Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG vốn của MHB cần THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
HUY ĐỘNG VỐN CỦA MHB CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn
TRẦN THỊ BẠCH YẾN

Sinh viên thực hiện
PHAN THẾ NHÂN
MSSV: 4084201
Lớp: Kinh tế học 1-K34

Cần Thơ 5/2012


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ


LỜI CẢM TẠ

Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn:
Quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, đặt biệt là thầy cô Khoa Kinh Tế và
Quản Trị Kinh Doanh đã tạo điều kiện học tập thuận lợi và tận tình giảng dạy
trong suốt thời gian em học ở trường.
Em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Bạch Yến đã hết lòng hướng dẫn để em
có thể hoàn thành tốt luận văn này.
Em cũng chân thành cảm ơn các anh chị ở ngân hàng MHB Cần Thơ đã tạo
điều kiện thuận lợi cho cũng như chỉ dẫn em trong thời gian thực tập vừa qua.
Mặc dù đã cố gắng để hoàn thiện luận văn này, nhưng có thể đề tài vẫn còn
một vài chỗ thiếu sót, vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của
thầy cô để làm cho luận văn của em được hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô trường Đại Học Cần Thơ được dồi dào
sức khỏe và thành công trong công việc của mình.
Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2012

Sinh viên thực hiện

Phan Thế Nhân

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang i

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngàytháng

năm 2012

Sinh viên

Phan Thế Nhân

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang ii

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày ......tháng…..năm 2012
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang iii

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày …. tháng …. năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang iv

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày …. tháng …. năm 2012
Giáo viên phản biện

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang v

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, đổi mới và phát triển, nền kinh tế
Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế ngày một nâng cao.
Với những thành tựu trên, thì trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành
ngân hàng. Để duy trì và phát triển bền vững thì ngân hàng cần phải có nguồn
vốn dòi dào để đáp ứng kịp thời cho toàn hoạt động của mình. Đặc biệt, là ở các
NHTM cần phải tận dụng, khai thát triệt để mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong và
ngoài nước. Những ngân hàng có số vốn cao sẽ có nhiều thế mạnh kinh doanh
trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Chính vì lẽ đó, ngoài nguồn vốn ban
đầu ngân hàng phải chú trọng tăng trưởng vốn của mình trong suốt quá trình hoạt
động.
Mặt khác, hoạt động huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho
ngân hàng nhưng nó là hoạt động rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, một ngân
hàng thương mại khi được cấp phép thành lập phải có vốn điều lệ theo quy định.
Tuy nhiên, vốn điều lệ chỉ đủ tài trợ cho tài sản cố định như trụ sở, văn phòng,
máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động chứ chưa đủ vốn để ngân hàng thực
hiện các hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng và các dịch vụ khác của ngân
hàng. Để có vốn phục vụ cho các hoạt động này ngân hàng phải huy động vốn từ
khách hàng. Việc huy động vốn như thế nào để cân xứng với quá trình sử dụng
vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho ngân hàng
là điều cần thiết. Chính vì vậy, để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình
thì việc huy động vốn của các NHTM trong nước nói chung và Ngân hàng Phát
triển nhà Đông Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ nói riêng, cần phải được
quản trị một cách tốt nhất, để đảm bảo sẽ huy động được nguồn vốn đáp ứng đủ
nhu cầu của nền kinh tế và cho vay vốn có hiệu quả.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 1

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
Do đó, việc phân tích, quản trị nguồn vốn huy động của Ngân hàng Phát
triển nhà Đông Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ là việc làm hết sức cần
thiết ở thời điểm hiện nay, để góp phần đánh giá sự phù hợp và khắc phục mặc
hạn chế về nguồn vốn của ngân hàng trong thời kỳ mới. Cho nên em chọn đề tài
“Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng
Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung
và kinh tế TPCT nói riêng, thì việc huy động vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà
Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ là một trong những vấn đề quan
trọng đối với nền kinh tế TPCT, cũng như đối với hoạt động kinh doanh của ngân
hàng.
Trước yêu cầu cấp bách đổi mới toàn diện theo hướng đa phương hóa, đa
dạng hóa mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, TPCT đã và đang sẽ phải đối mặt với
nhiều khó khăn thử thách. Vì vậy, rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều nguồn
khác nhau: Chính phủ, địa phương, các tổ chức tín dụng,… Trong đó, có Ngân
hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long. Hơn ai hết, việc đầu tư của
Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ là cần
thiết để xây dựng và phát triển vững mạnh. Nhất là đối với một TP còn non trẻ
thì vấn đề quan trọng của ngân hàng là phải hoạt động, cũng như việc huy động
vốn và cho vay vốn thật hiệu quả. Có như vậy, mới đáp ứng được nhu cầu vốn để
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Phân tích hoạt động huy động vốn, để qua đó thấy được những thành tựu và
những mặt còn hạn chế, tồn tại rồi từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Cần
Thơ.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 2

