Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH các yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH cần THƠ

TR

NG

I H C C N TH

KHOA KINH T VÀ QU N TR KINH DOANH
--------------------------------------

LU N V N T T NGHI P

PHÂN TÍCH CÁC Y U T
QUY T

TÁC

NG

N

NH G I TI T KI M T I NGÂN


HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH
C N TH

Giáo viên h

ng d n:

ThS. INH CÔNG THÀNH

Sinh viên th c hi n:
NGUY N TH KIM NGÂN
L p: Kinh t h c_K33
Mã s SV: 4073570

C N TH – 2011


Lu n v n Kinh T H c

CH

NG 1

GI I THI U
1.1 LÝ DO CH N

TÀI:

Trong th i kì h i nh p kinh t th gi i, Vi t Nam ang d n n i l ng các
quy

nh v ho t

ng c a các doanh nghi p n

c ngoài bao g!m c" l#nh v c

Ngân hàng. Trong th i gian s$p t i các Ngân hàng n
ym i ho t

c ngoài

%c th c hi n

ng trên lãnh th& Vi t Nam. Qua ó s'c ép c nh tranh (i v i

các Ngân hàng th )ng m i Vi t Nam t*t y u t ng lên, s c nh tranh không ch+
di,n ra gay g$t gi-a các Ngân hàng trong n

c, mà c" v i các Ngân hàng n

c

ngoài. C.ng chính vì v y, các Ngân hàng ang c( g$ng s/ d0ng m'c lãi su*t
c nh tranh v i nhau cùng v i nhi u ch )ng trình khuy n mãi nh1m thu hút s2
thích c a khách hàng. Bên c nh ó, v i n n kinh t nhi u bi n
n m g n ây, gây ra m t tâm lý hoang mang cho các nhà
h

ng thích

u t . Vì th h có xu

u t vào Ngân hàng 3 t o c"m giác an toàn.

V i dân s( lên
tr

ng trong nh-ng

n 1,1 tri u ng

i, Thành Ph( C n Th) ang là m t th

ng có ti m n ng r*t l n. Có l4 nh n th*y

%c i u này, các Ngân hàng l n

l %t m c lên nh n*m 2 C n Th). C.ng v i ch'c n ng chuy3n ngu!n ti n nhàn
r5i t6 n)i th6a sang n)i thi u giúp vi c

u t có hi u qu" h)n. Ngân hàng

TMCP Tiên Phong, m t Ngân hàng m i m2 t i C n Th), luôn tri3n khai nhi u
chi n l %c chiêu thi h*p d n cùng v i m'c lãi su*t c nh tranh v i các Ngân hàng
th )ng m i khác 3 thu hút và m2 r ng th ph n 2 C n Th). Bên c nh
m t s( thành t u nh*t

t

%c

nh, Ngân hàng Tiên Phong c.ng g7p nhi u khó kh n nh

ph"i c nh tranh v i khá nhi u (i th và ây c.ng ch+ là m t Ngân hàng m i m2
nên ch a ánh bóng

%c th )ng hi u và uy tín nh các NHTM lâu n m khác

trong lòng khách hàng. V i nh-ng lý do trên vi c “ Phân tích các y u t tác
ng

n quy t

nh g i ti t ki m t i Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi

nhánh C n Th “ là m t v*n

c n

mu(n tìm hi3u rõ h)n y u t( nào tác
c a khách hàng và t6 ó
qu" huy

ng v(n.

%c nghiên c'u. Qua

tài này tác gi"

ng m nh nh*t t i quy t

nh g/i ti t ki m

ra m t s( gi"i pháp giúp Ngân hàng nâng cao hi u


Lu n v n Kinh T H c
1.1 M C TIÊU NGHIÊN C U
1.1.1 M c tiêu chung
Phân tích các y u t( tác

ng

n quy t

nh g/i ti t ki m t i Ngân hàng

TMCP Tiên Phong chi nhánh C n Th). T6 ó,

xu*t ra m t s( gi"i pháp giúp

Ngân hàng nâng cao hi u qu" huy

ng v(n.

1.1.2 M c tiêu c th
− M0c tiêu 1: Phân tích th c tr ng ho t

ng kinh doanh c a Ngân hàng

TMCP Tiên Phong chi nhánh C n Th).
− M0c tiêu 2: Phân tích m'c

hài lòng c a khách hàng

(i v i s"n

ph8m_d ch v0 ti t ki m t i Ngân hàng Tiên Phong
− M0c tiêu 3: Phân tích các y u t( tác

ng

n quy t

nh g/i ti t ki m c a

khách hàng t i Ngân hàng Tiên Phong.
− M0c tiêu 4:

xu*t m t s( gi"i pháp 3 nâng cao hi u qu" huy

ng v(n

t i Ngân hàng Tiên Phong.
1.2 CÁC GI THUY T C N KI!M
1.2.1 Các gi# thuy t c n ki m

NH VÀ CÂU H"I NGHIÊN C U

nh

G+a thuy t 1: Các tiêu chí v các y u t( nh chi phí giao d ch, lãi su*t,
ch )ng trình khuy n mãi, m'c

an toàn, b n bè, uy tín_th )ng hi u, ch*t

l %ng s"n ph8m_d ch v0, phong cách ph0c v0 c a nhân viên c a nh-ng khách
hàng ang g/i ti t ki m t i Ngân hàng Tiên Phong thì hoàn toàn không gi(ng v i
nh-ng khách hàng ang g/i t i các Ngân hàng khác.
G+a thuy t 2: Các m'c

hài lòng v các ch+ tiêu nh chi phí giao d ch,

lãi su*t, ch )ng trình khuy n mãi, m'c

an toàn, b n bè, uy tín_th )ng hi u,

ch*t l %ng s"n ph8m_d ch v0, phong cách ph0c v0 c a nhân viên c a hai d ng
khách hàng trên là không gi(ng nhau.
1.2.2 Câu h$i nghiên c%u
− Th c tr ng tình hình ho t

ng kinh doanh t i Ngân hàng TMCP Tiên

Phong nh th nào?
− Th c tr ng tình hình huy
− M'c

ng v(n t i Ngân hàng th nào ?

hài lòng c a khách hàng (i v i s"n ph8m_d ch v0 ti t ki m c a

Ngân hàng nh th nào ?


