín dụng còn hiểu theo nghĩa rộng hơn là việc huy động vốn và cho
vay tại các Ngân hàng, theo đó Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong việc “đi
vay để cho vay”.
2.1.1.2 Vai trò của tín dụng.
Tín dụng có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế,
cụ thể tín dụng có những vai trò sau:
 Đáp ứng nhu cầu về vốn để thúc đẩy q uá trình sản xuất được liên tục,
đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
 Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
 Tín dụng là công cụ tài trợ cho ngành kinh tế kém phát triển và ngành
kinh tế phát triển.
 Tạo điều kiện để phát triển quan hệ kinh tế với nước ngoài.
2.1.1.3 Phân loại tín dụng.
Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động rất đa dạng.
Trong quản lý tín dụng, các nhà kinh tế dựa vào các tiêu thức nhất định để
phân loại:
Căn cứ vào thời hạn tín dụng.
GVHD: Phạm Xuân Minh

4

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

 Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm, được xác
định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng,
loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các Ngân hàng thương mại. Tín dụng ngắn
hạn thường được dùng để cho vay bổ sung th iếu hụt tạm thời vốn lưu động và cho
vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.
 Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm dùng để
cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây
dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.
 Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm được sử dụng
để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.
Căn cứ vào đối tượng tín dụng.
 Tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn
lưu động như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên liệu cho sản xuất.
 Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng cung cấp để hình thành vốn cố
định. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. Tín
dụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ việc đầu tư mua sắm tài sản cố
định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công
trình mới.
Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng.
 Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: Là loại tí n dụng cung cấp cho
các nhà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh.
 Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng.
2.1.2 Khái niệm về tín dụng ngắn hạn.
Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng mà các tổ chức tài chính tín dụng cung
cấp cho các đơn vị kinh doanh với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.
Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu bởi vì nguồn vốn chiếm tối đa của
Ngân hàng là khoản tiền gửi ngắn hạn của khách hàng. Ngày nay sản phẩm, dịch vụ
tín dụng ngắn hạn được Ngân hàng phát triển rất đa dạng. Chính vì vậy đối với các
hình thức cấp tín dụng ngắn hạn của ngân hàng dành cho các chủ thể cũng rất phong
phú thông qua các hình thức sau:

GVHD: Phạm Xuân Minh

5

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

+ Cho vay từng lần (cho vay theo món): là phương thức cho vay mà mỗi lần
vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và kí
kết hợp đồng tín dụng.
+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: là phương thức mà ngân hàng và khách
hàng sẽ xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất
định hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.
+ Cho vay theo hạn mức khấu chi: là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuận
bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh
toán của khách hàng phù hợp v ới các quy định của chính phủ và NHNNVN về hoạt
động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
+ Bảo lãnh ngân hàng: là sự cam kết của một NHTM (người bảo lãnh) sẽ
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi nếu khách hàng (người được bảo lãnh)
không thực hiện đúng và đầy đủ những cam kết khi đến hạn đối với bên thứ ba (bên
hưởng bảo lãnh)
+ Chiết khấu giấy tờ có giá: là nghiệp vụ mà ngân hàng đứng ra trả tiền trước
cho các giấy tờ có giá (kì phiếu, thương phiếu, tín phiếu…) chưa đến hạn thanh toán
theo yêu cầu của người thụ hưởng bằng cách khấu trừ ngay một số tiền nhất định
gọi là số tiền chiết khấu, tính theo giá trị của chứng từ, thời hạn chiết khấu, lãi suất
và các phí chiết khấu khác, còn lại bao nhiêu mới thanh toán cho người thụ hưởng.
2.1.3 Nguyên tắc tín dụng
Khi tham gia vào quan hệ tín dụng các doanh nghiệp vay vốn và các ngân
hàng điều quán triệt các nguyên tắc tín dụng, các nguyên tắc tín dụng được hình
thành bắt nguồn từ bản chất của tín dụng, được khẳng định trong thực tiễn của ngân
hàng và được pháp lý hóa. Hoạt động tín dụng của ngân hàng cần phải tuân thủ các
nguyên tắc sau:
- Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín
dụng.
- Tiền vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trên hợp
đồng tín dụng.

