Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn sản XUẤT THƯƠNG mại ASTA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
----- &
-----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TR ÁCH NHIỆM HỮU
HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTA

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện

LÊ TRẦN PHƯỚC HUY

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Mssv: LT10312
Lớp: KT1020L2


Cần thơ, 06/ 2012


LỜI CẢM TẠ
Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Trần Phước Huy, các thầy
cô trong khoa KT & QTKD và các anh chị trong Công ty
TNHH Sản Xuất Thương Mại ASTA đã giúp đỡ em hoàn thành
luận văn này.
Ngày
tháng
năm 2012
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Huyền Trang


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu
thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài
không trùng với bất kỳ nghiên cứu khoa học nào.
Ngày
tháng
năm 2012
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Huyền Trang


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
--------------------

--------------------

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Thành phố HCM, ngày….tháng….năm 2012
NGƯỜl NHẬN XÉT


--------------------

--------------------

• Họ tên người hướng dẫn: ..........................................................................................................
• Học vị: Cử nhân kinh tế .......................................................................................................
• Chuyên ngành: ......................................................................................................................
• Cơ quan công tác: .................................................................................................................
• Tên học viên: .............................................................................................................................
• Mã số sinh viên: ..................................................................................................................
• Chuyên ngành: .....................................................................................................................
• Tên đề tài: ................................................................................................................................................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Về hình thức
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu
chỉnh sửa,...)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ngày tháng năm 2012
NGƯỜl NHẬN XÉT


--------------------

--------------------

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2012
NGƯỜl NHẬN XÉT


MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................................ 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU....... .............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ......... ........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......... ........................................................................................2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ... ...................................................................................2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...... ................................................................................2
1.4.1. Không gian ......... ..............................................................................................2
1.4.2. Thời gian......... ..................................................................................................2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu .......... .............................................................................3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ......... 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........... 4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. ........................................................................................4
2.1.1. Một số vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh .......... ...................4
2.1.2. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh .......... ............6
2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ........................ 8
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................................................................12
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ........ ..........................................................…..12
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............ ...........................................................12
2.2.3. Trình tự tiến hành phân tích ................ ...........................................................13
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH SXTM ASTA.......................................... ............................. 14
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SXTM ASTA.................... . 14
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................. ........ 14
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của công ty. ......... ...............17
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty ............................................................................ 18
3.1.4. Đặc điểm sản phẩm của công ty ..................................................................... 21
3.2. PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ......... 24


CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH SXTM ASTA ................................................................................ 29
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU..................................................... ...... 29
4.1.1. Phân tích cơ cấu doanh thu theo khoản mục ................................................. 29
4.1.2. Phân tích cơ cấu doanh thu theo mặt hàng ......................................................... 34
4.1.3. Phân tích cơ cấu doanh thu theo thị trường .................................................... 39
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ..................................................................... 43
4.2.1. Phân tích cơ cấu chi phí theo khoản mục ....................................................... 43
4.2.2. Phân tích cơ cấu chi phí giá vốn theo mặt hàng ............................................. 52
4.2.3. Phân tích cơ cấu chi phí bán hàng theo thị trường ......................................... 56
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN ............................................................. 60
4.3.1. Phân tích cơ cấu lợi nhuận theo khoản mục ................................................... 60
4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ............................................................ 64
4.4. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HĐKD ... 71
4.4.1. Các tỷ số khả năng thanh toán ........................................................................ 71
4.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ................................................................ 75
4.4.3 Các chỉ tiêu quản trị nợ ................................................................................... 81
4.4.4 Các chỉ tiêu về lợi nhuận ................................................................................. 85
4.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ................... 88
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ ........................... 89
5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ............................................................................ 89
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ........................................................................................... 91
5.2.1. Giải pháp tăng doanh thu............................................................................ ... 91
5.2.2. Giải pháp giảm chi phí ................................................................................... 92
5.2.3. Các giải pháp khác.......................................................................................... 93
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 94
6.1. KẾT LUẬN ........................................................................................................... 94
6.2. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 94
6.2.1. Đối với nhà nước ............................................................................................ 94


6.2.2. Đối với ngân hàng .......................................................................................... 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 96
PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 97


