Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN IN TỔNG hợp cần THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH

___________________________

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(Bảng nháp)

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ

Cán bộ hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

NGUYỄN HỒ ANH KHOA

BÙI THANH TỐ
Mã số SV: 4093736
Tên lớp: Kinh tế học K35


Cần Thơ - 5/2013


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

LỜI CẢM TẠ

Sau bốn năm học tập tại Trường Đại học Cần Thơ cùng với thời gian thực tập
tại Công ty cổ phân In tổng hợp Cần Thơ, em đã đư ợc định hướng thực hiện đề tài
luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của
các cô chú, anh chị trong cơ quan thực tập và những ý kiến hướng dẫn tận tình của
quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là
thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
Quý Thầy cô trường Đại học Cần Thơ nói chung cũng như quý Th ầy cô Khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt những kiến
thức quý báu cho em hơn ba năm qua. Đ ặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sự tận
tâm chỉ dạy của thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa trong suốt quá trình em thực hiện luận
văn tốt nghiệp. Kính chúc quý Thầy cô dồi giàu sức khỏe để tiếp tục thực hiện trọng
trách vinh quang của một nhà khoa học, một nhà giáo góp phần phát triển sự nghiệp
giáo dục nước nhà.
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, các phòng ban trong Công
ty đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đặt biệt là các cô, các chị trong
phòng Kế toán – Tài chính đã nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi
cho em hoàn thành tốt đề tài. Chúc ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Công ty
nhiều sức khỏe và công tác tốt. Chúc Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ ngày
càng phát triển vững mạnh.
Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và anh chị trong gia đình đã lo l ắng
cho em trong hơn mười lăm năm học vừa qua và sự tương trợ, giúp đở của các bạn
trong lớp Kinh Tế Học Khóa 35 suốt thời gian học tập cũng như làm lu ận văn tốt
nghiệp.

Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Bùi Thanh Tố
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

i


SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

LỜI CAM ĐOAN


Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
kết quả phân tích đề tài là trung thực, đề tài này không trùng với bất kỳ đề tài khoa
học nào.
Cần Thơ, ngày 13 tháng 05 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Bùi Thanh Tố

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

ii

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………

Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2013

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

iii

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 Họ và tên giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN HỒ ANH KHOA
 Học vị: Thạc sĩ
 Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ
 Tên sinh viên: BÙI THANH TỐ
 MSSV: 4093736
 Lớp: Kinh Tế Học – Khóa 35
 Tên đề tài: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần In tổng
hợp Cần Thơ
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
………………………………………………………………………………………...
2. Hình thức trình bày:
………………………………………………………………………………………....
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
…....................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:
………………………………………………………………………………………....
5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu)
………………………………………………………………………………………....
6. Các nhận xét khác:
………………………………………………………………………………………....
7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu
chỉnh sửa,…)
…...................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày ….. tháng 05 Năm 20113
NGƯỜI NHẬN XÉT
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

iv

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………

Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2013
Giáo viên phản biện

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

v

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

MỤC LỤC
Trang

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ......................................................................... 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................... 2
1.3.1. Phạm vi không gian .................................................................................. 2
1.3.2. Phạm vi thời gian...................................................................................... 2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 3
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................ 3
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................. 5
2.1.1. Một số vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh ...................... 5
2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính ....... 7
2.1.3. Các tỷ số tài chính .................................................................................... 9
2.1.4. Phân tích tỷ số tài chính theo sơ đồ Dupont............................................. 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................... 14

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................... 14
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................. 14
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ ... 17

3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ................................................. 17
3.1.1. Khái quát về Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ ...................................... 17

3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................... 18
3.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 18

3.2.1. Nội dung hoạt động .................................................................................. 18
3.2.2. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu ................................................................. 19
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC........................................................................................ 20
3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2010-2012
................................................................................................................................. 21
3.5. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.......... 22
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012............... 24
4.1. PHÂN TÍCH DOANH THU CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN
NĂM 2012 .............................................................................................................. 24
4.1.1. Phân tích tình hình tổng doanh thu của Công ty ...................................... 24
4.1.2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ......................................................... 25
4.1.3. Doanh thu từ hoạt động tài chính ............................................................. 27
4.1.4. Doanh thu khác......................................................................................... 27
4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY GIAI DOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 ..
…………………………………………………………………………………….28
4.2.1. Phân tích chung về tình hình tổng chi phí của Công ty............................ 28
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

vi

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
4.2.2. Chi phí hoạt động kinh doanh .................................................................. 29
4.2.3. Chi phí hoạt động tài chính ................................................................................. 30