GVHD: Phạm Xuân Minh

6

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

2.1.4 Một số chỉ tiêu trong đánh giá hoạt động tín dụng
2.1.4.1 Doanh số cho vay
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân
hàng phát vay trong một khoản thời gian nào đó không kể món vay đó đã thu hồi
hay chưa trong một thời gian nhất định, thường là theo tháng, quý hoặc năm.
2.1.4.2 Doanh số thu nợ
Là chỉ tiêu phản ánh tất các khoản tín dụng mà ngân hàng thu về khi đáo hạn
vào một thời điểm nhất định nào đó, kể cả năm hiện tại và năm trước đây.
2.1.4.3 Dư nợ
Là chỉ tiêu phản ánh nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một
thời điểm nhất định. Để xác định được dư nợ, ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu
doanh số cho vay và doanh số thu nợ.
2.1.4.4 Nợ xấu
Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn mà khách hàn g không có khả
năng trả nợ cho ngân hàng. Các khoản nợ này n ằm trong nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5
trong bảng phân loại nợ theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định sửa
đổi bổ sung 18/2007/QĐ-NHNN về phân loại nợ trong hoạt động tín dụng.
o

Nợ xấu nhóm 3: là nợ dưới tiêu chuẩn ( quá hạn từ 91 đến 180 ngày),

o

Nợ xấu nhóm 4: là nợ nghi ngờ ( quá hạn từ 181 đến 360 ngày),

o

Nợ xấu nhóm 5: là nợ có khả năng mất vốn ( quá hạn lớn hơn 360

ngày).
Nợ xấu dùng để phản ánh chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.
2.1.4.5 Hệ số thu nợ ngắn hạn (%)
Chỉ tiêu này phản ánh kết quả thu nợ của ngân hàng trong một thời kỳ
kinh doanh nhất định. Hệ số này càng cao chứng tỏ công tác thu hồi vốn của ngân
hàng càng tốt, đồng thời thể hiện ý thức trả nợ của người đi vay, đồng vốn đi vay
được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả.
Hệ số thu nợ ngắn hạn =

GVHD: Phạm Xuân Minh

Doanh số thu nợ ngắn hạn
________________________
Doanh số cho vay ngắn hạn

7

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

2.1.4.6 Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phả n
ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín
dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục
đạt kết quả cao.
Doanh số thu nợ ngắn hạn
________________________
Dư nợ ngắn hạn bình quân

Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn =

Dư nợ ngắn hạn bình quân =

Dư nợ ngắn hạn đầu kỳ + Dư nợ ngắn hạn cuối kỳ
_______________________________________
2

2.1.4.7 Tỉ lệ nợ xấu (%)
Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng, đồng thời phản
ánh mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải gánh chịu. Tỷ lệ này càng thấp cho
thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng đó càng cao, rủi ro tín dụng thấp và ngược
lại. Do đó, hầu hết các ngân hàng đều cố gắng kéo tỷ lệ này xuống mức thấp nhất,
thông thường chỉ số này dưới 5% (theo quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN) thì hoạt
động kinh doanh của ngân hàng bình thường.
Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn

Nợ xấu ngắn hạn
_________________
Tổng dư nợ ngắn hạn

=

2.1.4.8 Dư nợ ngắn hạn trên tổng vốn huy động
Chỉ tiêu này phản ánh sự cân bằng giữa huy động và cho vay, biết được hiệu
quả sử dụng vốn huy động của Ngân hàng.
Dư nợ ngắn hạn/ Vốn huy động ( lần)

=

Dư nợ ngắn hạn
___________________
Tổng vốn huy động

2.1.4.9 Dư nợ trên t ổng nguồn vốn
Dư nợ / Nguồn vốn =

Dư nợ ngắn hạn
______________________
Tổng nguồn vốn ngắn hạn

Chỉ số này đo phản ánh khả năng sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng.
GVHD: Phạm Xuân Minh

8

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

2.1.4.10 Lợi nhuận trên thu nhập
Lợi nhuận trên thu nhập là chỉ tiêu được tính bằng công thức:
Lợi nhuận
______________ x100%
Tổng thu nhập

