Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NAM á CHI NHÁNH cần THƠ

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

-----o0o-----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN NAM Á CHI NHÁNH CẦN
THƠ

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

VŨ THÙY DƯƠNG

LÂM THI CẨM TÚ
MSSV : 4084281

Lớp: Kinh tế học K34

Cần Thơ 12/2012

GVHD: Vũ Thùy Dương

-1-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

LỜI CẢM TẠ
Được sự phân công của quý Thầy Cô khoa Kinh Tế và QTKD trường Đại
học Cần Thơ, sau hai tháng rưỡi thực tập, em đã hoàn thành xong luận văn tốt
nghiệp “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ”. Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của
mình, ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân còn có sự hướng dẫn tận tình của các
thầy cô và các anh chị trong ngân hàng.
Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ đã tạo cơ hội cho em được tiếp xúc với môi
trường làm việc tại ngân hàng. Em cũng xin chân thành cám ơn các anh chị là
cán bộ của quý cơ quan phòng giao dịch Tân An và Quỹ tiết kiệm Trần Văn
Khéo đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và tài liệu có liên quan
đến đề tài nghiên cứu..
Em vô cùng biết ơn quý Thầy Cô của khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền đạt những kiến thức cơ bản cho chúng
em gần 4 năm vừa qua. Đặc biệt là Cô Vũ Thùy Dương đã giúp em hoàn thành
tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa này.
Kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt!
Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong Seabank luôn hoàn thành tốt
công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất!
Trân trọng!
Sinh viên thực hiện

Lâm Thị Cẩm Tú

GVHD: Vũ Thùy Dương


-2-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày … tháng … năm 2011
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi họ tên)

Lâm Thị Cẩm Tú

GVHD: Vũ Thùy Dương

-3-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2011
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Vũ Thùy Dương

-4-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2011
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Vũ Thùy Dương

-5-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2011
NGƯỜI NHẬN XÉT

GVHD: Vũ Thùy Dương

-6-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .................................................................................1
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU .................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .........................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung.....................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................................................2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................2
1.3.1. Không gian...........................................................................................2
1.3.2. Thời gian..............................................................................................2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................2
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.............................................................................3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............. 4

2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...............................................................................4
2.1.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng .......................4
2.1.1.1.Khái quát về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .........................4
2.1.1.2.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ......................5
2.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng.....................................................................................................8
2.1.2.1. Phân tích chất lượng tài sản có .........................................................8
2.1.2.2.Phân tích phần nguồn vốn .................................................................9
2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................10
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................. 10
2.2.2. Phương pháp phân tích .......................................................................10
2.2.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối ...........................................10
2.2.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối..........................................11
2.2.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ ............................................................11

GVHD: Vũ Thùy Dương

-7-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ ........................................................12
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.............................................12
3.1.1. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á ................................12
3.1.2. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ...12
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG
BAN..................................................................................................................13
3.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý chi nhánh Cần Thơ ..........................................13
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng ban ...................................................13
3.2.2.1. Ban giám đốc ..................................................................................13
3.2.2.2. Phòng quản trị và hỗ trợ hoạt động..................................................13
3.2.2.3. Phòng khách hàng danh nghiệp..........................................................14
3.2.2.4. Phòng khách hàng cá nhân ..............................................................14
3.3.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA
SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ ...............................................................14
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA SEABANK CẦN THƠ ............................................................................16
4.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG...............................................................................................................16
4.1.1.Phân tích doanh thu.............................................................................16
4.1.2. Phân tích chi phí.................................................................................20
4.1.3. Phân tích lợi nhuận.............................................................................24
4.1.4. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của ngân hàng .................. 27
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG....................................................31
4.2.1.Phân tích chất lượng tài sản có ............................................................31
4.2.1.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn .......................................................31
4.2.1.2. Phân tích chất lượng tín dụng ..........................................................45
4.2.2.Phân tích tài sản nợ (nguồn vốn) .........................................................48

