Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX cần THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
GAS PETROLIMEX CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn
VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

Sinh viên thực hiện
PHẠM THỊ THANH THÚY
Mã số SV: 4084273
Lớp: Kinh tế học 2 –K34

Cần Thơ - 2012Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

LỜI CẢM TẠ


Sau bốn năm dưới giảng đường Đại Học Cần Thơ với những kiến thức
được tích lũy từ sự giảng dạy của Thầy Cô nhà trường nói chung và quý
Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng đã truyền đạt cho
em những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Với
gần ba tháng thực tập, tìm hiểu tại Công ty TNHH Gas Petrolimex, nhằm
củng cố kiến thức đã học và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn bổ sung
cho lý luận, đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt
những kiến thức của quý thầy cô. Em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại
học Cần Thơ và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng
biết ơn sâu sắc, đặc biệt là Cô Võ Thị Ánh Nguyệt đã tận tình hướng dẫn
giúp em hoàn thành luận văn với đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động
kinh doanh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ”
Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong công
ty đã chỉ dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời
gian thực tập vừa qua, đặc biệt là các anh, chị trong phòng kinh doanh,
phòng kế toán, đã nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, truyền
đạt những kiến thức thực tế bổ ích cho em hoàn thành luận văn này.
Chân thành cảm ơn!
Ngày

tháng

năm

Phạm Thị Thanh Thúy

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

i

SVTH: Phạm Thị Thanh ThúyPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ
đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày

tháng

năm

Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Thanh Thúy

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

ii

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày
ơ

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

tháng
năm
an thực t

iii

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày

tháng

năm

Giáo viên hướng dẫn

Võ Thị Ánh Nguyệt

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

iv

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HẢN I N


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày tháng năm
Giáo viên hản iện

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

v

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1 PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI........................................................................................ 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................................. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................... 3
1.3.1 Thời gian ....................................................................................................... 3
1.3.2 Không gian .................................................................................................... 3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU..................................................................................... 3
HƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU .......... 5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...................................................................................... 5
2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ....................................................... 5
2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh ..................................................... 7
2.1.3 Hệ thống các tỷ số tài chính ........................................................................... 9
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ..................................... 12
2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .......................................................................... 14
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................... 14
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ..................................................................... 14
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN
THƠ............................................................................................................................ 19
3.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN..................................................... 19
3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ................................................... 20
3.2.1 Chức năng ................................................................................................... 20
3.2.2 Nhiệm vụ .................................................................................................... 21
3.3 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY .............................................................. 22
3.3.1 Ban lãnh đạo ............................................................................................... 22
3.3.2 Các phòng ban ............................................................................................. 23
3.4 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 20092011......................................................................................................................... 26
3.5 CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY ............................................................................................................... 29
3.5.1 Cơ hội ......................................................................................................... 29

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

vi

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

3.5.2 Thách thức .................................................................................................. 29
3.5.3 Phương hướng hoạt động của công ty năm 2012 .......................................... 29
HƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ............................................... 31
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU .......................................................... 31
4.1.1 Phân tích chung về tình hình doanh thu ...................................................... 31
4.1.2 Doanh thu theo kết cấu mặt hàng của công ty .............................................. 35
4.1.3 Doanh thu theo thị trường tiêu thụ ............................................................... 42
4.1.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu ............................ 47
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ................................................................... 50
4.2.1 Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua 3 năm ........................ 50
4.2.2 Các nhân tố cấu thành chi phí hoạt động kinh doanh.................................... 52
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY ................................ 56
4.3.1 Phân tích lợi nhuận theo doanh thu và chi phí .............................................. 59
4.3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh................................................................................................... 62
4.4 CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH .................................................... 68
4.4.1 Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán .............................................. 68
4.4.2 Nhóm tỷ số về quản trị tài sản ..................................................................... 70
4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ...................... 74
4.5.1 Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh (môi trường bên ngoài ) ........... 74
4.5.2 Những yếu tố nội tại của doanh nghiệp ........................................................ 77
HƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH .............................................................................................. 79
5.1 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM .............. 79
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ................................. 80
5.3 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ ............................................................... 80
5.4 NGUỒN NHÂN LỰC ...................................................................................... 80
HƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 81
6.1 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 81
6.2 KIẾN NGHỊ....................................................................................................... 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 84