4.2.4. Chi phí hoạt động tài chính ...................................................................... 30
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TỔNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN
NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 ................................................................................. 31
4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận trước thuế của Công ty................... 31
4.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ......................................................... 31
4.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính ............................................................. 32
4.3.4. Lợi nhuận khác ......................................................................................... 33
4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012..................... 34
4.4.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh khoản ngắn hạn và thanh toán nhanh..... 34
4.4.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản .................................................. 35
4.4.3. Tỷ số quản trị nợ ................................................................................................. 39

4.4.4. Tỷ số khả năng sinh lợi............................................................................. 41
4.5. PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT ...................................................................... 43
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ
................................................................................................................................. 46
5.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ ....................... 46
5.1.1. Giải pháp tăng doanh thu.......................................................................... 46
5.1.2. Giải pháp giảm chi phí ............................................................................. 47
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC.......................................................................... 57
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................ 49
6.1. KẾT LUẬN...................................................................................................... 49
6.2. KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 49
6.2.1. Đối với Công ty ........................................................................................ 49
6.2.2. Đối với nhà nước ...................................................................................... 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 51

PHỤ LỤC 1A CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN ...................................... 52
PHỤ LỤC 1B CÁC CHỈ SỐ BÌNH QUÂN NGÀNH IN ...................................... 53
PHỤC LỤC 2.......................................................................................................... 54

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

vii

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG DOANH THU CỦA CÔNG TY NĂM 2010
ĐẾN 2012 ............................................................................................................... 24
Bảng 2: BẢNG PHÂN TÍCH DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY NĂM 2010 ĐẾN 2012 ......................................................................... 25
Bảng 3: BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG CHI PHÍ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM
2010 ĐẾN 2012 ......................................................................................................
Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012................................................................ 29
Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA CÔNG TY GIAI
ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 ............................................................................... 31
Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 .......................................... 32
Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012 ................................................... 33
Bảng 8: BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN KHÁC CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN
TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 ..................................................................................... 33
Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH HỆ SỐ THANH KHOẢN NGẮN HẠN VÀ THANH
TOÁN NHANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 34
Bảng 10: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN
CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 ......................... 36
Bảng 11: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ CỦA CÔNG TY GIAI
ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 ..................................................................... 40
Bảng 12: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÔNG
TY GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ĐẾN 2012................................................................ 42
Bảng 13: BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY .................... 48

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

viii

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: SƠ ĐỒ DUPONT ...................................................................................... 14
Hình 2A: SẢN PHẨM IN ẤN (BÁO CHÍ, SÁCH GIÁO KHAO) CỦA CÔNG TY
................................................................................................................................. 19
Hình 2B: SẢN PHẨM IN ẤN ( HÓA ĐƠN LIÊN TỤC) CỦA CÔNG TY .......... 19
Hình 2C: SẢN PHẨM IN ẤN ( VÉ SỐ, NHÃN HIỆU BAO BÌ) CỦA CÔNG TY19
Hình 3: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP
CẦN THƠ............................................................................................................... 20
Hình 4: HÌNH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG GỢP CẦN THƠ NĂM 2010, 2011 VÀ 2012... 45

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

ix

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BH ··············································································· Bán hàng
CP ················································································ Chi Phí
DT················································································ Doanh thu
GVHB·········································································· Giá vốn hàng bán
NVL············································································· Nguyên vật liệu
HĐKD·········································································· Hoạt động kinh doanh
HĐTC ·········································································· Hoạt động tài chính
HĐQT ·········································································· Hội đồng quản trị
QLDN ·········································································· Quản lý doanh nghiệp
LN················································································ Lợi nhuận

