Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN

Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Văn Duyệt

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hoài Thanh
MSSV: 4066156
Lớp: Kinh tế học. Khoá 32
Cần Thơ - 05/2010


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên


LỜI CẢM TẠ
Được sự phân công của quý thầy cô khoa Kinh Tế và QTKD trường Đại
học Cần Thơ, sau thời gian thực tập tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện An
Biên, em đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện
An Biên tỉnh Kiên Giang”. Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình, ngoài sự
nỗ lực học hỏi của bản thân còn có sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và các
anh chị trong ngân hàng.
Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo NHNo & PTNT chi nhánh huyện
An Biên đã tạo cơ hội cho em được tiếp xúc với môi trường làm việc tại ngân
hàng. Em cũng xin chân thành cám ơn các anh chị, đặc biệt là phòng kế toán và
phòng kế hoạch kinh doanh giúp em hiểu biết thêm về các quy chế trong ngân
hàng, các anh chị đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc nghiên cứu thực tế
các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.
Em vô cùng biết ơn quý Thầy Cô của khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền đạt những kiến thức cơ bản cho chúng
em trong 4 năm vừa qua. Đặc biệt là Thầy Nguyễn Văn Duyệt đã giúp em hoàn
thành tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa này.
Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt!
Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong Argibank luôn hoàn thành
xuất sắc công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất!
Trân trọng!
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Hoài Thanh

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

i

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề


tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày …. tháng …. năm ……..
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Hoài Thanh

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

ii

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
........................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........
Ngày …. tháng …. năm …
Giám đốc chi nhánh

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

iii

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
 Họ và tên người hướng dẫn: ..................................................................................
 Học vị: ..................................................................................................................
 Chuyên ngành: ......................................................................................................
 Cơ quan công tác: .................................................................................................
 Tên học viên: ........................................................................................................
 Mã số sinh viên: ....................................................................................................
 Chuyên ngành: ......................................................................................................
 Tên đề tài: .............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Về hình thức:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sửa,…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày……. tháng ……năm 20….
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

iv

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1
1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI....................................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHÊN CỨU ...........................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung.........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................2
1.3.1. Không gian..............................................................................................2
1.3.2. Thời gian .................................................................................................2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................2
1.3.4. Lược khảo tài liệu....................................................................................2
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........4
2.1. Phương pháp luận ..........................................................................................4
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt đông kinh doanh ...........4
2.1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh .......................................4
2.1.1.2. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh ......................................4
2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh .................................5
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh ..................................5
2.1.1.5. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh .....................................5
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng........................6
2.1.2.1 Thu nhập của ngân hàng ....................................................................6
2.1.2.2. Chi phí của ngân hàng.......................................................................6
2.1.2.3. Lợi nhuận của ngân hàng ..................................................................7
2.1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận .........................................................7
2.2. Phương pháp nghiên cứu................................................................................9
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu...................................................................9
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................10
2.2.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối ...........................................10
2.2.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối..........................................10
2.2.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ:............................................................10
CHƯƠNG 3: ..........................................................................................................11
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

v

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN HUYỆN AN BIÊN .....................................................................................11
3.1. Hoạt động tổ chức........................................................................................11
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng .....................................11
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành..................................................................12
3.2. Đánh giá khái quát hoạt động của NHNo & PTNT huyện An Biên qua ba
năm (2007 – 2009)..............................................................................................15
3.2.1. Khái quát về hoạt động tín dụng và hoạt động kinh doanh của ngân
hàng từ năm 2007 - 2009.................................................................................15
3.2.1. Những hoạt động nghiệp vụ chủ yếu .....................................................22
3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ.....................................22
3.2.3. Những thành tựu đạt được của ngân hàng NHNo & PTNT huyện An
Biên. ...............................................................................................................23
3.2.4. Thuận lợi và khó khăn đối với ngân hàng NHNo & PTNT huyện An
Biên trong những năm qua ..............................................................................23
3.2.4.1 Thuận lợi .........................................................................................23
3.2.4.2 Khó khăn .........................................................................................24
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
NGÂN HÀNG NNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN .................................................26
4.1. Thu nhập......................................................................................................26
4.1.1. Thu nhập từ lãi cho vay .........................................................................26
4.1.2. Thu lãi từ tiền gửi ..................................................................................30
4.1.3. Thu từ phí dịch vụ ngân hàng ................................................................30
4.1.4. Thu kinh doanh ngoại tệ ........................................................................31
4.1.5. Thu khác ..............................................................................................32
4.2. Chi phí .........................................................................................................33
4.2.1 Chi phí trong lãi .....................................................................................33
4.2.1.1 Chi trả lãi huy động vốn...................................................................33
4.2.1.2. Chi phí lãi vốn điều hòa ..................................................................36
4.2.1 Chi phí ngoài lãi .........................................................................37
4.3. Lợi nhuận.....................................................................................................38
4.4.Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận .....................................................................41
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

