Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN gò QUAO TỈNH KIÊN GIANG

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------------------------------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO
TỈNH KIÊN GIANG

Giáo viên hướng dẫn:
PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN

Sinh Viên thực hiện:
LÊ HOÀNG TRÍ THANH
Mã số SV: 4076488

Lớp: Kinh Tế Học K33

CẦN THƠ – 2011

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

LỜI CẢM TẠ

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo của cô
Phan Thị Ngọc Khuyên, là Giảng viên bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế - Quản trị
kinh doanh, trường Đại Học Cần Thơ. Cô đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em
trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Cô đã chỉ em những chỗ em làm
chưa đúng, chỉnh sửa giúp em những chỗ còn sai sót… để em có thể hoàn thành
tốt luận văn này.
Em xin chân thành cảm ơn cô, chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ và công tác tốt.

Ngày

tháng

năm 2011

Sinh viên thực hiện
(ký và ghi họ tên)

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

i

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệpPhân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày

tháng

năm 2010

Sinh viên thực hiện
(ký và ghi họ tên)

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

ii

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ngày

tháng

Năm 2011

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

iii

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ngày

tháng

Năm 2011

Giáo viên hướng dẫn
(ký và ghi họ tên)

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

iv

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ngày

tháng

Năm 2011

Giáo viên phản biện
(ký và ghi họ tên)

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

v

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU...............................................................................1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...............................................................................1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung....................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể....................................................................................2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU..........................................................................2
1.3.1 Phạm vi thời gian ................................................................................2
1.3.2 Phạm vi không gian.............................................................................3
1.3.3 Phạm vi nội dung.................................................................................3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...........................................................................3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
............................................................................................................................4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................4
2.1.1 Các khái niệm trong hoạt động tín dụng ..............................................4
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ...........................................................................4
2.1.1.2 Doanh số cho vay .............................................................................4
2.1.1.3 Doanh số thu nợ ...............................................................................4
2.1.1.4 Dư nợ ...............................................................................................5
2.1.1.5 Nợ quá hạn .......................................................................................5
2.1.2 Phân loại tín dụng................................................................................5
2.1.3 Chức năng tín dụng .............................................................................6
2.1.4 Một số vấn đề cho vay.........................................................................6
2.1.4.1 Nguyên tắc cho vay ..........................................................................6
2.1.4.2 Điều kiện cho vay.............................................................................7
2.1.4.3 Đối tượng cho vay ............................................................................8
2.1.4.4 Phương thức cho vay ........................................................................8
2.1.4.5 Lãi suất cho vay................................................................................9
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................10
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.............................................................10
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ..........................................................10
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ..................................................12
3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN GÒ QUAO ............................12
3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên ......................................................12
3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội.....................................................................12
3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO ...13
3.3 VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO ..................................................13
3.3.1 Vai trò ...............................................................................................13
3.3.2 Chức năng .........................................................................................14

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

vi

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

3.4 BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO................14
3.4.1 Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý ...................................................14
3.4.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban................................................14
3.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ
QUAO ..............................................................................................................15
3.5.1 Điều kiện vay vốn..............................................................................15
3.5.2 Lãi suất cho vay.................................................................................16
3.5.3 Quy trình cho vay..............................................................................16
3.5.4 Đối tượng cho vay.............................................................................17
3.6 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO QUA CÁC
NĂM.................................................................................................................18
3.6.1 Các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng...............................................18
3.6.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT huyện Gò Quao...19
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN......................................22
4.1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO................22
4.1.1 Tình hình nguồn vốn .........................................................................22
4.1.1.1 Tổng nguồn vốn .............................................................................22
4.1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn...........................................................................23
4.1.2 Phân tích nguồn vốn huy động...........................................................25
4.1.2.1 Tình hình huy động vốn theo thời hạn ............................................26
4.1.2.2 Tình hình huy động vốn theo đối tượng kinh tế...............................28
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO ......................30
4.2.1 Doanh số cho vay ..............................................................................30
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn ......................................................30
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế...................................33
4.2.2 Doanh số thu nợ ................................................................................35
4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn ....................................................... 36
4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế................................................37
4.2.3 Dư nợ qua các năm............................................................................39
4.2.3.1 Dư nợ theo thời hạn:.......................................................................39
4.2.3.2 Dư nợ theo ngành kinh tế................................................................41
4.2.4 Nợ xấu...............................................................................................43
4.2.4.1 Nợ xấu theo thời hạn: .....................................................................43
4.2.4.2 Nợ xấu theo ngành kinh tế:.............................................................45
4.2.5 Đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn ...................................................................................................46
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN.....................................................................................50
5.1 TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
CỦA NHNN&PTNT HUYỆN GÒ QUAO .....................................................50
5.1.1 Nguồn vốn........................................................................................ 50
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