Lợi nhuận/ Tổng thu nhập =

Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả của một đồng thu nhập, đồng thời đánh giá
hiệu quả quản lý thu nhập của ngân hàng. Cụ thể, chỉ số này cao chứng tỏ ngân
hàng có những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập của ngân
hàng.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu là nguồn số liệu thứ cấp đuợc thu thập từ Phòng quản lý tín dụng của
Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt - Sở Giao dịch Hậu Giang.
Các thông tin được tìm từ các giáo trình đại học, tạp chí và sách báo có liên
quan để bổ sung kiến thức cho quá trình phân tích.
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Mục tiêu 1: Phương pháp thu thập số liệu và phân tích tổng quan về nguồn
vốn qua 3 năm 2009-2011 và 6 tháng đầu năm 2012 về tình hình huy động vốn củ a
Ngân hàng.
Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích tình hình biến động
hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm 2009-2011 và 6 tháng đầu năm 2012.
Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đ ến
tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Mục tiêu 3 : Phân tích các chỉ số tài chính để thấy được sự ảnh hưởng của
hoạt động tín dụng đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng.
Mục tiêu 4: Tổng hợp kết quả của phương pháp thu thập số liệu, phân tích,
so sánh các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động tín dụng để đề ra các giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên
Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang.
Phương pháp so sánh: là phương pháp xét một chỉ tiêu phân tích bằng
cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu gốc. Đây là phương pháp đơn giản và
được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như phân tích
và dự báo các chỉ tiêu kinh tế.
GVHD: Phạm Xuân Minh

9

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

+ So sánh số tuyệt đối: là kết quả của giá trị của kỳ sau trừ đi giá trị kỳ
trước. Ý nghĩa của phương pháp này là cho ta thấy được mức độ hoàn thành kế
hoạch, quy mô phát triển của chỉ tiêu kinh tế.
Y= Y1-Y0
Trong đó:
Y: là phần chênh lệch của các chỉ tiêu
Y1: là chỉ tiêu năm sau
Y0: là chỉ tiêu năm trước
Từ kết quả trên ta có thể so sánh kết quả kinh doanh của kỳ này so với kỳ
trước, để thấy được quy mô và tốc độ tăng gi ảm của lợi nhuận.
+ So sánh số tương đối: là kết quả của phép chia giữa kỳ phân tích với kỳ
gốc để thể hiện mức độ đạt được còn tỷ lệ giữa số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ
tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
Y= (Y1/Y0)*100
Phương pháp thay thế liên hoàn: là phươn g pháp mà các nhân tố được thay
thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng
đến các chỉ tiêu cần phân tích ( đối tượng phân tích) bằng cách cố định các nhân tố
khác trong mỗi lần thay thế.
Phương pháp thực hiện:
+ Muốn xác định mức độ ảnh hưởng nào đó thì chỉ có nhân tố đó biến đổi
còn các nhân tố khác được cố định lại.
+ Các nhân tố phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhân tố số
lượng sắp trước, nhân tố chất lượng sắp sau.
+ Lần lượt đem các số thực tế cho số kế hoạch của từng nhân tố. Lấy kết quả
thay thế lần sau so với kết quả thay thế lầ n trước sẽ được mức độ ảnh hưởng của
nhân tố vừa biến đổi, các lần thay thế hình thành một mối quan hệ liên hoàn. Tổng
đại số mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phải bằng đúng đối tượng phân tích.
Phương pháp tỷ số dùng để nghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu tài chính về
hiệu quả hoạt động kinh doanh.

GVHD: Phạm Xuân Minh

10

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Phân tích hoạt động tín dụng NH tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG
TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬ U GIANG

3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1 Khái quát về Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên V iệt (LienVietPost Bank)
tiền thân là Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo giấy phép
thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Với việc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào
LienViet Bank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng
tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPost Bank.
Cổ đông sá ng lập của LienVie tPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng
công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay
Tân Sơn Nhất (SASCO). Hiện nay, với số vốn điều lệ 6.010 tỷ đồng, LienVietPost
Bank hiện là 1 trong 10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.
Các cổ đông và đối tác chiến lược của LienVienPost Bank là các tổ chức Tài
chính – Ngân hàng lớn đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài như Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriba nk), Ngân hàng Wells
Fargo (Mỹ), Ngân hàng Credit Suise (Thụy sỹ), Công ty Oracle Financial Services
Software Limited … LienVietPost Bank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh
trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh.
Hiện nay, mạng lưới ho ạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liê n Việt
bao gồm hội sở chính tại TP Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang và hầu hết các chi nhánh/
Phòng Giao dịch đặt tại các tỉnh, TP lớn như: Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP
Cần Thơ, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Quả ng Ngãi, Lạng Sơn, An Giang, Cà Mau,
Thanh Hóa, Khánh Hoà …. Trong quá trình hoạt động và phát triển tro ng thời gian
qua giá trị của LienVietPostbank được xây dụng trên nền tảng tậ p hợp các nguyên
tắc dẫn đường cốt lỗi mang bản sắc văn hoá riêng trên cơ sở đúc kết kin h nghiệm
GVHD: Phạm Xuân Minh

11

SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×