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

x

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần In tổng
hợp Cần Thơ năm 2010 đến năm 2012” có cấu trúc gồm 6 chương với các nội dung
như sau:
Chương 1: Trình bày s ự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các cơ
sở lý thuyết cần phân tích, phạm vi phân tích.
Chương 2: Trình bày phương pháp lu ận và phương pháp nghiên cứu sử
dụng trong đề tài.
Chương 3: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ,
cơ cấu lao động và kết quả hoạt động kinh doanh.
Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty từ năm 2010 năm
2012.
 Phân tích các tỷ số đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ
năm 2010 năm 2012.
 Sử dụng sơ đồ DUPONT để phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty.
Chương 5: Tổng hợp kết quả phân tích và đưa ra giải pháp những mặt hạn
chế cho Công ty.
Chương 6: Đưa ra kết luận kết quả kinh doanh và đưa ra kiến nghị cho
Công ty.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

xi

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong nền kinh tế hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp kinh doanh
cùng những dịch vụ giống nhau. Do đó, việc cạnh tranh để tồn tại và phát triển là vấn
đề được các nhà quản trị quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, như chúng ta đã biết tình hình
lạm phát trong những năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải tìm ra hướng đi mới để đứng vững
trên thương trường. Không riêng gì các ngành kinh doanh khác, ngành in ấn và cung
cấp các sản phẩm in cũng ch ịu áp lực không nhỏ trước sự biến động giá nguyên vật
liệu đầu vào cũng như giá đầu ra của thành phẩm. Khó khăn ở đây trước nhất là giá
đầu vào nguyên vật liệu chính là giấy in, do tình hình giá cả của các loại giấy in đang
biến động tăng giảm liên tục. Và thứ hai là chịu sự cạnh tranh gay gắt về giá cả của
các doanh nghiệp trong ngành với nhau. Do vậy doanh nghiệp phải thường xuyên
giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của mình để ứng phó kịp thời với những
biến động của thị trường
Công ty cổ phần in tổng hợp Cần thơ đóng trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ là
một công ty hàng đầu trong lĩnh vực in ấn tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Là một doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã đóng góp m ột phần không nhỏ vào
nguồn thu ngân sách của Thành Phố Cần Thơ. Sau nhiều năm hình thành và phát
triển, Công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ đang đứng ở những vị trí lớn mạnh trong
khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và trên toàn quốc. Tuy nhiên trong thời kỳ hội
nhập nền kinh tế thế giới, nhất là khi việt nam đã trở thành thành viên chính thức của
WTO, cùng với các doanh nghiệp in khác, Công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ cũng
phải đương đầu với sự biến đổi ngày càng nhanh chóng của môi trường kinh doanh
cũng như s ự canh tranh trong ngành. Do vậy để đạt được hoạt động kinh doanh như
ý muốn. Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa từ nhà quản lý đến đội ngũ nhân viên cũng
như thay đổi công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

1

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ, nhận thức
được tầm quan trọng trên, em quyết định chọn đề tài “Phân tích kết quảhoạt động
kinh doanh tại Công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ” làm đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình. Việc nghiên cứu giúp em rất nhiều trong việc hoàn thiện kiến thức
thực tế trước khi rời khỏi ghế nhà trường. Ngoài ra kết quả nghiên cứu còn giúp
Công ty thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong quá trình hoạt
động kinh doanh, thông qua đó đưa ra những giải pháp khắc phục và nâng cao hơn
nữa kết quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần In tổng hợp Cần
Thơ từ năm 2010 đến năm 2012, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh kết
quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Phân tích cụ thể doanh thu, chi phí và lợi nhuận từng giai đoạn
kinh doanh của công ty từ năm 2010 đến năm 2012.
- Mục tiêu 2: Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quan đến phân tích hoạt động
kinh doanh như: chỉ tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động,
tỷ số quản trị nợ và tỷ số khả năng sinh lợi.
- Mục tiêu 3: Nhận xét, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra giải pháp đẩy
mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi không gian
Luận văn được thực hiện tại công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ số 218 –
đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
1.3.2. Phạm vi thời gian
- Số liệu được sử dụng trong luận văn từ năm 2010 đến năm 2012
- Luận văn được thực hiện từ ngày 18/02/2013 đến 15/04/2013