vii

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

5.1.2 Dư nợ ............................................................................................... 51
5.1.3 Nợ xấu.............................................................................................. 52
5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNN&PTNT HUYỆN GÒ QUAO
..........................................................................................................................53
5.2.1 Phương hướng phát triển ngân hàng ..................................................53
5.2.2 Kế hoạch thực hiện phương hướng ....................................................53
5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ........56
5.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn........................................56
5.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ................................................57
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................60
6.1 KẾT LUẬN ................................................................................................60
6.2 KIẾN NGHỊ...............................................................................................61
6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kiên
Giang .........................................................................................................61
6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Gò
Quao ..........................................................................................................62
6.2.3 Đối với các cơ quan chức năng địa phương .......................................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................64

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

viii

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm
(2008-2010) …………………………………………………………………….19
Bảng 2: Tình hình tổng nguồn vốn trong 3 năm của NHNN&PTNT Gò Quao từ
năm (2008-2010) ……………………………………………………………. …22
Bảng 3: Tình hình huy động vốn theo thời hạn của NHNN&PTNT Gò Quao từ
năm (2008-2010) ……………………………………………………………….26
Bảng 4: Tình hình huy động vốn theo đối tượng của NHNN&PTNT Gò Quao từ
năm (2008-2010) ……………………………………………………………….28
Bảng 5: Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm
(2008-2010) …………………………………………………………………….31
Bảng 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT Gò Quao từ
năm (2008-2010) ……………………………………………………………….33
Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm
(2008-2010) …………………………………………………………………….36
Bảng 8: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm
(2008-2009) …………………………………………………………………….38
Bảng 9: Dư nợ theo thời hạn của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm (2008-2010)40
Bảng 10: Dư nợ theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT Gò Quao (2008-2010)
..........................................................................................................................41
Bảng 11: Nợ xấu theo thời hạn của NHNN&PTNT Gò Quao từ năm (2008-2010)
..........................................................................................................................44
Bảng 12: Nợ xấu theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT Gò Quao (2008-2010)
..........................................................................................................................45
Bảng 13: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của NHNN&PTNT từ năm
(2008-2010) ......................................................................................................47

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

ix

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT huyện Gò Quao từ năm (2008-2010)
......................................................................................................................... 14
Hình 2: Quy trình cho vay của NHNN&PTNT chi nhánh huyện Gò Quao từ năm
(2008-2010) ..................................................................................................... 16
Hình 3: Vốn huy động của NHNN&PTNT Gò Quao qua ba năm(2008-2010)......
........................................................................................................................ 23
Hình 4: Cơ cấu doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT từ
năm(2008-2010)............................................................................................... 34
Hình 5: Cơ cấu doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT từ
năm(2008-2010)............................................................................................... 38
Hình 6: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT từ năm(2008-2010)
......................................................................................................................... 41

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

x

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NHNN&PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
NHNN