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: Khái quát kết quả HĐKD qua 3 năm.............................................................. 26
Bảng 2: Khái quát kết quả HĐKD qua 3 quí .............................................................. 28
Bảng 3: Doanh thu theo khoản mục của công ty qua 3 năm........................................ 30
Bảng 4: Doanh thu theo khoản mục của công ty qua 3 quí ......................................... 33
Bảng 5: Doanh thu theo mặt hàng của công ty qua 3 năm........................................... 35
Bảng 6: Doanh thu theo mặt hàng của công ty qua 3 quí ............................................ 38
Bảng 7: Doanh thu theo thị trường của công ty qua 3 năm ......................................... 40
Bảng 8: Doanh thu theo thị trường của công ty qua 3 quí ........................................... 42
Bảng 9: Chi phí theo khoản mục của công ty qua 3 năm............................................. 44
Bảng 10: Chi phí bán hàng ........................................................................................... 46
Bảng 11: Chi phí quản lý doanh nghiệp ....................................................................... 49
Bảng 12: Chi phí theo khoản mục của công ty qua 3 quí ............................................ 51
Bảng 13: Cơ cấu chi phí giá vốn theo mặt hàng của công ty qua 3 năm ..................... 53
Bảng 14: Cơ cấu chi phí giá vốn theo mặt hàng của công ty qua 3 quí ....................... 55
Bảng 15: Cơ cấu chi phí bán hàng theo thị trường của công ty qua 3 năm ................. 57
Bảng 16: Cơ cấu chi phí bán hàng theo thị trường của công ty qua 3 quí ................... 59
Bảng 17: Lợi nhận theo khoản mục của công ty qua 3 năm ........................................ 61
Bảng 18: Lợi nhận theo khoản mục của công ty qua 3 quí .......................................... 63
Bảng 19: Kết quả lợi nhuận kinh doanh qua 3 năm ..................................................... 66
Bảng 20: Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng lợi nhuận qua 3 năm ....................... 69
Bảng 21: Kết quả lợi nhuận kinh doanh qua 3 quí ....................................................... 70
Bảng 22: Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng lợi nhuận qua 3 quí ......................... 71
Bảng 23: Chỉ số khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm ..................................... 72
Bảng 24: Chỉ số khả năng thanh toán của công ty qua 3 quí ....................................... 74
Bảng 25: Chỉ số hiệu suất sử dụng vốn của công ty qua 3 năm................................... 75
Bảng 26: Chỉ số hiệu suất sử dụng vốn của công ty qua 3 quí .................................... 80
Bảng 27: Chỉ số quản trị nợ của công ty qua 3 năm .................................................... 82
Bảng 28: Chỉ số quản trị nợ của công ty qua 3 quí ...................................................... 84
Bảng 29: Chỉ số về khả năng sinh lợi qua 3 năm ......................................................... 85


DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty...................................................................................... 19
Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán ...................................................................................... 21
Hình 3: Biểu đồ khái quát kết quả H ĐKD qua 3 năm ................................................ 26
Hình 4: Biểu đồ khái quát kết quả H ĐKD qua 3 quí .................................................. 28
Hình 5: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo khoản mục 3 năm .......................................... 30
Hình 6: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo khoản mục quí 1 ............................................ 33
Hình 7: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo mặt hàng 3 năm ............................................. 35
Hình 8: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo mặt hàng 3 quí ............................................... 38
Hình 9: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo thị trường 3 năm ............................................ 40
Hình 10: Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo thị trường 3 quí ............................................ 42
Hình 11: Biểu đồ cơ cấu chi phí theo khoản mục 3 năm ............................................. 44
Hình 12: Biểu đồ cơ cấu chi phí theo khoản mục 3 quí ............................................... 51
Hình 13: Biểu đồ cơ cấu chi giá vốn theo mặt hàng 3 năm ......................................... 53
Hình 14: Biểu đồ cơ cấu chi giá vốn theo mặt hàng 3 quí ........................................... 55
Hình 15: Biểu đồ cơ cấu chi phí bán hàng theo thị trường qua 3 năm ........................ 57
Hình 16: Biểu đồ cơ cấu chi phí bán hàng theo thị trường qua 3 quí .......................... 59
Hình 17: Biểu đồ cơ cấu lợi nhuận theo khoản mục 3 năm ......................................... 61
Hình 18: Biểu đồ cơ cấu lợi nhuận theo khoản mục 3 quí ........................................... 63
Hình 19: Biểu đồ hiệu suất sử dụng vốn năm .............................................................. 76
Hình 20: Biểu đồ hiệu suất sử dụng vốn quí ................................................................ 80
Hình 21: Biểu đồ về khả năng sinh lợi qua 3 năm ....................................................... 85