vi

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
4.4.1 Hệ số lãi ròng......................................................................................41
4.4.2. Suất sinh lời của tài sản (ROA: Return on asset) ................................41
4.4.3. Rủi ro tín dụng...................................................................................43
4.4.4. Mức lợi nhuận biên tế ........................................................................43
4.4.5 Thu nhập lãi trên chi phí lãi ................................................................43
CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN ................................................45
5.1 Giải pháp chung............................................................................................45
5.2 Giải pháp cụ thể ............................................................................................45
5.2.1 Nâng cao hiệu quả tín dụng.................................................................45
5.2.2 Giải pháp về phát triển sản phẩm dịch vụ............................................47
5.2.3 Giải pháp làm giảm chi phí và rủi ro ...................................................48
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................50
6.1. Kết luận .......................................................................................................50
6.2. Kiến nghị .....................................................................................................50
6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan ......................50
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên...............................51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................53

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

vii

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

DANH MỤC BIỂU BẢNG
BẢNG 1: TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ CỦA NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN QUA BA
NĂM 2007 - 2009............................................................................................................ 14
BẢNG 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CỦA NGÂN HÀNG CHI NHÁNH AN BIÊN QUA BA NĂM ....................................... 16
(2007 - 2009) ................................................................................................................... 16
BẢNG 3 :THU NHẬP CỦA NHNo & PTNT BA NĂM VỪA QUA (2007 - 2009) ......... 27

BẢNG 4 : SỐ LÃI THU ĐƯỢC VÀ CHƯA THU ĐƯỢC CỦA NHNo & PTNT
QUA 3 NĂM TỪ 2007 2009...................................................................................29
BẢNG 5: CHI PHÍ CỦA NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN BA NĂM VỪA QUA
(2007 - 2009) ................................................................................................................... 34
BẢNG 6: LỢI NHUẬN VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN .......................... 39
BẢNG 7: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH....... 42

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

viii

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

DANH MỤC HÌNH
HÌNH 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC............................................................................. 12
HÌNH 2: BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HĐKD CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN
AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009..................................................................................... 21
HÌNH 3: BIỂU ĐỒ THU NHẬP CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN
BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009 ........................................................................................... 28
HÌNH 4: BIỂU ĐỒ CHI PHÍ CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN
TỪ NĂM 2007 – 2009..................................................................................................... 36
HÌNH 5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CỦA NHNo
& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009.................................. 40

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

ix

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
DN: Doanh nghiệp
HĐKD: Hoạt động kinh doanh
NH: Ngân hàng

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

x

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Từ năm 2007 nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu
ảnh hưởng của khủng hoảng từ nền kinh tế thế giới. Hoạt động của ngành ngân
hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn
ra gay gắt hơn. Để có nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu kinh tế - xã hội trong
giai đoạn này thì đòi hỏi các ngân hàng cần hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Việt Nam là một nước nông nghiệp có khoảng 75% dân số sống ở nông
thôn. Trong đó Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất
cả nước. Và một trong những nơi góp phần tạo nên lợi thế của vùng đó là huyện
An Biên (thuộc tỉnh Kiên Giang) – là trung tâm của vùng bán đảo Cà Mau, có
nhiều thế mạnh về nông – ngư nghiệp và thương mại, đây chính là tiền đề lớn để
nền kinh tế huyện phát triển nhanh, và bền vững trong những năm qua. Với tiềm
năng phát triển tương đối tốt của huyện thì các Ngân hàng tại huyện An Biên
cũng có chính sách thu hút nguồn vốn và phát triển tín dụng đối với các cơ sơ sản
xuất kinh doanh để hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển.
Tuy nhiên các ngân hàng trên địa bàn huyện An Biên cũng gặp nhiều khó khăn
và một số mặt hạn chế cần được giải quyết.
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh sẽ giúp chúng ta thấy được bức
tranh toàn cảnh về những thành tựu và khó khăn của ngân hàng, để từ đó ngân
hàng có thể phát huy những lợi thế và khắc phục những hạn chế trong quá trình
hoạt động của mình, tạo tiền đề vững chắc cho ngân hàng trên con đường kinh
doanh. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua từng giai
đoạn là hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà em quyết định chọn đề tài “ Phân tích
tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An
Biên” để nghiên cứu