: Ngân hàng Nhà Nước

NHTW

: Ngân hàng Trung Ương

NHTM

: Ngân hàng Thương mại

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

TCKT

: Tổ chức kinh tế

TCTD

: Tổ chức tín dụng

TN-DV

: Thương nghiệp - dịch vụ

WTO

: Tổ chức thương mại thế giới

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

xi

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

TÓM TẮT

Đề tài được chọn đi sâu vào tìm hiểu tình hình tín dụng của ngân hàng
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tại chi nhánh huyện Gò Quao trong thời
gian từ năm 2008 đến tháng 2010, để từ đó có thể đưa ra các biện pháp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Về bố cục, luận văn chia thành 6 chương:
Chương 1: giới thiệu về địa điểm và thời gian nghiên cứu
Chương 2: trình bày các lý thuyết sẽ nghiên cứu và phương pháp thu thập
số liệu cũng như các phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: giới thiệu, phân tích thực trạng hoạt động của ngân hàng
NHNN&PTNT Gò Quao
Chương 4: dựa vào các số liệu được cung cấp, phân tích tình hình hoạt
động tín dụng của NHNN&PTNT Gò Quao trong thời gian từ năm 2008 đến năm
2010. Từ phần phân tích đưa ra một số đánh giá, nhận xét về tình hình tín dụng
trong thời gian qua.
Chương 5: dựa vào những tồn tại và nguyên nhân từ kết quả phân tích ở
chương 4 đưa ra một số giải pháp để có thể nâng cao hiệu quả tín dụng.
Chương 6: Kết luận và kiến nghị

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

xii

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời, hơn 80% dân
số sống bằng nghề nông, do đó việc phát triển sản xuất nông nghiệp đóng vai trò
cực kỳ quan trọng. Trong nền kinh tế hiện nay, để hòa nhập vào sự phát triển nền
kinh tế thế giới các quốc gia không ngừng phấn đấu để đưa đất nước mình phát
triển toàn diện. Và Việt Nam là một trong những nước thực hiện tốt công tác đó,
tuy có xuất phát điểm thấp, nghèo nàn, lạc hậu nhưng sau hơn hai mươi năm thực
hiện công tác đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước đã thu được những thành
tích nhất định về nhiều mặt như đời sống vật chất người dân được nâng lên, phát
triển nguồn nhân lực, tạo ra nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tương
đối hiện đại. Đặc biệt, khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức
thương mại thế giới WTO, nền kinh tế có những bước nhảy vọt quan trọng như
quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng, kinh tế
phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực tiêu biểu là GDP đầu người tăng lên rõ
rệch đạt 5,32% cả năm 2009 vượt mục tiêu điều chỉnh 0,32%. Tuy nhiên đây
không phải là điểm dừng mà nó chỉ là tiền đề cho một giai đoạn mới phát triển
hơn. Nền kinh tế thế giới hiện nay luôn có những biến động bất thường nổi bật là
các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trên thế giới 2008. Vì thế để đứng vững
được trên thị trường thế giới thì vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết
định sức mạnh của một quốc gia được thể hiện qua sức mạnh cạnh tranh của nền
kinh tế, của doanh nghiệp và của hàng hóa dịch vụ đối với quốc gia đó. Qua đó,
mà nhiều ngân hàng thương mại được mở rộng khác nơi để đáp ứng nhu cầu vốn
cho mỗi quốc gia. Trong đó, ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
giữ vai trò chủ đạo, đáp ứng được vấn đề vốn một cách kịp thời cho sản xuất
nông thôn tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp phát triển
mạnh mẽ và vững chắc. Cùng với các ngân hàng trên cả nước, ngân hàng Nông
Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Gò Quao cũng góp phần rất lớn vào quá
trình phát triển nông thôn trong tỉnh nhà nói riêng và phát triển cả nước nói
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

