Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH sóc TRĂNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

NGUYỄN ĐINH YẾN OANH

NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN
Mã số SV: 4084261
Lớp: Kinh tế học khóa 34

Cần Thơ - 2012LỜI CẢM TẠ
*****
Được sự giới thiệu của Khoa kinh tế & QTKD trường Đại Học Cần Thơ và
được sự chấp nhận của Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Sóc
Trăng đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Ngân hàng. Qua thời gian thực tập em
đã có cơ hội tiếp xúc với thực tế về các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Qua đó em đã học hỏi được nhiều điều, có điều kiện để áp dụng những kiến thức
đã được học tại trường vào quá trình thực hiện luận văn, em chân thành cảm ơn:
- Quý thầy cô Khoa kinh tế & QTKD đã truyền đạt những kiến thức quý báu
cho em trong thời gian học tập tại trường.
- Cô Nguyễn Đinh Yến Oanh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong
thời gian thực hiện luận văn.
- Ban lãnh đạo, các anh chị làm việc trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho
em trong thời gian thực tập.
Do kiến thức còn hạn chế cung như thời gian thực tập tương đối ngắn nên đề
tài của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng
góp chỉ bảo của Quý thầy cô cũng như các anh chị trong Ngân hàng nhằm nâng
cao hiểu biết, kinh nghiệm cho bản thân để có thể vận dụng tốt cho công việc sau
này.
Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa kinh tế & QTKD trường Đại Học Cần Thơ
và Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam chi nhánh Sóc Trăng lời chúc sức khỏe, chúc thầy cô và anh chị gặp nhiều
thuận lợi và thành công trong công việc.

Ngày 23 tháng 4 năm 2012
Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Thúy Quyên

LỜI CAM ĐOAN
*****

Em xin cam đoan rằng đề tài này do chính em thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.


Ngày 23 tháng 4 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Thúy Quyên


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
*****

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Ngày … tháng … năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
*****

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Ngày … tháng … năm 2012
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
*****

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 2012
Giáo viên phản biện
(Ký tên và đóng dấu)

MỤC LỤC
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu..............................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung ..................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................2
1.3 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................2
1.3.1 Không gian ........................................................................................2
1.3.2 Thời gian ...........................................................................................2
1.3.3 Đối tượng ..........................................................................................3
1.4 Lược khảo tài liệu.....................................................................................3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1 Phương pháp luận ....................................................................................4
2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại .................................................4
2.1.2 Khái quát về kết quả phân tích hoạt động kinh doanh...........................7
2.1.3 Các khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận ................................8
2.1.4 Các chỉ tiêu tài chính............................................................................9
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng .....................................................................................11
2.2 Phương pháp nghiên cứu .........................................................................12
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................12
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu..............................................................13
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1 Đặc điểm chung của tỉnh Sóc Trăng........................................................14
3.1.1 Đặc điểm tự nhiên................................................................................14
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .....................................................................15
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển của NHĐT & PT Việt Nam................16
3.3 Khái quát chung về NHĐTT & PT Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng......18
3.3.1 Lịch sử hình thành ...............................................................................18

3.3.2 Chức năng............................................................................................19
3.3.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của BIDV Sóc Trăng......................19
3.3.3.1 Bộ máy tổ chức ............................................................................19
3.3.3.2 Tình hình nhân sự.........................................................................21
3.3.3.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ............................................21
3.3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2009 – 2011 ..................................24
3.3.5 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của BIDV
Sóc Trăng ............................................................................................26
Chương 4: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI
NHÁNH SÓC TRĂNG QUA BA NĂM (TỪ 2009 – 2011)
4.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Sóc Trăng
qua ba năm (2009 – 2011).........................................................................29
4.1.1 Phân tích doanh thu..............................................................................29