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Kinh tế Việt Nam trong năm 2011 đối mặt với nhiều thách thức do đà tăng
trưởng tiếp tục chậm lại nhưng lạm phát lại tăng cao, thâm hụt thương mại và ngân
sách lớn, nợ công có xu hướng tăng. Việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị
ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình lạm phát, sức tiêu thụ nhiều hàng hóa giảm, lãi suất
tiền vay ngân hàng cùng nhiều chi phí đầu vào tăng cao và doanh nghiệp khó tiếp cận
vốn, trong khi cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Ngoài ra, doanh nghiệp
trong nước còn chịu tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, cũng như các
cuộc khủng hoảng năng lượng, tài chính, môi trường. Do vậy, doanh nghiệp không
ngồi chờ Nhà nước tái cơ cấu mà phải tự mình chủ động làm trước. Bản thân các doanh
nghiệp phải tự tái cơ cấu, điều chỉnh chiến lược cạnh tranh, tự vượt khó để tồn tại và
thích ứng với bối cảnh mới và những đòi hỏi mới để phát triển. Năm 2012 đã được
Chính phủ xác định là năm nền tảng quan trọng cho việc thực hiện nhiều biện pháp
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời quan tâm hỗ trợ và giúp các
doanh nghiệp trong nước tháo gỡ khó khăn thông qua các chính sách về thuế, tín dụng
v.v.. hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cuốn trôi những khó khăn của năm 2011.
Vì vậy, phân tích hoạt động kinh doanh trong lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết
đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
nhằm phát hiện ra những bất hợp lý trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp kịp thời điều chỉnh, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Hơn nữa, phân tích
hoạt động kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá, so sánh, phân
tích kinh tế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất, đưa ra phương pháp đúng đắn nhất để
đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa.
Do đó, phân tích hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là
vấn đề được quan tâm của các doanh nghiệp và trở thành điều kiện sống còn để doanh
nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hiện nay.

GVHD: Lê Trần Phước Huy

-1-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

Chính vì tầm quan trọng của vấn đề em đã chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại công ty TNHH SXTM ASTA” làm đề tài tốt nghiệp.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SXTM ASTA từ
năm 2009 đến năm 2011. Trên cơ sở đó, tìm ra những nguyên nhân tác động và đưa ra
những giải pháp cải thiện hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho
công ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Phân tích chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua
3 năm.
- Mục tiêu 2: Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và một số chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Mục tiêu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh.
- Mục tiêu 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của công ty.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua đã đạt hiệu quả
như thế nào?
- Các nhân tố nào đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty?
- Công ty đã có biện pháp gì để khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
Luận văn được thực hiện tại công ty TNHH SXTM ASTA.
1.4.2. Thời gian
Số liệu được sử dụng trong luận văn từ năm 2009 đến năm 2012.
Luận văn được thực hiện từ ngày 14/05/2012 đến 16/06/2012.
GVHD: Lê Trần Phước Huy

-2-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài chỉ thực hiện nghiên cứu một số vấn đề:
- Những lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh
trong doanh nghiệp.
- Những biến động của doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
- Các nhân tố ảnh hưởng đển hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
- Hồ Mỹ Tú, luận văn tốt nghiệp (2010) “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh tại công ty cổ phần Xi Măng Tây Đô”. Mục tiêu của đề tài là phân tích tổng quát
năng lực hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá sự tác động của môi trường đến
tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đề ra các biện pháp kinh doanh có hiệu
quả. Đề tài chỉ tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ở bên
trong doanh nghiệp mà không chú trọng yếu tố bên ngoài.
- Lê Thành Đạt, luận văn tốt nghiệp (2012) “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh tại công ty TNHH Q& K”. Mục đích của đề tài là phân tích để tìm ra những mặt
mạnh và mặt yếu trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Từ đó có những giải
pháp giúp doanh nghiệp phát triển. Đề tài có phân tích các yếu tố ảnh hưởng của môi
trường bên ngoài nhưng chưa chú trọng nhiều đến yếu tố bên trong.
=>Khắc phục những khuyết điểm trên đề tài này sẽ phân tích cụ thể cả yếu tố bên
trong lẫn bên ngoài.
Cả hai đề tài đều sử dụng phương pháp so sánh: số tuyệt đối, số tương đối và
phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích.