1

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

chung làm thay đổi bộ mặt nông thôn từng bước cải thiện đời sống của nhân cả
nước cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên nguồn vốn của ngân hàng lại có hạn
mà nhu cầu vốn của nền kinh tế thì rất lớn. Do đó, làm sao để nguồn vốn của
ngân hàng đến tận tay người sản xuất một cách kịp thời và đầy đủ, sử dụng đúng
mục đích phát triển sản xuất, đồng thời thu hồi vốn một cách có hiệu quả nhất
góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Gò Quao là điều cần được quan
tâm. Từ đó thấy được tín dụng ngân hàng và tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và
Phát Triển Nông Thôn nói riêng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh
tế nước nhà. Để hiểu rõ hơn về công tác huy động vốn, tình hình sử dụng vốn của
Ngân hàng cũng như những nguyên nhân tác động đến chúng, nên đề tài “Phân
tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang” đã được chọn làm đề tài cho luận văn tốt
nghiệp.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá tình hình tín dụng của ngân hàng Nông Nghiệp Phát
triển Nông Thôn huyện Gò Quao từ năm 2008 – 2010 để thấy rõ thực trạng tình
hình tín dụng, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
tín dụng của Ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để đạt được yêu cầu đề ra của mục tiêu chung nêu trên thì nội dung đề tài
nghiên cứu có những mục tiêu cụ thể sau:
- Phân tích tình hình và đánh giá kết quả của hoạt động huy động vốn.
- Phân tích tình hình và đánh giá kết quả của hoạt động cho vay.
- Đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của
phòng giao dịch trong những năm tới.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi thời gian
Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình huy động vốn và cho vay thông qua
các số liệu của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Gò
Quao tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó các thông tin của đề tài cũng được thu thập,

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

2

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

tìm hiểu qua sách, giáo trình, các tài liệu có liên quan và báo, tạp chí, website
chuyên ngành.
1.3.2 Phạm vi không gian
Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập từ 27/1/2011 – 15/4/2011 và
nghiên cứu các thông tin, số liệu phát sinh trong giai đoạn 2008 – 2010.
1.3.3 Phạm vi nội dung
Nghiên cứu các số liệu phát sinh từ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và một số vấn đề liên quan đến
hoạt động huy động vốn và cho vay như: tình hình nguồn vốn, doanh số cho vay,
doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn…
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư
và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh” do sinh viên Viên Ngọc Anh
thực hiện năm 2008, đề tài do cô Bùi Thị Kim Thanh hướng dẫn. Với mục tiêu
cụ thể là phân tích tình hình huy động vốn, phân tích tình hình cho vay và đánh
giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Dựa trên những phân tích, đánh giá đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
công tác tín của ngân hàng trong thời gian tới.
Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện Long Hồ” do sinh viên Trần Thị Thanh Hiếu
thực hiện, lớp Tài Chính Tín Dụng 2, đề tài do thầy Trương Đông Lộc hướng
dẫn. Bài nghiên cứu này tập trung vào phân tích hoạt động cho vay trung và dài
hạn tại ngân hàng. Bên cạnh đó tác giả còn phân tích tình hình huy động vốn và
kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra nhận xét về các vấn đề phân tích trên
và đưa ra giải pháp với kết luận và kiến nghị.
Riêng bài luận văn này có phân tích cụ thể những chỉ số đánh giá hoạt động
tín dụng như : tổng dư nợ/ tổng nguồn vốn, tổng dư nợ/ tổng nguồn vốn huy
động, vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ dựa trên những báo cáo tổng kết hoạt
động tín dụng của Ngân hàng trong 3 năm 2008, 2009, 2010. Qua đó tìm ra
những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, đồng thời
đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân
hàng trong xu thế phát triển không ngừng của nền kinh tế.
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