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

vii

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 1: KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ .................................... 28
Bảng 2: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY TNHH GAS
PETROLIMEX CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 -2011 ......................................... 32
Bảng 3:DOANH THU THEO TỪNG MẶT HÀNG TỪ 2009 -2011 ............. 37
Bảng 4: DOANH THU TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TỪ 2009 -2011 ......... 43
Bảng 5: DOANH THU THEO TỪNG CHỈ TIÊU TỪ NĂM 2009 -2011 ...... 48
Bảng 6: DOANH THU THEO TỪNG CHỈ TIÊU TỪ NĂM 2010 -2011 ...... 49
Bảng 7: CHI PHÍ DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2009 -2011 .......................... 51
Bảng 8: Ơ ẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY GAS PETROLIMEX CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 -2011 ............. 53
Bảng 9: LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2009 -2011....................... 57
Bảng 10: CÁC CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011...... 60
Bảng 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011 ..... 64
Bảng 12: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN TỪ 2009 -2011 ..... 67
Bảng 13: CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN ........................ 68
Bảng 14: CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN .................................... 70
Bảng 15: CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH........ 72

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

viii

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH GAS
PETROLIMEX CẦN THƠ ............................................................................ 22
Hình 2: TÌNH HÌNH DOANH THU TỪ NĂM 2009 -2011............................ 33
Hình 3: DOANH THU THEO TỪNG MẶT HÀNG TỪ 2009-2011 .............. 38
Hình 4: DOANH THU TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỦ YẾU TỪ
NĂM 2009-2011 .............................................................................................. 44
Hình 5: Ơ ẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM
2009 -2011 ........................................................................................................ 54
Hình 6: CÁC CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG LỢI NHUẬN ................................. 61

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

ix

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

HƯƠNG 1
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại
và phát triển đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có hiểu biết về tổ chức, phối hợp,
kiểm tra, ra quyết định và điều hành mọi họat động của doanh nghiệp với mục
tiêu là hướng cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được
điều đó các doanh nghiệp cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và
xu hướng tác động của từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Muốn
vậy ta cần phải làm gì để có được những thông tin hữu ích về họat động kinh
doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời để giúp cho các nhà quản trị ra
quyết định đúng? Để giải quyết vấn đề đó chỉ có một cách là thông qua phân tích,
nghiên cứu đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả họat động kinh doanh của
doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán – tài chính, chỉ có thông qua phân tích
doanh nghiệp mới khai thác hết những khả năng tiềm ẩn của doanh nghiệp chưa
được phát hiện. Qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân, nguồn
gốc của các vấn đề phát sinh và các giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý.
Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp luôn tác
động qua lại lẫn nhau. Bởi vậy, chỉ có tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh
một cách toàn diện mới có thể giúp cho các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu
sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Qua phân tích họat
động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đánh giá mình về mặt mạnh, mặt yếu để
củng cố, phát huy hay cần phải khắc phục, cải tiến. Thêm vào đó có thể giúp cho
các doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng và khai thác tối đa mọi nguồn lực
nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả của phân tích hiệu quả
họat kinh doanh là cơ sở để các nhà quản trị ra quyết định ngắn hạn hay dài hạn.
Ngoài ra phân tích hiệu quả họat động kinh doanh của doanh nghiệp có thể đề
phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, đồng thời cũng có thể dự đoán
được các điều kiện kinh doanh trong thời gian sắp tới.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

