Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU THÀNH TỈNH hậu GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH CHÂU THÀNH
TỈNH HẬU GIANG

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN VĂN NGÂN

VÕ MINH THỤY
MSSV: 4093733
Lớp: Kinh tế học – K35
Cần Thơ

Tháng 2/2013


LỜI CẢM TẠ

Qua quá trình học tại trường Đại học Cần Thơ và thời gian thực
tập tại Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành, em đã tích lũy
được nhiều kiến thức cả về lý thuyết lẫn thực tiễn để hoàn thành luận
văn tốt nghiệp này.
Và hôm nay, khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân
thành cảm ơn:
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em
những kiến thức, kinh nghi ệm quý báu trong những năm học tập tại
trường.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Ngân đã
tận tình hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, giúp em
hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban
Giám đốc cùng các cô, chú, anh, chị tại Ngân hàng NNo&PTNT
huyện Châu Thành đã đồng ý cho em thực tập và tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập.
Sau cùng, em xin kính chúc quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị
kinh doanh, Ban giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.
Em xin chân thành cảm ơn!
Cần Thơ, ngày

tháng

Võ Minh Thụy

i

năm 2013


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu


phân tích và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không
trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2013

Sinh viên thực hiện

Võ Minh Thụy

ii


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
, ngày

tháng
GIÁM ĐỐC

iii

năm 2013


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN



Họ tên người hướn g dẫn: Nguyễn Văn Ngân
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Cần ThơHọ tên sinh viên: Võ Minh Thụy
MSSV: 4093733
Chuyên ngành: Kinh tế học

Tên đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Về hình thức
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiển và tính cấp thiết của đề tài
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sửa…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Cần Thơ, Ngày … tháng … năm 2013
Người nhận xét

Nguyễn Văn Ngân
iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Cần Thơ, ngày

tháng

Giáo viên phản biện

v

năm 2013


MỤC LỤC
Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU…………………….……………………………….......1
1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU …………………………………………....1
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ………………………………………………....1
1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn………………...………………………...2
1.2 . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ………………………………………………..3
1.2.1. Mục tiêu chung ………………………………………………...…...…3
1.2.2. . Mục tiêu cụ thể …………………………………...………………...…3
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………………………………….....3
1.3.1. Không gian…………………………………………………………....3
1.3.2. Thời gian …………………………………………………………..….3
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ………………………...……………………....4
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………………………………………………..4
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN……………………………………………….......5
2.1.1. Khái niệm về tín d ụng…………………………………………….......5
2.1.2. Phân loại tín dụng……………………………………………..........…5
2.1.3. Chức năng của tín dụng ……………………………………..………...6
2.1.4. Những vấn đề chung về hoạt động tín dụng…………………………..7
2.1.5. Một số khái niệm có liên quan đ ến phân tích hoạt động tín dụng…....11
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ….……………………………………..13
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu………………………………………...13
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ………………………………………13
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NNo&PTNT VIỆT
NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH ……………………………...…16
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH .17
3.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam …………17
3.1.2. Lịch sử hình thành của Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thàn h.19
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban …………………….18
vi