3

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các khái niệm trong hoạt động tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng
Tín dụng là một hoạt động ra đời và phát triển gắn liền với sự tồn tại và
phát triển của sản xuất hàng hóa. Tín dụng là một quan hệ kinh tế thể hiện dưới
hình thức vay mượn và có hoàn trả.
Danh từ tín dụng dùng để chỉ một số hành vi kinh tế rất phức tạp như: bán
chịu hàng hóa, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, ký thác, phát hành giấy bạc.
Trong mỗi hành vi tín dụng trên, chúng ta thấy hai bên cam kết với nhau
như sau:
 Một bên thì trao ngay một số tài sản, hàng hóa hay tiền bạc.
 Còn bên kia cam kết sẽ hoàn lại những đối khoản của số tài sản, hàng
hóa, tiền bạc đó trong một khoản thời gian nhất định và theo một số điều kiện
nhất định nào đó.
Ở đây chúng ta thấy sự xuất hiện của yếu tố thời gian cho nên có thể có sự
bất trắc, rủi ro xảy ra và cần có sự tín nhiệm của hai bên đương sự đối với nhau.
Hai bên đương sự dựa vào sự tín nhiệm, sử dụng sự tín nhiệm của nhau nên mới
có danh từ tín dụng.
Theo thời gian, hoạt động tín dụng ngày càng phát triển và chuyên nghiệp.
Ngày nay khi nói tới tín dụng, thì ai cũng nghĩ ngay tới các ngân hàng vì tại đây
luôn diễn ra các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, ký thác và cả phát hành
giấy bạc.
2.1.1.2 Doanh số cho vay
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân dưới hình thức
tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một thời gian nhất định.
2.1.1.3 Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ là tổng số tiền mà ngân hàng thu hồi từ các khoản giải
ngân trong một thời gian nhất định.
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

4

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

2.1.1.4 Dư nợ
Dư nợ cho vay là khoản tiền đã giải ngân mà ngân hàng chưa thu hồi về. Ta
có thể hiểu dư nợ được tính như sau:
Dư nợ = Dư nợ đầu kì + doanh số cho vay trong kì – doanh số thu nợ trong

2.1.1.5 Nợ quá hạn
Nợ quá hạn là số tiền khách hàng chưa hoàn trả cho ngân hàng cả gốc và lãi
khi đáo hạn hợp đồng tín dụng mà không làm đơn xin gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ
hạn với nguyên nhân hợp lý. Nếu nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ,
điều này chứa đựng rủi ro tín dụng cho ngân hàng, thu nhập sẽ bị giảm.
2.1.2 Phân loại tín dụng
Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng tồn tại dưới nhiều hình thức tùy theo
cách phân loại khác nhau.
 Căn cứ vào thời hạn cho vay
+ Tín dụng ngắn hạn: Có thời hạn cho vay dưới 1 năm, với mục đích bổ
sung thiếu hụt tạm thời về vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh và phục vụ
cho nhu cầu chi tiêu trong xã hội.
+ Tín dụng trung hạn: Có thời hạn từ 1 đến 5 năm, dùng để cho vay vốn
mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các
công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.
+ Tín dụng dài hạn: Có thời hạn cho vay trên 5 năm, thường sử dụng để cấp
vốn cho xây dựng cơ bản, đầu tư cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.
 Căn cứ vào đối tượng tín dụng
+ Tín dụng vốn lưu động: Được sử dụng để hình thành vốn lưu động của
doanh nghiệp. Loại tín dụng này được thực hiện chủ yếu dưới hình thức cho vay
bổ sung vốn lưu động tạm thời và chiết khấu chứng từ có giá.
+ Tín dụng vốn cố định: Được sử dụng để hình thành vốn cố định của
doanh nghiệp. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung,
dài hạn
 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
+ Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức cấp phát tín dụng cho các cá nhân để
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