GVHD: Vũ Thùy Dương

-8-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 5: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH
CẦN THƠ.........................................................................................................55
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG..................55
5.1.1.Thuận lợi.............................................................................................55
5.2.1.Khó khăn.............................................................................................55
5.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA NGÂN HÀNG ..........................................................................56
5.2.1.Những giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn...............................56
5.2.2.Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.................................56
5.2.3.Những giải pháp tăng thu nhập............................................................57
5.2.4.Những giải pháp giảm chi phí..............................................................58
5.2.5.Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .............................58
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................... 59
6.1. KÊT LUẬN ...............................................................................................59
6.2. KIẾN NGHỊ ..............................................................................................59
6.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước.............................................................59
6.2.2. Đối với Hội Sở chính .........................................................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 61

GVHD: Vũ Thùy Dương

-9-

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang

Bảng 1: Tình hình doanh thu của Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011..................................................................................17
Bảng 2: Tình hình chi phí của SeaBank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011...................................................................................21
Bảng 3: Tình hình lợi nhuận của SeaBank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011..................................................................................25
Bảng 4: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của SeABank Cần Thơ qua 2 năm
2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011 ................................................................27
Bảng 5:Doanh số cho vay theo thời hạn của Seabank Cần Thơ qua 2 năm
2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011 .................................................................32
Bảng 6:Doanh số thu nợ theo thời hạn của Seabank Cần Thơ qua 2 năm
2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011 ................................................................35
Bảng 7:Dư nợ theo thời hạn của Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011...................................................................................39
Bảng 8:Tình hình nợ xấu của Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011...................................................................................42
Bảng 9: Phân tích các tỷ số về chất lượng tín dụng của Seabank Cần Thơ
qua 2 năm 2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011 ..Error! Bookmark not defined.
Bảng 10.1 : Tình hình huy động vốn của Seabank Cần Thơ qua 2 năm
2009-2010 .........................................................................................................49
Bảng 10.2: Tình hình huy động vốn của Seabank Cần Thơ 6 tháng đầu
năm 2011 ..........................................................................................................50

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 10 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Biểu đồ thể hiện doanh số cho vay của ngân hàng qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011..................................................................................31
Hình 2: Biểu đồ thể hiện doanh số thu nợ của ngân hàng qua 2 năm 2009-2010
và 6 tháng đầu năm 2011..................................................................................36
..............................................................................................................................
Hình 3: Biểu đồ thể hiện dư nợ của ngân hàng qua 2 năm 2009-2010 và 6 tháng
đầu năm 2011....................................................................................................38
Hình 4: Biểu đồ thể hiện nợ xấu của SeABank Cần Thơ qua 2 năm 2009 – 2010
và 6 tháng đầu năm 2011 ........................................................................................ 43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 11 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Luận văn nghiên cứu đề tài: “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ” được thực
hiện với mục tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ năm 2009-2010 và 6
tháng đầu năm 2011. Qua đó đánh giá hoạt động cũng như kết quả hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng nhằm đưa ra giải pháp làm cho hoạt động kinh doanh
sắp tới của Ngân hàng đạt hiệu quả cao.
Chương 1: Trình bày các về sự cần thiết nghiên cứu của đề tài, mục tiêu
nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và các tài liệu liên quan.
Chương 2: Trình bày phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu được sử
dụng trong đề tài.
Chương 3: Giới thiệu khái quát về ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông
Nam Á chi nhánh Cần Thơ .
Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua các
khoản mục: doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu
quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Chương 5: Tìm ra một số nguyên nhân tồn tại từ đó đề ra một số giải pháp
nhằm giúp nâng có hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Chương 6: Từ phân tích trên đưa ra kết luận và một số kiến nghị.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 12 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại góp phần thúc
đầy kinh tế tăng trưởng vượt bậc, dẫn đến đời sống của người dân được nâng cao.
Song trên thị truờng không phải lúc nào cũng có sẵn nguồn tiền để đáp ứng cho
nhu cầu đó dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị bị ngưng
trệ hoặc phá sản trong khi một số đơn vị khác làm ăn rất có thành công nhưng lại
không biết phát huy tối đa hiệu quả sử dụng số tiền dôi ra đó.
Khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế
giới WTO đã tạo ra cho nền kinh tế những cơ hội và thách thức lớn. Chính sự
kiện đó đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi
động hơn. Đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng ngày càng phát triển và có sự cạnh
tranh gay gắt với nhau, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ
hội và thách thức, nhất là đối với khối ngân hàng thương mại quốc doanh. Mặc
dù đang tiến hành cổ phần hoá nhưng vẫn sẽ không theo kịp sự vận động của các
tổ chức kinh tế nước ngoài.
Với chức năng trung gian tài chính, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông
Nam Á là một trong 7 Ngân hàng có vốn điều lệ lớn ở Việt Nam và đã làm tốt
vai trò của mình – là cầu nối gắn kết các chủ thể trong xã hội, góp phần phân bố
hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển cân
đối nền kinh tế – nhằm đảm bảo cho các đơn vị sản xuất kinh doanh được hoạt
động liên tục.
Hiện nay Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á có được cơ sở
vững chắc với những thành quả nổi bật như vậy là nhờ vào sự hoạt động hữu
hiệu của tất cả các chi nhánh, cụ thể là quá trình phấn đấu không ngừng của tập
thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên trong toàn ngành cả về chuyên môn lẫn đạo
đức nghề nghiệp
Do đó, để thấy rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những nhân
tố nào tác động trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, tôi
đã quyết định chọn đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Ngân Hàng