3.2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG TÍN DỤNG TẠI NHNNo&PTNT……...21
3.2.1. Nguyên tắc cho vay ………………………………………………….21
3.2.2. Điều kiện cho vay………………………………………………...….21
3.2.3. Đối tượng vay vốn …………………………………………………...24
3.2.4. Đối tượng và nhu cầu không được cho vay ………………………….22
3.2.5. Thời hạn vay vốn …………………………………………………….22
3.2.6. Lãi suất vay vốn……………….……………………………………..23
3.2.7. Quy trình hoạt động cho vay…………………….…………………...23
3.2.8. Phương thức cho vay………………….……………………………...23
3.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNNo&PTNT HUYỆN
CHÂU THÀNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2012…………………….………………23
3.3.1. Về thu nhập và chi phí……………………………………………….24
3.3.2. Về lợi nhuận……………….…………………………………………27
3.3.3. Định hướng phát triển năm 2013 của Ngân hàng……………………28
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH…………………………….………..…29
4.1. KHÁI QUÁT CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG
VỐN CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012………..…………..…....29
4.1.1. Vốn huy động……………………………………….…………..……30
4.1.2. Vốn điều chuyển……………………………………………..………32
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TỪ NĂM 2010 – 2012……………………………………………..…..……….34
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay…………………………………..….…...34
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ…………………….……………..……….41
4.2.3. Phân tích dư nợ ……………………………………………..………...46
4.2.4. Phân tích nợ xấu……………….……………………………..………51
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH……….……..………...56
4.3.1. Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn…………………………………….56
4.3.2. Dư nợ trên vốn huy động ………….…………………………………57
4.3.3. Hệ số thu nợ………………………………………………………….58
4.3.4. Vòng quay tín dụng………………………………………………......58
vii


4.3.5. Hệ số rủi ro tín dụng………………………………………………....59
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHÂU
THÀNH – HẬU GIANG……………………………………………………….60
5.1.

PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC

TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNNo&PTNT HUYỆN CHÂU
THÀNH…………………………………………………………………………60
5.2. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO
HOẠT

ĐỘNG

TÍN

DỤNG

TẠI

NHNo&PTNT

HUYỆN

CHÂU

THÀNH…………………………………………………………………………71
5.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn…………………………………....71
5.2.2. Đối với hoạt động cho vay……………………………………...…..72
5.2.3. Đối với công tác thu nợ………………………………………......…73
5.2.4. Biện pháp giảm nợ xấu………………………………………...……73
Chương 6: KẾT LUẬN KẾT NGHỊ……………………………………..……..75
6.1. KẾT LUẬN …………………………………………………………...…...75
6.2. KIẾN NGHỊ………………………………………………………….........76
6.2.1.

Đối với chính quyền địa phương ………………………..…………76

6.2.2.

Đối với Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành ………...…...76

6.2.3.

Đối với Khách hàng……………………………………..…..……..77

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………… ……………………………………....78

viii


DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu
Thành giai đoạn 2010 – 2012...............................................................................25
Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành
giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………………...29
Bảng 3: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành
giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………………...31
Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng của NHNNo&PTNT huyện
Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………………..34
Bảng 5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của NHNNo&PTNT huyện
Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………………..37
Bảng 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNNo&PTNT huyện Châu
Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………...38
Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng của NHNNo&PTNT huyện Châu
Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………...41
Bảng 8: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của NHNNo&PTNT huyện
Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………………..43
Bảng 9: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của NHNNo&PTNT huyện Châu
Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………...44
Bảng 10: Dư nợ theo thời hạn tín dụng của NHNNo&PTNT huyện Châu Thành
giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………………...47
Bảng 11: Dư nợ theo thành phần kinh tế của NHNNo&PTNT huyện Châu Thành
giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………………...48
Bảng 12: Dư nợ theo ngành kinh tế của NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai
đoạn 2010 – 2012………………………………………………………………..49
Bảng 13: Nợ xấu theo thời hạn tín dụng của NHNNo&PTNT huyện Châu Thành
giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………………………...51
Bảng 14: Nợ xấu theo ngành kinh tế của NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai
đoạn 2010 – 2012………………………………………………………………..54

ix


Bảng 15: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng NNo&PTNT
huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………...56

x


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Ngân hàng NNo&PTNT huyện
Châu Thành.......................................................................................................... 19
Hình 2: Tình hình nợ xấu của thành phần cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng
NNo&PTNT huyện Châu Thành………………………………………………..53
Hình 3: Ma trận SWOT ....................................................................................... 70