4.1.2 Phân tích chi phí ..................................................................................33
4.1.3 Phân tích lợi nhuận ..............................................................................36
4.1.4 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời của Ngân hàng.......................................39
4.2 Phân tích tình hình huy động vốn............................................................40
4.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn..............................................................46
4.3.1 Doanh số cho vay của chi nhánh trong 3 năm.......................................46
4.3.2 Tình hình thu nợ...................................................................................48
4.3.3 Tình hình dư nợ ...................................................................................52
4.3.4 Nợ xấu .................................................................................................54
4.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng..............................................57
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI BIDV SÓC TRĂNG
5.1 Thành tựu – hạn chế của BIDV Sóc Trăng .............................................59
5.1.1 Kết quả đạt được.................................................................................59
5.1.2 Hạn chế...............................................................................................60
5.2 Giải pháp...................................................................................................61
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận.....................................................................................................64
6.2 Kiến nghị...................................................................................................64
6.2.1 Kiến nghị đối với BIDV Sóc Trăng......................................................64
6.2.2 Kiến nghị đối với chính quyền địa phương tỉnh Sóc Trăng...................65
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................66

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Tình hình nhân sự của BIDV Sóc Trăng năm 2011 .............................21
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Sóc Trăng (2009 - 2011) .....25
Bảng 3: Thu nhập của BIDV Sóc Trăng (2009 – 2011) ....................................30
Bảng 4: Tình hình chi phí hoạt động của Chi nhánh trong ba năm ....................34
Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Sóc Trăng (2009 - 2011) .....37


Bảng 6: Lợi nhuận lãi suất của BIDV Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011.......38
Bảng 7: Lợi nhuận ngoài lãi suất của BIDV Sóc Trăng qua ba năm..................38
Bảng 8: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh........................................39
Bảng 9: Tình hình nguồn vốn của BIDV Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011 ..42
Bảng 10: Nguồn vốn huy động của BIDV Sóc Trăng qua ba năm
2009 – 2011 ........................................................................................44
Bảng 11: Doanh số cho vay của BIDV Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011 .....47
Bảng 12: Doanh số thu nợ của BIDV Sóc Trăng qua ba năm............................49
Bảng 13: Doanh số dư nợ của BIDV Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011 ........53
Bảng 14: Tình hình nợ xấu của BIDV Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011 ......55
Bảng 15: Hiệu quả hoạt động tín dụng của BIDV Sóc Trăng 2009 – 2011........57

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV Sóc Trăng.........................................20
Hình 2: Tình hình thu nhập của BIDV Sóc Trăng (2009 – 2011)......................29


Hình 3: Thu nhập lãi suất qua ba năm 2009 – 2011 ..........................................32
Hình 4: Thu nhập ngoài lãi suất qua ba năm 2009 – 2011.................................33
Hình 5: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua 3 năm ............................51
Hình 6: Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế của BIDV Sóc Trăng
(2009-2011).........................................................................................56

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT


*****
LN: Lợi nhuận
TCKT: Tổ chức kinh tế
DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
Cty CP: Công ty cổ phần
GTCG: Giấy tờ có giá
UBND: Ủy ban nhân dân
NHTM: Ngân hàng Thương mại
NHNN: Ngân hàng Nhà nước
NHTW: Ngân hàng Trung ương
BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and
Development of Viet Nam)
L/C: Thư tín dụng (Letter Credit)
WTO: Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)