1

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh không chỉ giúp cho các nhà
quản trị ra quyết định mà đối với từng đối tượng khác nhau thì việc phân tích này
lại có ý nghĩa khác nhau, ví dụ như là giúp cho các nhà cho vay có các quyết
định hợp lý khi tài trợ vốn, giúp cho các nhà đầu tư có quyết định nên đầu tư, liên
doanh hay không, giúp cho các cổ đông sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp mà họ góp vốn.... Do đó ta thấy vấn đề phân tích
hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên cần thiết và đóng vai
trò quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh
ngày càng gay gắt như hiện nay cùng với chính sách mở cửa chủ động hội nhập
nền kinh tế thế giới của nước ta thời gian qua. Nhận rõ được tầm quan trọng của
vấn đề, sau thời gian tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH
Gas Petrolimex, tôi đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trong 3 năm
2009 - 2011 nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm
(2009 – 2011) nhằm đánh giá kết quả kinh doanh cuả công ty.
- Phân tích các tỷ số tài chính cơ bản để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh
doanh của công ty.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

2

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Thời gian
Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ 2009 – 2011.
1.3.2 Không gian
Nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH
Gas Petrolimex Cần Thơ.
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các chỉ
tiêu hiệu quả và các tỷ số tài chính của công ty trong 3 năm từ 2009 – 2011.
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1. Trịnh Khánh Thu (2003). Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp và chế biến lương thực Thốt Nốt. Khoa
Kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ.
- Đề tài sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương
đối.
- Bài viết phân tích tình hình thực hiện sản xuất và kết quả tiêu thụ sản
phẩm năm 2001 - 2002 trong đó bài viết đi sâu đánh giá hiệu quả kinh doanh của
công ty thông qua các chỉ số tài chính.
2. Ngô Thị Cẩm Giang (2007) “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh
tại công ty TNHH Một Thành Viên XNK Hào Phát” của sinh viên trường Đại học
Bình Dương.
- Bài viết sử dụng phương pháp so sánh số tương đối và tuyệt đối.
- Đề tài đã phân tích được tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của
công ty, nắm được thực trạng khó khăn, thuận lợi của công ty, đánh giá được
năng lực kinh doanh cũng như những phương hướng kinh doanh và đề ra các giải
pháp kinh doanh hiệu quả.
3. Lý Thuỳ An (2008). “ Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của
Công ty Bảo Việt Vĩnh Long”. Sinh viên khoa Kinh tế quản trị kinh doanh trường
Đại học Cần thơ.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

3

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

- Tác giả sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp chi tiết theo các
bộ phận cấu thành chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, theo địa điểm và phạm vi kinh
doanh để phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Đồng thời dựa vào
các tỷ số tài chính cơ bản để nhận xét tình hình tài chính cũng như hiệu quả sử
dụng vốn của công ty.
- Bài phân tích chưa làm rõ nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động của công ty mà chỉ phân tích xem trong kết cấu doanh thu nghiệp vụ nào
kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao và có tỷ trọng chi phí thấp nhất để tăng
cường phát triển.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

4

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

HƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để phân tích toàn
bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, nhằm làm rõ
chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn lực tiềm năng cần được khai thác,
trên cơ sở đề ra phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất ở
doanh nghiệp.
2.1.1.2 Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là phân tích các
hiện tượng kinh tế, quá trình kinh tế đã hoặc sẽ xảy ra trong một đơn vị hạch toán
kinh tế độc lập dưới sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác
nhau. Các hiện tượng quá trình này được thể hiện dưới một kết quả sản xuất kinh
doanh cụ thể được thể hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế.
Kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả của từng giai đoạn riêng
biệt như kết quả bán hàng, tình hình lợi nhuận.
Nội dung phân tích chủ yếu là các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh
như doanh thu bán hàng, chi phí, lợi nhuận...
Khi phân tích cần hiểu rõ ranh giới giữa chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất
lượng. Chỉ tiêu số lượng phản ánh lên qui mô kết quả hay điều kiện kinh doanh
như doanh thu, lao động, vốn, diện tích... Ngược lại, chỉ tiêu chất lượng phản ảnh
lên hiệu suất kinh doanh hoặc hiệu suất sử dụng các yếu tố kinh doanh như: giá
thành, tỷ suất chi phí, doanh lợi, năng suất lao động....
Phân tích kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả kinh
doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đó. Các nhân tố ảnh
hưởng có thể là nhân tố chủ quan hoặc khách quan.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