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

1

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
1.2. MỤC TIÊU NGHÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
An Biên qua 3 năm 2007 – 2009, để từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của NHNo & PTNT chi
nhánh huyện An Biên
- Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
An Biên
- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của
NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHNo &
PTNT
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chi nhánh huyện An Biên.
1.3.2. Thời gian
- Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 01/02/2010 đến ngày 23/04/2010
- Số liệu sử dụng để phân tích đề tài được thu thập trong 3 năm 2007-2009
tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện An Biên từ năm 2007 – 2009
1.3.4. Lược khảo tài liệu
Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề tình hình hoạt động kinh
doanh của ngân hàng, em đã tham khảo những tài liệu sau đây:
“ Phân tích hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc
Trăng” do tác giả Huỳnh Ngọc Điểm – sinh viên K30 lớp tài chính. Đề tài chủ
yếu đi sâu vào phân tích tình hình tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Sóc Trăng.
Từ những phân tích về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương và trên cơ sở phân
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

2

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng, luận văn đã đưa ra những biện pháp đẩy
mạnh hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro cho ngân hàng tại chi nhánh tỉnh Sóc
Trăng. Qua đó giúp em có thể đưa ra những giải pháp phù hợp với việc nâng cao
hiệu quả tín dụng để làm tăng doanh thu, phần nào làm tăng hiệu quả hoạt động
kinh doanh cho ngân hàng mà em đang nghiên cứu
“ Phân tích tình hình huy động vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả huy
động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ” của tác
giả Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh viên lớp tài chính ngân hàng – K30. Đề tài đi
sâu vào phân tích tình hình huy động vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của
ngân hàng, từ đó sẽ thấy được mặt mạnh – yếu của ngân hàng ở lĩnh vực này để
giúp ngân hàng phát huy thế mạnh và hạn chế mặt yếu và tìm ra một số giải pháp
nâng cao hơn nữa hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Qua đề tài này giúp
em hiểu rõ hơn về hoạt động huy động và sử dụng vốn để từ đó em áp dụng vào
để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

3

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn bộ
quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất
lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ
sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh ở doanh nghiệp.
- Phân tích HĐKD luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc ra các
quyết định kinh doanh, vì vậy nó được xem như là một hoạt động thực tiễn. Phân
tích HĐKD như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu các phương pháp phân
tích có hệ thống và tìm ra những giải pháp áp dụng chúng cho mỗi doanh nghiệp
Như vậy, phân tích HĐKD là quá trình nhận thức và cải tạo HĐKD, một
cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và với yêu cầu của các
qui luật kinh tế khách quan nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn
2.1.1.2. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
- Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ, chính xác
mọi diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt
yếu của DN trong mối quan hệ với môi trường xung quanh và tìm ra những biện
pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế
- Nhằm đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào,
những mục tiêu đặt ra được thực hiện đến đâu, rút ra những tồn tại, tìm nguyên
nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục để tận dụng một cách
triệt để thế mạnh của DN
- Phân tích HĐKD gắn liền với quá trình hoạt động của DN và có tác dụng
giúp DN chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích
từng mặt hoạt động của DN như cộng tác chỉ đạo sản xuất, công tác tổ chức lao
động tiền lương, công tác mua bán, công tác quản lí, công tác tài chính… giúp
DN điều hành từng mặt hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng
ban chức năng, từng bộ phận đơn vị trực thuộc của DN. Nó cũng là công cụ quan
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