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Khái quát kết quả kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2009- 2011).
- Phân tích tình hình huy động vốn và đánh giá mức độ hài lòng của khách
hàng khi gửi tiền tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi
nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2009- 2011). Thông qua mô hình nghiên cứu sự hài
lòng để biết được chất lượng sản phẩm và dich vụ của ngân hàng, cũng như sự
thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng khi giao dịch với MHB Cần Thơ.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và cho vay
vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần
Thơ.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) Phân tích và đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng như thế nào?
(2) Phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng và đánh giá
mức độ hài lòng của khách hàng đối với công tác huy động vốn của ngân hàng ra
sao?
(3) Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động huy động
vốn của ngân hàng làm thế nào để được hoàn thiện hơn?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Về không gian
Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu
Long chi nhánh Cần Thơ, có trụ sở đặc tại số 05 Phan Đình Phùng- P. Tân An –
Q. Ninh Kiều- TP Cần Thơ.
1.4.2. Về thời gian
- Thời gian thực hiện đề tài là thời gian thực tập tại Ngân hàng Phát Triển
Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, trong thời gian từ ngày 1302 - 2012 đến ngày 14 - 04 – 2012.
- Thời gian nghiên cứu từ năm 2009-2011, số liệu thứ cấp về huy động vốn
của ngân hàng thu nhập trong 3 năm 2009, 2010, 2011.
- Số liệu sơ cấp từ việc phỏng vấn khách hàng trong tháng 03 năm 2012.
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 3

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Phát Triển
Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, từ đó đưa ra một số biện
pháp nâng cao hoạt động này của ngân hàng.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Qua tìm hiểu về các tài liệu có liên quan đến “Phân tích tình hình huy
động vốn” ở thư viện, Trung tâm học liệu, em đã tìm được một số bài viết có nội
dung tương tự như sau:
Đề tài tốt nghiệp: “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay vốn tại
Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau” của Nguyễn Thị Ngọc
Giàu, luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Cần Thơ. Đề tài tập trung vào hai vấn
đề về huy động và cho vay, nhưng chủ yếu đi sâu vào vấn đề tín dụng, và giải
pháp nâng cao hoạt động hiệu quả tín dụng.
Đề tài tốt nghiệp: “ Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân
đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống Eximbank chi nhánh Cần Thơ”,
luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu là đo
lường chất lượng dịch vụ dựa trên nghiên cứu lý thuyết của Parasuraman và cộng
sự (1985 và 1988), mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của ngân hàng, thang đo
SERVQUAL để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo 5 biến số sau: sự
tin cậy, hiệu quả phục vụ, sự hữu hình, sự đảm bảo, sự thông cảm. Từ đó, đề xuất
giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 4