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

2

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
- Những biến động của doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
- Những chỉ tiêu tài chính liên quan đến phân tích hoạt động kinh doanh: chỉ
tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, tỷ số quản trị nợ và tỷ
số khả năng sinh lợi.
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ÐẾN ÐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
Trong quá trình làm đề tài luận văn của mình em có tham khảo hai đề tài luận
văn sau đây:
- Luận văn: “Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty thủy sản Phương
Đông” của tác giả Nguyễn Vũ Vi ễn Phương”, lớp Kinh tế Tài Nguyên và Môi
trường khóa 35 – Trường Đại Học Cần Thơ thực hiện năm 2012.
Mục tiêu của đề tài là: phân tích các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân
tích các tỷ số tài chính như: tỷ số khả năng thanh toán, tỷ số nợ, tỷ suất sinh lợi.
thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của Công
ty năm 2009, 2010, 2011, và 6 tháng đầu năm 2012. Tác giả đã s ử dụng phương pháp
so sánh, sử dụng bảng số liệu so sánh sự tăng giảm của các chỉ tiêu so sánh giữa các
năm, sử dụng biểu đồ để phản ánh rõ hơn s ự tăng giảm của các chỉ tiêu so sánh.
Ngoài ra tác giả còn sử dụng phương pháp phân tích liên hoàn để xác định mức độ
ảnh hưởng của từng nhân tố phân tích tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
và từ đó đưa ra được các giải pháp khắc phục và đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh
doanh của Công ty trong tương lai.
Tuy nhiên bài phân tích chưa làm rõ tình hình phát triển của Công ty so với
ngành từ đó chưa nhận thấy được xu hướng phát triển của ngành để khắc phục kịp
thời những mặt yếu kém cũng như tăng cường phát huy điểm mạnh của Công ty.
- Luận văn: “Phân tích hoạt động kinh doanh của xí nghiệp chế biến gạo
xuất khẩu An Hòa” của tác giả Lý Thị Mộng Oanh, lớp Kinh tế Tài nguyên và Môi
trường khóa 35 – Trường Đại Học Cần Thơ thực hiện năm 2012.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh
như: Sản lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng, giá thành, lợi nhuận. Các chỉ tiêu kết
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

3

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
quả hoạt động kinh doanh được tác giả phân tích trong mối quan hệ với các chỉ tiêu
về điều kiện của quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, tiền vốn, vật tư, đất đai.
Bên cạnh đó đề tài còn phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, hiệu quả sử
dụng vốn, tỷ số khả năng sinh lợi và năng suất lao động của xí nghiệp. Đề tài sử
dụng phương pháp so sánh tuyệt đối, tương đối và phương pháp thống kê mô tả để
đánh giá sự biến động tăng giảm các chỉ tiêu của Công ty. Và sử dụng phương pháp
suy luận để đề ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho xí
nghiệp trong thời gian tới.
Bài viết này cũng v ậy chưa so sánh được tình hình của Công ty so với ngành từ
đó chưa biết được vị thế của Công ty so với các Công ty trong ngành.
Sau khi tham khảo hai đề tài trên đã giúp em có thêm kinh nghi ệm phân tích và
đánh giá số liệu trong quá trình thực hiện đề tài của mình.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

4

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số vấn đề chung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá
toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, nhằm làm rõ
chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ
sở đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh ở doanh nghiệp.[1, trang 4]
2.1.1.2. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều
hành hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp và đồng thời cung cấp
thông tin cho các đối tượng sử dụng bên ngoài khác nữa. Những thông tin này
thường không có sẵn trong các báo cáo tài chính hoặc trong bất kỳ tài liệu nào của
doanh nghiệp. Để có được những thông tin này người ta phải thông qua phân tích.
Với tư cách là một môn khoa học độc lập, phân tích hoạt động kinh doanh có
đối tượng riêng. Trong phạm vi nghiên cứu của mình nó là một hoạt động kinh
doanh và đồng thời cũng là m ột hiện tượng xã hội đặc biệt.
Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là đánh giá quá trình
hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết
quả kinh doanh đã đ ạt được hoặc kết quả của các mục tiêu trong tương lai cần phải
đạt được và kết quả kinh doanh thuộc đối tượng của phân tích. Kết quả hoạt động
kinh doanh bao gồm tổng hợp của cả quá trình hình thành do đó k ết quả phải riêng
biệt và trong từng thời gian nhất định, chứ không thể là kết quả chung chung. Các
kết quả hoạt động kinh doanh nhất là hoạt động theo cơ chế thị trường cần phải định
hướng theo mục tiêu dự đoán, quá trình định hướng hoạt động kinh doanh được định
hướng cụ thể thành chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hướng đến kết quả của các chỉ
tiêu để đánh giá.
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