5

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

+ Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá: Là việc cấp tín dụng cho doanh
nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh khác tiến hành sản suất và lưu thông
hàng hóa.
 Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng
+ Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp
được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa hoặc ứng tiền trước khi
nhận hàng hóa.
+ Tín dụng Ngân hàng: Là quan hệ tín dụng giữa các Ngân hàng, các tổ
chức tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân.
+ Tín dụng Nhà nước: Là hình thức tín dụng thể hiện mối quan hệ giữa Nhà
nước với nhân dân và các tổ chức khác theo đó Nhà nước chủ động vay tiền để
tăng nguồn thu ngân sách.
+ Tín dụng quốc tế: Là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa nước ta với
các quốc gia hay các tổ chức tiền tệ tín dụng quốc tế.
2.1.3 Chức năng tín dụng
Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có các chức năng sau:
- Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời
góp phần đầu tư phát triển kinh tế.
-Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
- Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành
kinh tế mũi nhọn.
-Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các
doanh nghiệp.
-Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.
2.1.4 Một số vấn đề cho vay
2.1.4.1 Nguyên tắc cho vay
Các Ngân hàng khi cho vay bao giờ cũng kỳ vọng những đồng vốn bỏ ra
của mình sẽ mang lại hiệu quả cho cả người đi vay và chính bản thân Ngân hàng.
Chính vì vậy, các Ngân hàng bao giờ cũng đặt ra nguyên tắc để bắt buộc khách
hàng tuân thủ nhằm đảm bảo họ sẽ sử dụng vốn đúng theo kế hoạch được thỏa
thuận với Ngân hàng. Các nguyên tắc tín dụng được Ngân hàng xây dựng dựa
trên bản chất tín dụng của Ngân hàng. Trong việc cấp tín dụng các NHTM xem
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

6

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

các nguyên tắc này là cơ sở quyết định các món tín dụng cấp cho khách hàng.
Hiện nay ở Việt Nam, Ngân hàng đặt ra các nguyên tắc sau:
 Tiền vay được sử dụng đúng mục đích thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng
với Ngân hàng.
 Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận
trên hợp đồng tín dụng.
2.1.4.2 Điều kiện cho vay
Điều kiện cấp tín dụng là những yêu cầu của Ngân hàng đối với người vay
để làm cơ sở xem xét, ra quyết định cho vay hay không. Các khách hàng muốn
được Ngân hàng cho vay vốn phải có các điều kiện cơ bản sau:
 Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách
nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
+ Đối với khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam
* Đối với pháp nhân: Phải có năng lực pháp luật dân sự.
* Đối với cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đại diện hộ gia đình, tổ
hợp tác, thành viên công ty hợp doanh: Phải có năng lực pháp luật và năng lực
hành vi dân sự.
+ Nếu khách hàng vay vốn là pháp nhân hoặc cá nhân người nước ngoài thì
khách hàng đó phải có năng lực hành vi dân sự theo luật pháp của nước đó và đã
được phía Việt Nam quy định.
 Người vay vốn có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam
kết trong hợp đồng tín dụng.
 Người vay vốn có mục đích sử dụng vốn hợp pháp.
 Người vay vốn có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
khả thi và có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi
và phù hợp với quy định của pháp luật.
 Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và
hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 Các điều kiện cho vay có thể được từng Ngân hàng cụ thể hóa tùy thuộc
vào đặc điểm hoạt động của từng Ngân hàng, đặc điểm hoạt động của từng khách
hàng, đặc điểm của từng khoản vay, tùy thuộc vào môi trường kinh doanh...

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

7

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

2.1.4.3 Đối tượng cho vay
Đối tượng mà Ngân hàng cho vay là những chi phí vốn cần thiết để cấu thành
tài sản cố định, tài sản lưu động và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản
xuất kinh doanh của khách hàng trong một thời kỳ nào đó. Ngân hàng cho vay các
đối tượng sau:
- Giá trị vật tư, hàng hóa (kể cả thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế VAT), máy
móc, thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, đời sống và đầu tư phát triển.