Lu n v n Kinh T H c
− Nh-ng y u t( nào tác

ng

n quy t

nh g/i ti t ki m c a khách hàng

t i Ngân hàng Tiên Phong ?
− Có nh-ng gi"i pháp nào giúp Ngân hàng Tiên Phong huy

ng v(n t(t

h)n n-a trong th i gian t i ?
1.3 PH M VI NGHIÊN C U
1.3.1 Ph m vi không gian
tài

%c th c hi n ch y u t i Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh C n

Th) và các khu v c khác trong TP C n Th)
1.3.2 Ph m vi th&i gian
-

Th i gian c a s( li u :

S( li u th' c*p:

%c thu th p t6 Ngân hàng Tiên phong t6 tháng 6/2009

n

tháng 12/2010.
S( li u s) c*p: thu th p

%c t6 vi c ph ng v*n 80 khách hàng thông qua b"ng

câu h i trong TP C n Th) t6 14/02/2011
tài

Th i gian th c hi n

n 15/04/2011

tài:

%c nghiên c'u trong kho"ng th i gian t6 27/01/2011

n 15/04/2011.

1.3.3 Ph m vi n i dung
tài t p trung nghiên c'u các y u t( tác

ng

n quy t

ki m t i Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh C n Th) và
giúp Ngân hàng nâng cao hi u qu" huy
1.3.4

nh g/i ti t
ra gi"i pháp

ng v(n.

i t'(ng kh#o sát
Ng

i dân TP C n Th) có g/i ti t ki m.

1.4 L )C KH O TÀI LI U
Nguy*n Qu c Nghi (2010) “Nghiên c%u nhân t #nh h'+ng
hài lòng c,a doanh nghi p

n m%c

i v i h th ng Ngân hàng th' ng m i + thành

ph C n Th ”. N i dung bài vi t t p trung làm rõ các nhân t( "nh h 2ng
m'c

n

hài lòng c a doanh nghi p (i v i h th(ng ngân hàng th )ng m i 2

thành ph( C n Th). S( li u

%c s/ d0ng trong nghiên c'u

%c thu th p b1ng

ph )ng pháp ch n m u phân t ng k t h%p v i thu n ti n. V ph )ng pháp
nghiên c'u: Nghiên c'u này s/ d0ng ph n m m SPSS 3 h5 tr% trong vi c phân
tích s( li u. Các ph )ng pháp

%c s/ d0ng trong nghiên c'u là: ki3m

nh


Lu n v n Kinh T H c
Cronbach Alpha, phân tích nhân t( (Factor Anlysis) và mô hình h!i quy tuy n
tính (Regression Analysis).
Nguy*n V-n Ngân (2004) “Xác

nh các nhân t #nh h'+ng

n l'(ng

v n vay c,a nông h + nông thôn huy n Châu Thành A, t.nh C n Th
trong th tr'&ng tín d ng chính th%c và tín d ng phi chính th%c”.

tài s/

d0ng ph )ng pháp nghiên c'u: th(ng kê mô t", ph )ng pháp nghiên c'u l ch s/
và ph )ng pháp t )ng quan. Công c0 phân tích bao g!m: hàm probit và hàm
tobit, ch y b1ng ph n m m STATA.
L' Ánh Nguy t_KTNN_K32 (2010) “Phân tích các nhân t #nh h'+ng
n quy t

nh g i ti t ki m c,a h gia ình + t.nh An Giang”. N i dung bài

vi t là Phân tích các nhân t( "nh h 2ng
ình 2 t+nh An Giang.
GTTK c a h gia ình

tài cho th*y tác
n

n quy t

nh g/i ti t ki m c a h gia

ng c a t6ng nhân t(

a bàn t+nh An Giang. T6 ó

pháp nh1m nâng cao kh" n ng huy

n quy t

nh

xu*t ra m t s( gi"i

ng v(n c a các TCTD chính th'c trên

a

bàn tirng An Giang. V ph )ng pháp nghiên c'u: ph )ng pháp ch n m u phân
t ng k t h%p ng u nhiên

%c thu th p s( li u t6 120 h gia ình 2 t+nh An

Giang. Nghiên c'u này s/ d0ng ph n m m SPSS 3 h5 tr% trong vi c phân tích
s( li u. K t qu" mô hình cho th*y: c trú 2 khu v c thành th , trình

h c v*n

càng cao, thu nh p càng cao thì GTTK càng nhi u và ng %c l i, n u tham gia
H i oàn càng nhi u thì nhu c u GTTK càng gi"m thi3u và n u chi tiêu càng cao
thì nhu c u GTTK càng gi"m. T!n t i c a

tài là

tài nêu khá ít gi"i pháp, và

nh-ng gi"i pháp này các Ngân hàng ã và ang s/ d0ng, không nêu
gi"i pháp m i.

%c các


Lu n v n Kinh T H c

CH
PH

NG 2

NG PHÁP LU/N VÀ PH

2.1 PH

NG PHÁP NGHIÊN C U

NG PHÁP LU/N

2.1.1 Các khái ni m v0 hành vi tiêu dùng
a)

nh ngh a

Theo Hi p h i Marketing Hoa K9, “Hành vi tiêu dùng chính là s tác
ng qua l i gi-a các y u t( kích thích c a môi tr
c a con ng

i mà qua s t )ng tác ó, con ng

ng v i nh n th'c và hành vi
i thay &i cu c s(ng c a h ”.