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 13 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ” làm luận văn, từ đó đưa
ra một số giải pháp nhằm giúp Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á
chi nhánh Cần Thơ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời phát huy
được thế mạnh sẵn có của mình trong tương lai.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ năm 2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011
để có những giải pháp làm cho hoạt động kinh doanh sắp tới của Ngân hàng đạt
được hiệu quả cao.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng
- Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng.
- Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
Phân tích số liệu có được từ hoạt động của ngân hàng Ngân hàng Thương
Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ
1.3.2. Thời gian
Nghiên cứu tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng qua hai năm
2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011, do ngân hàng mới thành lập năm 2008.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ. Qua đó, đề
tài đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại và không ngừng nâng cao
chất lượng hoạt động kinh doanh của đơn vị.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 14 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
"Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu
Việt Nam Chi nhánh Cái Khế” của Trần Trung Hiếu năm (2007). Trong đề tài
này chủ yếu đi sâu vào phân tích hiệu quả tín dụng, và hoạt động huy động vốn
còn hiệu quả hoạt động kinh doanh thì chỉ phân tích một cách khái quát.
"Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Kiên Giang (năm 2007). Trong đề tài này
chỉ đơn thuần phân tích kết hoạt động kinh doanh của ngân hàng thông qua bảng
báo cáo tài chính và một số chỉ số về thu nhập, chi phí, lợi nhuận. Do đó đề tài
chưa thực sự làm rõ những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu, chi
phí. Tuy nhiên đề tài này có khác biệt so với các đề tài nghiên cứu cùng nội dung
khác ở chỗ đã sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tìm hiểu các nhân tố
ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Từ đó đề tài đưa ra các giải pháp nhằm
nâng cao lợi nhuận sát với tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng hơn.
Trong Quản trị Ngân hàng thương mại của Nguyễn Thanh Nguyệt và Thái
Văn Đại, đề tài nghiên cứu này đã vận dụng kiến thức đã học về chỉ tiêu về thanh
khoản, khả năng sinh lời của ngân hàng để đưa đưa vào phần phương pháp luận
và phần phân tích.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 15 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.1.1. Khái quát về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Kết quả theo ý nghĩa chung nhất được hiểu là các lợi ích kinh tế, xã hội
đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh mang lại. Hiệu quả kinh doanh bao
gồm hai mặt là hiệu quả kinh tế (phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài,
vật lực của doanh nghiệp hoặc của xã hội để đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp
nhất) và hiệu quả xã hội (phản ánh những lợi ích về mặt xã hội đạt được từ quá
trình hoạt động kinh doanh), trong đó hiệu quả kinh tế có ý nghĩa quyết định.
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là xem xét, đo lường quá trình