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
2.1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
Theo các nhà khoa học, hoạt động ngân hàng gần như đã xuất hiện cùng
lúc với sự hình thành đời sống kinh tế - xã hội của loài người. Thông qua các tài
liệu cho thấy hoạt động ngân hàng đã ra đời từ 3- 4 ngàn năm trước Công
nguyên. Trong mỗi giai đoạn phát triển hoạt động ngân hàng có những thay đổi
và do vậy định nghĩa về ngân hàng cũng không giống nhau. Xã hội càng phát
triển, hoạt động ngân hàng càng trở nên đa dạng và phong phú hơn về loại hình.
Từ đó có những nhận thức khác nhau về ngân hàng cũng bắt đầu phát sinh.
Để hiểu một cách đơn giản, Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển
gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt đó là
“tiền tệ ”. Thực tế các Ngân hàng thương mại kinh doanh “quyền sử dụng vốn
tiền tệ”. Nghĩa là Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của công chúng, của các
tổ chức kinh tế - xã hội và sử dụng số tiền đó để cho vay và làm phương tiện
thanh toán với những điều kiện ràng buộc là phải hoàn trả lại vốn gốc và lãi nhất
định theo thời hạn đã thoả thuận.
Theo pháp lệnh “Các Tổ chức Tín dụng” (1990) của Việt Nam thì
Ngân hàng thương mại được định nghĩa như sau:
“Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt
động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm
hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm
phượng tiện thanh toán”.
2.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại có 3 chức năng cơ bản sau:
- Chức năng trung gian tài chính, bao gồm trung gian tín dụng và trung
gian thanh toán giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 5

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
- Chức năng tạo tiền, tức là chức năng sáng tạo ra bút tệ góp phần gia tăng
khối tiền tệ cho nền kinh tế.
- Chức năng sản xuất, bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực
để tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
2.1.1.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng thương mại
Nhà nước nền kinh tế thị trường
Các cơ quan định
chế tài chính khác

Các NHTM kinh doanh
trong lĩnh vực tiền tệ,
tín dụng

Các doanh nghiệp hoạt động
kinh doanh trong lĩnh vực sản
xuất, lưu thông, dịch vụ

Các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh
Nghiệp vụ
huy động vốn

Nghiệp vụ
Sử dụng vốn

Nghiệp vụ trung gian,
dịch vụ ngân hàng

1. Nguồn vốn phát sinh
2. Nguồn vốn quản lý và
huy động
3. Nguồn vốn đi vay

1. Cho vay
2. Chiết khấu
3. Đầu tư, liên doanh

1. Dịch vụ trung gian
2. Dịch vụ kinh doanh
vàng bạc, ngoại tệ
3. Dịch vụ nhận ủy thác

Trả tiền gửi, tiền vay,
chi phí hoạt động kinh
doanh

Thu lãi tiền vay, tiền
đầu tư, liên doanh

Thu hoa hồng từ các
dịch vụ trung gian
cộng

Tổng chi phí

trừ

Tổng thu

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng thương mại

Các quỹ ngân hàng

trừ

Thuế thu nhập
doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng

Hình 1: Sơ đồ tổng quát các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của NHTM
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 6

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
2.1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại
Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân
hàng tạo lập và huy động được để đầu tư cho vay và đáp ứng cho các nhu cầu
khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các nguồn vốn của Ngân hàng
thương mại bao gồm: vốn tự có, vốn huy động, vốn vay các tổ chức tín dụng
khác và các nguồn vốn khác.
2.1.2.1. Vốn tự có (vốn chủ sở hữu)
Vốn chủ sở hữu là số vốn thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng thương mại,
đó là nguồn tiền được đóng góp chủ yếu bởi những người chủ ngân hàng. Vốn
chủ sở hữu của ngân hàng gồm 2 cấp:
- Vốn cấp 1 bao gồm: vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và lợi nhuận không chia.
- Vốn cấp 2 bao gồm:
+ Giá trị tăng thêm của tài sản cố định và giá trị tăng thêm của các loại
chứng khoán đầu tư được định giá lại theo qui định của pháp luật.
+ Dự phòng chung.
+ Các trái phiếu chuyển đổi và một số các công cụ nợ khác thỏa mãn
điều kiện do Ngân hàng Nhà nước qui định.
2.1.2.2. Vốn huy động
Vốn huy động tại địa phương là nguồn vốn chủ yếu của Ngân hàng thương
mại, thực chất là tài sản bằng tiền của các chủ sở hữu mà ngân hàng tạm thời
quản lí và sử dụng, nhưng với nghĩa vụ hoàn trả kịp thời và đầy đủ khi khách
hàng yêu cầu.
2.1.2.3. Vốn vay các tổ chức tín dụng khác
- Vốn vay các Ngân hàng thương mại khác.
- Vốn vay từ Ngân hàng Nhà nước.
2.1.2.4. Các nguồn vốn khác
- Số vốn trong thời gian đã trích khỏi tài khoản của người trả nhưng chưa
chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng do phải luân chuyển, xử lý chứng từ
thanh toán.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 7

