Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG THƢƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín ĐỒNG THÁP

z

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

-----o0o-----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƢƠNG TÍN ĐỒNG THÁP

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Đinh Yến Oanh

Võ Phƣơng Thành
MSSV: 4084266

Lớp: Kinh tế học 2 – K34
Cần Thơ 2012

Trang i


LỜI CẢM TẠ

Trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp, với sự nỗ lực của chính bản
thân và sự giúp đỡ của những người xung quanh để hoàn thành Luận văn này, tôi
xin chân thành gửi đến:
Tất cả quý thầy cô Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh,
Trường Đại học Cần Thơ lời cảm ơn sâu sắc nhất, đã tạo điều kiện cho tôi hoàn
thành tốt Luận văn này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn,
cô Nguyễn Đinh Yến Oanh đã chỉ bảo giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện
Luận văn này.
Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè và những người thân đã hỗ trợ, giúp
đỡ tôi trong thời gian vừa qua.
Cuối cùng tôi xin chúc quý thầy cô ở Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh,
Bộ môn Kinh tế, Trường đại học Cần Thơ, cô Yến Oanh dồi dào sức khỏe và
thành công trong công việc.

Ngày….. tháng….. năm 2012
Sinh viên thực hiện

Võ Phương Thành

Trang ii


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày….. tháng….. năm 2012
Sinh viên thực hiện

Võ Phương Thành


Trang iii


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Trang iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ngày….., tháng….., năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Đinh Yến Oanh
Trang v


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Trang vi


MỤC LỤC
Trang
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU................................................................................. 1
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ................................................................ 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung ........................................................................................ 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................................... 2
1.3.1 Không gian .............................................................................................. 2
1.3.2 Thời gian ................................................................................................. 2
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 2
1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN .............................................. 3
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
................................................................................................................................ 4
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 4
2.1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ........................................................... 4
2.1.2 Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng ................................................. 6
2.1.3 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngắn hạn ............................................ 7
2.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương
mại.......................................................................................................................... 8
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 9
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .................................................................. 9
2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................... 9
CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ............................. 11
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN ..................................................................... 11
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP............................................... 12
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển......................................................... 12
3.2.2 Chức năng hoạt động của chi nhánh ..................................................... 13
3.2.3 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 14
Trang vii


3.2.4 Phân khúc thị trường mục tiêu .............................................................. 16
3.2.5 Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh .................................................... 17
3.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH
ĐỒNG THÁP ..................................................................................................... 17
3.3.1 Thu nhập ................................................................................................ 19
3.3.2 Chi phí ................................................................................................... 19
3.3.3 Lợi nhuận .............................................................................................. 19
3.4. PHƢƠNG HƢỜNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH
ĐỒNG THÁP .................................................................................................... 20
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN
HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG
TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP .................................................................. 22
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI
NHÁNH ĐỒNG THÁP ..................................................................................... 22
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn.................................................................................. 22
4.1.2 Tình hình nguồn vốn huy động ............................................................. 24
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI
NHÁNH ĐỒNG THÁP ..................................................................................... 28
4.2.1 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank Đồng Tháp ..... 28
4.2.2 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Đồng
Tháp ..................................................................................................................... 33
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP............................................... 50
4.3.1 Dư nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn .................................................... 50
4.3.2 Dư nợ ngắn hạn trên tổng vốn huy động ............................................... 51
4.3.3 Hệ số thu nợ trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn ..................................... 51
4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn ........................................................ 52
Trang viii


4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động tín dụng ngắn hạn .................................. 52
4.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN
HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG
TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP .................................................................. 53
4.4.1 Nhân tố khách quan ............................................................................... 53
4.4.2 Nhân tố chủ quan................................................................................... 53
CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ................. 55
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ................................................................ 55
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHĂP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ................ 57
5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn ......................... 57
5.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn .................. 59
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 67
6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 67
6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................. 67
6.2.1 Đối với cơ quan nhà nước ..................................................................... 67
6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước (NHNN) .................................................. 68
6.2.3 Đối với Sacombank Đồng Tháp ............................................................ 68