5

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

2.1.1.3 Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đó là một trong những công cụ
quản lý kinh tế có hiệu quả mà các doanh nghiệp đã sử dụng từ trước tới nay.
Tuy nhiên, trong cơ chế bao cấp cũ, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
chưa phát huy đầy đủ tính tích cực của nó vì các doanh nghiệp hoạt động trong
sự đùm bọc, che chở của Nhà Nước. Từ khâu mua nguyên liệu, sản xuất, xác
định giá cả đến việc lựa chọn địa điểm tiêu thụ sản phẩm đều được Nhà Nước
quản lý. Nếu hoạt động kinh doanh thua lỗ thì Nhà Nước sẽ gánh hết, còn doanh
nghiệp không phải chịu trách nhiệm gì cả mà vẫn tiếp tục tồn tại.
Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã được chuyển hướng sang cơ chế thị
trường, vấn đề đặt ra hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế, có
hiệu quả kinh tế mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các
đơn vị khác. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra,
đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến trong hoạt động của mình: những mặt
mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh
và tìm những biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế.
Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá, xem xét việc thực hiện
các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu đặt ra thực hiện đến đâu, rút ra
những tồn tại, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc
phục để tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp.
Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động của
doanh nghiệp. Thông qua phân tích từng mặt hoạt động của doanh nghiệp như
công tác chỉ đạo sản xuất, công tác tổ chức lao động tiền lương, công tác mua
bán, công tác quản lý, công tác tài chính... giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt
hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng ban chức năng, từng bộ
phận đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp.
2.1.1.4 Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về thế mạnh, thế yếu để củng cố
phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

6

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

- Phát huy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa các nguồn lực của
doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
- Phân tích kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro bất
định trong kinh doanh
2.1.1.5 Nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
Đánh giá giữa kết quả thực hiện so với kế hoạch hoặc so với tình hình
thực hiện kỳ trước, các doanh nghiệp tiêu thụ cùng ngành hoặc chỉ tiêu bình quân
nội ngành và các thông số thị trường.
Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm nguyên nhân gây
nên các mức độ ảnh hưởng đó.
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá két quả chung
chung, mà cũng không chỉ dừng lại ở chỗ xác định nhân tố và tìm nguyên nhân,
mà phải từ cơ sở đó phát hiện những tiềm năng cần được khai thác cũng như
những tồn tại cần được khắc phục của doanh nghiệp.
2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
2.1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
Tỷ suất lợi nhu n trên doanh thu
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sinh lời của một đồng doanh thu, nó được
tính bằng quan hệ so sánh giữa lợi nhuận sau thuế với doanh thu.
Lợi tức sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu =
Doanh thu thuần
Sự thay đổi trong mức sinh lời phản ánh những thay đổi về hiệu quả,
đường lối sản phẩm hoặc loại khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ.
Tỷ suất lợi nhu n trên vốn kinh doanh
Chỉ tiêu này cho biết vốn kinh doanh của doanh nghiệp sau một kỳ kinh
doanh đem lại hiệu quả như thế nào.
Lợi tức sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh =
Vốn kinh doanh bình quân

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

7

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

Vốn kinh doanh đầu kỳ + Vốn kinh doanh cuối kỳ
Vốn kinh doanh bình quân =
2

Sức sản xuất của 1 đồng vốn
Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả của một đồng vốn bỏ ra như thế nào.
Doanh thu
Sức sản xuất của 1 đồng vốn =
Vốn kinh doanh bình quân
Tỷ suất lợi nhu n trên vốn chủ sở hữu (ROE )

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của vốn tự có, hay chính xác hơn là đo
lường mức sinh lời đầu tư của vốn chủ sở hữu, được xác định bằng quan hệ so
sánh giữa lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu.
Lợi tức sau thuế
Tỷ suât lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu =
Vốn chủ sở hữu
Những nhà đầu tư thường quan tâm đến chỉ tiêu này bởi vì họ quan tâm
đến khả năng thu nhận được từ lợi nhuận so với vốn họ bỏ ra để đầu tư.
2.1.2.2 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn
Vòng quay toàn bộ tài sản
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn hiện có
của doanh nghiệp, nghĩa là trong một năm tài sản của doanh nghiệp quay bao
nhiêu lần.
Doanh thu
Vòng quay toàn bộ tài sản =
Tổng tài sản bình quân
Tài sản đầu kỳ+ Tài sản cuối kỳ
Tổng tài sản bình quân =
2
Tỷ suất lợi nhu n trên tổng tài sản (ROA )
Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh
hiệu quả của các tài sản được đầu tư.
Lợi tức sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản =
Tổng tài sản
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