- Số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời hạn thi công chưa bàn
giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung và dài hạn để đầu
tư tài sản cố định, hạng mục công trình hay các dự án đầu tư có thể tính toán
được hiệu quả kinh tế trực tiếp, nhanh chóng phát huy tác dụng, đảm bảo thu hồi
vốn nhanh.
2.1.4.4 Phương thức cho vay
Theo quy chế cho vay của NHNN thì các tổ chức tín dụng được phép thỏa
thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay:
- Cho vay từng lần (cho vay theo món)
Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng
thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. Cho vay từng lần
thích hợp với các đơn vị kinh doanh theo từng thương vụ hay vay theo thời vụ.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng
Theo phương thức này thì Ngân hàng và khách hàng sẽ xác định và thỏa
thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản
xuất kinh doanh. Thực chất đây là phương thức cho vay luân chuyển cũ nhưng
quy chế cho vay cụ thể của Ngân hàng đã biến nó thành một phương thức mới.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
Đây là phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng nhưng Ngân hàng sẽ
cam kết dành cho khách hàng số hạn mức tín dụng đã định, không vì tình hình
thiếu vốn để từ chối cho vay. Vì Ngân hàng phải giảm các món vay của khách
hàng khác để giữ cam kết về hạn mức tín dụng nên khách hàng phải trả một mức
phí cho việc duy trì hạn mức dự phòng. Đó là số chênh lệch giữa hạn mức tín
dụng và số thực vay.
- Cho vay theo dự án
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

8

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

Đây là phương thức cho vay trung và dài hạn, Ngân hàng phải thẩm định dự án
trước khi cho vay. Tuy nhiên, trong cho vay ngắn hạn Ngân hàng cũng vận dụng bổ
sung phương thức cho vay theo dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án
phục vụ đời sống.

- Cho vay trả góp
Khi vay vốn thì Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi vốn
vay phải trả cộng với vốn gốc được chia ra để trả theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn
cho vay.

- Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
Khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để
thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động
hoặc điểm ứng tiền mặt và đại lý của tổ chức tín dụng. Khi áp dụng phương thức
cho vay này tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của
Chính phủ và NHNN về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
- Cho vay theo hạn mức thấu chi
Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận
cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù
hợp với các quy định của Chính phủ và NHNN về hoạt động thanh toán qua các
tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
- Cho vay hợp vốn
Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc
phương án vay vốn của khách hàng, trong đó có một tổ chức tín dụng làm đầu
mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác.
2.1.4.5 Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay là tỷ lệ phần trăm giữa lợi tức và doanh số cho vay.
- Trong nền kinh tế thị trường thông thường NHTW ấn định khung lãi suất
chung. Trong phạm vi khung lãi suất ấn định các tổ chức tín dụng tự xác định lãi
suất riêng theo quan hệ cung cầu trên thị trường.
- Lãi suất là đòn bẩy và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô được NHTW sử dụng
để thực hiện các chính sách tiền tệ tín dụng và các chính sách kinh tế tai chính
khác. Chế độ lãi suất thích hợp sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ngược
lại nó sẽ làm ngưng trệ và đình đốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất luôn
có tác dụng hai mặt:
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

9

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

+ Lãi suất cho vay thấp: Khuyến khích vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh
doanh, từ đó sẽ tận dụng các nguồn tài nguyên và nhất là lao động.
+ Lãi suất cho vay cao: Hạn chế dùng vốn tín dụng đầu tư vào sản xuất kinh
doanh, từ đó làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do áp lực lãi
suất quá cao.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập và xử lý số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế toán, từ các báo cáo
của Ngân hàng huyện. Đồng thời tổng hợp, tìm kiếm các thông tin, tài liệu trên
sách báo, tạp chí kết hợp với lý thuyết đã học ở trường để hoàn thành đề tài này.
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
 Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối
Phương pháp so sánh bằng số tương đối là kết quả của phép trừ giữa trị số
của kỳ phân tích với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả so sánh biểu hiện
khối lượng quy mô của chỉ tiêu kỳ phân tích.
Ta có công thức: ∆y = y1 – y0
Trong đó:
y0: chỉ tiêu năm trước (kỳ gốc)
y1: chỉ tiêu năm sau (kỳ phân tích)
∆y: phần chênh lệch giữa kỳ phân tích và kỳ gốc