Hay nói cách khác, hành vi tiêu dùng bao g!m nh-ng suy ngh# và c"m nh n mà
con ng

i có

%c và nh-ng hành

ng mà h th c hi n trong quá trình tiêu

dùng. Nh-ng y u t( nh ý ki n t6 nh-ng ng
tin v giá c", bao bì, b ngoài s"n ph8m…

i tiêu dùng khác, qu"ng cáo, thông
u có th3 tác

ng

n c"m nh n, suy

ngh# và hành vi c a khách hàng.
Theo Philip Kotler, “Hành vi tiêu dùng là nh-ng hành vi c0 th3 c a m t cá
nhân khi th c hi n các quy t

nh mua s$m, s/ d0ng và v't b s"n ph8m hay

d ch v0”.
“Hành vi tiêu dùng là m t ti n trình cho phép m t cá nhân hay m t nhóm
ng

i l a ch n, mua s$m, s/ d0ng ho7c lo i b m t s"n ph8m/ d ch v0, nh-ng

suy ngh# ã có, kinh nghi m hay tích l.y, nh1m th a mãn nhu c u hay

c mu(n

c a h ”. (Solomon Micheal- Consumer Behavior, 1992).
“Hành vi tiêu dùng là toàn b nh-ng ho t

ng liên quan tr c ti p t i quá

trình tìm ki m, thu th p, mua s$m, s2 h-u, s/ d0ng, lo i b s"n ph8m/ d ch v0.
Nó bao g!m c" nh-ng quá trình ra quy t
hành

ng

nh di,n ra tr

c, trong và sau các

ó”. (James F.Engel, Roger D. Blackwell, Paul W.Miniard –

Consumer Behavior, 1993)
b) Mô hình v hành vi tiêu dùng
Nghiên c'u hành vi tiêu dùng là nghiên c'u quá trình ra quy t
ng

i tiêu dùng d

Mô hình d

i ây

nh c a

i s "nh h 2ng c a r*t nhi u y u t( bên trong và bên ngoài.
a ra cái nhìn t&ng quan v hành vi tiêu dùng:


Lu n v n Kinh T H c
Nh1ng y u t cá nhân
Tu&i tác
Ngh nghi p
L(i s(ng

Nh n bi t nhu
Các y u t v-n hóa
N n v n hóa
Nhánh v n hóa

Tìm ki m
ánh giá và l a ch n gi"i pháp

Các y u t xã h i
a v xã h i
Nhóm tham kh"o
Gia ình

Nh1ng y u t tâm lý
ng c)
Nh n th'c
S hi3u bi t
Ni m tin và thái

Ch n l a c/a hàng và mua s$m
Quá trình mua s$m

Hình 2.1: Mô hình v0 hành vi tiêu dùng
(Ngu n: Consumer Behavior : Concepts and Applications/ David L. Loudon, Albert
J.Della Bitta, McGraw - Hill, inc, 1993)

Quá trình ra quy t

nh c a ng

ra nh-ng nét s) l %c v nh-ng b

i tiêu dùng bao g!m 5 b

c. D

c này. N i dung chi ti t s:

i ây nêu

%c

c p

n

trong nh-ng ph n ti p theo.
Nh n bi t nhu c u: Nh n bi t nhu c u di,n ra khi ng

i tiêu dùng c"m

th*y có s khác bi t gi-a hi n tr ng và mong mu(n, mà s khác bi t này
g%i nên và kích ho t quá trình quy t

nh mua s$m c a h .

Tìm ki m thông tin: Khi nh n ra nhu c u, ng
vi c tìm ki m thông tin. Thông th

3

u ng

i tiêu dùng s: s/ d0ng

nh-ng thông tin liên quan t6 trí nh - thông tin này

%c g i là thông tin bên

trong. N u không có

ng ban

i tiêu dùng s: th c hi n

%c nh-ng thông tin bên trong thì ng

ki m nh-ng thông tin bên ngoài 3 gi"i quy t v*n

i tiêu dùng s: tìm

.

ánh giá và l a ch n gi i pháp: Sau khi ng

i tiêu dùng nh n bi t nhu

c u b"n thân và tìm ki m các ngu!n thông tin khác nhau có liên quan, b
theo là h

c ti p

ánh giá và l a ch n cho mình m t gi"i pháp phù h%p nh1m th a mãn

nhu c u.
Ch n l a c a hàng và mua s m: Sau khi l a ch n
ng

i tiêu dùng s: ch n l a c/a hàng và mua s$m.

trong quá trình quy t

nh mua hàng c a ng

Quá trình sau mua s m: Quá trình này
ng

%c gi"i pháp h%p lý,

ây là m t b

c quan tr ng

i tiêu dùng.
c p

n v*n

sau khi mua s$m

i tiêu dùng c"m nh n th nào, h hài lòng ra sao và s/ d0ng s"n ph8m nh

th nào.
c) Các y u t

nh h

ng

n hành vi tiêu dùng


Lu n v n Kinh T H c
Quá trình ra quy t
y u t( d

nh c a ng

i tiêu dùng ch u "nh h 2ng c a r*t nhi u

i ây:

* Nhóm các y u t v n hóa
Các y u t( v n hóa có "nh h 2ng sâu r ng nh*t

n hành vi c a ng

i tiêu

dùng. Ta s: xem xét vai trò c a n n v n hóa, nhánh v n hóa và t ng l p xã h i
c a ng

i mua.

- N n v n hóa (culture): là y u t( quy t
mu(n và hành vi c a m t ng

i. M5i ng

nh c) b"n nh*t nh-ng mong

i 2 m t n n v n hóa khác nhau s: có

nh-ng c"m nh n v giá tr c a hàng hóa, v cách n m7c… khác nhau. Do ó
nh-ng ng

i s(ng trong môi tr

ng v n hóa khác nhau s: có hành vi tiêu dùng

khác nhau.
- Nhánh v n hóa (sub-culture): chính là b ph n c*u thành nh h)n c a m t
n n v n hóa. Nhánh v n hóa t o nên nh-ng 7c i3m 7c thù h)n cho nh-ng
thành viên c a nó. Ng
nh

i ta có th3 phân chia nhánh tôn giáo theo các tiêu th'c

a lí, dân t c, tôn giáo. Các nhánh v n hóa khác nhau có l(i s(ng riêng,

phong cách tiêu dùng riêng và t o nên nh-ng khúc th tr

ng quan tr ng.