GVHD: Lê Trần Phước Huy

-3-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm
“Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong
mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó”( PGS. TS. Phạm
Thí Gái.2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống Kê, Hà Nội. Trang 5).
“Phân tích hoạt động kinh doanh (PTKD) là quá trình nghiên cứu để đánh giá
toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai
thác ở doanh nghiệp (DN), trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”(TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích
hoạt động kinh doanh. Đại học Kinh tế Huế. Trang 4).
2.1.1.2. Nhiệm vụ
-Đánh giá giữa kết quả thực hiện được so với kế hoạch hoặc so với tình hình
thực hiện kỳ trước.
-Phân tích những nhân tố nội tại và khách quan đã ảnh hưởng đến tình hình thực
hiện kế hoạch.
- Phân tích hiệu quả các phương án kinh doanh hiện tại và các dự án đầu tư dài
hạn.
- Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả phân tích.
- Lập báo cáo kết quả phân tích và đề xuất biện pháp quản trị. Các báo cáo được
thể hiện bằng lời văn, bảng biểu và bằng các đồ thị hình tượng, thuyết phục.
2.1.1.3. Nội dung
Nội dung nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh là các hiện tượng kinh
tế, quá trình kinh tế đã hoặc sẽ xảy ra trong một đơn vị hạch toán độc lập dưới sự tác
động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác nhau. Các hiện tượng quá trình
này được thể hiện dưới một kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể được biểu hiện bằng
các chỉ tiêu kinh tế.
GVHD: Lê Trần Phước Huy

-4-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

Trong phân tích, kết quả kinh doanh được biểu hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế. Đó
là sự xác định về nội dung và phạm vi của kết quả kinh doanh. Nội dung chủ yếu của
phân tích là các chỉ tiêu kết quả kinh doanh như: doanh thu bán hàng, giá trị sản xuất,
giá thành, lợi nhuận… Tuy nhiên, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh luôn luôn được phân
tích trong mối quan hệ với các điều kiện (yếu tố) của quá trình kinh doanh như lao
động, vật tư, tiền vốn… Khi phân tích cần hiểu rõ ranh giới giữa chỉ tiêu chất lượng và
chỉ tiêu số lượng.
Tùy mục đích và nội dung phân tích có thể dùng các chỉ tiêu hiện vật, chỉ tiêu giá
trị, chỉ tiêu thời gian. Ngày nay trong kinh tế thị trường các doanh nghiệp thường dùng
chỉ tiêu giá trị, tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp chuyên kinh doanh
một hoặc một số mặt hàng có quy mô lớn…vẫn sử dụng chỉ tiêu hiện vật bên cạnh chỉ
tiêu giá trị.
2.1.1.4. Ý nghĩa
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh.
- Thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp chúng ta mới thấy rõ được các
nguyên nhân, nhân tố cũng như nguồn gốc phát sinh của các nguyên nhân và nhân tố
ảnh hưởng, từ đó để có các giải pháp cụ thể và kịp thời trong công tác tổ chức và quản
lý sản xuất. Do đó nó là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh.
- PTKD giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như
những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ
xác định đúng đắn mục tiêu và chiến lược kinh doanh có hiệu quả.
- PTKD là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị, là cơ sở để đề ra các
quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là trong các chức năng kiểm tra,
đánh giá và điều hành hoạt động SXKD trong doanh nghiệp.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa và ngăn
chặn những rủi ro có thể xảy ra.
- Tài liệu PTKD còn rất cần thiết cho các đối tượng bên ngoài, khi họ có các mối
quan hệ về kinh doanh, nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua phân tích họ mới có
GVHD: Lê Trần Phước Huy

-5-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư, cho vay...đối với doanh nghiệp
nữa hay không?
2.1.2. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.1. Doanh thu
* Khái niệm: Doanh thu thuần là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sản phẩm,
hàng hóa, cung ứng dịch vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toán, giảm giá hàng bán,
hàng bán bị trả lại và được khách hàng chấp nhập thanh toán.
* Doanh thu của doanh nghiệp gồm có:
- Doanh thu hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ
việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.
-Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản
quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tiền lãi từ việc cho vay vốn,
lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán
ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận
được chia từ việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
- Thu nhập khác: Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán
tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả, thu tiền phạt
khách hàng do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác.
2.1.2.2. Chi phí
Chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của
toàn bộ hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất, tiêu
thụ sản phẩm và một số khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực
hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
Một số loại chi phí của doanh nghiệp:
- Giá vốn hàng bán: là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ
một loại sản phẩm nhất định.
- Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí liên quan tới việc tiêu thụ sản phẩm,
dịch vụ, bao gồm cả chi phí bảo hành sản phẩm.