thực hiện chiến lược kinh doanh. Khi một chiến lược mới được đưa vào thực
hiện, nhà quản trị cần phải kiểm tra, phân tích để phát hiện những sai lệch so với
kế hoạch, xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý kịp thời, đúng lúc, có
hiệu quả. Phân tích chính xác, khoa học là cơ sở để xây dựng một chiến lược
kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngân hàng, giúp ngân hàng
củng cố chỗ đứng của mình trên thị trường.
Hai mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh là: 1) phát hiện các lĩnh
vực kinh doanh có khả năng mang lại lợi nhuận cao và 2) hạn chế tối thiểu các
rủi ro phát sinh trong quá trình kinh doanh tiền tệ.
Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh của một ngân hàng là kết
quả kinh doanh của đơn vị đó được biểu hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế. Đối tượng
phân tích có thể là kết quả kinh doanh của từng lĩnh vực hoạt động như: tình hình
dự trữ, doanh số cho vay, số tiền huy động được, v.v ..., hoặc là kết quả tổng hợp
của quá trình kinh doanh như lợi nhuận. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
của ngân hàng thương mại được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phụ
thuộc vào sự tinh vi, kiến thức, kinh nghiệm của người phân tích và mức độ phát
triển của hệ thống ngân hàng.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 16 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
a) Phân tích doanh thu của ngân hàng
Các khoản doanh thu của ngân hàng bao gồm 2 khoản:
- Thu về hoạt động kinh doanh gồm: thu lãi từ hoạt động tín dụng (đây là
khoản thu chủ yếu của ngân hàng), thu về lãi tiền gửi (tiền gửi tại ngân hàng
trung ương và các tổ chức tín dụng khác), thu về lãi hùn vốn, lãi cổ phần, lãi kinh
doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh ngoại tệ, thu về mua bán chứng khoán, về
dịch vụ ngân hàng và thu khác về hoạt động kinh doanh như thanh lý tài sản, tài
sản thừa chờ xử lý trong kinh doanh, các khoản tiền phạt theo quy chế.
- Thu về phí và hoa hồng gồm: phát hành thư bảo lãnh, phát hành thư tín
dụng dự phòng, phí bảo lãnh phát hành trái phiếu.
b) Phân tích chi phí của ngân hàng
Chi phí của ngân hàng bao gồm:
- Chi về hoạt động kinh doanh: bao gồm chi trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay, lãi
phát hành trái phiếu; chi về kinh doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh ngoại tệ,
mua bán chứng khoán và chi khác về hoạt động kinh doanh.
- Chi nộp thuế: bao gồm thuế môn bài, thuế vốn, thuế nhà đất.
- Chi bảo toàn vốn.
- Chi phí cho nhân viên: bao gồm chi lương, chi BHXH, KPCĐ và các chi
phí khác.
- Chi khác, gồm: khấu hao tài sản cố định, chi về công cụ lao động, sửa
chữa và bảo dưỡng tài sản, vật liệu giấy tờ in, chi về kho quỹ, chi cước phí bưu
điện và chi khác…
c) Phân tích lợi nhuận
Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh của ngân
hàng. Lợi nhuận có thể hữu hình như tiền, tài sản…, hoặc vô hình như uy tín của
ngân hàng đối với khách hàng, thị phần ngân hàng chiếm được.
Trong kinh doanh, các ngân hàng luôn đặt ra vấn đề là làm thế nào để có
thể đạt được lợi nhuận cao nhất nhưng mức độ rủi ro thấp nhất và vẫn đảm bảo
chấp hành đúng các quy định của ngân hàng nhà nước, thực hiện được kế hoạch
kinh doanh của ngân hàng. Để làm được điều này, các nhà quản trị buộc phải
phân tích lợi nhuận của ngân hàng. Thông qua phân tích lợi nhuận, các nhà phân