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
- Số vốn trong thời gian khách hàng lưu ký tại ngân hàng nhưng chưa thanh
toán trong một số hình thức thanh toán như: séc bảo chi, thư tín dụng, thẻ thanh
toán ký quỹ,…
- Vốn ủy thác đầu tư, tài trợ của Chính phủ hoặc của các tổ chức trong và
ngoài nước cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
2.1.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
2.1.3.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
2.1.3.1.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: là số tiền nhàn rỗi phát sinh trong quá
trình sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại ngân hàng. Nó bao gồm một bộ
phận vốn tiền tạm thời nhàn rỗi được giải phóng ra khỏi quá trình luân chuyển
vốn nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc dùng cho những mục tiêu định sẵn
trong tương lai.
+ Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng gửi
tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho ngân hàng, và
ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng. Loại tiền gửi này tuy biến
động thường xuyên do việc gửi tiền vào và rút tiền ra có sự chênh lệch về thời
gian, số lượng, nên trên các loại tài khoản này luôn có số dư, ngân hàng có thể
huy động số dư đó làm nguồn vốn tín dụng để cho vay.
+ Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào có sự
thỏa thuận về thời hạn rút ra giữa ngân hàng và khách hàng. Như vậy, theo
nguyên tắc khách hàng gửi tiền chỉ được rút tiền ra theo thời hạn đã thỏa thuận.
Tuy nhiên, trên thực tế do yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi, các ngân hàng
thường cho phép khách hàng được rút tiền ra trước thời hạn nhưng không được
hưởng lãi suất hoặc chỉ được hưởng lãi suất thấp hơn.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 8

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
2.1.3.1.2. Tiền gửi của dân cư
Tiền gửi của dân cư: là một bộ phận thu nhập bằng tiền của dân cư gửi tại
ngân hàng. Tiền gửi của dân cư bao gồm:
+ Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền
gửi tiết kiệm. Đây là hình thức huy động truyền thống của ngân hàng. Được chia
làm hai loại: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm không có kỳ hạn.
- Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn: là loại tiền gửi tiết kiệm mà khách
hàng có thể gửi vào, lấy ra bất kỳ lúc nào không cần báo trước cho ngân hàng.
Đối tượng gửi chủ yếu là những người tiết kiệm, trang trải những chi tiêu cần
thiết đồng thời có một khoản lãi góp phần vào việc chi tiêu hàng tháng. Ngoài ra,
đối tượng gửi có thể là những người thừa tiền nhàn rỗi muốn gửi vào ngân hàng
để thu lợi tức đồng thời bảo đảm an toàn hơn giữ tiền ở nhà.
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: là loại hình cá nhân gửi tiền có sự thoả
thuận về thời gian với ngân hàng, chỉ rút tiền khi đến thời hạn thoả thuận. Còn
trường hợp đặc biệt rút ra trước thời hạn thì lãi suất thấp hơn. Lãi suất tiền gửi
tiết kiệm có kỳ hạn lớn hơn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
Ngoài hai loại tiền gửi tiết kiệm trên, ngân hàng còn thiết kế những loại
tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tiện ích, tiết kiệm có thưởng, tiết kiệm an
khang làm cho sản phẩm luôn được đổi mới theo nhu cầu khách hàng.
+ Tài khoản tiền gửi cá nhân
Tài khoản tiền gửi cá nhân: là cá nhân mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng
và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng, mục đích chính là khách
hàng hưởng những tiện ích của dịch vụ ngân hàng.
+ Tiền gửi khác
Tiền gửi khác: tiền gửi vốn chuyên dùng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng
khác…