xi


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 DSCV

: Doanh số cho vay

 DSCV

: Doanh số cho vay

 DSTN

: Doanh số thu nợ

 NHNNo&PTNT

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát t riển nông thôn

 NHNNo&PTNT

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– CT(HG)
 NHTM

huyện Châu Thành – tỉnh Hậu Giang
: Ngân hàng thương mại

xii


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU
1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2.1. Sự cần thiết của đề tài
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nước ta đã dần chuyển
mình với những bước đi đúng đắn và gặt hái được nhiều thành tựu trong các hoạt
động kinh tế - xã hội. Từ sau sự kiện lớn – Việt Nam chính thức trở thành thành
viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO (World Trade Organization)
ngày 11 – 1- 2007, các hoạt động của nước ta nói chung và kinh tế nói riêng đã
hòa mình vào nhịp thở sôi nổi của thế giới. Chính vì vậy mà trong tình hình
khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra như hiện nay, Việt Nam cũng gặp
nhiều ảnh hưởng, khó khăn. Yêu cầu khách quan và cấp bách đối với nước ta là
phải nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế để hội nhập ngày càng sâu, rộng và
hiệu quả hơn. Nghị quyết Đại hội XI nhấn mạnh: "Tập trung xây dựng, tạo bước
đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất
nước". Một trong những giải pháp có thể kể đến đó là hoàn thiện, nâng cao hệ
thống tài chính ngân hàng – một lĩnh vực hết sức nhạy cảm.
Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung hiện
nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng
cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp,
tiềm ẩn những rủi ro lớn. Hơn nữa, kinh tế càng phát triển thì song song với việc
có nhiều cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức,
khó khăn. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải có một cơ chế quản lý
cũng như sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả, tránh tìn h trạng thiếu hoặc
thừa vốn trong kinh doanh. Việc thiếu hụt vốn thường xuyên vừa gây ra khó khăn
cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa làm cho nền kinh tế phát triển
không ổn định. Điều này càng cho thấy vai trò hết sức quan trọng của hoạt động
tín dụng đối với nền kinh tế hiện nay.

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

1

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

Hơn nữa, với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, nước ta ngoài việc
đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ,… thì chú trọng
đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp cũng là một vấn đề hết sức quan trọ ng, tạo
nền móng vững chắc cho nền kinh tế. Vì lẽ đó, sự hỗ trợ trong chính sách của
Đảng và Nhà nước, về vốn của các ngân hàng thương mại nói riêng đã tạo điều
kiện tốt cho các nông hộ đảm bảo cho việc sản xuất, trồng trọt. Trong đó, ngân
hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang
(NHNNo&PTNT - CT(HG))đã góp phần giải quyết và đáp ứng phần nào nhu cầu
vốn cho người dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người dân ổn định đời
sống, hạn chế tình trạng thất nghiệp trong dân cư và thúc đẩy nền kinh tế phát
triển.
Với những lý do trên, em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng
tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp để có nhận thức rõ hơn về tầm
quan trọng của chất lượng tín dụng đối v ới sự an toàn và vững mạnh của ngân
hàng. Từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của
ngân hàng.
1.2.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Căn cứ khoa học
Luận văn được hình thành trên cơ s ở những kiến thức đã được các thầy cô
hướng dẫn trên lớp. Đặc biệt là nghiên cứu chủ yếu dựa trên hệ thống kiến thức
của các môn học sau:
- Tài chính tiền tệ, T iền tệ ngân hàng: tìm hiểu về tổ chức hệ thống ngân
hàng, các tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng thương mại.
- Nguyên lý thống kê kinh tế: áp dụng một số phương pháp phân tích số
liệu.
- Quản trị tài chính: áp dụng một số phương pháp tính toán cơ bản, nhằm
đánh giá tình hình đầu tư, nguồn vố n,… của doanh nghiệp.
1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn
Sau khi tách ra từ tỉnh Cần Thơ (cũ) vào năm 2004, đến nay diện mạo tỉnh
Hậu Giang đã có nhiều thay đổi rõ rệt, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