* Nhóm các y u t xã h i
Hành vi c a ng

i tiêu dùng c.ng ch u "nh h 2ng c a nh-ng y u t( xã h i

nh các nhóm tham kh"o, gia ình và vai trò c a
-

a v xã h i.

L(i tiêu dùng c a m t ng
ng

a v xã h i.

i ph0 thu c khá nhi u vào

a v xã h i c a

i ó, 7c bi t là các m7t hàng có tính th3 hi n cao nh qu n áo, giày dép,

xe c … Nh-ng ng

i thu c cùng m t t ng l p xã h i có khuynh h

ng gi(ng nhau h)n so v i nh-ng ng
Nh-ng ng

i có

i thu c hai t ng l p xã h i khác nhau.

a v xã h i nh th nào th

v0 t )ng 'ng nh th . Nh-ng ng

i có

ng hành

ng tiêu dùng hàng hóa và d ch

a v cao trong xã h i chi tiêu nhi u

h)n vào hàng hóa xa x+, cao c*p nh dùng ! hi u, ch)i golf,…
- Nhóm tham kh"o.
Nhóm tham kh"o c a m t ng
ho7c gián ti p

n thái

i là nh-ng nhóm có "nh h 2ng tr c ti p

hay hành vi c a ng

i ó. Nh-ng nhóm này có th3 là

gia ình, b n bè, hàng xóm láng gi ng, và !ng nghi p, mà ng
giao ti p th

i ó có quan h

ng xuyên. Các nhóm này g i là nhóm s) c*p, có tác

ng chính


Lu n v n Kinh T H c
th'c

n thái

hành vi ng

i ó thông qua vi c giao ti p thân m t th

ng

xuyên. Ngoài ra còn m t s( nhóm có "nh h 2ng ít h 2ng h)n nh công oàn, t&
ch'c oàn th3.
- Gia ình.
Các thành viên trong gia ình là nhóm tham kh"o có "nh h 2ng l n nh*t
hành vi ng

i tiêu dùng. Th' nh*t là gia ình

ó. T i gia ình này ng

i ó s:

%c

nh h

nh h

ng g!m b( m; c a ng

i

ng b2i các giá tr v n hóa, chính

tr , h t t 2ng…Khi tr 2ng thành và k t hôn, m'c "nh h 2ng c a ng
ng

n

i v% ho7c

i ch!ng trong vi c quy t nh lo i hàng hóa s: mua là r*t quan tr ng.
* Nhóm các y u t cá nhân
- Gi i tính (sex):
Gi i tính là y u t( cá nhân

u tiên có "nh h 2ng tiên quy t

n hành vi

tiêu dùng. Do nh-ng 7c i3m t nhiên, ph0 n- và àn ông có nhu c u tiêu dùng
khác nhau và cách l a ch n hàng hóa c.ng khác nhau. Các nghiên c'u ã cho
th*y, n u quy t

nh l a ch n hàng hóa c a ph0 n- c n c' ch y u vào giá c",

hình th'c, m u mã c a hàng hóa thì àn ông l i chú tr ng

n công ngh , uy tín

c a hàng hóa này.
- Tu&i tác và giai o n c a chu k9 s(ng (age and lifecycle)
Ngay c" khi ph0c v0 nh-ng nhu c u gi(ng nhau trong su(t cu c

i, ng

i

ta v n mua nh-ng hàng hóa và d ch v0 khác nhau. Cùng là nhu c u n u(ng
nh ng khi còn tr4 h s: n a d ng l ai th'c n h)n, trong khi v già h th
có xu h

ng kiêng m t s( lo i th c ph8m. Th hi u c a ng

ng

i ta v qu n áo, !

g5 và cách gi"i trí c.ng tu9 theo tu&i tác. Chính vì v y tu&i tác quan h ch7t ch:
n vi c l a ch n các hàng hóa nh th'c n, qu n áo, nh-ng d0ng c0 ph0c v0
cho sinh ho t và các lo i hình gi"i trí…
- Ngh nghi p và thu nh p (profession and income)
Ngh nghi p và hoàn c"nh kinh t là m t trong nh-ng i u ki n tiên quy t
"nh h 2ng

n cách th'c tiêu dùng c a m t ng

tính ch*t c a hàng hóa và d ch v0

i. Ngh nghi p "nh h 2ng

%c l a ch n. Ng

n

i công nhân s: mua qu n

áo, giày i làm, và s/ d0ng các d ch v0 trò ch)i gi"i trí khác v i ng
hay giám (c c a m t công ty. Hoàn c"nh kinh t có tác

ng l n

i là ch t ch
n vi c l a


Lu n v n Kinh T H c
ch n s"n ph8m tiêu dùng. Khi hoàn c"nh kinh t khá gi", ng
chi tiêu vào nh-ng hàng hóa $t

i ta có xu h

ng

nhi u h)n.