Chương 1
GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu:
Việt Nam chính thức đã trở thành thành viên non trẻ của tổ chức thương mại
thế giới WTO. Đây chính là cơ hội cũng như thách thức để Việt Nam vươn lên
trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 theo nghị quyết của
Đảng đã đề ra, nhằm đưa nước ta sánh vai cùng với bạn bè trong khu vực cũng
như trên toàn thế giới.
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay bất kì doanh nghiệp hay
cá nhân nào khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều mong muốn đạt
hiệu quả cao nhất. Để đạt được mục đích đó thì vấn đề về vốn đang là mối quan
tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, chính vì nhu cầu cấp thiết đó đã dẫn tới sự
ra đời của các Ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp kinh
doanh như bao doanh nghiệp khác, nhưng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
là một loại hình kinh doanh đặc biệt - không trực tiếp tham gia sản xuất và lưu
thông hàng hóa, nhưng nó góp phần phát triển kinh tế xã hội thông qua việc cung
cấp vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh tế,
thực hiện chức năng trung gian tài chính và dịch vụ ngân hàng.
Ngân hàng chính là một doanh nghiệp tham gia hoạt động trong nền kinh tế
thị trường vì vậy luôn muốn đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, một trong
những tiêu chuẩn để xác định vị thế của ngân hàng trên thương trường là hiệu
quả hoạt động kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức
cần thiết của mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh
giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến hoạt động cũng như kết quả kinh doanh của
mình, từ đó tìm ra được những lợi thế được xem là điểm mạnh của doanh nghiệp
cần được phát huy và khắc phục hay hạn chế những mặt yếu kém mà doanh
nghiệp đang vướng phải, có như vậy doanh nghiệp mới có đủ khả năng đứng
vững phát triển và cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập ngày nay. Và một trong
những Ngân hàng thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của Ngân hàng như phục vụ


các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, đồng
thời là ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư
phát triển có hiệu quả nhất đó là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV). Sở dĩ, BIDV có được một hệ thống rộng khắp với những thành quả nổi
bật như vậy là nhờ vào sự hoạt động hiệu quả của tất cả các chi nhánh, cụ thể là
quá trình phấn đấu không ngừng học hỏi của tập thể các bộ lãnh đạo, công nhân
viên trong toàn ngành cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp, trong đó có
chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. Do vậy, đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh
doanh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng” sẽ
giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của Ngân hàng.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do còn nhiều hạn
chế nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình doanh thu, chi phí của Ngân
hàng. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích thực trạng, tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ
năm 2009 đến năm 2011.
- Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính qua ba
năm (2009 – 2011).
- Phân tích tình hình huy động vốn, sử dụng vốn và các chỉ tiêu tín dụng
trong ba năm (2009 – 2011).
- Dựa vào số liệu đã phân tích xác định những điểm thuận lợi và hạn chế đề
xuất ra giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi
nhánh Sóc Trăng.
1.3.2 Thời gian
Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng từ ngày 11/02/2012 đến ngày 14/4/2012.


Số liệu dùng để phân tích chủ yếu lấy trong ba năm 2009, 2010, 2011.

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu
tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng. Qua đó, đề tài đưa ra các giải
pháp khắc phục những khó khăn đang tồn tại và không ngừng nâng cao chất
lượng hoạt động cũng như uy tín của ngân hàng.
1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
“Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu
Việt Nam chi nhánh Cái Khế” của Trần Trung Hiếu năm 2007. Bằng phương
pháp thay thế liên hoàn để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh
thu, chi phí. Đề tài này chủ yếu đi sâu vào phân tích hiệu quả tín dụng và hiệu
quả kinh doanh của Ngân hàng thông qua bảng báo cáo tài chính và một số chỉ
tiêu thu nhập, chi phí và lợi nhuận. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao lợi
nhuận cho Ngân hàng.
“Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Thương
mại cổ phần Kiên Long” của Châu Kim Khuê năm 2008. Đề tài sử dụng phương
pháp so sánh, phương pháp đánh giá cá biệt, toàn diện. Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng theo khung phân tích CAMEL và phân tích
những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của Ngân hàng trong điều kiện
hiện nay. Sau những số liệu phân tích thì đề tài đưa ra giải pháp và kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kiên Long.
Nguyễn Lan Phương (2010) khi nghiên cứu về đề tài “Phân tích hoạt động
tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An
Giang” đã đưa ra khái niệm về tín dụng, vai trò tín dụng, phân tích tình hình hoạt
động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long
Hồ. Thông qua phân tích tình hình huy động vốn, doanh số cho vay, doanh số thu
nợ, dư nợ, nợ quá hạn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng như
tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động, hệ số thu nợ, nợ xấu trên tổng dư nợ, vòng
quay vốn tín dụng. Qua đó, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng tại Ngân hàng.


Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Phương pháp luận:
2.1.1 Tổng quan về Ngân Hàng thương mại
a. Lịch sử hình thành và phát triển:
Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng
hóa, nó kinh doanh loại hàng hóa rất đặc biệt đó là “tiền tệ”. Thực chất thì các
Ngân hàng thương mại kinh doanh “quyền sử dụng vốn”. Nghĩa là Ngân hàng
thương mại nhận tiền gởi của công chúng, các tổ chức kinh tế xã hội, và sử dụng
số tiền đó để cho vay và làm phương tiện thanh toán với những điều kiện ràng
buộc là phải hoàn trả lại vốn gốc và lãi nhất định theo thời hạn đã thỏa thuận.
Theo pháp lệnh “các tổ chức tín dụng” (1990) của Việt Nam thì Ngân hàng
thương mại được định nghĩa như sau:
“ Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ
yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và
sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiếc khấu và làm phương
tiện thanh toán.”
Theo luật Ngân hàng nhà nước 2004 thì hoạt động Ngân hàng được xác định
là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung thường xuyên
là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ
thanh toán.
Như vậy, hoạt động của Ngân hàng thương mại có phần nào đó tương tự như
một doanh nghiệp kinh doanh bình thường khác. Ngân hàng thương mại giống
một doanh nghiệp bình thường ở chỗ nó cũng là một doanh nghiệp hoạt động vì
lợi nhuận, có vốn chủ sở hữu, có bộ máy tổ chức để quản lí và hoạt động trong
lĩnh vực riêng của mình theo quy định của pháp luật, trong quá trình hoạt động
cũng phát sinh các khoản mục chi phí, phải thực thi chính sách thuế nộp cho
ngân sách nhà nước, … Tất cả những điều đó nói lên rằng: kinh doanh của Ngân
hàng thương mại cũng là một loại hình kinh doanh bình thường không có gì đặc


biệt, nhưng khi nhìn váo đối tượng kinh doanh của Ngân hàng thương mại thì ta
thấy kinh doanh của Ngân hàng thương mại là một loại hình kinh doanh đặc biệt.
Khác với doanh nghiệp khác, Ngân hàng thương mại không trực tiếp tham
gia sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhưng nó góp phần phát triển nền kinh tế xã
hội thông qua việc cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế, thực hiện chức năng
trung gian tài chính và dịch vụ tài chính. Đối tượng kinh doanh của ngân hàng
thương mại là “quyền sử dụng vốn” thông qua các ngiệp vụ tín dụng và thanh
toán của Ngân hàng thương mại. Việc ngân hàng thương mại cấp phát tín dụng
vào nền kinh tế chính là hành vi tạo tiền của Ngân hàng thương mại. Việc tạo
tiền của Ngân hàng thương mại được thực hiện bằng việc thu hút tiền gửi của
người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho cho sự phát triển chung của nền kinh tế thì việc
tạo lập nguồn vốn cho Ngân hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động
kinh doanh của các Ngân hàng. Vốn không những giúp cho ngân hàng tồn tại và
duy trì hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát
triển sản xuất của các doanh nghiệp nói riêng, cũng như sự phát triển của toàn bộ
nền kinh tế quốc dân nói chung.
Trên cơ sở đó ta thấy rằng Ngân hàng thương mại thực thi vai trò tài chính
trung gian kinh doanh quyền sử dụng vốn tiền tệ, và hoạt động kinh doanh đó
gắn liền với sự thăng trầm của nền kinh tế.
b. Các nguồn vốn của Ngân hàng
Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng
huy động, tạo lập được, dùng để đầu tư và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh
khác. Bao gồm:
- Vốn tự có: Vốn tự có hay còn gọi là vốn chủ sở hữu, là vốn riêng của
Ngân hàng do các chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra trong quá trình
kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại. Vốn chủ sở hữu còn gọi là “vốn riêng”.
Vốn chủ sở hữu bao gồm phần giá trị thực của vốn điều lệ và một số tài sản nợ
khác của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
+ Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp): là nguồn vốn ban đầu của
Ngân hàng có được khi mới hoạt động và được góp vào bảng điều lệ hoạt động
của Ngân hàng. Mức vốn điều lệ và phương thức đóng góp vốn điều lệ của mỗi