2

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

tế xã hội. Chủ trương theo Đảng và Nhà Nước, tỉnh Hậu giang nói chung, huyện
Châu Thành nói riêng đang thự c hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp, đưa các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giảm bớt mức độ phụ thuộc vào
thiên nhiên, nâng dần giá trị thu nhập của các ngành như thuỷ sản, công nghiệp
chế biến, thương mại dịch vụ… những ngành đang có tiềm lực phát triển lớn.
Tuy nhiên, vốn đầu tư cho các ngành kinh tế còn thiếu hụt. Do đó, vấn đề hỗ trợ
vốn cho các tổ chức kinh tế là một vấn đề thiết yếu cần phải giải quyết và có biện
pháp khắc phục. Từ đó, việc phân tích tình hình tín dụng ở NHNNo&PTNT
CT(HG) nhằm góp phần giúp nhà quản trị thấy được tình hình tín dụng ở ngân
hàng trong những năm gần đây, đồng thời tìm ra những mặt thuận lợi, những mặt
hạn chế, khó khăn, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng ở ngân hàng, phát huy những mặt mạnh đã đạt được nhằm bổ sung vốn kịp
thời cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa,
từ đó phát triển kinh tế tỉnh.
1.3 .

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.3. Mục tiêu chung
Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng của NHNNo&PTNT CT(HG)
trong 3 năm 2010 – 2012. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động tín dụng ở ngân hàng.
1.2.4. Mục tiêu cụ thể
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ở NHNNo&PTNT CT(HG) trong 3
năm 2010 – 2012.
Đánh giá hoạt đông tín dụng tại NHNNo&PTNT CT(HG) trong 3 năm 2010
– 2012 thông qua các chỉ số dư nợ trên tổng nguồn vốn, hệ số thu nợ, vòng quay
tín dụng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, dư nợ/tổng dư nợ.
Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt
động tín dụng tại NHNNo&PTNT CT(HG).
1.3.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.2. Không gian
Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng tại
NHNNo&PTNT CT(HG).
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

3

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

1.3.4. Thời gian
Thời gian thực hiện đề tài: 28/01/2013 – 5/05/2013
Số liệu thứ cấp được thu thập và tổng hợp từ các h oạt động của ngân hàng
trong giai đoạn 2010 – 2012.
1.3.5. Đối tượng nghiên cứu
Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài không thể đi sâu vào tất cả các hoạt
động của ngân hàng mà chỉ tập trung nghiên cứu về hoạt động tín dụng tại
NHNNo&PTNT CT(HG) trong khoảng thời gian 3 năm, từ năm 2010 -2012.
1.3. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Dựa trên kiến thức đã học ở trường Đại học Cần Thơ, kiến thức tích luỹ
trong thời gian thực tập tại NHNNo&PTNT CT(HG) và qua sách báo, internet,…
tôi tham khảo một số tài liệu sau đây để nghiên cứu đề tài này:
Luận văn tốt nghiệp:“Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ”, tác giả Trần Thị
Ngọc Quyên (2012). Tác giả đã triển khai các mục tiêu cụ thể: Phân tích chung
về tình hình kết qu ả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình hoạt động tín dụng
tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần
Thơ giai đoạn 2009 – 2011 từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt
động tín dụng của ngân hàng. Bằng các phương pháp thống kê mô tả, so sánh
bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tư ơng đối, phương pháp tự luận tác giả đã đưa
ra các giải pháp nhằm nâng cao tình hình hoạt động cho vay tại ngân hàng này.
Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang ”.
Trương Thị Thái Điền (2011). Tác giả nghiên cứu tình hình hoạt động cụ thể của
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa bàn huyện Châu Thành,
tỉnh hậu Giang qua các bản số liệu, điều kiện thực tế,… Ngoài ra, tác giả còn
phân tích những nhân tố khách quan và nội tại đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động kinh doanh của ngân hàng, trong đó có hoạt động tín dụng.

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

4

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1.