5

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở đánh giá biến động của
kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu xem xét
các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động các chỉ tiêu.
Nhân tố là những yếu tố tác động đến các chỉ tiêu tùy theo mức độ biểu hiện
và mối quan hệ với chỉ tiêu mà nhân tố tác động theo hướng thuận hoặc nghịch đến
các chỉ tiêu phân tích.[1, trang 5]
2.1.1.3. Ý nghĩa và vai trò c ủa phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
a) Ý nghĩa
Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát hiện ra những khả năng
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh
doanh.
Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các doanh nghiệp nhìn nhận đúng
đắn về khả năng, sức mạnh cũng như nh ững hạn chế trong doanh nghiệp mình. Từ cơ
sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh
doanh có hiệu quả.
Bên cạnh đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh còn là cơ s ở quan trọng đề
ra các quyết định kinh doanh, là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị
có hiệu quả ở doanh nghiệp.
Phân tích hoạt động kinh doanh còn là một biện pháp không kém phần quan
trọng để phòng ngừa rủi ro.[1, trang 6]
b) Vai Trò
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là một quá trình rất cần thiết đối với
mỗi doanh nghiệp vì nó có những vai trò sau:
Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về điểm mạnh, điểm yếu để củng cố,
phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý.
Phát huy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa những nguồn lực của
doanh nghiệp nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
Kết quả phân tích là cơ sở để đề ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn.
Phân tích hoạt động kinh doanh giữ vai trò giúp dự báo, đề phòng và hạn chế
rủi ro trong kinh doanh.[1, trang 7]
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

6

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
2.1.2. Khái quát về phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài
chính
2.1.2.1. Doanh thu
a) Khái niệm:
Doanh thu thuần là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng
hóa, cung ứng dịch vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toán, giảm giá hàng bán,
hàng bán bị trả lại và được khách hàng chấp nhập thanh toán.
b) Doanh thu của doanh nghiệp gồm có:
Doanh thu hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong
kỳ từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.
Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản
quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tiền lãi từ việc cho
vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính; chênh
lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng
vốn và lợi nhuận được chia từ việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
Thu nhập khác: Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý,
nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả,
thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác.[1, trang 10]
2.1.2.2. Chi phí
Chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của
toàn bộ hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm và một số khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để
thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
Một số loại chi phí của doanh nghiệp:
 Giá vốn hàng bán: là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu
thụ một loại sản phẩm nhất định.
 Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí liên quan tới việc tiêu thụ sản phẩm,
dịch vụ, bao gồm cả chi phí bảo hành sản phẩm.
 Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và
điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

7

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
doanh nghiệp như: Chi phí công cụ lao động nhỏ, khấu hao tài sản cố định phục vụ
bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp; tiền lương và các khoản trích nộp theo
quy định của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp; chi phí dịch vụ mua
ngoài; chi phí khác bằng tiền phát sinh ở doanh nghiệp như chi phí về tiếp tân
khánh tiết, giao dịch, chi các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động…
 Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: các khoản chi liên quan đến đầu tư ra
ngoài doanh nghiệp, tiền lãi phải trả do huy động vốn, chênh lệch tỷ giá khi thanh
toán, chi phí chiết khấu thanh toán, chi phí cho thuê tài sản, dự phòng giảm giá các
khoản đầu tư dài hạn.
 Chi phí khác: Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định gồm cả giá trị
còn lại của tài sản cố định khi thanh lý, nhượng bán; chi phí cho việc thu hồi các
khoản nợ đã xoá sổ kế toán; chi phí để thu tiền phạt; chi phí về tiền phạt do vi phạm
hợp đồng.[1, trang 20]
2.1.2.3. Lợi nhuận
Lợi nhuận của doanh nghiệp được hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi
ra giữa tổng thu và tổng chi trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc có thể hiểu là phần
dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ đi mọi chi phí cho hoạt động đó, là kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh,lợi nhuận hoạt
động tài chính và thu nhập khác.
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh: là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã
tiêu thụ và thuế theo quy định của pháp luật.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: là chênh lệch giữa các khoản thu và chi về hoạt
động tài chính bao gồm:
+ Lợi nhuận về góp vốn tham gia liên doanh.
+ Lợi nhuận về hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
+ Lợi nhuận về cho thuê tài sản.
+ Lợi nhuận về các hoạt động đầu tư khác.
+ Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng.
+ Lợi nhuận cho vay vốn, bán ngoại tệ…
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