GVHD: Lê Trần Phước Huy

-6-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và
điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp như: Chi phí công cụ lao động nhỏ, khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy
quản lý và điều hành doanh nghiệp; tiền lương và các khoản trích nộp theo quy định
của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí
khác bằng tiền phát sinh ở doanh nghiệp như chi phí về tiếp tân khánh tiết, giao dịch,
chi các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động…
- Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: các khoản chi liên quan đến đầu tư ra
ngoài doanh nghiệp, tiền lãi phải trả do huy động vốn, chênh lệch tỷ giá khi thanh toán,
chi phí chiết khấu thanh toán, chi phí cho thuê tài sản, dự phòng giảm giá các khoản
đầu tư dài hạn.
- Chi phí khác: Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định gồm cả giá trị còn
lại của tài sản cố định khi thanh lý, nhượng bán; chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ
đã xoá sổ kế toán; chi phí để thu tiền phạt; chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng.
2.1.2.3. Lợi nhuận
Lợi nhuận của doanh nghiệp được hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi
ra giữa tổng thu và tổng chi trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc có thể hiểu là phần
dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ đi mọi chi phí cho hoạt động đó, là kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận
hoạt động tài chính và thu nhập khác.
* Lợi nhuận hoạt động kinh doanh: là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã
tiêu thụ và thuế theo quy định của pháp luật.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: là chênh lệch giữa các khoản thu và chi về hoạt
động tài chính bao gồm:
+ Lợi nhuận về góp vốn tham gia liên doanh.
+ Lợi nhuận về hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
+ Lợi nhuận về cho thuê tài sản.
+ Lợi nhuận về các hoạt động đầu tư khác.
GVHD: Lê Trần Phước Huy

-7-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

+ Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng.
+ Lợi nhuận cho vay vốn, bán ngoại tệ…
- Thu nhập khác: là những khoản thu nhập không tính trước hoặc có dự tính đến
nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc những khoản thu không mang tính chất thường
xuyên. Bao gồm các khoản thu như:
+ Thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định
+ Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng.
+ Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ.
+ Thu các khoản nợ không xác định được chủ.
2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Các chỉ tiêu về tình hình thanh toán
a) Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Chỉ tiêu này được phản ảnh qua công thức:
Hệ số thanh toán
ngắn hạn

=

Tài sản lưu động
Nợ ngắn hạn

(lần)

Hệ số này biểu thị sự cân bằng giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn,
là hiện trạng tài sản lưu động trong kỳ kinh doanh hiện tại.Ý nghĩa của hệ số là mức độ
trang trải của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới một khoản vay
mượn thêm. Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 1 (≥1) chứng tỏ sự bình thường trong hoạt
động tài chính của doanh nghiệp.
Khi các khoản nợ hoặc vay ngắn hạn tăng lên sẽ làm cho hệ số thanh toán hiện
hành giảm đi. Hệ số thường được các ngân hàng chấp nhận cho vay theo hình thức tín
chấp là bằng 2.
b) Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số thanh toán nhanh =

GVHD: Lê Trần Phước Huy

Tài sản lưu động - hàng tồn (lần)
kho Nợ ngắn hạn

-8-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

Hệ số thanh toán nhanh đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước
các khoản nợ ngắn hạn. Khoản có thể trả ngay các khoản nợ đến hạn là tiền và chứng
khoán ngắn hạn. Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao.
2.1.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
a) Tỷ số vòng quay hàng tồn kho
Tỷ số vòng quay hàng tồn kho được xác định qua công thức:
Vòng quay
hàng tồn kho

=

Gía vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân

(lần)

Hệ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng hàng hóa đã
bán với hàng hóa dự trữ trong kho. Hệ số này thể hiện số lần mà hàng hóa tồn kho bình
quân được bán trong kỳ.
b) Kỳ thu tiền bình quân ( DOS)
Kỳ thu tiền bình quân đo lường thời gian trung bình thu tiền từ khách hàng mua
theo phương thức tín dụng.
Khoản phải thu
DOS