4

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

trọng để liên kết hoạt động của các bộ phận này làm cho hoạt động chung của
DN được ăn khớp nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao
Nói tóm lại, phân tích HĐKD là điều hết sức cần thiết đối với mọi DN. Nó
gắn liền với hoạt động kinh doanh, là cơ sở của nhiều quyết định quan trọng và
chỉ ra hướng phát triển của các DN
2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
- Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt
động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết
quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế.
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
- Kiểm tra và đánh giá kết quả HĐKD thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây
dựng
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm ra nguyên nhân
gây nên các mức độ ảnh hưởng đó
- Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn
tại yếu kém của quá trình HĐKD
- Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định
2.1.1.5. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích HĐKD là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong
HĐKD, và còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lí trong kinh doanh
- Phân tích HĐKD cho phép các nhà DN nhìn nhận đúng đắn về khả năng,
sức mạnh cũng như những hạn chế trong DN của mình. Chính trên cơ sở này các
DN sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả
- Là cơ sở quan trọng đề ra các quyết định kinh doanh
- Là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở DN
- Là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro
- Tài liệu phân tích HĐKD không chỉ cần thiết cho các nhà quản trị ở bên
trong DN mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác vì thông qua phân
tích họ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay…
với DN nữa hay không

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

5

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên

2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
2.1.2.1 Thu nhập của ngân hàng
+ Khái niệm: Thu nhập của ngân hàng là khoản tiền thu được từ hoạt
động kinh doanh của ngân hàng như cho vay tiền, đầu tư cung cấp dịch vụ.
+ Các khoản thu nhập của ngân hàng:
- Thu từ lãi cho vay: Cho vay là nguồn gốc tạo ra khoản thu nhập quan
trọng nhất cho tổng nguồn thu của ngân hàng. Đây cũng là khoản mục quyết định
lãi suất cơ bản ròng - sự chênh lệch giữa mức lãi thu và mức lãi phải chi.
- Thu từ kinh doanh ngoại tệ: đây là nguồn thu mặc dù không đáng kể
nhưng nó cũng góp phần tạo ra thu nhập cho ngân hàng.
- Thu từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng
khác.
- Thu từ dịch vụ ngân hàng: Mặc dù nguồn thu này của ngân hàng là quan
trọng nhưng chúng không lớn khi so sánh lợi tức thu từ các khoản vay và đầu tư.
Các khoản vay này thu từ dịch vụ uỷ thác, các chi phí dịch vụ trên các tài khoản
ký thác thu từ các nghiệp vụ khác.
+ Thu từ nghiệp vụ khác:
Thu từ các khoản như hoa hồng đối với việc bán các đơn bảo hiểm, lệ phí
cho việc thu ngân các tấm séc trong nước, trái phiếu và các hối phiếu, bán các sec
bảo chi, dịch vụ thế chấp bất động sản…
2.1.2.2. Chi phí của ngân hàng
+ Khái niệm: Chi phí là toàn bộ tài sản, tiền bạc bỏ ra để thực hiện một quá
trình sản xuất kinh doanh.
+ Các khoản chi phí của ngân hàng:
- Chi phí trong lãi là khoản chi phí trả cho các khoản tiền gửi, các khoản
vay điều hòa ngắn hạn, khoản nợ dài hạn, các khoản nợ khác... trên từng loại nợ
phải trả cụ thể.
- Chi phí ngoài lãi bao gồm:
+ Các chi phí nghiệp vụ khác: Bao gồm tất cả các chi phí không được
phân loại trên đây nhưng dù sao cũng cần thiết cho hoạt động ngân hàng như: chi

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

6

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
phí bảo hiểm các loại quảng cáo, chi phí các cuộc thanh tra, chi phí giám đốc,
bưu phí.... Một chi phí lớn nhất là in ấn và các thiết bị văn phòng.
+ Chi sữa chữa thường xuyên: chi phí này phát sinh nhiều phòng ban cần
phải sữa chữa và nâng cấp. Phòng giao dịch cũng phải mở rộng để phù hợp với
lượng khách đến giao dịch.
+ Chi công cụ lao động
+ Chi lập quỹ dự phòng rủi ro: là khoản tiền trích từ thu nhập để hình thành
một khoản dự trữ bù đắp cho khoản tổn thất tín dụng có thể phát sinh. Theo qui
định thì đây là một khoản phí ngoài lãi suất, làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.
+ Tiền lương nhân viên
+ Chi dịch vụ
2.1.2.3. Lợi nhuận của ngân hàng
+ Khái niệm: Lợi nhuận của ngân hàng cũng giống như lợi nhuận của
doanh nghiệp, đây là thu nhập sau khi đã trừ đi hết các khoản chi phí phục vụ cho
việc thực hiện hoạt động kinh doanh.
Lợi nhuận = Tổng thu nhập – Tổng chi phí
Lợi nhuận ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định vốn
nhằm mở rộng phát triển và cải tiến chiến lược khách hàng. Lợi nhuận còn
khuyến khích nhà quản lý mở rộng và cải thiện công việc, giảm chi phí và gia
tăng các dịch vụ.