Ngân hàng được ghi trong điều lệ hoạt động của từng Ngân hàng và được NHTW
phê duyệt. Mức vốn điều lệ của mỗi Ngân hàng phụ thuộc vào mức góp vốn của
các tổ chức, cá nhân, chủ sở hữu Ngân hàng. Nhìn chung không được thấp hơn
mức vốn pháp định mà Chính phủ quy định, trong quá trình hoạt động các
NHTM có thể tăng thêm vốn điều lệ của mình nhưng phải được sự đồng ý của
NHTW.
+ Quỹ dự trữ và dự phòng: theo quy định của luật tín dụng thì hàng năm
các tổ chức tín dụng phải trích một phần lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì quỹ
này: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích hàng năm theo tỷ lệ 9% lợi nhuận
sau thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của tổ chức tín
dụng.
+ Các quỹ khác: Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, … các quỹ này được
trích lập sử dụng theo quy định của pháp luật. Các quỹ này sẽ được sử dụng theo
mục đích trích lập, tuy nhiên khi số tiền này chưa sử dụng đến thì các NHTM có
thể tạm thời huy động theo nguyên tắc hoàn trả làm nguồn vốn kinh doanh
+ Ngoài ra, nguồn vốn Ngân hàng còn bao gồm cả lợi nhuận giữ lại, khấu
hao tài sản cố định cũng được xem là nguồn vốn tự có của Ngân hàng.
- Vốn huy động: Vốn huy động gồm tài sản bằng tiền của các tổ chức và cá
nhân mà tạm thời Ngân hàng đang quản lý và sử dụng với trách nhiệm hoàn trả.
Vốn huy động còn được gọi là tài sản nợ của Ngân hàng. Nguồn vốn này chiếm
tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn và là vốn chủ yếu để các Ngân hàng hoạt
động. Thành phần của vốn huy động gồm:
+ Tiền gửi không kỳ hạn: Với loại tiền gửi này khách hàng có thể gửi tiền
vào và rút ra bất cứ lúc nào có nhu cầu.
+ Tiền gửi có kỳ hạn: Khi gửi tiền vào có sự thỏa thuận về thời gian rút
giữa Ngân hàng và khách hàng.
+ Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của các cá nhân được gửi vào tài khoản
tiền gửi tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết
kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật và bảo hiểm tiền gửi.
+ Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá: Giấy tờ có giá là chứng
nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn, trong đó xác nhận nghĩa


vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các
điều khoản cam kết khác giữa các tổ chức tín dụng và người mua.
+ Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: Là số tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh
trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại Ngân hàng.
- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng và NHTW: Trong quá trình hoạt động
kinh doanh của các Ngân hàng luôn tồn tại tình trạng tạm thời thừa hoặc thiếu
vốn. Nếu trong tình trạng thừa vốn, các NHTM có thể gửi hoặc cho các tổ chức
tín dụng khác vay để hưởng lãi. Ngược lại, nếu sau khi đã sử dụng hết nguồn vốn
chủ sở hữu và vốn đi vay mà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách
hàng hoặc nhu cầu thanh toán, chi, rút tiền của khách hàng, các NHTM có thể đi
vay ở NHTM khác, vay ở các tổ chức tín dụng khác,…
Ngân hàng Trung Ương (NHTW) đóng vai trò là Ngân hàng của các Ngân
hàng, là nơi cho vay cuối cùng của nền kinh tế. Vì vậy, khi có nhu cầu thì các
NHTM sẽ được NHTW cho vay vốn. Việc cho vay vốn của NHTW đối với
NHTM thông qua hình thức tái cấp vốn. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có
đảm bảo của Ngân hàng nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và các khoản nợ khác của
tổ chức tín dụng.
- Nguồn vốn khác: Bên cạnh các nguồn vốn trên, trong quá trình hoạt động
của các NHTM còn có thể tạo vốn từ các nguồn khác nhau như: vốn chiếm dụng,
tiền đang chuyển, vốn ủy thác đầu tư, tài trợ chính phủ,…
2.1.2 Khái quát về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
 Khái niệm: Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để
đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng, nhằm
xác định rõ kết quả hoạt động và các nguồn lực tìm năng cần được khai thác.
Trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của
Ngân hàng.
 Ý nghĩa:
- Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua những chỉ
tiêu kinh tế mà mình đề ra.
- Phát hiện ra nguồn lực tiềm tàng của Ngân hàng.
- Giúp Ngân hàng xác định được đúng khả năng, sức mạnh cũng như
thấy được mặt hạn chế đang tồn tại cần được khắc phục để hạn chế rủi ro xảy ra.


- Là công cụ quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản trị để điều hành
hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
 Nội dung:
- Đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, là so sánh kết
quả đã đạt được với các chỉ tiêu kinh tế.
- Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá biến
động của kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu xem
xét các nhân tố ảnh hưởng tác động đến kết quả đạt được.
 Nhiệm vụ:
- Kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, toàn diện và khách quan tình
hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới các chỉ tiêu và nguyên nhân gây ra
ảnh hưởng.
- Đề xuất giải pháp nhằm phát huy tối đa tìm năng của ngân hàng, khắc
phục những tồn tại yếu kém nhằm góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Xây dựng phương án kinh doanh dựa trên các chỉ tiêu đề ra.
2.1.3 Các khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 Doanh thu: là khoản tiền thu được từ những hoạt động kinh doanh, dịch
vụ của Ngân hàng.
- Thu từ hoạt động kinh doanh bao gồm: thu lãi từ hoạt động tín dụng
(đây là khoản thu chủ yếu của Ngân hàng), thu về lãi tiền gửi (tiền gửi tại NHTW
và các tổ chức tín dụng khác), thu về từ lãi hùn vốn, cổ phần, kinh doanh ngoại
tệ, mua bán chứng khoán, về dịch vụ Ngân hàng và thu khác về hoạt động kinh
doanh như thanh lí tài sản, tài sản thừa chờ xử lí trong kinh doanh, các khoản tiền
phạt theo quy chế.
- Thu về phí và hoa hồng gồm: phát hành thu bảo lãnh, phát hành thư tín
dụng dự phòng, phí bảo lãnh phát hành trái phiếu.
 Chi Phí: là khoản tiền Ngân hàng phải chi ra để thực hiện các nghiệp vụ
phục vụ cho hoạt động kinh doanh, cũng như các khoản phí, lệ phí bỏ ra để thực
hiện nghĩa vụ pháp luật.
- Chi bảo toàn vốn.
- Chi nộp thuế: gồm thuế môn bài, thuế vốn, thuế nhà đất.