=

Doanh thu

x 365 (ngày)

Hệ số trên về nguyên tắc càng thấp càng tốt, tuy nhiên phải căn cứ vào chiến
lược kinh doanh, phương thức thanh toán, tình hình cạnh tranh trong từng thời điểm
hay thời kỳ cụ thể.
c) Vòng quay tài sản cố định
Vòng quay tài sản cố định phản ánh với một đồng tài sản cố định trong kỳ đã tạo
ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần.
Vòng quay tài
sản cố định

=

Tài sản cố định bình quân

(lần)

Doanh thu thuần

Vòng quay tài sản cố định càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định
càng cao và ngược lại.
GVHD: Lê Trần Phước Huy

-9-

SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

d) Vòng quay tổng tài sản
Tổng tài sản bình quân

Vòng quay tổng
tài sản

(lần)

=

Doanh thu thuần

Vòng quay tổng tài sản phản ánh với một đồng tài sản sử dụng bình quân trong
kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Vòng quay tổng tài sản càng lớn chứng tỏ
hiệu quả sử dụng tổng tài sản càng cao và ngược lại.
2.1.3.3. Các chỉ tiêu về quản trị nợ
a) Tỷ số nợ trên tổng tài sản
Chỉ tiêu này được tính bằng công thức:
Tỷ số nợ trên
tổng TS

Nợ phải trả

=

Tổng TS

(%)

Tỷ số nợ trên tổng tài sản thể hiện một đồng nợ được đảm bảo bao nhiêu đồng
tài sản. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều tài sản, không bị ràng
buộc và sức ép của các khoản nợ vay.
b) Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Tỷ số nợ trên
tổng vốn CSH

=

Nợ phải trả
Vốn CSH

(%)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu phản ánh một đồng nợ được đảm bảo bao nhiêu
đồng vốn chủ sở hữu. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn ,
không bị ràng buộc và sức ép của các khoản nợ vay.
c) Khả năng thanh toán lãi vay
Chỉ tiêu này được thể hiện qua công thức:
Khả năng thanh
toán lãi vay

=

GVHD: Lê Trần Phước Huy
Trang

Lãi thuần
Lãi vay

- 10 -

(lần)

SVTH: Nguyễn Thị Huyền


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

Khả năng thanh toán lãi vay dùng để đánh giá mức độ an toàn của việc hoàn trả
tiền lãi nợ vay mà doanh nghiệp đã vay. Khả năng thanh toán lãi vay phản ánh một
đồng lãi nợ vay được đảm bảo bao nhiêu đồng lãi thuần. Tỷ số này càng cao chứng tỏ
doanh nghiệp kinh doanh càng hiệu quả.
2.1.3.4. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
a) Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ( ROS )
Chỉ tiêu này được tính bằng công thức:
ROS

=

Lợi nhuận ròng
Doanh thu

(%)

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thể hiện một đồng doanh thu có khả năng tạo ra
bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp kinh
doanh càng hiệu quả.
b) Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
ROA

=

Lợi nhuận ròng
Tổng tài sản

(%)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản phản ánh một đồng tài sản sử dụng trong kỳ
đã thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Hệ số này càng cao thể hiện sự sắp xếp,
phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả.
c) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn, hình thành nên tài sản.
Chỉ tiêu này được thể hiện qua công thức:
ROE

=

Lợi nhuận ròng
Vốn chủ sở hữu

(%)

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu sử
dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.

GVHD: Lê Trần Phước Huy
Trang

- 11 -

SVTH: Nguyễn Thị Huyền


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
-Thu thập số liệu thứ cấp từ các bảng Cân đối kế toán, bảng Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh qua 3 năm của công ty.
-Đồng thời, thu thập một số thông tin từ internet phục vụ thêm cho việc phân
tích.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách
dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn
giản và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong
phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế ' xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô.
Có hai phương pháp so sánh:
- Phương pháp số tuyệt đối: là hiệu số của hai chỉ tiêu, chỉ tiêu kỳ phân tích và
chỉ tiêu cơ sở. Ví dụ so sánh giữa kết quả thực hiện và kết quả kế hoạch hoặc giữa thực
hiện kỳ này và thực hiện kỳ trước.
Mức chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch = Số thực tế - Số kế hoạch
Mức chênh lệch giữa năm sau và năm trước = Số năm sau - Số năm trước
- Phương pháp số tương đối: là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so
với chỉ tiêu kỳ gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt
đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
Số tương đối
hoàn thành kế