 Tóm lại, việc tạo ra lợi nhuận thích hợp là cần thiết và quan trọng trong
hoạt động ngân hàng, vì nó giúp ngân hàng có thể dễ dàng huy động vốn trong
dân cư, từ sự đóng góp của các cổ đông để ngân hàng ngày càng lớn mạnh hơn,
hoạt động hữu hiệu hơn.
2.1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
* Hệ số lãi ròng (%)
Hệ số lãi ròng cho biết tỉ lệ giữa lãi ròng với doanh thu, số liệu được lấy từ
báo cáo thu nhập. Hệ số này là đặc biệt quan trọng đối với các giám đốc điều
hành do nó phản ánh chiến lược giá của công ty và khả năng của công ty trong
việc kiểm soát các chi phí hoạt động
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

7

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
Công ty có được hệ số lãi ròng cao không có nghĩa là tốt hơn hay xấu hơn
so với hệ số lãi ròng thấp bởi vì nó còn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa hệ số lãi
ròng với vòng quay tài sản. Hệ số lãi ròng và số vòng quay tài sản có xu hướng
đối nghịch nhau rất lớn
Hệ số lãi
ròng =

Lãi ròng
Thu nhập

* Suất sinh lời của tài sản( ROA)
ROA là công cụ đo lường cơ bản tính hiệu quả của việc phân phối và quản
lí các nguồn lực ở công ty. Nó cho biết tỉ lệ lợi nhuận mang lại cho chủ sử hữu và
cả chủ nợ. Và tỷ số này còn phản ánh năng lực quản trị của ngân hàng về sử dụng
tài chính và những nguồn vốn thực sự đem lại lợi nhuận. Do đó, hệ số này càng
cao thì càng tốt.
ROA

Lợi nhuận

=

Tổng tài sản

Chỉ tiêu này càng cao thể hiện sự sắp xếp phân bổ và quản lý tài sản hợp
lý và hiệu quả. Còn càng thấp thì thể hiện vốn đang được sử dụng càng không
hiệu quả.
*Rủi ro tín dụng (%)
Rủi ro tín dụng theo khái niệm cơ bản nhất là khả năng khách hàng nhận
khoản vốn vay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với
ngân hàng, gây tổn thất cho ngân hàng, đó là khả năng khách hàng không trả,
không trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho ngân hàng
Nợ xấu
Rủi ro tín dụng =
Tổng dư nợ
*Mức lợi nhuận biên tế (%)
Tỷ số này cho ta biết tất cả tài sản sinh lời của NH có thể tạo ra bao nhiêu
tiền lãi cho NH. Nó phản ánh hiệu quả hoạt động của NH. Do đó, hệ số này càng
cao càng tốt.

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

8

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
Thu nhập lãi suất – chi phí lãi suất
Mức lãi biên tế =
Tài sản sinh lời
Tài sản sinh lời = Tổng tài sản – (Tiền mặt + Tiền dự trữ + TSCĐ và
thiết bị).
Trong đó:
- Tài sản sinh lời là tất cả tài sản đầu tư đem lại tiền lãi.
- Thu nhập lãi suất bao gồm: thu lãi cho vay.
- Chi phí lãi suất bao gồm: chi trả lãi tiền gửi, chi trả tiền vay.
*Thu nhập lãi trên chi phí lãi
Chỉ số thu nhập lãi trên chi phí lãi thể hiện một đồng chi phí trả lãi trong
một thời gian nhất định tạo ra được bao nhiêu thu nhập từ lãi.
Thu nhập lãi suất là thu nhập từ các chứng từ có giá ngắn hạn, các khoản
đầu tư ngắn hạn, các khoản tín dụng thương mại, tín dụng tiêu dùng, tín dụng
TSCĐ và các khoản tín dụng khác mà ngân hàng nhận được trên từng loại tài sản
cụ thể này.
Chi phí lãi suất là khoản chi phí trả cho các khoản tiền gửi, các khoản vay
ngắn hạn, khoản nợ dài hạn, các khoản nợ khác.. trên từng loại nợ phải trả cụ thể.
Thu nhập lãi
Chi phí lãi