8

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

2.1.2.3 Hiệu quả sử dụng chi phí
Hiệu suất sử dụng chi phí
Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra tạo ra bao nhiêu đồng
doanh thu.
Doanh thu
Hiệu suất sử dụng chi phí =
Tổng chi phí
Doanh lợi trên chi phí
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng chi phí bỏ ra để thực hiện quá trình luân
chuyển hàng hóa thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Lợi nhuận sau thuế
Doanh lợi trên chi phí =
Tổng chi phí
2.1.3 Hệ thống các tỷ số tài chính
2.1.3.1 Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện thời
Tỷ lệ thanh toán hiện hành thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tài sản lưu
động và các khoản nợ ngắn hạn.
Tài sản lưu động
Tỷ số thanh toán hiện thời =
Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp khi các
khoản nợ đến hạn. Nó chỉ ra phạm vi, qui mô mà các yêu cầu của chủ nợ được
trang trải bằng những tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền trong thời kỳ
phù hợp với thời hạn trả nợ. Nguyên tắc cơ bản cho rằng tỉ số này là 2:1 thì
doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, tình hình tài
chính là bình thường. Tuy nhiên tỷ số này còn tùy thuộc vào loại hình kinh doanh
và chu kỳ hoạt động của từng đơn vị. Một tỷ số thanh toán hiện thời quá thấp sẽ
trở thành nguyên nhân lo âu bởi vì các vấn đề rắc rối về dòng tiền mặt chắc chắn
sẽ xuất hiện. Một tỷ số thanh toán hiện thời quá cao có thể nói rằng doanh nghiệp
không quản lý được các tài sản lưu động của mình.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

9

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

Khả năng thanh toán nhanh
Tỷ số này thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tiền mặt và các khoản tương
đương tiền với các khoản nợ ngắn hạn. Được coi là tương đương tiền là những
tài sản quay vòng nhanh, có thể chuyển đổi thành tiền mặt như: đầu tư ngắn hạn
và các khoản phải thu.
Tài sản lưu động – Hàng tồn kho
Tỷ số thanh toán nhanh =
Nợ ngắn hạn
Tỷ số thanh toán nhanh là một tiêu chuẩn khắt khe hơn về khả năng thanh
toán các khoản nợ ngắn hạn so với tỷ số thanh toán hiện thời. Nguyên tắc cơ bản
đưa ra tỷ số thanh toán nhanh là 1:1
2.1.3.2 Phân tích tình hình công nợ
Vòng luân chuyển các khoản phải thu
Vòng luân chuyển các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản
phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp, được xác định bằng mối quan hệ tỷ lệ
giữa doanh thu bán hàng và số dư bình quân các khoản phải thu.
Doanh thu
Số vòng quay các khoản phải thu =
Số dư bình quân các khoản phải thu
Kỳ thu tiền bình quân
Phản ánh thời gian của một vòng luân chuyển các khoản phải thu, nghĩa là
để thu được các khoản phải thu cần một khoảng thời gian là bao lâu.
Các khoản phải thu bình quân
Kỳ thu tiền bình quân =
Doanh thu bình quân một ngày
Trong đó:
Doanh thu hàng năm
Doanh thu bình quân một ngày =
365
Nếu kỳ thu tiền bình quân thấp thì vốn của doanh nghiệp ít bị đọng trong
khâu thanh toán. Tuy nhiên các khoản phải thu trong nhiều trường hợp cao hay
thấp chưa thể có một kết luận chắc chắn mà còn phải xem xét lại các chính sách
GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