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 17 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
tích có thể theo dõi, kiểm soát, đánh giá lại các chính sách về tiền gửi và cho vay
của ngân hàng, xem xét các kế hoạch mở rộng và tăng trưởng trong tương lai.
Đồng thời, qua phân tích lợi nhuận, có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá đúng
hơn về kết quả đạt được, xu hướng tăng trưởng và các nhân tố tác động đến lợi
nhuận của ngân hàng.
Lợi nhuận = Tổng thu nhập - Tổng chi phí
d) Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của ngân hàng
Thu nhập ròng trên tài sản(%)_ROA
Thu nhập ròng
ROA =

x 100%
Tài sản có

Chỉ tiêu này phản ánh thu nhập trên tích sản (tổng tài sản) của ngân hàng,
được dùng để đo lường khả năng sinh lợi tích sản (số lợi nhuận ròng thu được
trên một đơn vị tài sản có). Chỉ tiêu ROA thể hiện khả năng sử dụng linh hoạt các
khoản mục của tích sản, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tích sản
càng cao
Hệ số ROA càng cao chứng tỏ:
- Kết quả của các hoạt động hữu hiệu.
- Tỷ trọng thấp giữa tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn so với tổng ký
thác.
- Kết quả của các lợi tức cao kiếm được từ tích sản.
Tuy nhiên, tỷ lệ này càng cao cũng thể hiện mức độ rủi ro càng cao mang
lại từ tích sản mặc dù nó nói lên sự quản lý các tích sản tốt.
Thu nhập ròng trên vốn tự có (%) - ROE
Thu nhập ròng
ROE =

x 100%
Vốn tự có

Chỉ tiêu này đo lường tính lành mạnh trong hoạt động của một ngân hàng.
Hệ số ROE phản ánh lợi nhuận kiếm được từ vốn đầu tư. Vốn của một Ngân
hàng Thương Mại cổ phần hình thành từ vốn cổ phần hoàn toàn hoặc gồm một
phần tư vốn cổ phần và một phần từ các tín phiếu và giấy nợ). Hệ số ROE quy

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 18 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
định giá trị chứng khoán, nó cho chúng ta biết khả năng sử dụng vốn cổ phần của
ngân hàng, nên có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các cổ đông của ngân hàng.
Thu nhập ròng trên tổng thu nhập (%)
Thu nhập ròng
Thu nhập ròng trên tổng thu nhập =

x 100%
Tổng thu nhập

Chỉ số này cho biết hiệu quả của một đồng thu nhập, đồng thời đánh giá hiệu quả
quản lý thu nhập của ngân hàng. Cụ thể, chỉ số này cao chứng tỏ ngân hàng đã có
những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập.
Mức lãi biên tế (%)
Thu nhập lãi ròng
Mức lãi biên tế =

x 100%
Tài sản có sinh lời

Thu nhập lãi ròng = thu nhập lãi suất – chi phí lãi suất
Trong đó thu nhập lãi suất là thu nhập từ các chứng từ có giá ngắn hạn, các
khoản đầu tư dài hạn, các khoản tín dụng thương mại, tín dụng tiêu dùng, tín
dụng tài sản cố định và các khoản tín dụng khác mà ngân hàng nhận được trên
từng loại tài sản cụ thể này. Tất cả thu nhập lãi suất trừ đi phần chi phí liên quan
là phần chịu thuế ngoại trừ thu nhập lãi suất của các chứng khoán miễn thuế.
Chi phí lãi suất là khoản chi phí trả cho các khoản các khoản ký gởi, các
khoản vay ngắn hạn, khoản nợ dài hạn, các khoản nợ khác…trên từng loại nợ
phải trả cụ thể. Chi phí lãi suất là loại chi phí được trừ ra khi xác định thuế thu
nhập của của ngân hàng.
Tài sản sinh lời là tất cả các tài sản đem lại lãi suất. Tiền mặt tại quỹ và thiết
bị máy móc là hai loại tài sản không thuộc loại tài sản sinh lời.
Tỷ số lãi suất cận biên cho biết 1 đồng tài sản sinh lời sẽ đem lại bao nhiêu
đồng thu nhập lãi ròng. Tỷ số này càng cao thì sẽ chứng tỏ ngân hàng sử dụng tài
sản sinh lời hiệu quả