 Phương pháp so sánh bằng số tương đối
Phương pháp so sánh này là kết quả của phép chia giữa chỉ số của kỳ phân
tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối
quan hệ, tốc độ tăng giảm của các chỉ tiêu của kỳ phân tích.

Ta có công thức: ∆y =
Trong đó:

y1
* 100 – 100%
y0

y0 : chỉ tiêu năm trước (kỳ gốc)
y1 : chỉ tiêu năm sau (kỳ phân tích)
∆y: phần chênh lệch giữa kỳ phân tích và kỳ gốc

 Phân tích các chỉ số tài chính:

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

10

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối luận
văn còn sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá tình hình huy động và hiệu quả của
việc sử dụng vốn.
- Để phân tích nguồn vốn huy động, ta tìm hiểu chỉ tiêu tỷ trọng từng loại
tiền gửi trên tổng nguồn vốn (gồm 2 chỉ tiêu: vốn huy động trên tổng nguồn vốn
và vốn điều hòa trên tổng nguồn vốn), 2 chỉ tiêu này nhằm xác định cơ cấu vốn
huy động của ngân hàng.
- Hiệu quả sử dụng vốn được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu như: chỉ
tiêu tổng dư nợ trên vốn huy động, hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng, nợ xấu
trên tổng dư nợ …

GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

11

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Luận văn tốt nghiệp

Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Gò Quao

CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THỔN
3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN GÒ QUAO
3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Gò Quao là huyện nhỏ của tỉnh Kiên Giang với diện tích tự nhiên là 424,4
km2, có trên 148.000 người, gồm 3 dân tộc: Kinh (67,56%) Khmer (30,56%),
Hoa (1,95%), Huyện Gò Quao là một trong 3 huyện có đông dân tộc Khmer nhất
ở tỉnh Kiên Giang.
Bắc giáp huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng, Tây Bắc giáp sông Cái
Lớn, ngăn cách với huyện An Biên; Tây Nam giáp huyện Vĩnh Thuận; Nam giáp
tỉnh Bạc Liêu; Đông giáp tỉnh Hậu Giang. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn
Gò Quao và 10 xã là: Thới Quản, Thuỷ Liễu, Định Hoà, Định An, Vĩnh Hoà
Hưng Bắc, Vĩnh Hoà Hưng Nam, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B, Vĩnh Thắng,
Vĩnh Tuy. Huyện có quốc lộ 61 nối liền thành phố Cần Thơ - tỉnh Hậu Giang tỉnh Kiên Giang; tuyến đê bao Ô Môn - Xà No; đường thủy phía Nam từ thành
phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Cà Mau; sông Cái Lớn nối liền đường thủy phía Nam ra
cảng cá Tắc Cậu và đổ ra biển Tây Nam; đường Hồ Chí Minh nối liền quốc lộ 61
về Cà Mau, Năm Căn.
Nhìn chung, huyện Gò Quao có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát
triển kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh.
3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội
Huyện Gò Quao có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh
tế. Huyện có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ được bồi đắp bởi phù sa nên
sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt, mặt khác khí hậu chia làm hai mùa rõ rệch,
mùa khô và mùa mưa nên giúp cho nông dân có thể canh tác đúng mùa vụ kịp
thời. Ngoài ra sản phẩm làm ra được tiêu thụ dễ dàng vì nó ở gần với các chợ đầu
mối như Thành phố HCM, Cà Mau, Bạc Liêu....Tuy nhiên, huyện còn gặp nhiều
khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng
GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên

12

SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×