- L(i s(ng (lifestyle)
Nh-ng ng

i cùng xu*t thân t6 m t nhánh v n hóa, t ng l p xã h i và cùng

ngh nghi p có th3 có nh-ng l(i s(ng hoàn toàn khác nhau và cách th'c h tiêu
dùng khác nhau. Cách s(ng “th c u”

%c th3 hi n trong cách n m7c b"o th ,

dành nhi u th i gian cho gia ình và óng góp cho nhà th c a mình. Hay nh-ng
ng

i có th3 ch n l(i s(ng “tân ti n” có 7c i3m là làm vi c thêm gi cho

nh-ng

án quan tr ng và tham gia h ng hái khi có d p i du l ch và ch)i th3

thao và chi tiêu nhi u h)n cho vi c áp 'ng nh-ng nhu c u cá nhân.
* Nhóm các y u t tâm lý
Vi c l a ch n mua s$m c a m t ng
tâm lý là
-

i còn ch u "nh h 2ng c a b(n y u t(

ng c), nh n th'c, s hi3u bi t, ni m tin.
ng c) (motivation):

ng c) là m t nhu c u b'c thi t

n m'c bu c con ng

3 th a mãn nó.T i b*t k9 m t th i i3m nh*t

nh nào con ng

nhu c u. M t s( nhu c u có ngu!n g(c sinh h c nh
nhu c u khác có ngu!n g(c tâm lý nh nhu c u
hay

i ph"i hành

ng

i c.ng có nhi u

ói, khát, khó ch u. M t s(

%c th6a nh n,

%c kính tr ng

%c g n g.i v tinh th n.
- Nh n th'c (perception)
Nh n th'c là kh" n ng t duy c a con ng

hành

ng, còn vi c hành

i.

ng c) thúc 8y con ng

i

ng nh th nào thì ph0 thu c vào nh n th'c. Hai bà

n i tr% cùng i vào siêu th v i 1

ng c) nh nhau nh ng s l a ch n nhãn hi u

hàng hóa l i hoàn toàn khác nhau. Nh n th'c c a h v m u mã, giá c", ch*t
l %ng và thái

ph0c v0

u không hoàn toàn gi(ng nhau.

- S hi3u bi t (knowledge)
S hi3u bi t giúp con ng
v i nh-ng hàng hóa có kích th

i khái quát hóa và có s phân bi t khi ti p xúc
c t )ng t nhau. Khi ng

i tiêu dùng hi3u bi t

v hàng hóa h s: tiêu dùng m t cách có l%i nh*t.
- Ni m tin và thái

(Belief and attitude)

Thông qua th c ti,n và s hi3u bi t con ng
thái

vào s"n ph8m. Theo m t s( ng

i hình thành nên ni m tin và

i giá c" i ôi v i ch*t l %ng. H không


Lu n v n Kinh T H c
tin có giá c" r4 mà ch*t l %ng hàng hóa l i t(t. Chính i u ó làm cho h e dè khi
mua hàng hóa có giá c" th*p h)n hàng hóa khác cùng lo i. Ni m tin hay thái
c a ng

i tiêu dùng (i v i m t hãng s"n xu*t "nh h 2ng khá l n

c a hãng ó. Ni m tin và thái
v-ng cho ng

r*t khó thay &i, t o nên thói quen khá b n

i tiêu dùng.

d) Các lo i quy t
Có các lo i quy t
Các quy t

nh c a khách hàng:

nh nh sau:

- Ra quy t

nh theo thói quen:
nh theo thói quen x"y ra khi khách hàng ít quan tâm

mua s$m và k t qu" là l7p l i hành vi mua s$m tr
quen c.ng có th3 chuy3n thành 2 lo i quy t
Quy t

n doanh thu

c ó. Ra quy t

n vi c

nh theo thói

nh sau:

nh trung thành v i nhãn hi u: Khách hàng s: h t lòng vì m t

nhãn hi u nào ó vì h tin t 2ng s"n ph8m s: áp 'ng t(t nh*t toàn b nhu c u
và them vào ó h luôn có c"m xúc t(t v i nhãn hi u này. S: r*t khó cho m t (i
th c nh tranh 3 thu ph0c nh-ng khách hàng này.
Quy t

nh mua s2m l3p l i: Ng %c l i v i tr

ng h%p trên, m t khách

hàng khác có th3 tin r1ng t*t c" các lo i hàng hóa nào ó thì nh nhau và vi c
mua lo i nào không quan tr ng l$m. M t (i th c nh tranh có th3 chinh ph0c
khách hàng này d, dàng.
- Ra quy t

nh gi i h ng :

< hình th'c )n gi"n nh*t vi c ra quy t
quy t

nh gi i h n r*t gi(ng v i ra

nh theo thói quen. Tuy nhiên, khi khách hàng cs s quan tâm

ph8m và tìm m t vài thông tin lien quan thì ó chính là vi c ra quy t
h n. Ra quy t

n s"n
nh gi i

nh gi i h n c.ng x"y ra 3 áp 'ng m t s( nhu c u thu c v c"m

xúc ho7c thu c v môi tr

ng. Ch=ng h n khách hàng có th3 quy t

nh mua m t

lo i s"n ph8m m i b2i vì anh ta ã chán v i nh-ng cái ang s/ d0ng.
- Ra quy t

nh m2 r ng:

Khi mua s$m nh-ng s"n ph8m có giá tr cao ho7c có t m quan tr ng khi
s/ d0ng thì khách hàng th
ý

n vi c mua s$m.

ng tìm ki m thong tin m t cách k> l ?ng và r*t chú


Lu n v n Kinh T H c
2.1.2 Khái ni m v0 ngu4n v n trong Ngân hàng Th' ng M i
• V n t5 có ( v n ch, s+ h1u).
V(n t có hay còn g i là v(n ch s2 h-u c a ngân hàng là bao g!m
giá tr th c có c a v(n i u l , các qu> d tr- và m t s( ngu!n v(n khác c a
ngân hàng theo quy

nh c a ngân hàng Trung )ng, v(n ch s2 h-u c a Ngân

hàng g!m 2 c*p:
- V(n c*p 1 bao g!m: v(n i u l , các qu> d tr- và l%i nhu n không chia.
- V(n c*p 2 bao g!m:
+ Giá tr t ng thêm c a tài s"n c(
ch'ng khoán

ut

%c

nh và giá tr t ng thêm c a các lo i

nh giá l i theo qui

nh c a pháp lu t.