TNL/CPL =

*Thu từ lãi là khoản thu nhập của ngân hàng thu từ lãi cho vay và thu từ lãi tiền
gửi
*Thu ngoài lãi thì gồm có nhiều khoản thu như: thu phí dịch vụ, hoa hồng bao
gồm các khoản thu nhập do những dịch vụ khác nhau của ngân hàng như bảo
lãnh tín dụng, lệ phí cấp tín dụng…
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Đề tài em nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo &
PTNT chi nhánh huyện An Biên nên số liệu thu thập chủ yếu là số liệu thứ cấp
theo bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán tại ngân
hàng cung cấp.
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

9

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối
Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của các chỉ
tiêu kinh tế. Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu
năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân của sự
biến động đó để từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
y = y1 – yo
Trong đó:
yo: chỉ tiêu năm trước
y1: chỉ tiêu năm sau
y : là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế.
2.2.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối
Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các
chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này dùng để làm rõ tình hình biến động mức độ
biến động của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng
trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu.
Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
y = (y1 – yo)/ yo *100%
Trong đó:
yo: chỉ tiêu năm trước
y1: chỉ tiêu năm sau
y: biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế
2.2.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ:
Xem xét cơ cấu, tính tỷ trọng các khoản mục trong các bảng số liệu để
xem xét sự biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu.

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

10

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
CHƯƠNG 3
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN HUYỆN AN BIÊN
3.1. Hoạt động tổ chức
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng
Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam thành lập theo quyết định số 400/CP
ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính
phủ), với 100% vốn ngân sách Nhà nước cấp, Nhà nước bổ nhiệm người lãnh đạo
điều hành.
Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam đổi tên thành NHNo & PTNT Việt Nam
theo quyết định số 280/QĐNH ngày 15/10/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam. NHNo & PTNT Việt Nam có trụ sở chính tại số 04 Trang Tự,
Quận Đống Đa, Hà Nội, và có chi nhánh đặt tại mỗi tỉnh, thành phố. NHNo &
PTNT Việt Nam có chức năng kinh doanh tiền tệ - tín dụng trên các lĩnh vực
nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ và các lĩnh vực khác
NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên được thành lập vào ngày
23/12/1988 với tên gọi là ngân hàng Nông Nghiệp. Đến năm 1996 đổi tên thành
NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên là 1 trong 12 chi nhánh huyện,
thị xã trực thuộc chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Kiên Giang, nằm trong hệ thống
NHNo & PTNT Việt Nam.
Trụ sở của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên đặt tại khu vực 3, thị
trấn thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kì chuyển giao từ
cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Đây là thời kì hết sức khó khăn, sự
chuyển đổi nền kinh tế đó đòi hỏi phải có sự thay đổi trong hệ thống ngành ngân
hàng nói chung và NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên nói riêng để thích
nghi với điều kiện mới nếu muốn tồn tại và phát triển. Sự thay đổi phải bắt đầu từ
cách nghĩ, cách làm và quan trọng nhất là vấn đề con người, phải có những cán
bộ có trình độ, có tâm huyết với nghề. Ngân hàng đã gặp một số khó khăn trong
sự chuyển đổi đó như cán bộ ít về số lượng, năng lực còn hạn chế do chưa được
đào tạo bài bản. Bên cạnh những khó khăn như vậy ngân hàng còn có một số
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

11

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
thuận lợi như sự tăng trưởng nền kinh tế Huyện trên mặt trận sản xuất nông
nghiệp vừa là tiền đề kinh tế, vừa là động lực thúc đẩy hoạt động tín dụng phát
triển. Trong thời gian qua ngân hàng vừa là người bạn vừa là người đồng hành
thân thiết của bà con nông dân. Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày từng giờ,
đời sống của nhân dân trong Huyện không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Tuy còn không ít khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, sự
hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng sự cố gắng của tập thể cán bộ công
nhân viên của ngân hàng không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành
tốt các chỉ tiêu đề ra, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. NHNo & PTNT chi
nhánh huyện An Biên trong những năm qua đã không ngừng đổi mới hoạt động
kinh doanh, làm chủ được thị trường vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn, hạn
chế cho vay nặng lãi góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn An Biên phát
triển.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành

Ban giám đốc
Phó giám đốc

Phòng KH - KD

Tổ kiểm tra

Phòng KT - KQ

HÌNH 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC


Ban giám đốc
-Lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của Ngân hàng, đề ra các chiến lược hoạt

động phát triển kinh doanh cũng như xét duyệt mọi hoạt động của Ngân hàng.
Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, công tác kiểm tra và những
vấn đề vượt thẩm quyền của phó giám đốc. Có thể nói ban giám đốc là bộ phận

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

12

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
đầu não quản lí mọi hoạt động của Ngân hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về
mọi hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng mình.