Trang ix


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp từ năm
2009 đến năm 2011 ............................................................................................. 18
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn của Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến
năm 2011 ............................................................................................................. 22
Bảng 3: Tình hình huy động vốn của Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009
đến năm 2011 ...................................................................................................... 24
Bảng 4: Tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank Đồng Tháp từ năm
2009 đến năm 2011 ............................................................................................. 28
Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 34
Bảng 6: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 36
Bảng 7: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 40
Bảng 8: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 42
Bảng 9: Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 45
Bảng 10: Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại Sacombank
Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ........................................................... 47
Bảng 11: Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại
Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 ...................................... 50

Trang x


DANH MỤC HÌNH VẼ
Trang
Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sacombank Đồng Tháp ............................ 14

Trang xi


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CVKH

Chuyên viên khách hàng

DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

KBNN

Kho bạc Nhà nước

KDNH

Kinh doanh ngoại hối

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TP

Thành phố

Trang xii


CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự hình thành
và phát triển của thị trường tài chính là một vấn đề hết sức quan trọng. Sự phát
triển năng động với tốc độ cao của kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhu cầu
thường xuyên và to lớn về nguồn tài chính để đầu tư và tạo lập vốn kinh doanh
hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong xã hội. Thực tế cho thấy khi nền kinh tế
phát triển thì chất lượng cuộc sống càng được nâng cao. Điều này làm gia tăng
tiêu dùng của người dân cũng như nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Để đảm bảo cho nhu cầu thiết thực này, vay vốn ngân hàng là
hiển nhiên và phổ biến nhất. Vai trò trung gian tài chính của các ngân hàng
thương mại (NHTM) là rất quan trọng trong việc cung ứng vốn cũng như cung
cấp các dịch vụ thanh toán… cho các doanh nghiệp từ khi thành lập và trong suốt
quá trình hoạt động. Đặc biệt, nhà nước đang chủ trương khuyến khích đầu tư
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp vừa và
nhỏ đều có vốn ít, họ rất cần vốn để mở rộng sản xuất. Đây chính là khách hàng
tiềm năng, phân tán được rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, đồng thời thu hồi
được vốn nhanh.
Tại Việt Nam, các ngân hàng lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều với những
đặc điểm nổi bật riêng. Trong đó, ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài
Gòn Thương Tín (Sacombank) được đánh giá là có chất lượng tín dụng khá tốt
với nhiều hình thức đa dạng cũng như các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng
khá cân đối. Và chi nhánh Sacombank Đồng Tháp đặt tại trung tâm thành phố
(TP) Cao Lãnh là địa bàn rất thuận lợi cho tiếp cận với nhiều khách hàng khác
nhau, đặc biệt là các xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất cần bổ sung vốn lưu động
cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Chính vì vậy mà vấn đề tín dụng
ngắn hạn luôn được các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể quan tâm
nhiều. Nhu cầu tín dụng ngắn hạn là nhu cầu rất cần thiết và thường xuyên. Vấn
đề đặt ra là làm sao để lĩnh vực hoạt động này của Sacombank Đồng Tháp đạt
được hiệu quả tốt nhất. Và bên cạnh những lợi thế sẵn có, ngân hàng có hạn chế
Trang 1


gì trong hoạt động tín dụng ngắn hạn cần khắc phục hay không? Để làm rõ hơn
những vấn đề vừa nêu cũng như hệ thống lại và tìm hiểu sâu sắc hơn những kiến
thức đã học, em chọn cho mình đề tài “Phân tích tình hình hoạt động tín dụng
ngắn hạn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - chi nhánh Đồng
Tháp từ năm 2009 đến năm 2011” làm Luận văn tốt nghiệp cuối khoá.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đề tài đi sâu nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đồng Tháp. Qua đó đưa ra những giải pháp
giúp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Sacombank Đồng
Tháp để thấy được tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng giai đoạn
từ năm 2009 đến năm 2011.
Từ những kết quả phân tích được, đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao
chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Đồng Tháp.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
Đề tài được thực hiện tại Sacombank Đồng Tháp - địa chỉ 56, Nguyễn Huệ,
Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Các thông tin và số liệu chủ yếu được thu
thập từ phòng Kế toán - Hành chính của ngân hàng.
1.3.2 Thời gian
Đề tài này được thực hiện trong 2 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2012 đến tháng
4/2012.
Số liệu được thu thập trong thời gian 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011 và
dựa trên những thông tin, dữ liệu thực tiễn thu được trong quá trình thực tập tại
ngân hàng.
1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến tín dụng
ngắn hạn tại ngân hàng Sacombank Đồng Tháp qua 3 năm gần đây. Từ những
kiến thức đã học và kiến thức thực tế khi thực tập tại ngân hàng nhằm đề ra
những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn.
Trang 2