=

Tỷ lệ năm sau so
với năm trước

=

Số thực tế
Số kế hoạch

x 100

Số năm sau - Số năm trước

x 100

Số kế hoạch

2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn

GVHD: Lê Trần Phước Huy
Trang

- 12 -

SVTH: Nguyễn Thị Huyền


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

Là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự
nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu cần phân
tích (đối tượng phân tích) bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế.
Bước 1: Xác định đối tượng phân tích: Nếu Gọi A1 là chỉ tiêu kỳ phân tích và
A0 là chỉ tiêu kỳ gốc thì đối tượng phân tích được xác định là: A1 - A0 = ∆A
Bước 2: Thiết lập mối quan của các nhân tố ảnh hưởng với chỉ tiêu phân tích:
Giả sử có 3 nhân tố ảnh hưởng là: a,b,c đều có quan hệ tích số với chỉ tiêu phân
tích A và nhân tố a phản ánh lượng tuần tự đến c phản ánh về chất theo nguyên tắc đã
trình bày ta thiết lập được mối quan hệ như sau:
A=a.b.c
Kỳ phân tích: A1 = a1.b1.c1

và Kỳ gốc là: A0 = a0.b0.c0

Bước 3: Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc
Thế lần 1: a1.b0.c0
Thế lần 2: a1.b1.c0
Thế lần 3: a1.b1.c1
Có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng thì có bấy nhiêu lần thay thế.
Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích.
+ Ảnh hưởng của nhân tố a:

a1.b0.c0 - a0.b0.c0 = ∆Aa

+ Ảnh hưởng của nhân tố b:

a1.b1.c0 - a1.b0.c0 = ∆Ab

+ Ảnh hưởng của nhân tố c:

a1.b1.c1 - a1.b1.c0 = ∆Ac

Tổng đại số mức ảnh hưởng của các nhân tố: ∆Aa + ∆Ab + ∆Ac = ∆A
Đưa ra nhận xét.:
2.2.3. Trình tự tiến hành phân tích
- Chuẩn bị cho quá trình phân tích
- Tiến hành phân tích
- Tổng hợp và đánh giá kết quả phân tích
Nội dung của ba bước trên phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu và phạm vi phân tích
đặt ra. Ba bước tiến hành đều có mối liên hệ nhân quả với nhau, do đó một trong ba
bước trên không thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phân tích.
GVHD: Lê Trần Phước Huy
Trang

- 13 -

SVTH: Nguyễn Thị Huyền


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH SXTM ASTA

CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH SXTM ASTA
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SXTM ASTA
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty TNHH SX – TM ASTA được thành lập và chính thức đi vào hoạt động
năm 2002. Vốn điều lệ ban đầu là 5.000.000.000 đồng, năm 2004 sở Kế hoạch - Đầu tư
thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102020058, cấp
ngày 06/02/2004.
-Tên công ty: Công ty TNHH SXTM ASTA
-Tên viết tắt : A.S.T.A Co., Ltd
-Địa chỉ: 203/2/27 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố HCM
-Điện thoại : 0835534524
-Người đại diện theo pháp luật là ông: NGÔ TẤN SÂM
-Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên
-Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán thuốc thú y, thủy sản, thức ăn
gia súc, thủy sản.
Khi mới thành lập, công ty đã có 2 chi nhánh :
+Chi nhánh 1: Ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Giấy chứng nhận kinh doanh số 4512000066
+Chi nhánh 2: Ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
-Mã số doanh nghiệp 0303191466-002
Từ năm 2002 công ty có 50 cán bộ công nhân viên, qua quá trình hoạt động cho
đến ngày hôm nay thì số cán bộ công nhân viên của công ty đã lên tới hơn 100
người.Trong đó có 20 cán bộ, chuyên viên, 60 công nhân lành nghề và đưa đi đào tạo
nâng cao trình độ 5 người.
Trải qua gần 10 năm hoạt động, cho đến nay trong ngành sản xuất thuốc thú y
ASTA đã trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng đáp ứng được mọi nhu cầu của
các trại chăn nuôi. Từ một công ty chưa có danh tiếng gì trên thị trường thuốc nội thì
GVHD: Lê Trần Phước Huy
Trang

- 14 -

SVTH: Nguyễn Thị Huyền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×