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

4.1.1. Khái niệm về tín dụng
Tín dụng là một hoạt động ra đời và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát
triển của sản xuất hàng hóa. Tín dụng là một quan hệ kinh tế thể hiện dưới hình
thức vay mượn và có hoàn trả. Ngày nay, tín dụng được hiểu theo những định
nghĩa sau:
- Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái
tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và
lãi sau một thời gian nhất định.
- Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng
vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa.
- Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên
(trái chủ - người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán.. dựa vào lời
hứa t hanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái – người vay).
Như vậy, “tín dụng” được diễn đạt bằng nhiều lời lẽ khác nhau, nhưng
chúng cùng chỉ những hành động thống nhất: Hoạt động cho vay và đi vay và
quan hệ này được ràng buộc trên cơ sở pháp luật hiện hành.
4.1.2. Phân loại tín dụng
Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú.
Tùy theo tiêu thức phân loại mà tín dụng được phân thành nhiều loại khác nhau:
 Căn cứ vào thời hạn tín dụng
Tín dụng ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn dưới 1 năm và thường được
sử dụng để bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và phục vụ cho nhu cầu sinh
hoạt của cá nhân.
Tín dụng trung hạn là các khoản vay có thời hạn từ 1 – 5 năm, được cung
cấp để mua sắm tài sản cố định, cải thiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây
dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

5

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

Tín dụng dài hạn các khoản vay có thời hạn trên 5 năm, được sử dụng để
cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có qui mô lớn.
 Căn cứ vào đối tượng tín dụng
Tín dụng vốn lưu động là loại tín dụng được sử dụng để hình thành vốn lưu
động của các tổ chức kinh tế như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật
liệu cho sản xuất.
Tín dụng vốn cố định là loại tín dụng được sử dụng để hình thành tài sản cố
định. Loại này được đầu tư để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ
thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới. Thời hạn cho
vay là trung và dài hạn.
 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa là loại tín dụng cấp vốn cho các
doanh nghiệp, cá nhân để tiến hành sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Tín dụng tiêu dùng là loại tín dụng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Tín
dụng tiêu dùng có thể được cấp phát dưới hình thức bằng tiền hoặc dưới hình
thức mua bán chị u hàng hóa.
 Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng
Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp, được
biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa.
Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ chức
tín dụ ng với các doanh nghiệp và các cá nhân.
Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng trong đó Nhà nước là người đi vay
(như hình thức phát hành công trái, kỳ phiếu kho bạc).
4.1.3. Chức năng của tín dụng
Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng có hai chức năng sau:
 Chức năng phân phối lại tài nguyên:
Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông
qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở
chỗ:
- Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qu a
tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay.
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

6

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

- Ngược lại, người đi vay cũng thông qua quan hệ tín dụng nhận được phần
tài nguyên được phân phối lại.
 Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất:
Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói
riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách bình
thường và liên tục.
2.1.4. Những vấn đề chung về hoạt động tín dụng
2.1.4.1. Phạm vi áp dụng
Bên cho vay: Các tổ chức tín dụng được thành lập, được cấp giấy phép hoạt
động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp lệnh ngân hàng, hợp
tác xã tín dụng và công ty tài chính đều được phép huy động vốn và cho vay
ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong các tổ chức kinh tế bao gồm:
ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần, công ty tài chính, hợp tác xã tín dụng,
ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bên đi vay: Bên đi vay là những pháp nhân, thể nhân hoạt động sản xuất
kinh doanh theo đúng pháp luật Việt N am, gồm: Các pháp nhân là doanh nghiệp
Nhà nước, hợp tác xã, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, và các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại điều 94 Bộ luật
dân sự; cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nh ân, công ty liên
doanh với nước ngoài.
2.1.4.2. Nguyên tắc và điều kiện tín dụng
a) Nguyên tắc tín dụng:
Các ngân hàng khi cho vay bao giờ cũng kỳ vọng những đồng vốn bỏ ra của
mình sẽ mang lại hiệu quả cho cả người đi vay và chính bản thâ n ngân hàng.
Chính vì vậy, các ngân hàng bao giờ cũng đặt ra nguyên tắc để bắt buộc khách
hàng tuân thủ nhằm đảm bảo sử dụng vốn theo đúng kế hoạch được thỏa thuận
với ngân hàng. Hiện nay, ở nước ta, ngân hàng đặt ra các nguyên tắc sau:
- Tiền vay được sử dụ ng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồng tín
dụng.
- Tiền vay phải được hoàn trả đẩy đủ cả gốc và lãi đúng hạn và thỏa thuận
trên hợp đồng tín dụng.
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