8

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Thu nhập khác: là những khoản thu nhập không tính trước hoặc có dự tính đến
nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc những khoản thu không mang tính chất thường
xuyên. Bao gồm các khoản thu như :
+ Thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.
+ Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng.
+ Thu các khoản nợ khó đò i đã xử lý, xóa sổ.
+ Thu các khoản nợ không xác định được chủ.[1, trang 30]
2.1.3. Các tỷ số tài chính
a) Các chỉ tiêu về tình hình thanh khoản ngắn hạn và thanh toán nhanh
- Hệ số thanh khoản ngắn hạn:
Chỉ tiêu này được phản ảnh qua công thức:
Hệ số thanh
khoản ngắn hạn

Tài sản lưu động
(lần)

=
Nợ vay ngắn hạn

Hệ số này biểu thị sự cân bằng giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn,
là hiện trạng tài sản lưu động trong kỳ kinh doanh hiện tại. Ý nghĩa của hệ số là
mức độ trang trải của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới một
khoản vay mượn thêm. Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 1 ( ≥ 1) chứng tỏ sự bình
thường trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Khi các khoản nợ hoặc vay ngắn hạn tăng lên sẽ làm cho hệ số thanh khoản
ngắn hạn giảm đi. Hệ số thường được các ngân hàng chấp nhận cho vay theo
hình thức tín chấp là bằng 2.
- Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số thanh

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho – Tài sản ngắn hạn khác
=

(lần)

Nợ vay ngắn hạn

toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động
trước các khoản nợ ngắn hạn. Khoản có thể trả ngay các khoản nợ đến hạn là tiền và
chứng khoán ngắn hạn. Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh
càng cao.
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

9

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
b) Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
- Tỷ số vòng quay hàng tồn kho
Tỷ số vòng quay hàng tồn kho được xác định qua công thức:
Vòng quay
hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán

(lần)

=

Hàng tồn kho bình quân

Hệ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng hàng
hóa đã bán với hàng hóa dự trữ trong kho. Hệ số này thể hiện số lần mà hàng hóa tồn
kho bình quân được bán trong kỳ.
- Kỳ thu tiền bình quân ( DSO)
Kỳ thu tiền bình quân đo lường thời gian trung bình thu tiền từ khách hàng
mua theo phương thức tín dụng.
Khoản phải thu
DSO

=

x 365

(ngày)

Doanh thu thuần
Hệ số trên về nguyên tắc càng thấp càng tốt, tuy nhiên phải căn cứ vào
chiến lược kinh doanh, phương thức thanh toán, tình hình cạnh tranh trong từng thời
điểm hay thời kỳ cụ thể.
- Vòng quay tài sản lưu động
Vòng quay tài sản lưu động phản ánh với một đồng tài sản lưu động trong kỳ
đã tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần.

Doanh thu thuần

Vòng quay tài sản
Lưu động

=

(lần)
Tài sản lưu động bình quân

Vòng quay tài sản lưu động càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản lưu
động càng cao và ngược lại.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

10

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
- Vòng quay tài sản cố định
Vòng quay tài sản cố định phản ánh với một đồng tài sản cố định trong kỳ đã
tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần.
Doanh thu thuần

Vòng quay tài sản
cố định

=

(lần)
Tài sản cố định bình quân

Vòng quay tài sản cố định càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố
định càng cao và ngược lại.
- Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay

Doanh thu thuần
=

tổng tài sản

Tổng tài sản bình quân

(lần)