- Chi về hoạt động kinh doanh: bao gồm chi trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay,
lãi phát hành trái phiếu; chi kinh doanh ngoại tệ, mua bán chứng khoán và chi
khác về hoạt động kinh doanh.
- Chi phí cho nhân viên: bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chi
phí khác.
- Chi khác: gồm khấu hao tài sản cố định, chi về công cụ lao động, sửa
chữa và bảo dưỡng tài sản, chi cước phí bưu điện,…
 Lợi nhuận: là một chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh
của Ngân hàng. Lợi nhuận có thể hữu hình như tiền, tài sản,… hoặc vô hình như
uy tín của ngân hàng đối với khách hàng, hoặc phần trăm thị phần mà Ngân hàng
chiếm được,…
Lợi nhuận = tổng doanh thu – tổng chi phí
* Lợi nhuận ròng: là khoản thu nhập trước thuế trừ đi khoản thuế thu nhập
phải nộp cho ngân sách nhà nước của năm đó.
2.1.4 Các chỉ tiêu tài chính.
 Thu nhập ròng trên tài sản (%) – ROA
Lợi nhuận ròng
ROA =
x 100%
Tổng tài sản
Chỉ tiêu này phản ánh thu nhập trên tổng tài sản của Ngân hàng, được dùng
để đo lường khả năng của Ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập từ tài sản. Nói
cách khác, ROA giúp cho nhà phân tích xác định hiệu quả kinh doanh của một
đồng tài sản. ROA càng lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng tốt,
Ngân hàng có cơ cấu tài sản hợp lí, có sự điều động linh hoạt giữa các hạng mục
trên tài sản trước những biến động của nền kinh tế.
Tuy nhiên, tỷ lệ này càng cao cũng thể hiện mức độ rủi ro này càng cao. Vì
vậy, việc so sánh ROA giữa các kì hạch toán có thể rút ra nguyên nhân thành
công hay thất bại của Ngân hàng.
 Thu nhập ròng trên vốn tự có (%) – ROE
Lợi nhuận ròng
ROE =

x 100%
Vốn tự có


ROE là chỉ tiêu đo lường tính hiệu quả sử dụng của một đồng vốn tự có. Nó
cho biết lợi nhuận ròng mà các cổ đông có thể nhận được từ việc đầu tư vốn của
mình. Nếu ROE quá lớn so với ROA chứng tỏ vốn tự có của ngân hàng chiếm tỷ
lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn. Việc huy động quá nhiều có thể ảnh hưởng đến độ
an toàn trong kinh doanh của Ngân hàng.
 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (%) – ROS
Lợi nhuận ròng
ROS =

x 100%
Tổng thu nhập

Chỉ số này phản ánh khả năng sinh lời trên cơ sở doanh thu được tạo ra trong
kì. Nói cách khác, tỷ số này cho chúng ta biết một đồng doanh thu tạo ra bao
nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
 Tổng thu nhập trên tổng tài sản (%)
Tổng thu nhập
Tổng thu nhập/ tổng tài sản =
x 100%
Tổng tài sản
Chỉ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của Ngân hàng, chỉ số này cao
chứng tỏ Ngân hàng đã phân bổ tài sản đầu tư hợp lí và hiệu quả.
 Tổng chi phí trên tổng tài sản (%)
Tổng chi phí
Tổng chi phí/ tổng tài sản =
x 100%
Tổng tài sản
Đây là chỉ số xác định chi phí bỏ ra cho việc sử dụng tài sản để đầu tư. Chỉ
số này cao chứng tỏ Ngân hàng đang yếu kém trong khâu quản lí tài chính.
 Tổng chi phí trên tổng thu nhập (%)
Tổng chi phí
Tổng chi phí/ tổng thu nhập =
x 100%
Tổng thu nhập
Chỉ số này tính toán khả năng bù đắp chi phí của một đồng thu nhập. Thông
thường chỉ số này nhỏ hơn 1, nếu lớn hơn một thì Ngân hàng hoạt động kém hiệu
quả và đang đứng trước nguy cơ khó khăn trong tương lai.