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 19 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của ngân hàng
2.1.2.1. Phân tích chất lượng tài sản có
a) Phân tích nghiệp vụ cho vay
Nghiệp vụ tín dụng hiện nay vẫn còn là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của
các ngân hàng. Việc phân tích khoản mục đầu tư tín dụng của ngân hàng là nội
dung quan trọng trong việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tùy
theo mục tiêu phân tích, các nhà quản trị đưa ra nhiều phương thức phân tổ khác
nhau khi phân loại dư nợ của ngân hàng. Chẳng hạn như ngân hàng có thể phân
tích dư nợ theo thành phần kinh tế, theo đối tượng cho vay, theo thời hạn cho
vay… Với mỗi cách phân loại khác nhau, nhà quản trị có thể xác định được
những rủi ro ngân hàng đang và sẽ gánh chịu để từ đó có thể đưa ra những giải
pháp thích hợp nhằm để hạn chế nó và góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ
tín dụng của ngân hàng.
- Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân
hàng cho khách hàng vay trong khoảng thời gian nhất định bao gồm vốn đã thu
hồi hay chưa thu hồi lại.
- Doanh số thu nợ: là tất cả các khoản thu nợ mà ngân hàng đã thu về không
phân biệt thời điểm cho vay.
- Dư nợ: là chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay tại một thời điểm xác định
mà ngân hàng chưa thu hồi lại.
- Nợ xấu: là những khoản tín dụng bao gồm cả lãi và gốc, hoặc gốc hoặc lãi
không thu được khi đến hạn. Chỉ tiêu nợ xấu cho thấy một số nhận xét về chất
lượng đầu tư tín dụng của ngân hàng. Ở Việt Nam nợ xấu là những khoản nợ
thuộc nhóm 3, 4, 5 theo quyết định 493/2005/NHNN.
b) Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng
 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động (%)
Dư nợ
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động =

x 100%
Vốn huy động

Chỉ số này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp
cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 20 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
 Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn (%)
Dư nợ
Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn =

x 100%
Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức độ tập trung vốn tín dụng của ngân
hàng. Nếu chỉ tiêu này càng cao thì mức độ hoạt động của ngân hàng càng ổn
định và có hiệu quả; ngược lại ngân hàng đang gặp khó khăn trong khâu tìm
kiếm khách hàng.
 Vòng quay vốn tín dụng (Vòng)
Doanh số thu nợ
Vòng quay vốn tín dụng =
Dư nợ bình quân
Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng hay chỉ tiêu doanh số thu nợ trên dư nợ
bình quân – đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ
nhanh hay chậm.
 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (%)
Nợ xấu
Nợ xấu / tổng dư nợ =

x 100 %
Tổng dư nợ

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng, chỉ số này càng
nhỏ thì chất lượng tín dụng của ngân hàng càng cao.
2.1.2.2. Phân tích phần nguồn vốn
Phân tích nguồn vốn huy động
Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động từ
nền kinh tế, điều này cũng cho thấy sự khác nhau giữa ngành kinh doanh tiền tệ
với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc nghiên cứu nguồn vốn huy động của
ngân hàng là việc làm quan trọng mà các nhà phân tích cần phải làm.