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 9

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
2.1.3.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
Ngoài việc huy động vốn qua tài khoản tiền gửi, ngân hàng còn huy động
vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. Giấy tờ có giá là chứng nhận của ngân
hàng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản
tiền trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết
khác giữa ngân hàng và người mua.
Để huy động vốn ngắn hạn, ngân hàng phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn
bao gồm: kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu và các giấy tờ có giá
ngắn hạn khác. Muốn huy động vốn trung và dài hạn, ngân hàng có thể phát hành
kỳ phiếu, trái phiếu và cổ phiếu.
2.1.3.3. Các nguyên tắc quản lí tiền gửi của khách hàng
Các nguyên tắc trong quản lí tiền gửi khách hàng ra đời nhằm đảm bảo
quyền lợi, tạo niềm tin cho khách hàng và góp phần tạo sự hoạt động kinh doanh
ổn định. Các nguyên tắc đó như sau:
Ngân hàng phải đảm bảo thanh toán kịp thời cho khách hàng. Để thực
hiện được nguyên tắc này, ngân hàng chỉ được sử dụng một tỷ lệ phần trăm tiền
gửi nhất định để cho vay, số còn lại làm quỷ dự trữ đảm bảo thanh toán cho
khách hàng.
Quỹ đảm bảo thanh toán bao gồm:
+ Tiền mặt tại quỹ
+ Ngân phiếu thanh toán
+ Tín phiếu kho bạc
+ Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
+ Tiền gửi dự trữ tối thiểu bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng phải đảm bảo tương ứng về thời hạn giữa nguồn vốn và sử
dụng vốn. Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ có ý nghĩa tương đối.
Ngân hàng chỉ được thực hiện các khoản giao dịch trên tài khoản của
khách hàng khi có lệnh của chủ tài khoản hoặc có sự ủy nhiệm của chủ tài khoản.
Ngoại trừ trường hợp khách hàng vi phạm luật chi trả theo quy định cơ
quan có thẩm quyền về việc thực hiện các nghiệp vụ thanh toán thì khi đó ngân
hàng mới có quyền tự động trích tài khoản thanh toán có liên quan.
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 10

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
Ngân hàng phải đảm bảo an toàn và bí mật cho chủ tài khoản.
Ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm soát các giấy tờ thanh toán của
khách hàng, các chứng từ thanh toán của khách hàng phải được lập theo đúng
quy định. Ngân hàng phải kiểm tra con dấu và chữ ký của khách hàng, nếu không
phù hợp thì ngân hàng có thể từ chối thanh toán.
Khi các nghiệp vụ có liên quan đến tài khoản của khách hàng thì ngân
hàng phải kiệp thời gửi giấy báo cho khách hàng. Cuối tháng, ngân hàng phải gửi
bản sao tài khoản hoặc giấy báo số dư cho khách hàng.
2.1.3.4. Vai trò của nguồn vốn
• Đối với các Ngân hàng thương mại
Huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu song hành với nghiệp
vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại. Đây là nghiệp vụ tạo vốn cho hầu hết
các hoạt động của ngân hàng. Khi thành lập ngân hàng đã có vốn ban đầu, nhưng
số ban đầu này đã ở dạng vật chất như trụ sở, công cụ, dụng cụ,… Vì vậy, để
đảm bảo chức năng cung cấp vốn cho nền kinh tế ngân hàng phải thu hút vốn từ
bên ngoài.
Đã từ lâu các Ngân hàng thương mại đã biết khai thác nguồn vốn này. Do đây,
là nguồn vốn huy động chủ yếu nên thu hút càng nhiều vốn thì NHTM càng có
khả năng đạt lợi nhuận cao hơn vì có vốn mạnh ngân hàng dể dàng đẩy mạnh
nghiệp vụ cho vay và mở rộng thêm các hoạt động sinh lời khác.
• Đối với nền kinh tế
Thông qua việc huy động vốn mà các ngân hàng đã và đang thực hiện các dịch
vụ trung gian trong nền kinh tế quốc dân, có huy động vốn thì nguồn vốn mới
tăng lên. Do vậy, vốn đầu tư được mở rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh được
kích thích, sản phẩm xã hội tăng lên, từ đó mà đời sống nhân dân được cải thiện.
Việc huy động vốn của NHTM có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, thông
qua con đường tín dụng có tài trợ cho các hoạt động công thương nghiệp, nông
lâm ngư nghiệp của cả nước.
Thực tế cho thấy dù các DN lớn mạnh cũng không thể có một lượng vốn lớn
hơn tổng số tiền dự trữ của dân chúng. Mỗi người trong xã hội chỉ có một số tiền
nhỏ nhưng tập hợp lại sẽ trở thành một nguồn vốn lớn. Thông qua các hình thức
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 11