1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Trần Túy Hỷ, (2010), “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long”. Đề tài tập trung phân tích
tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Bằng phương pháp thu thập số liệu và so sánh số
tuyệt đối, số tương đối, đề tài đã phân tích khá tổng quan và cụ thể về hoạt động
tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng, giúp ngân hàng có cái nhìn khách quan hơn về
lĩnh vực hoạt động này. Qua đó giúp ngân hàng có thể hạn chế được nhũng điểm
yếu đồng thời phát huy các điểm mạnh trong công tác tín dụng ngắn hạn.
Võ Hoàn Long - Đại học Dân lập Văn Hiến, (2011) “Phân tích hiệu quả
hoạt động tín dụng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp”.
Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu và so sánh số tương đối, tuyệt đối
giữa các năm nhằm có cái nhìn tổng thể về hoạt động tín dụng ngắn hạn. Bên
cạnh đó, đề tài còn đi sâu nghiên cứu những nhân tố tác động đến hoạt động tín
dụng ngắn hạn để đề ra những giải pháp giúp nâng cao công tác huy động vốn và
tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng.

Trang 3


CHƢƠNG 2
PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng
Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện
vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời
gian nhất định.
Người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời lượng giá trị chuyển giao trong
một thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian sử dụng người đi vay có nghĩa vụ
trả cho người cho vay một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Khoản chênh
lệch người cho vay nhận được gọi là lợi tức tín dụng.
Quan hệ tín dụng còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn là việc huy động vốn
và cho vay vốn tại các ngân hàng theo đó ngân hàng đóng vai trò trung gian trong
việc “đi vay để cho vay”.
2.1.1.2 Chức năng của tín dụng
Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ: Đây là chức năng cơ bản nhất của
tín dụng, nhờ chức năng này của tín dụng mà các nguồn vốn tiền tệ được điều
hòa từ nơi “thừa” sang nơi “thiếu” để sử dụng nhằm phát triển kinh tế.
Thúc đẩy lưu thông sản xuất hàng hóa và phát triển sản xuất: Tín dụng là
cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện
phục vụ lưu thông. Nhờ hoạt động tín dụng mà ngân hàng tạo ra tiền phục vụ cho
sản xuất và lưu thông hàng hoá. Chính vì thế mà tốc độ lưu thông hàng hóa
nhanh hơn, hàng hóa đi từ hình thái tiền tệ vào sản xuất và ngược lại được thúc
đẩy mạnh mẽ hơn. Do đó, tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển
kinh tế. Nhờ đó hoạt động của tín dụng phát huy được chức năng tiết kiệm tiền
mặt và chi phí lưu thông cho toàn xã hội.
2.1.1.3 Vai trò của tín dụng
Tín dụng là công cụ tích tụ, tập trung vốn và tài trợ vốn cho các ngành
kinh tế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Trang 4


Góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát thông qua
chính sách về lãi suất...
Góp phần ổn định đời sống công ăn việc làm cho người dân và ổn định xã
hội.
2.1.1.4 Phân loại tín dụng
a) Theo thời hạn cho vay: Căn cứ vào thời gian cho vay, tín dụng được
phân thành 3 loại.
Tín dụng ngắn hạn: Thời hạn cho vay đến 12 tháng, thường được sử dụng
để bổ sung vốn lưu động và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.
Tín dụng trung hạn: Thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng, được
sử dụng để mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh…
Tín dụng dài hạn: Thời hạn cho vay trên 60 tháng nhưng không quá thời
hạn còn lại của giấy phép kinh doanh. Loại tín dụng này được sử dụng để cung
cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.
b) Theo đối tƣợng tín dụng
Tín dụng vốn lưu động: dùng vốn ngắn hạn để đầu tư vào tài sản lưu động.
Tín dụng vốn cố định: dùng để cho vay nhằm đầu tư vào tài sản cố định,
thường là cho vay trung và dài hạn.
c) Theo mục đích tín dụng: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu
dùng, cho vay cán bộ công nhân viên (CBCNV), cho vay sản xuất nông nghiệp,
cho vay góp chợ, cho vay học tập….
d) Căn cứ vào chủ thể tín dụng: tín dụng thương mại, tín dụng ngân
hàng, tín dụng nhà nước, tín dụng quốc tế …
2.1.1.5 Nguyên tắc cho vay: Hoạt động của tín dụng ngân hàng tuân thủ
theo hai nguyên tắc sau:
Nguyên tắc 1: Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên
hợp đồng tín dụng. Việc sử dụng vốn vay sai mục đích thể hiện sự thất tín của
bên vay và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay phải
sử dụng tiền vay đúng mục đích đã cam kết và thường xuyên giám sát hành động
của bên vay. Vì hiệu quả sản xuất kinh doanh của bên vay gắn liền với hiệu quả
cho vay của ngân hàng, là cơ sở cho sự an toàn của khoản vay. Mặt khác, căn cứ
Trang 5


vào việc sử dụng vốn mà ngân hàng sẽ quyết định mức độ quan hệ hiện tại và
định hướng chiến lược cho quan hệ tương lai đối với khách hàng.
Nguyên tắc 2: Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn
đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng. Theo nguyên tắc này, tiền vay được đảm
bảo không bị mất giá tức là phải đảm bảo thu hồi đầy đủ và có sinh lời. Đây là
nguyên tắc đảm bảo tính sinh tồn của tín dụng, là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển
kinh tế, xã hội được ổn định, các mối quan hệ của ngân hàng được phát triển theo
xu thế an toàn và năng động.
2.1.2 Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng
2.1.2.1 Khái niệm
Hoạt động của NHTM rất đa dạng và phong phú, đồng thời rủi ro cũng rất
phức tạp với mức độ nhạy cảm nhất định. Thông thường rủi ro của ngân hàng
chủ yếu thường tập trung vào 4 dạng: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh
khoản và rủi ro hối đoái. Trong 4 loại rủi ro trên thì rủi ro tín dụng là rủi ro lớn
nhất (chiếm khoảng 80%) và ảnh hưởng lớn nhất đối với ngân hàng vì hoạt động
tín dụng gắn liền với hoạt động của ngân hàng. Vậy thì rủi ro tín dụng là gì?
Rủi ro tín dụng là rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng không thực
hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng. Nói cách khác, rủi ro tín
dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do
nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho
ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến
hoạt động và có thể làm cho ngân hàng bị phá sản.
2.1.2.2 Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
a) Đối với bản thân ngân hàng
Sự tổn thất của ngân hàng khi có rủi ro tín dụng xảy ra, có thể là các thiệt
hại về vật chất hoặc uy tín của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng, vì phần lớn nguồn vốn hoạt động của
ngân hàng là nguồn vốn huy động, mà khi ngân hàng không thu hồi được nợ gốc
và lãi trong cho vay thì khả năng thanh toán của ngân hàng dần lâm vào tình
trạng thiếu hụt. Như vậy, rủi ro tín dụng sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong
việc thanh toán, làm cho ngân hàng bị lỗ và có nguy cơ bị phá sản.
Trang 6