7

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

b) Điều kiện tín dụng:
Tổ chức tín dụng xem xét và cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện
sau:
+ Có đầy đủ năng lực pháp luật và hành vi dân sự, chịu trách nhiệm dân sự
theo quy định của Pháp luật.
+ Khách hàng vay vốn có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian
cam kết.
+ Khách hàng vay vốn có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có phương
án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư hoặc dự án phục vụ đời sống khả thi có hiệu
quả.
+ Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của chính phủ
và hướng dẫn của ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2.1.4.3. Lãi suất cho vay
Mức lãi suất ch o vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận phù hợp
với quy định của ngân hàng Nhà nước về lãi suất cho vay tại thời điểm ký kết
hợp đồng tín dụng. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm công bố công khai các mức
lãi suất cho vay cho khách hàng biết.
Lãi suất cho vay được áp dụng đối với các khách hàng được ưu đãi về lãi
suất theo quy định của chính phủ và người hướng dẫn của ngân hàng Nhà nước.
Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn
định và thoả thuận với khách hàng tron g hợp đồng tín dụng nhưng không vượt
quá 150% lãi suất cho vay áp dụng trong hạn cho vay đã đ ược ký kết hoặc điều
chỉnh trong hợp đồng tín dụng.
2.1.4.4. Biệp pháp bảo đảm tiền vay
 Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay:
Trong quan hệ tín dụng cầm cố, thế chấp là người đi vay đem tài sản bất
động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cho ngân hàng cho vay nắm giữ
đi vay một số tiền nhất định và dùng số tài sản đó để đảm bảo cho số nợ vay. Nếu
đến hạn, người vay không trả được cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ phát mãi
hoặc tiếp nhận tài sản thế chấp, cầm cố để thu nợ.
 Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba:
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

8

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

Bên bảo lãnh đem tài sản của mình thế chấp hoặc cầm cố cho ngân hàng
(bên nhận bảo lãnh) để đảm bảo một khoản nợ cho người được bảo lãnh. N ếu đến
hạn mà người đi vay không trả được nợ cho ngân hàng thì người bảo lãnh đứng
ra trả nợ thay nếu không thì ngân hàng sẽ phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố để
thu nợ.
 Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay:
Bên cho vay (ngân hàng) và bên đi vay (khách hàng) có thể thỏa thuận dùng
tài sản hình thành bằng vốn vay để đảm bảo nợ vay. Nếu khi đến hạn mà bên vay
không thực hiện việc trả nợ thì ngân hàng cho vay sẽ xử lý tài sản hình thành
bằng vốn vay để thu nợ.
2.1.4.5. Phương thức cho vay
Gồm các phương thức cho vay sau đây:
- Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng
làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khác hàng xác định
và thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một thời hạn nhất định hoặc
theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.
- Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để
thực hiện các dự án đầu t ư và phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các dự án
phục vụ đời sống.
- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đố i với một
dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng, trong đó có một tổ chức
tín dụng làm mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác.
- Cho vay trả góp: Khi vay vốn tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận
số lãi tiền vay phải trả, cộng với số nợ gốc đ ược chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ
hạn trong thời hạn cho vay, tài sản mua bằng vốn vay chỉ thuộc sở hữu của bên
vay khi trả đủ nợ gốc và lãi.
- Cho vay theo hạn mức dự phòng : Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn
sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ
chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng,
mức phí trả cho hạn mức tín dụng.
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