10

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

của doanh nghiệp áp dụng như: doanh nghiệp tăng doanh thu bán chịu để mở
rộng thị trường.
2.1.3.3 Tỷ lệ tự tài trợ và tỷ lệ nợ
Tỷ lệ tự tài trợ
Thể hiện mối quan hệ so sánh giữa nguồn vốn chủ sở hữu với tổng vốn
đơn vị đang sử dụng.
Nguồn vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ tự tài trợ =
Tổng số nguồn vốn
Tỷ lệ này cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Khi tỷ
lệ tự tài trợ càng cao (thì tỷ lệ nợ càng thấp), cho thấy mức độ tự chủ về tài chính
của doanh nghiệp càng cao, ít bị ràng buộc bởi các chủ nợ, hầu hết mọi tài sản
của đơn vị được đầu tư bằng vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ nợ
So sánh giữa nợ phải trả với nguồn vốn đơn vị đang sử dụng.
Nợ phải trả
Tỷ lệ nợ =
Tổng số nguồn vốn
Các chủ nợ thường thích một tỷ số nợ vừa phải, tỷ số nợ càng thấp, món
nợ càng được đảm bảo trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản. Ngược lại các
chủ sở hữu doanh nghiệp thường muốn có một tỷ số nợ cao vì họ muốn gia tăng
lợi nhuận nhanh vì việc tăng thêm vốn tự có sẽ làm giảm quyền điều khiển hay
kiểm soát của doanh nghiệp.
Nếu tỷ số nợ quá cao, sẽ có nguy cơ khuyến khích sự vô trách nhiệm của
chủ sở hữu doanh nghiệp nhất là các công ty trách nhiệm hữu hạn, họ có thể đưa
ra những quyết định liều lĩnh, có nhiều rủi ro như đầu cơ, kinh doanh trái phép để
có thể sinh lợi thật lớn. Nếu có thất bại họ sẽ mất mát rất ít vì phần góp vốn của
họ quá nhỏ.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

11

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4.1 Doanh thu
Doanh thu là số tiền mà doanh nghiệp thu được ở từng thời điểm nhất
định của kỳ kinh doanh hay ở cuối kỳ kinh doanh do hoạt động kinh doanh đem
lại, tùy vào tính chất của từng loại doanh nghiệp mà sản phẩm hàng hóa có thể do
sản xuất kinh doanh tạo ra hoặc mua của doanh nghiệp khác. Kết quả tiêu thụ sản
phẩm thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu
doanh thu.
Doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ các bộ phận:
- Doanh thu hoạt động kinh doanh
- Doanh thu từ hoạt động tài chính
- Doanh thu khác
2.1.4.2 Chi phí
Chi phí là những hao phí được biểu hiện bằng tiền trong quá trình hoạt
động kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí phát sinh gắn
liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ các
hoạt động từ khâu mua nguyên liệu tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ nó. Việc
nhận định và tính toán từng loại chi phí là cơ sở để các nhà quản lí đưa ra những
quyết định đúng đắn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.
Do đó việc phân tích chi phí sản xuất kinh doanh không thể thiếu được
trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, chi phí này ảnh hưởng trực tiếp
đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua phân tích chi phí sản xuất kinh doanh có
thể đánh giá được mức chi phí tồn tại trong đơn vị, khai thác tìm kiếm lợi nhuận
của doanh nghiệp.
Thật vậy, kết quả cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh là lợi
nhuận, muốn đạt lợi nhuận cao thì một trong những biện pháp chủ yếu là giảm
chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp cần có sự quản lí chặt chẽ chi
phí, tiết kiệm chi phí, tránh những khoản chi phí không cần thiết tạo điều kiện để
giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