 Tỷ trọng % từng khoản mục thu nhập
Số thu từng khoản mục
Tỷ trọng % từng khoản mục thu nhập =

x 100%
Tổng thu nhập

Tổng thu nhập lãi
Lãi suất bình quân đầu ra =

x 100%
Tổng tài sản sinh lời

Chỉ số này giúp ta xác định được cơ cấu thu nhập hay cơ cấu đầu tư của
Ngân hàng có hợp lý hay không, để từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh hợp lý
hơn để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro.
 Tỷ trọng phần trăm từng khoản mục chi phí:
Tổng chi cho từng khoản mục
Tỷ trọng % từng khoản mục chi phí =

x 100%
Tổng chi phí
Tổng chi phí trả lãi

Lãi suất bình quân đầu vào =

x 100%
Tổng vốn chịu lời

Chỉ số này giúp nhà quản lý thấy được kết cấu các khoản chi có thể hạn chế
được các khoản chi bất hợp lí, tăng cường các khoản chi có lợi cho hoạt động
kinh doanh nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
2.1.5

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của
ngân hàng.

 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
Dư nợ
Hiệu suất sử dụng vốn =
x 100%
Vốn huy động
Chỉ tiêu này giúp các nhà phân tích so sánh khả năng cho vay với khả năng
huy động vốn, đồng thời xác định hiệu quả của một đồng vốn huy động. Thông
thường chỉ tiêu này lớn thì cho rằng Ngân hàng sử dụng nhiều vốn huy động và
hoạt động của Ngân hàng sẽ hiệu quả hơn, tuy nhiên chúng ta không thể khẳng
định được khi tiền gửi nhiều hơn tiền cho vay thì Ngân hàng rơi vào tình trạng


thừa vốn. Do đó, chỉ tiêu này chỉ mang tính tương đối giúp chúng ta so sánh khả
năng cho vay và huy động vốn của Ngân hàng.
 Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn (%)
Dư nợ
Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn =
x 100%
Tổng
Chỉ tiêu này càng cao thì mức độ hoạt động của Ngân hàng càng ổn định và
có hiệu quả, ngược lại thì Ngân hàng đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm
kiếm khách hàng.
 Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
Doanh số thu nợ
Vòng quay vốn tín dụng =

x 100%
Dư nợ bình quân

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ
nhanh hay chậm.
 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (%)
Nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ =

x 100%
Tổng dư nợ

Chỉ tiêu này cho biết chất lượng tín dụng của Ngân hàng, chỉ số này càng
nhỏ thì chất lượng tín dụng Ngân hàng càng cao.
 Vốn huy động trên vốn tự có (%)
Vốn huy động
Vốn huy động trên vốn tự có =

x 100%
Vốn tự có

Chỉ số này cho biết khả năng thu hút vốn của một đồng vốn tự có. Hay nói
cách khác, nhìn vào chỉ số này có thể biết được quy mô huy động vốn của Ngân
hàng trong từng thời kỳ kinh doanh.
2.2 Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp từ Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam chi
nhánh Sóc Trăng qua ba năm 2009 – 2011, cụ thể:


- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 2009 – 2011.
- Bảng cân đối kế toán ba năm của Ngân hàng.
- Bảng báo cao thống kê về doanh số cho vay, doanh số dư nợ, thu nợ của
Ngân hàng.
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối, tương đối tìm ra sự biến động
của các chỉ tiêu kinh tế hay sự biến đổi của các chỉ tiêu tài chính qua các năm
nhằm giúp ta nắm rõ tình hình hoạt động của Ngân hàng đồng thời đánh giá được
chất lượng cũng như uy tín của Ngân hàng.
- So sánh bằng số tuyệt đối:
 y = y1 – y0

Trong đó: y0 : chỉ tiêu năm trước
y1 : chỉ tiêu năm sau
 y : là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế

Phương pháp này dùng để so sánh số liệu năm tính so với số liệu năm trước
của các chỉ tiêu xem co biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của
các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
- So sánh bằng số tương đối:
y 

y1  y0
100%
y0

Trong đó: y0 : chỉ tiêu năm trước
y1 : chỉ tiêu năm sau
 y : biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế

Phương pháp này cho thấy mức độ biến động của các chỉ tiêu kinh tế trong
một thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu giữa các năm
và giữa các chỉ tiêu với nhau.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×