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
huy động vốn, phần lớn số vốn tích trữ tập trung qua hệ thống ngân hàng và đưa
vào công cuộc đầu tư mang tính chất sản xuất tạo ra của cải cho xã hội. Mặc
khác, nhờ vào việc huy động vốn NHTM mới làm tốt chức năng trung gian tín
dụng điều hòa tiền tệ từ nơi tạm thời thừa đến nơi tạm thời thiếu, có như vậy
người dân mới được cấp tín dụng, mới có khả năng trang bị đầu vào cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
2.1.4. Tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng là tâm trạng hay cảm giác của khách hàng về một
công ty hay một dịch vụ khi sự mong đợi của họ được thỏa mãn hay được đáp
ứng vượt mức trong suốt vòng đời của sản phẩm hay dịch vụ. Khách hàng đạt
được sự thỏa mãn sẽ có được lòng trung thành và tiếp tục mua sản phẩm của
công ty.
Sự hài lòng hay thỏa mãn của khách hàng được xem là nền tảng trong khái
niệm của marketing về việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ( Spreng,
Mackenzie, & Olshavsky, 1996). Khách hàng được thỏa mãn là một yếu tố quan
trọng để duy trì được thành công lâu dài trong kinh doanh là các chiến lượt kinh
doanh phù hợp nhằm thu hút và duy trì khách hàng ( Zeithaml & ctg, 1996).
Có nhiều quan điểm về sự đánh giá khác nhau về sự thỏa mãn của khách hàng.
Sự thỏa mãn của khách hàng là sự phản ứng của họ về sự khác biệt cảm nhận của
kinh nghiệm đã biết và sự mong đợi ( Parasuraman & ctg, 1988; Spreng & ctg,
1996; terry, 2002).
Nghĩa là, kinh nghiệm đã biết của khách hàng khi sử dụng một dịch vụ và kết
quả sau khi dịch vụ được cung cấp theo Kotler & Keller (2006), sự thỏa mãn là
mức độ của trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh nhận
thức về một sản phẩm so với mong đợi của người đó. Theo đó, sự thỏa mãn có ba
cấp độ sau:
-

Nếu nhận thức của khách hàng nhỏ hơn kì vọng thì khách hàng cảm nhận
không thỏa mãn.

-

Nếu nhận thức bằng kì vọng thì khách hàng cảm nhận thỏa mãn.

-

Nếu nhận thức lớn hơn kì vọng thì khách hàng cảm nhận rất thỏa mãn hoặc
thích thú.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 12

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
Nói cách khác, mức độ hài lòng của khách hàng tùy thuộc vào hiệu quả hay lợi
ích của sản phẩm dịch vụ mang lại so với những gì mà họ đang kì vọng. Khách
hàng có thể có những cấp độ hài lòng khác nhau. Nếu hiệu quả sản phẩm dịch vụ
mang lại thấp hơn so với kì vọng, khách hàng sẽ bất mãn. Nếu hiệu quả sản phẩm
dịch vụ khớp với các kì vọng, khách hàng sẽ hài lòng. Nếu hiệu quả sản phẩm,
dịch vụ mang lại cao hơn cả kì vọng, khách hàng sẽ hết sức hài lòng và vui
mừng.
Các kì vọng của khách hàng cũng có thể dựa trên kinh nghiệm trước đây của
khách hàng, ý kiến của bạn bè và thông tin từ tiếp thị,… Do đó, nhà cung cấp
dịch vụ phải biết thận trọng để đưa ra mức kì vọng đúng. Nếu đưa ra mức kì
vọng thấp, họ có thể làm hài lòng khách hàng thật nhưng chẳng đủ sức thu hút
khách hàng. Trái lại, nếu họ nâng mức kì vọng lên quá cao, khách hàng sẽ có thể
bị thất vọng.
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
2.1.5.1. Doanh thu
Ngân hàng thương mại thường có những khoản thu nhập sau đây:
- Thu về hoạt động kinh doanh: thu lãi cho vay, thu lãi tiền gửi, thu lãi hùn
vốn, mua cổ phần, thu về kinh doanh vàng bạc đá quý, thu về kinh doanh ngoại
tệ, thu về đầu tư chứng khoán, thu về dịch vụ ngân hàng.
- Thu khác về hoạt động kinh doanh: Như thanh lý tài sản, tài sản thừa chờ
xử lý trong kinh doanh, các khoản tiền phạt theo quy chế,…
2.1.5.2. Chi phí
- Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh
doanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kết
quả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, thương
mại, dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của ngân hàng là doanh
thu và lợi nhuận.
- Ngân hàng thương mại thường có những khoản chi phí sau đây: chi trả lãi
tiền vay, tiền gửi, chi về dịch vụ, chi về tài sản, chi quản lý, và chi khác.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 13