9

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức
tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn
mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại các
máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng.
2.1.4.6. Biểu hiện của rủi ro tín dụng:
Nợ xấu ngày càng cao thì đó chính là biểu hiện của rủi ro tín dụng, theo
quyết định 493/2005/QĐ -NHNN và quyết định bổ sung số 18/2007/QĐ -NHNN,
việc phân loại nợ và nợ xấu đượ c xác định như sau:
Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)
- Các khoản nợ trong hạn được đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ
cả gốc và lãi đúng hạn.
- Các khoản nợ quá hạn dưới mười ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có
khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng
thời hạn còn lại.
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo qui định (khoản 2 điều 6
QĐ 18/2007/QĐ-NHNN).
Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)
- Các khoản nợ đã quá hạn từ 10 đến 90 ngày.
- Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (Đ ối với khách hàng là
doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về
khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu).
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo qui định (khoản 2 điều 6
QĐ 18/2007/QĐ-NHNN).
Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)
- Các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày.
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 10 ngày, trừ
các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu tiên phân loại và nhóm 2 theo qui
định.
- Các khoản nợ được miễn giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả
lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

10

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo qui định (khoản 2 điều 6
QĐ 18/2007/QĐ-NHNN)
Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)
- Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày.
- Các khoản nợ cơ cấ u lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo
thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu.
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo qui định (khoản 2 điều 6
QĐ 18/2007/QĐ-NHNN)
Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)
- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên
theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu.
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn
trả nợ đượ c cơ cấu lại lần thứ hai.
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị
quá hạn hoặc đã quá hạn.
- Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý.
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo qui định (khoản 3 điều 6
QĐ 18/2007/QĐ-NHNN)
Nợ xấu: là những khoản nợ thuộc các nhóm 3,4 và 5.
2.1.5. Một số khái niệm có liên quan đến phân tích hoạt động tín dụng
2.1.5.1. Các chỉ tiêu phân tích tình hình hoạt động tín dụng
 Doanh số cho vay (DSCV):
Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho khách
hàng vay trong một thời gian nhất định bao gồm vốn đã thu hồi hay chưa thu hồi.
 Doanh số thu nợ (DSTN):
Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng thu về được
khi đáo hạn vào một thời điểm nhất định nào đó.

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

11

SVTH : Võ Minh Thụy


Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Luận văn tốt nghiệp

 Dư nợ:
Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu hồi được
vào một thời điểm nhất định. Dư nợ = Dư nợ đầu kỳ + DSCV trong kỳ - DSTN
trong kỳ.
 Nợ xấu:
Là những khoản nợ quá hạn thuộc các nhóm 3,4 và 5. Nợ xấu ngày càng
cao thì biểu hiện rủi ro tín dụng càng lớn.
2.1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động tín dụng
 Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
Chỉ số này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó phân
tích, so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động.
Dư nợ
Vốn huy động

Tổng dư nợ cho vay

=

Tổng nguồn vốn huy động

Đơn vị: %, lần

 Hệ số rủi ro tín dụng
Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Chỉ số
này thấp có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng này cao.
Nợ xấu / Nợ quá hạn

=

Dư nợ

Tổng dư nợ xấu / Nợ quá hạn
Tổng dư nợ cho vay

Đơn vị: %

 Dư nợ trên tổng nguồn vốn
Chỉ số này dùng để đánh giá khả năng cho vay cũng như mức độ tập trung
vào tín dụng của ngân hàng, được tính toán theo công thức sau:
Dư nợ
Tổng nguồn vốn

=

Tổng dư nợ
Tổng nguồn vốn

Đơn vị: %

 Hệ số thu nợ
Đây là chỉ tiêu thể hiện mối quan hệ giữa DSTN và DSCV thể hiện qua biểu
thức sau:
Doanh số thu nợ
Hệ số thu nợ =

Đơn vị: %
DSCV

GVHD: Ths. Nguyễn Văn Ngân

12

SVTH : Võ Minh Thụy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×