b) Đối với nền kinh tế xã hội
Hoạt động của ngân hàng có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền kinh
tế, đến tất cả các doanh nghiệp và đến toàn bộ các tầng lớp dân cư. Vì vậy, rủi ro
tín dụng xảy ra có thể làm phá sản một vài ngân hàng, khi đó nó có khả năng
phát sinh lây lan sang các ngân hàng khác và tạo cho dân chúng tâm lý sợ hãi.
Lúc đó người dân sẽ đến ngân hàng để rút tiền trước thời hạn. Điều đó cũng có
thể dẫn đến phá sản đồng loạt các ngân hàng do thiếu khả năng thanh toán. Khi
đó, rủi ro tín dụng sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế.
2.1.3 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngắn hạn
2.1.3.1 Khái niệm
Tín dụng ngắn hạn là những khoản cho vay có thời hạn tối đa là 12 tháng.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, NHTM có thể cho khách hàng vay ngắn
hạn nhằm bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt hoặc cho vay để tiêu dùng.
2.1.3.2 Các hình thức cho vay ngắn hạn
a) Cho vay từng lần theo món
Theo hình thức này, mỗi lần vay ngân hàng và khách hàng phải làm thủ tục
cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.
Hình thức cho vay từng lần theo món áp dụng đối với những khách hàng có
nhu cầu vay vốn thường xuyên hoặc vay vốn theo thời vụ, cho vay vốn lưu động,
cho vay bù đắp những thiếu hụt tạm thời của các doanh nghiệp.
Hình thức cho vay này rất đơn giản đối với cả khách hàng và ngân hàng.
b) Cho vay theo hạn mức tín dụng
Cho vay theo hạn mức tín dụng là phương thức cho vay mà ngân hàng và
khách hàng thỏa thuận một số tiền tối đa cho khách hàng có thể sử dụng trong
một khoảng thời gian nhất định.
Hình thức này áp dụng đối với những khách hàng có quan hệ thường xuyên
với ngân hàng hoặc có đặc điểm sản xuất kinh doanh thường xuyên và liên tục.
Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn ngắn hạn – vốn tự có và coi như tự có
có thể tham gia.
Hình thức cấp tín dụng này thuận lợi hơn cho khách hàng, đặc biệt là những
khách hàng có đặc điểm sản xuất thường xuyên và liên tục.

Trang 7


c) Bảo lãnh
Bảo lãnh là sự cam kết của người bảo lãnh sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và
quyền lợi nếu người được bảo lãnh không thực hiện đúng và đầy đủ những cam
kết với bên yêu cầu bảo lãnh. Các loại bảo lãnh sau:
- Bảo lãnh vay vốn
- Bảo lãnh dự thầu
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Bảo lãnh trả tiền đặt cọc
- Bảo lãnh thanh toán
d) Chiết khấu chứng từ có giá
NHTM đứng ra trả tiền trước cho các hối phiếu hoặc các chứng từ có giá
khác chưa đến hạn thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng bằng cách khấu
trừ một số tiền nhất định theo giá trị chứng từ, theo thời hạn chiết khấu, lãi suất
và các tỷ lệ chiết khấu khác, còn lại bao nhiêu sẽ thanh toán cho khách hàng.
e) Tín dụng thấu chi
Thấu chi là nghiệp vụ cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động nhằm cân
đối ngân quỹ hàng ngày trên tài khoản vãng lai của khách hàng. Nghiệp vụ thấu
chi được thực hiện bằng cách cho phép khách hàng được dư nợ trên tài khoản
vãng lai một số lượng tiền nhất định và trong một thời gian nhất định.
2.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM
2.1.4.1 Tổng dƣ nợ trên vốn huy động (%)
Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn lưu động. Chỉ tiêu
này giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn
vốn huy động.
Dư nợ trên tổng vốn huy động = Dư nợ/Vốn huy động*100
2.1.4.2 Dƣ nợ trên tổng nguồn vốn (%)
Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu phần trăm
trong tổng nguồn vốn sử dụng của ngân hàng.
Dư nợ trên tổng nguồn vốn = Dư nợ/Tổng nguồn vốn*100