Chỉ số phân tích:
Vốn huy động
 Chỉ số (%):

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 21 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Vốn tự có
Chỉ số này giúp nhà quản trị phân tích khả năng thu hút vốn của một đồng
vốn tự có. Hay nói cách khác, nhìn vào chỉ số này nhà quản trị có thể biết được
quy mô huy động vốn của ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp từ Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010 và 6
tháng đầu năm 2011. Cụ thể:
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010 và 6 tháng đầu năm
2011.
 Bảng cân đối kế toán của Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010 và 6
tháng đầu năm 2011.
Bảng báo cáo thống kê doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá
hạn của Seabank Cần Thơ qua 2 năm 2009-2010 và 6 tháng đầu năm 2011.
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối
Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu
kinh tế.
∆y = y1 - yo
Trong đó:
yo : chỉ tiêu năm trước
y1 : chỉ tiêu năm sau
∆y : là phần chệnh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước
của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của
các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 22 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối
Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của
các chỉ tiêu kinh tế.

y1
∆y =

*100 - 100%
yo

Trong đó:
yo : chỉ tiêu năm trước.
y1 : chỉ tiêu năm sau.
∆y : biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ
tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa
các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên
nhân và biện pháp khắc phục.
2.2.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
Xem xét cơ cấu, tính tỷ trọng các khoản mục trong bảng cân đối kế toán,
bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 23 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á
Được thành lập từ năm 1994, SeaBank là một trong những ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần ra đời sớm nhất và hiện tại nằm trong Top 10 ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần lớn nhất Việt Nam. Hiện tại SeaBank có vốn điều lệ 5.335
tỷ đồng, là một trong 8 ngân hàng Thương Mại Cổ Phần có vốn điều lệ lớn nhất
Việt Nam, trong đó đối tác chiến lược nước ngoài Societe Generale sở hữu 20%
cổ phần.
Năm 2010 SeaBank cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình tổ chức
tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc theo mô hình ngân hàng bán lẻ đạt
tiêu chuẩn quốc tế từ hệ thống nội – ngoại thất, đội ngũ nhân sự, quy trình tác
nghiệp… Ngoài ra, SeaBank cũng không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch
vụ bán lẻ nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh
nghiệp vừa & nhỏ.
Xây dựng và phát triển SeaBank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại
Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeaBank thời gian tới. Trong chiến
lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeaBank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng
cá nhân (bắt đầu bằng thị trường đại chúng và thị trường trung lưu, sau đó sẽ tiến
tới thị trường cao cấp), nhưng vẫn phát triển đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
và một số doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeaBank được thiết kế đa
dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc
khách hàng khác nhau
3.1.2. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á Chi Nhánh Cần
Thơ
Seabank Cần Thơ thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2008. Đến nay Seabank
chi nhánh Cần Thơ có 2 đơn vị trực thuộc là phòng giao dịch Tân An và Quỹ tiết
kiệm Trần Văn Khéo

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 24 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC
PHÒNG BAN
3.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý chi nhánh Cần Thơ
BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ
HỔ TRỢ HOẠT ĐỘNG

PHÒNG KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP

PHÒNG KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN

(Nguồn: Phòng quản trị và hỗ trợ hoạt động Seabank Cần Thơ)
Cơ cấu tổ chức Seabank Cần Thơ
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2.2.1. Ban giám đốc
Hoạch định chiến lược phát triển của chi nhánh và phòng giao dịch trực
thuộc
Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và các phòng
giao dịch trực thuộc
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và các
phòng giao dịch trực thuộc
Phối hợp với các phòng ban và bộ phận chức năng thực hiện công tác phát
triển và mở rộng mạng lưới
Công tác quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ kế cận
3.2.2.2. Phòng quản trị và hổ trợ hoạt động
Chịu trách nhiệm về các công tác liên quan đến quản trị và hỗ trợ hoạt
động kinh doanh của chi nhánh.
Xây dựng, tổ chức, điều hành mọi hoạt động của phòng quản trị và hỗ trợ
hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc được giao.
Đảm bảo các công tác hậu cần của chi nhánh, kiểm soát chứng từ chi tiêu
tại chi nhánh
Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng hoạt động của phòng

GVHD: Vũ Thùy Dương

- 25 -

SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×