+ D phòng chung.
+Các trái phi u chuy3n &i và m t s( các công c0 n% khác th a mãn
i u ki n do Ngân hàng Nhà n

c qui

nh.

- V n i0u l .
Là s( v(n

%c ghi trong i u l ho t

ng c a NHTM. V(n i u l c a

ngân hàng là do các ch s2 h-u ngân hàng óng góp v(n i u chuy3n … M'c
v(n i u l và ph )ng th'c óng góp v(n i u l c a m5i ngân hàng
trong i u l ho t

ng c a t6ng ngân hàng và

%c ghi

%c ngân hàng Trung )ng phê

duy t. M'c v(n i u l c a m5i ngân hàng ph0 thu c vào m'c góp v(n c a các
ch s2 h-u ngân hàng, song nhìn chung không

%c th*p h)n m'c v(n pháp

mà Chính ph quy

ng c a các NHTM có th3 t ng

nh. Trong quá trình ho t

thêm v(n i u l c a mình nh ng ph"i

%c s

nh

!ng ý ch*p nh n c a ngân hàng

Trung )ng.
- Các qu6 d5 tr1.
Các qu> d tr- c a NHTM
ho t

%c hình thành và t o l p trong quá trình

ng c a ngân hàng nh1m s/ d0ng cho có m0c ích nh*t

nh. Theo quy

nh c a lu t các t& ch'c tín d0ng, hàng n m t& ch'c tín d0ng ph"i trích t6 l%i
nhu n sau thu

3 l p và duy trì các qu> sau:

Qu> d tr- b& sung v(n i u l

%c trích hàng n m theo t@ l 5% trên l%i

nhu n ròng. M'c t(i a c a qu> do chính ph quy

nh.


Lu n v n Kinh T H c
Các qu> khác: Qu> phúc l%i, qu> khen th 2ng, qu> phát tri3n nghi p v0
ngân hàng…các qu> qu> này c.ng

%c trích l p s/ d0ng theo quy

nh c a

pháp lu t.
Các qu> d tr- sau khi ã

%c trích l p các NHTM

%c s/ d0ng theo

m0c ích l p qu>. Tuy nhiên, khi s( ti n c a qu> ch a s/ d0ng
NHTM có th3 t m th i huy

n thì các

ng theo nguyên t$c hoàn tr" làm ngu!n v(n kinh

doanh.
- Các ngu4n v n khác: M t s( ngu!n v(n khác

%c coi nh v(n t có c a

ngân hàng, bao g!m:
+ L%i nhu n gi- l i
+ Thu nh p l n h)n chi phí
+ Kh*u hao tài s"n c(
• Ngu4n v n huy

nh

ng.

- Ti0n g i c,a các t7 ch%c kinh t .
Là s( ti n t m th i nhàn r5i phát sinh trong quá trình s"n xu*t kinh doanh
c ah
r5i

%c g/i t i ngân hàng. Nó bao g!m m t b ph n v(n ti n t m th i nhàn
%c gi"i phóng ra kh i quá trình luân chuy3n v(n nh ng ch a có nhu c u s/

d0ng ho7c s/ d0ng cho nh-ng m0c tiêu
(Các qu>:

nh sAn vào m t th i i3m nh*t

nh

u t phát tri3n, qu> d tr- tài chính, qu> phúc l%i khen th 2ng…)

+Ti n g i không k h n
Ti n g/i không k9 h n là lo i ti n g/i mà khi g/i vào, khách hàng g/i ti n
có th3 rút ra b*t c' lúc nào mà không c n ph"i báo tr

c cho ngân hàng và ngân

hàng ph"i th a mãn yêu c u ó c a khách hàng.
M0c ích c a lo i ti n g/i này là nh1m "m b"o an toàn v tài s"n, th c
hi n các kho"n chi tr" trong ho t

ng s"n xu*t kinh doanh c a doanh nghi p

c.ng nh các kho"n thanh toán trong tiêu dùng c a cá nhân !ng th i h n ch
%c chi phí t& ch'c thanh toán, b"o qu"n ti n và v n chuy3n ti n. (i v i ngân
hàng, lo i ti n g/i này th

ng có s dao

ng l n vì ng

i g/i ti n có th3 g/i

ti n và rút ra b*t c' lúc nào, do ó Ngân hàng ch+ có th3 s/ d0ng t@ l nh*t
3 cho vay nên Ngân hàng th
+ Ti n g i có k h n

nh

ng áp d0ng lãi su*t th*p cho lo i ti n g/i này.


Lu n v n Kinh T H c
là lo i ti n mà khi khách hàng g/i ti n vào có s th a thu n v th i h n rút
ra gi-a ngân hàng và khách hàng.
Theo nguyên t$c, (i v i lo i ti n g/i này, ng
khi

i g/i ti n ch+

%c rút ra

n h n. Tuy nhiên, trên th c t do áp l c c nh tranh mà ngân hàng cho phép

khách hàng rút tr

c k9 h n. Trong tr

h 2ng lãi nh ti n g/i có k9 h n mà s:

ng h%p này, ng

i g/i không

%c

%c áp d0ng v i lãi su*t không k9 h n

n u rút ra tru c khi áo h n.
Khác v i ti n g/i thanh toán, ti n g/i

nh k9 là ti n g/i t m th i ch a s/

d0ng ho7c ti n 3 dành c a cá nhân, vì m0c ích g/i ti n vào Ngân hàng là nh1m
m0c ích ki m l%i t'c.

(i v i ngân hàng, ti n g/i

nh k9 là ngu!n v(n &n

nh

trong kinh doanh, do ó lãi su*t mà Ngân hàng áp d0ng cho lo i ti n g/i này cao
h)n lãi su*t ti n g/i thanh toán không k9 h n. M7t khác 3 khuy n khích khách
hàng g/i ti n theo

nh k9 dài h n, thông th

ng Ngân hàng áp d0ng lãi su*t cao

(i v i các kho"n ti n g/i dài h n (vì ti n g/i

nh k9 giúp ngân hàng có th3 s/

d0ng v(n ó 3 kinh doanh qua vi c cho vay trung, dài h n, mua s$m các thi t b
c.ng nh

u t vào m t s( l#nh v c….)