Vòng quay tổng tài sản phản ánh với một đồng tài sản sử dụng bình quân trong
kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Vòng quay tổng tài sản càng lớn
chứng tỏ hiệu quả sử dụng tổng tài sản càng cao và ngược lại.
c) Phân tích các tỷ số quản trị nợ
Các tỷ số quản trị nợ phản ánh cơ cấu nguồn vốn của một công ty. Cơ cấu vốn
có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các cổ đông và rủi ro phá sản của một công
ty. Vì vậy, các tỷ số này được xem là một chính sách tài chính nhằm gia tăng lợi
nhuận của công ty. Nó phản ánh sự góp vốn của chủ sở hữu công ty trong tổng nguồn
vốn. Đây là chỉ tiêu khá quan trọng đối với chủ nợ khi quyết định cho vay.
- Tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A)
Tỷ số nợ trên tổng tài sản hay còn gọi ngắn gọn là tỷ số nợ, nó đo lường tỷ lệ
phần trăm tổng số nợ do người đi vay cung cấp so với tổng giá trị tài sản.
Các chủ nợ thường thích một tỷ số vừa phải, tỷ số nợ càng thấp, món nợ càng
được đảm bảo trong trường hợp bị phá sản. Ngược lại, các chủ sở hữu doanh nghiệp
thường muốn có một tỷ số nợ cao vì họ muốn gia tăng lợi nhuận nhanh do việc phát
hành thêm cổ phiếu sẽ làm giảm quyền điều khiển hay kiểm soát doanh nghiệp.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

11

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Nếu tỷ số quá cao sẽ có nguy cơ khuyến khích sự vô trách nhiệm của các chủ
sở hữu doanh nghiệp, họ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh liều lĩnh như đ ầu
cơ, kinh doanh trái phép để có thể sinh lợi thật nhiều vì nếu có thất bại sẽ mất mát rất
ít do sự đóng góp phần đầu tư của họ quá nhỏ.
Tổng nợ phải trả
Tỷ số nợ trên tổng tài sản =

Tổng giá trị tài sản

(%)

- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)
Hệ số đòn b ẩy tài chính đo lường tương quan giữa nợ và vốn chủ sở hữu của
một công ty. Nó là một chỉ tiêu để đánh giá xem công ty có lạm dụng các khoản nợ
để phục vụ cho các mục tiêu thanh toán hay không.
Tỷ số này càng cao mang lại hiệu quả cho chủ sở hữu càng cao trong trường
hợp ổn định và kinh doanh có lãi.
Tỷ số này càng thấp, mức độ an toàn càng đảm bảo trong trường hợp hoạt động
bị giảm và kinh doanh thua lỗ.
Một mức độ nhất định thì có thể chấp nhận được, nhưng nợ quá nhiều là một
tín hiệu đáng báo động đối với các nhà đầu tư.
Tổng nợ phải trả
Hệ số đòn bẩy tài chính =

(%)

Vốn chủ sở hữu
d) Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ( ROS )
Chỉ tiêu này được tính bằng công thức:
Lợi nhuận ròng
ROS

=

x 100%

Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thể hiện một đồng doanh thu có khả năng tạo
ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp kinh
doanh càng hiệu quả.

GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

12

SVTH: BÙI THANH TỐ


phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Lợi nhuận ròng
ROA

=

x 100%
Tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản phản ánh một đồng tài sản sử dụng trong kỳ
đã thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Hệ số này càng cao thể hiện sự sắp
xếp, phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn, hình thành nên tài sản.
Chỉ tiêu này được thể hiện qua công thức:
Lợi nhuận ròng
ROE

=
Vốn chủ sở hữu

x 100%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu sử
dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.[3, trang 18-26]
2.1.4. Phân tích tài chính theo sơ đồ Dupont
Phân tích tài chính công ty theo sơ đồ Dupont là phân tích bằng cách chia các
tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động
của từng bộ phận. Các nhà quản lý trong công ty thường sử dụng kỹ thuật phân tích
này để thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty, trên cơ sở
đó đề ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Kỹ
thuật phân tích Dupont thường dựa và các phương trinh dưới đây, và được gọi là
phương trình Dupont.
ROA = ROS x Vòng quay tổng tài sản
Doanh thu thuần

Lợi nhuận ròng
ROA=

x
Doanh thu thuần

Tổng tài sản bình quân

ROE = ROA x Hệ số vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản bình quân
Lợi nhuận ròng
ROE=
x
Vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản bình quân
GVHD: NGUYỄN HỒ ANH KHOA

13

SVTH: BÙI THANH TỐ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×