Trang 8


2.1.4.3 Hệ số thu nợ (%)
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng.
Chỉ tiêu này phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định,
ngân hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng vốn.
Hệ số thu nợ = Doanh số thu nợ/Doanh số cho vay
2.1.4.4 Nợ xấu trên tổng dƣ nợ (%)
Chỉ tiêu này phản ánh nợ xấu chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng dư nợ của
ngân hàng, đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Những ngân
hàng có chỉ số này càng thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng
này càng cao.
Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu/Tổng dư nợ*100
2.1.4.5 Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
Vòng quay vốn tín dụng đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời
gian thu hồi nợ vay của ngân hàng nhanh hay chậm.
Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ/Dư nợ bình quân
Trong đó:
Dư nợ bình quân = (Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ)/2
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu
Số liệu thứ cấp bao gồm những số liệu thu thập qua các báo cáo hoạt động
của Sacombank Đồng Tháp và các tư liệu liên quan như qua báo chí, tạp chí
chuyên ngành ngân hàng, bản tin nội bộ của Sacombank. Từ số liệu ngân hàng
cung cấp, thực hiện tính toán các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
ngắn hạn của Sacombank Đồng Tháp.
2.2.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu
Phương pháp bình quân: dùng để xác định số dư nợ bình quân.
Phương pháp so sánh: so sánh số tuyệt đối, số tương đối nhằm xem xét tốc
độ tăng trưởng của các chỉ tiêu.
Phương pháp tỷ trọng: xem xét sự biến động của các chỉ tiêu đến kết quả
hoạt động của ngân hàng.

Trang 9


Phương pháp đánh giá trực tiếp hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn
Thương Tín - chi nhánh Đồng Tháp nói chung và hoạt động tín dụng ngắn hạn từ
những số liệu ngân hàng cung cấp và từ thực tiễn hoạt động.

Trang 10


CHƢƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có tên giao dịch là Sacombank - Sai
Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, được thành lập ngày 21/12/1991
trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức tín dụng tại TP Hồ Chí Minh gồm: ngân hàng phát
triển kinh tế quận Gò Vấp và 3 hợp tác xã tín dụng Thành Công, Tân Bình, Lữ
Gia. Với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, lúc đó trụ sở chính đặt tại Gò Vấp
cùng 3 chi nhánh trong địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ra đời trong hoàn cảnh thời kỳ
đất nước có nhiều chuyển đổi với đầy những khó khăn, thử thách đó là sự sụp đổ
của hàng loạt các tổ chức tín dụng yếu kém trong khâu quản lý và điều hành
mang tính chuyên môn và tính khách quan của nền kinh tế mới đi vào chuyển đổi
lúc bấy giờ.
Vượt qua những bước đầu đầy thách thức, hiện nay sau hơn 21 năm hoạt
động, Sacombank hiện đang là một trong 3 ngân hàng TMCP lớn nhất tại Việt
Nam với số nhân viên hơn 9.662 người. Mạng lưới hoạt động hiện nay của
Sacombank với 408 điểm giao dịch trên khắp Đông Dương. Vì vậy Sacombank
được xem là một trong những ngân hàng TMCP thành công nhất trong việc phát
triển những doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng đến dòng sản phẩm dịch vụ cá
nhân.
Năm 2002, Sacombank được tập đoàn tài chính Dragon Financial Holdings
(Anh Quốc) tham gia góp 10% vốn điều lệ của Sacombank, mở đường cho việc
tham gia góp vốn cổ phần của công ty Tài chính quốc tế (International Finance
Corporation - IFC, trực thuộc World Bank) vào năm 2002 và ngân hàng ANZ
vào năm 2005.
Đến nay Sacombank đã trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam
với: 10.740 tỷ đồng vốn điều lệ, 15.561 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tổng tài sản gần
160.000 tỷ đồng. Ngân hàng hiện có 397 điểm giao dịch tại 47/63 tỉnh thành
trong cả nước và là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở rộng mạng lưới hoạt động
Trang 11