12

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

2.1.4.3 Lợi nhu n
Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp, hiểu một cách
đơn giản là một khoản tiền dôi ra giữa tổng thu và tổng chi trong hoạt động của
doanh nghiệp hoặc có thể hiểu là phần dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ đi
mọi chi phí dùng cho hoạt động đó.
Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng, tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lợi nhuận là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác, nhằm đánh giá
hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá hiệu
quả sử dụng các yếu tố sản xuất vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Lợi nhuận của doanh nghiệp tạo ra từ các bộ phận:
- Lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
- Lợi nhuận từ hoạt động khác
Phân tích lợi nhu n
Phân tích lợi nhuận là đánh giá tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp,
phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
đến sự biến động của lợi nhuận. Do đó, làm thế nào để nâng cao hiệu quả lợi
nhuận đó là mong muốn của mọi doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khai thác
khả năng tiềm tàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như lợi
nhuận của doanh nghiệp.
Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhu n
Trong cơ chế thị trường phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh
hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận là cơ sở để đưa ra các quyết định nhanh chóng và
chính xác cho việc sản xuất kinh doanh, để thích ứng với thị trường.
Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận như: Khối lượng tiêu thụ, cơ cấu hàng bán,
giá bán, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý...

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

13

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍ H
2.2.1 Phương há th th p số liệu
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các phòng ban (phòng tài chính – kế toán,
phòng kinh doanh…), ngoài ra một số thông tin được thu thập từ báo chí,
internet…
2.2.2 Phương há

hân tích số liệu

2.2.2.1 Phương há so sánh
Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân
tích hoạt động kinh doanh. Khi sử dụng phương pháp so sánh cần đảm bảo 3
nguyên tắc sau:
a. Lựa chọn phương pháp so sánh
Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu của một kỳ được lựa chọn làm căn cứ để so
sánh, được gọi là gốc so sánh. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà lựa chọn gốc so
sánh thích hợp. Các gốc so sánh có thể là:
Tài liệu năm trước, nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu.
Các mục tiêu đã dự kiến (kế hoạch, dự đoán, định mức) nhằm đánh giá
tình hình thực hiện so với kế hoạch, dự toán, định mức.
Các chỉ tiêu của kỳ so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ thực hiện và
là kết quả doanh nghiệp đã đạt được.
b. Điều kiện so sánh
Về mặt thời gian: các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian
hạch toán, phải thống nhất trên 3 mặt:
+Phải cùng nội dung kinh tế
+Phải cùng một phương pháp tính toán
+Cùng đơn vị đo lường
Mặt không gian: các chỉ tiêu cần phải được qui đồi về cùng qui mô và
điều kiện kinh doanh tương tự nhau.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

14

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

c. Phương pháp so sánh
So sánh bằng số tuyệt đối: là hiệu số giữa trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc
của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện khối lượng qui mô của các hiện
tượng kinh tế.
So sánh bằng số tương đối: là thương số giữa trị số kỳ phân tích với kỳ
gốc của các chỉ tiêu kinh tế, kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, tốc
độ phát triển, mức phổ biến của các hiện tượng kinh tế.
2.2.2.2 Phương há thay thế liên hoàn
Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp xác định mức độ ảnh
hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích (đối tượng phân
tích). Quá trình thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn gồm 4 buớc sau:
Bước 1: xác định đối tượng phân tích là mức chênh lệch giữa chỉ tiêu kỳ
phân tích so với kỳ gốc.
Q = Q1 – Q0
Q1 : chỉ tiêu kỳ phân tích
Q0 : chỉ tiêu kỳ gốc
Bước 2: Thiết lập mối quan hệ của các nhân tố với chỉ tiêu phân tích và
sắp xếp các nhân tố theo trình tự nhất định, từ nhân tố lượng đến nhân tố chất.
Giả sử ta có 4 nhân tố a, b, c, d
Kỳ phân tích: Q1 = a1 x b1 x c1 x d1
Kỳ gốc:

Q0 = a 0 x b 0 x c 0 x d 0

Bước 3: lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo trình tự
sắp xếp ở bước 2.
Thế lần 1: a1 x b0 x c0 x d0
Thế lần 2: a1 x b1 x c0 x d0
Thế lần 3: a1 x b1 x c1 x d0
Thế lần 4: a1 x b1 x c1 x d1
Thế lần cuối chính là các nhân tố ở kỳ phân tích được thay thế toàn bộ
nhân tố kỳ gốc.

GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt

15

SVTH: Phạm Thị Thanh Thúy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×