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
2.1.5.3. Lợi nhuận
Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa tổng thu nhập thu được và các khoản
chi phí đã bỏ ra để phục vụ cho việc thực hiện hoạt động kinh doanh trong một
thời kỳ nhất định.
Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM
+ Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
Vốn huy động
Vốn huy động/Tổng nguồn vốn =

x 100 %
Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng huy động vốn của ngân hàng. Đối với
Ngân hàng thương mại chỉ số này càng cao cho thấy hoạt động của ngân hàng
càng hiệu quả.
+ Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động
Tổng dư nợ
Tổng dư nợ/tổng nguồn vốn =

x 100 %
Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tập trung vốn tín dụng của ngân hàng, chỉ
tiêu này càng cao thì mức độ hoạt động của ngân hàng càng ổn định và có hiệu
quả. Giúp nhà quản lý xác định quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
+ Vòng quay vốn
Doanh số thu nợ
Vòng quay vốn tín dụng (vòng) =
Dư nợ bình quân
Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau:
Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ
Dư nợ bình quân =
2
Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng,
phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay
vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển
liên tục đạt hiệu quả cao.
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 14

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
+ Vốn điều chuyển trên tổng nguồn vốn:
Vốn điều chuyển
Vốn điều chuyển/ tổng nguồn vốn =

x 100%
Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc của chi nhánh vào ngân hàng Hội sở
như thế nào.
2.1.7. Khung nghiên cứu
Số liệu thứ
cấp

Số liệu sơ
cấp

Phân tích và đánh giá về

Phân tích đánh giá tình hình huy

kết quả hoạt động kinh

động vốn, đồng thời đánh giá mức

doanh của ngân hàng.

độ hài lòng của khách hàng đối với
công tác huy động vốn.

Các hạn chế
khách quan.

Vấn đề còn tồn
tại.

Đề ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả
trong việc huy động

Kết luận và Kiến nghị

Hình 2: Sơ đồ nghiên cứu
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 15

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu thứ cấp
+ Thu thập số liệu thực tế ở phòng huy động vốn của Ngân hàng Phát
Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng.
+ Thu thập số liệu về nguồn vốn, tình hình huy động vốn,... của ngân hàng
Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ từ năm 2009- 2011.
+ Sử dụng số liệu thứ cấp trong bảng báo cáo tài chính, bảng báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán.
- Số liệu sơ cấp
Thu thập từ việc trực tiếp phỏng vấn khách hàng có gửi tiền tại ngân hàng trên
hai quận: Ninh Kiều và Cái Răng.
* Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. Số mẫu 60 khách
hàng có giao dịch với ngân hàng.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
♦ Mục tiêu 1
• Dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối để đánh giá về hoạt
động tín dụng của ngân hàng.
* Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị
số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế.
∆y = y1 - yo
Trong đó:
yo : chỉ tiêu năm trước
y1 : chỉ tiêu năm sau
∆y : là phần chệnh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm
trước của các chỉ tiêu, xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động
của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 16

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
* Phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa
trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.
y1
∆y =