Phó giám đốc
- Thay mặt giám đốc điều hành một số công việc khi giám đốc vắng mặt (theo

văn bản ủy quyền của giám đốc) và báo cáo lại kết quả công việc khi giám đốc có
mặt tại đơn vị.
- Bàn bạc và tham gia ý kiến với giám đốc trong công việc thực hiện các
nghiệp vụ của Ngân hàng theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ
trưởng.
- Giám sát tình hình hoạt động của đơn vị, đôn đốc việc thực hiện đúng qui
chế đã đề ra.
 Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh
- Tham mưu về các chiến lược kinh doanh, đề ra các dự án khả thi, thẩm định
và lựa chọn các dự án đầu tư
- Khởi xướng dự án tín dụng, dự án kinh doanh thuộc quyền phán quyết và đề
nghị Ngân hàng cấp trên xem xét giải quyết.
- Xác định lựa chọn, xây dựng mạng lưới đại lí trung gian, phát triển thị
trường vốn, thị trường tín dụng dài hạn và các thị trường tiền tệ khác.
- Tổng hợp và phân tích thông tin kinh tế, quản lí doanh mục khách hàng,
phân loại dư nợ, trực tiếp xử lí rủi ro theo chế độ tín dụng qui định
 Phòng Kế toán – Kho quỹ
- Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ, và
thanh toán theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Thực hiện công tác thanh toán, tham gia thị trường thanh toán, thị trường
tiền gửi
- Làm dịch vụ thu chi tiền mặt, dịch vụ kí gửi tài khoản, các chứng từ, giấy tờ
có giá như kì phiếu, trái phiếu
- Thực hiện các qui định, qui chế về nghiệp vụ thu phát, vận chuyển tiền mặt
trên đường đi, bảo quản tiền, các giấy tờ có giá, tài sản thế chấp của người vay
 Tổ Kiểm tra – Kiểm soát

GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

13

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Phân tích tình hình HĐKD của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên
- Là bộ phận kiểm soát nội bộ, thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh tại
Ngân hàng theo đúng nguyên tắc, chế độ qui định của Nhà nước, của ban ngành
nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
 Số lượng nhân viên
Ban lãnh đạo của NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên rất chú trọng đến
việc phát triển nguồn nhân lực vì đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng việc phát
triển hoạt động trong ngân hàng
BẢNG 1: TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ CỦA NHNo & PTNT HUYỆN AN
BIÊN QUA BA NĂM 2007 - 2009
Trình độ

Số lượng
Năm 2007

Đại học

Năm 2008

Năm 2009

14

14

20

Cao đẳng

3

2

2

Trung cấp

5

5

5

22

21

27

Tổng

( Nguồn: Phòng kế toán – kho quỹ)
- Với trình độ học vấn cao và kinh nghiệm quản lí lâu năm của ban lãnh đạo
ngân hàng đã giúp ngân hàng hoạt động ngày càng phát triển đồng thời nắm bắt
kịp thời những cơ hội đầu tư kinh doanh trước những thay đổi biến động của thị
trường.
- Ban lãnh đạo ngân hàng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, qui hoạch cán
bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của nhân viên quản lí 2 phòng nghiệp vụ và
phòng giao dịch
- Tranh thủ ngân hàng cấp trên, ngân hàng luôn phấn đấu tuyển dụng thêm
được 2 đến 3 lao động mới, đảm bảo đủ nhân lực cho hoạt động kinh doanh, đủ
bù đắp cho số lao động nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển công tác
- Ngân hàng luôn làm tốt công tác thi đua khen thưởng,biểu dương kịp thời
những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, phê bình kiểm điểm nghiêm
khắc những cá nhân, tập thể vi phạm khuyết điểm. Kiên quyết chống mọi tư
tưởng và biểu hiện tiêu cực của nhân viên trong đơn vị, các hành vi gây phiền hà
cho khách hàng, làm giảm niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng
GVHD: Nguyễn Văn Duyệt

14

SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×