- Ti0n g i ti t ki m
Là kho"n ti n c a cá nhân
xác

nh trên th4 ti t ki m,

g/i ti t ki m và

%c g/i vào tài kho"n ti n g/i ti t ki m,

%c h 2ng lãi theo quy

%c b"o hi3m theo quy

%c

nh c a t& ch'c nh n ti n

nh c a pháp lu t và b"o hi3m ti n g/i.

+ Ti n g i ti t ki m không k h n:
Là lo i ti n g/i không có th i h n áo h n mà ng
thông báo cho Ngân hàng bi t tr

i g/i mu(n rút ra ph"i

c m t th i gian. Tuy nhiên, ngày nay các

Ngân hàng cho phép khách hàng rút ra không c n báo tr

c. Ti n g/i này ch

y u là ti n g/i c a dân c , các t& ch'c kinh t và Chính ph . Nh ng do nhu c u
chi tiêu không xác

nh

%c tr

c nên khách hàng ch+ g/i ti n không k9 h n

ngh#a là có th3 rút ra b*t c' lúc nào. Do ó Ngân hàng không ch

ng

%c

ngu!n v(n nên lo i ti n g/i này có m'c lãi su*t th*p.
+ Ti n g i ti t ki m có k h n:
Ng

i ký thác ti n này 2 Ngân hàng 3 s/ d0ng vào m0c ích nh*t

nh

nh mua s$m nhà c/a, trang tr"i chi phí h c t p cho con cái... Ngân hàng th

ng


Lu n v n Kinh T H c
c*p thêm tín d0ng 3 bù $p thêm ph n thi u h0t khi s/ d0ng vào m0c ích c a
ng

i g/i ti n ti t ki m.
V nguyên t$c, khách hàng ch+

tr

c h n thì ph"i

%c rút ti n khi áo h n. N u rút v(n

%c ch*p nh n c a lãnh

o ngân hàng và h 2ng lãi su*t

không k9 h n.
V hình th'c, theo truy n th(ng, ng

i g/i ti n

%c c*p m t s& g i là s&

ti t ki m, trên s& này ghi rõ t*t c" các kho"n ti n g/i vào rút ra và lãi su*t. M5i
l n g/i ti n ho7c rút ti n, khách hàng ph"i xu*t trình s& ti t ki m cho ngân hàng
3 ngân hàng ghi bút toán. Ngày nay, nhi u ngân hàng ã b s& ti t ki m, thay
vào ó cung c*p cho khách hàng b"ng kê lúc g/i ti n

u tiên và theo

nh k9

hàng tháng 3 ph"n ánh t*t c" các s( phát sinh.
Vi c huy

ng v(n ti n g/i c a khách hàng không nh-ng em l i cho ngân

hàng m t ngu!n v(n v i chi phí th*p 3 kinh doanh, mà còn giúp cho ngân hàng
có th3 n$m b$t

%c thông tin, t li u chính xác v tình hình tài chính c a các t&

ch'c kinh t và cá nhân có quan h tín d0ng v i ngân hàng, t o i u ki n cho
ngân hàng có c n c' 3 quy

nh m'c v(n 3

khách hàng ó. V(n ti n mà ngân hàng huy

u t cho vay (i v i nh-ng
ng

%c trên các kho"n ti n g/i

c a khách hàng còn là c) s2 cho các t& ch'c thanh tra, ki3m toán th c hi n

%c

nhi m v0 nhanh chóng, chính xác phát hi n k p th i tham ô, tr(n thu , l6a "o
c a các doanh nghi p làm n không chính áng, x/ lý k p th i nh-ng k4 vi ph m
pháp lu t.
- Ngu4n v n huy

ng thông qua các ch%ng t8 có giá.

Gi*y t có giá là ch'ng nh n c a t& ch'c tín d0ng phát hành 3 huy

ng

v(n, trong ó xác nh n ngh#a v0 tr" n% m t kho"n ti n trong m t th i gian nh*t
nh, i u ki n tr" lãi và các i u kho"n cam k t khác gi-a các t& ch'c tín d0ng
và ng

i mua.
+ Gi y t có giá ng n h n: là gi*y t có giá có th i h n d

i m t n m,

bao g!m k9 phi u, ch'ng ch+ ti n g/i ng$n h n, tín phi u và gi*y t có giá ng$n
h n khác.
+ Gi y t có giá dài h n: là gi*y t có giá có th i h n t6 m t n m tr2 lên
k3 t6 khi phát hành

n h t h n, bao g!m trái phi u, ch'ng ch+ ti n g/i dài h n

và các gi*y t có giá dài h n khác.


Lu n v n Kinh T H c
- Ngu4n v n i vay c,a các ngân hàng khác
Ngu!n v(n i vay c a các ngân hàng khác là ngu!n v(n

%c hình thành

b2i các m(i quan h gi-a các t& ch'c tín d0ng v i nhau ho7c gi-a các t& ch'c tín
d0ng v i ngân hàng Nhà n

c.