ra ngoài biên giới với 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Sacombank cũng là
ngân hàng Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng
Việt Nam (12/07/2006).
Với những nỗ lực phát triển và sự đóng góp tích cực cho nền tài chính Việt
Nam, Sacombank đã nhận được rất nhiều bằng khen và giải thưởng có uy tín
trong nước và quốc tế, điển hình như: “Ngân hàng có ngoại hối kinh doanh tốt
nhất Việt Nam” do Global Finance bình chọn, “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt
Nam 2009” (Best Retail Bank in Việt Nam 2009) do The Asian Banker bình
chọn, “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” do Euromoney bình chọn.
Với định hướng là một ngân hàng bán lẻ, Sacombank rất thành công trong
lĩnh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, luôn chú trọng đến hoàn thiện các sản
phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng cá nhân.
Năm 2010, Sacombank đã kết thúc thắng lợi các mục tiêu phát triển giai
đoạn 2001 - 2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 64%/năm, đồng thời thực
hiện thành công chương trình tái cấu trúc song song với việc xây dựng nền tảng
vận hành vững chắc, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt đẹp các mục
tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2020.
Điều này cho thấy tình hình tài chính của ngân hàng luôn có vị thế vững
mạnh, lợi thế trong công cuộc đổi mới và ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển của Việt Nam.
Trong thời gian tới Sacombank tiếp tục nâng cao chất lượng các loại hình
dịch vụ, chất lượng sản phẩm thẻ, công tác quản lý rủi ro và hiện đại hóa hệ
thống công nghệ thông tin nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh. Sacombank
đang không ngừng phát triển và thật sự hội nhập cùng thế giới.
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đồng Tháp được thành
lập vào ngày 08/04/2006 trên cơ sở nâng cấp từ chi nhánh cấp 2 Đồng Tháp.
Hiện chi nhánh Đồng Tháp có 4 phòng Giao dịch trực thuộc đặt tại thị xã Sa Đéc,
thị xã Hồng Ngự, huyện Tháp Mười và huyện Lấp Vò. Số lượng nhân sự hiện tại
là 110 người, hầu hết cán bộ nhân viên chi nhánh Đồng Tháp đều còn trẻ, nhiệt
Trang 12


huyết, năng động, có tinh thần cầu tiến và đoàn kết nội bộ cao, khả năng làm việc
độc lập.
Trụ sở chính của chi nhánh đặt tại số 56 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao
Lãnh - Đồng Tháp. Địa bàn hoạt động chi nhánh khá rộng và dàn trải, khu hành
chánh tỉnh được chia làm 1 thành phố, 2 thị xã và 9 huyện, khu kinh tế tỉnh tách
thành 2 khu vực cách nhau bởi con sông Tiền được nối với nhau bằng phương
tiện phà Cao Lãnh, đây là một trở ngại lớn trong quá trình giao thương kinh tế
cũng như điều hành hoạt động của chi nhánh, nhất là khó khăn trong việc điều
chuyển vốn nội bộ hàng ngày giữa chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc.
Trong cùng xu thế phát triển của toàn hệ thống Sacombank, Sacombank Đồng
Tháp cũng đặt mục tiêu phát triển là trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng trên địa
bàn tỉnh, do vậy nhóm khách hàng trọng tâm mà chi nhánh hướng đến là các
doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh công tác tín dụng nhằm đầu tư vốn để tài trợ
cho các phương án sản xuất kinh doanh, phát triển thủ công nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
3.2.2 Chức năng hoạt động của chi nhánh
Thực hiện nghiệp vụ về tiền gửi, tiền vay và các sản phẩm dịch vụ ngân
hàng phù hợp theo quy định của ngân hàng Nhà Nước (NHNN) và quy định về
phạm vi hoạt động được phép của chi nhánh, các quy định, quy chế của ngân
hàng liên quan đến từng nghiệp vụ.
Tổ chức công tác hạch toán và an toàn kho quỹ theo quy định của NHNN
và quy trình nghiệp vụ liên quan, quy định, quy chế của ngân hàng.
Phối hợp các phòng nghiệp vụ ngân hàng trong công tác kiểm tra kiểm soát
và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra mọi mặt hoạt động của chi nhánh và
các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công tác quảng bá, tiếp thị, phát triển thị phần, xây dựng và bảo
vệ thương hiệu, nghiên cứu, đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của địa
bàn hoạt động.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo định hướng phát triển
chung tại khu vực và của toàn ngân hàng trong từng thời kỳ.
Tổ chức công tác hành chính quản trị, nhân sự phục vụ cho hoạt động của
đơn vị thực hiện theo công tác hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo môi trường
Trang 13


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×