*100 - 100%
yo

Trong đó:
yo : chỉ tiêu năm trước.
y1 : chỉ tiêu năm sau.
∆y : biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ
tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa
các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên
nhân và biện pháp khắc phục.
♦ Mục tiêu 2
• Sử dụng phương pháp tỷ trọng: phương pháp này là xác định phần trăm của
từng yếu tố chiếm được trong tổng thể các yếu tố đang xem xét, phân tích.
• Sử dụng mô hình nghiên cứu sự hài lòng: Dựa vào mô hình chất lượng dịch
vụ của Parasuramen, trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thì chất lượng dịch vụ là một
yếu tố rất quan trọng tác động mạnh đến sự hài lòng của khách hàng. Một trong
những thang đo chất lượng dịch vụ được nhiều người chấp nhận nhất là thang đo
SERVQUAL được tạo ra vào năm 1985 bởi Parasuraman và cộng sự. Đây là một
thang đo lường đa hướng, gồm 5 thành phần đó là: tin cậy, đáp ứng, năng lực phục
vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình.
Sự tin cậy (reliability): thể hiện qua khả năng thực hiện dịch vụ phù
hợp và đúng thời hạn ngay từ lần đầu tiên.
Sự đáp ứng (responsiveness): thể hiện qua sự mong muốn và sẵn sàng
của nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ kịp thời cho khách hàng.
Năng lực phục vụ (assurance): thể hiện qua trình độ chuyên môn và
cung cách phục vụ lịch sự, niềm nở với khách hàng.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 17

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
Sự đồng cảm (empathy): thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc đến từng
cá nhân khách hàng.
Phương tiện hữu hình (tangibles): thể hiện qua ngoại hình trang phục
của nhân viên phục vụ, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ.
Dựa vào cơ sở lý thuyết và những phân tích trên, tác giả đề nghị một mô
hình lý thuyết và các giả thuyết như sau:

Sự tin cậy

Đáp ứng

Năng lực phục vụ

Sự hài lòng của khách hàng

Sự đồng cảm

Phương tiện hữu hình

Hình 3: Mô hình nghiên cứu
Từ mô hình trên, các giả thuyết được phát biểu như sau:
+ H1: Thành phần sự tin cậy có tương quan dương với sự hài lòng của
khách hàng.
+ H2: Thành phần sự đáp ứng có tương quan dương với sự hài lòng của
khách hàng.
+ H3: Thành phần năng lực phục vụ có tương quan dương với sự hài lòng
của khách hàng.
+ H4: Thành phần sự đồng cảm có tương quan dương với sự hài lòng của
khách hàng.
+ H5: Thành phần phương tiện hữu hình có tương quan dương với sự hài
lòng của khách hàng.

GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 18

SVTH: Phan Thế Nhân


Phân tích hoạt động huy động vốn tại MHB Cần Thơ
Thang đo Likert
Thang đo likert là loại thang đo trong đó một chuỗi các phát biểu liên quan
đến thái độ trong câu hỏi được nêu ra và người trả lời sẽ chọn một trong các câu
trả lời đó. Cụ thể, đây là một thang đo lường về mức độ đồng ý hay không đồng
ý với các mục được đề nghị, được trình bày với một bảng. Trong bảng thường
bao gồm hai phần: phần nêu nội dung và phần nêu những đánh giá theo từng nội
dung đó, với thang đo này, người trả lời phải biểu thị một lựa chọn theo những đề
nghị được trình bày sẳn trong bảng. Thang đo likert có thể chia 3, 5 hay 7 mức
độ. Trong bày nghiên cứu này, tác giả sử dụng thang đo likert 5 mức độ: 1. hoàn
toàn không hài lòng, 2. không hài lòng, 3. không ý kiến, 4. hài lòng, 5. rất hài
lòng.
Khoảng cách điểm được tính theo công thức
Xmax - Xmin
k =
Số điểm
( Nguồn: Mai Văn Nam (2008),Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế)
Từ đó, xác định được thang điểm như sau:
1→1,79: Hoàn toàn không hài lòng
1,8→2,59: Không hài lòng
2,6→3,39: Bình thường
3,4→4,19: Hài lòng
4,2→5,0: Rất hài lòng
Sau đó sử dụng phương pháp thống kê miêu tả và phân tích tần số: để mô tả
diển giải và phân tích các số liệu thu thập từ phỏng vấn khách hàng khi đánh giá
mức độ hài lòng của khách hàng có tham gia gửi tiền vào ngân hàng.
• Dùng biểu đồ, biểu bảng để biểu diễn sự thay đổi của nguồn vốn.
• Dùng các chỉ số để đánh giá tình hình nguồn vốn của ngân hàng.
♦ Mục tiêu 3 : Qua việc phân tích tình hình huy động vốn ở ngân hàng đưa ra
những tồn tại và một số hạn chế khách quan. Từ đó, em đưa ra một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát Triển Nhà
ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ.
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

Trang 19

SVTH: Phan Thế Nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×