+ Vay t các t ch c tín d ng khác
Trong quá trình kinh doanh c a b*t c' doanh nghi p nào c.ng có lúc
phát sinh tình tr ng t m th i th6a v(n, và ng %c l i c.ng phát sinh tình tr ng t m
th i thi u v(n. Ho t

ng kinh doanh c a ngân hàng c.ng không tránh kh i tình

tr ng ó. (i v i ngân hàng, c.ng có lúc ngân hàng t p trung huy

ng

%c v(n

nh ng l i không cho vay h t, trong khi ó v n ph"i tr" lãi ti n g/i. T )ng t có
th i i3m cho vay v(n l n, nh ng kh" n ng ngu!n v(n mà ngân hàng huy
%c không áp 'ng

. Vì v y trong tr

ng

ng h%p ó ngân hàng có th3 ti p t0c

g/i v(n tam th i ch a s/ d0ng vào ngân hàng khác 3 l*y lãi, ho7c i vay các
ngân hàng khác.
+ Vay t Ngân hàng Trung

ng

Ngân hàng Trung )ng (NHTW) óng vai trò là ngân hàng c a các ngân hàng, là
ng

i cho vay cu(i cùng c a n n kinh t . Vì v y, khi có nhu c u, các NHTM s:
%c NHTW cho vay v(n.
Vi c cho vay v(n c a NHTW (i v i NHTM thông qua hình th'c tái c*p

v(n. Tái c*p v(n là hình th'c c*p tín d0ng có "m b"o c a Ngân hàng nh1m
cung 'ng v(n ng$n h n và các ph )ng ti n thanh toán cho các NHTM. Ngoài ra,
NHTW còn th c hi n cho vay b& sung thanh toán bù tr6 gi-a các NHTM. Trong
tr

ng h%p 7c bi t, khi

%c Chính ph ch*p thu n, NHTW còn cho vay (i v i

các t& ch'c tín d0ng t m th i m*t kh" n ng thanh toán. Kho"n vay này s:
u tiên hoàn tr" tr

%c

c t*t c" các kho"n n% khác c a t& ch'c tín d0ng.

• Nh1ng nguyên t2c trong vi c qu#n lý ti0n g i c,a khách hàng
Các nguyên t$c trong qu"n lý ti n g/i khách hàng ra
quy n l%i cho ng
ho t

i nh1m "m b"o

i g/i ti n, t o ni m tin cho khách hàng và góp ph n t o s

ng kinh doanh &n

nh. Các nguyên t$c ó nh sau:

Ngân hàng ph"i "m b"o thanh toán k p th i cho khách hàng.
%c nguyên t$c này, Ngân hàng ch+

3 th c hi n

%c s/ d0ng m t t@ l ph n tr m ti n g/i


Lu n v n Kinh T H c
nh*t

nh 3 cho vay, s( còn l i làm qu> d tr- b"o "m thanh toán cho khách

hàng.
Qu> b"o "m thanh toán bao g!m:
+ Ti n m7t t i qu>
+ Ngân phi u thanh toán
+ Tín phi u kho b c.
+ Ti n g/i thanh toán t i Ngân hàng Nhà n

c.

+ Ti n g/i d tr- t(i thi3u b$t bu c t i Ngân hàng Nhà
n

c.
Ngân hàng ph"i "m b"o t )ng 'ng v th i h n gi-a ngu!n v(n và s/ d0ng

v(n. Tuy nhiên, nguyên t$c này ch+ có ý ngh#a t )ng (i.
Ngân hàng ch+

%c th c hi n các kho"n giao d ch trên tài kho"n c a khách

hàng khi có l nh c a ch tài kho"n ho7c có s u@ nhi m c a ch tài kho"n.
Ngo i tr6 tr

ng h%p khách hàng vi ph m lu t chi tr" theo quy

nh c a c)

quan có th8m quy n v th c hi n các nghi p v0 thanh toán thì khi ó ngân hàng
m i có quy n t

ng trích tài kho"n thanh toán có liên quan.

Ngân hàng ph"i "m b"o an toàn và bí m t cho ch tài kho"n.
Ngân hàng ph"i có trách nhi m ki3m soát các gi*y t thanh toán c a khách
hàng, các ch'ng t6 thanh toán ph"i

%c l p theo úng quy

nh. Ngân hàng ph"i

ki3m tra con d*u và ch- ký c a khách hàng, n u không phù h%p thì ngân hàng có
th3 t6 ch(i thanh toán.
Khi có các nghi p v0 có liên quan

n tài kho"n c a khách hàng thì ngân

hàng ph"i k p th i g/i gi*y báo cho khách hàng. Cu(i tháng, ngân hàng ph"i g/i
b"n sao tài kho"n ho7c gi*y báo s( d cho khách hàng.


Lu n v n Kinh T H c
2.1.3 Mô hình nghiên c%u
Phân tích các y u t tác

ng

n quy t

nh g i ti t ki m t i Ngân

hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh C n Th

S Li u Th%
C:p

Phân tích
ho t ng
kinh doanh
t i Ngân
hàng

S Li u S
C:p

Phân tích
th c tr ng
tình hình
huy ng
v(n t i
Ngân hàng

Phân tích
các y u t(
tác ng
n quy t
nh g/i ti t
ki m c a
khách hàng

Phân tích
m'c
hài
lòng c a
khách hàng
(i v i
sp_dv ti t
ki m t i NH

Tìm ra nh-ng i3m m nh, i3m y u,
nh-ng thách th'c c.ng nh c) h i c a
Ngân hàng

ra gi"i pháp giúp NH
nâng cao hi u qu" huy
ng v(n
2.2 PH

nh h ng phát
tri3n c a NH trong
t )ng lai

NG PHÁP NGHIÊN C U

2.2.1 Ph' ng pháp thu th9p s li u:
S( li u th' c*p :
Thu th p s( li u t6 các phòng ban c a Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi
nhánh C n Th) và s( li u t6 internet, sách báo, !ng th i k t h%p v i quan sát
th c t , s góp ý, nh n xét t6 các nhân viên trong b ph n Giao d ch khách hàng
Cá nhân c a Ngân hàng.
S( li u s) c*p :
-

Ph ng v*n tr c ti p khách hàng thông qua b"ng câu h i


Lu n v n Kinh T H c
-

T&ng s( m u ph ng v*n là 80 m u, m u

%c ch n theo hình th'c ch n

m u ng u nhiên thu n ti n.
-

a i3m ph ng v*n : Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh C n Th) và các

khu v c khác trong TP C n Th).
-

N i dung ph ng v*n: các thông tin có liên quan

n quy t

n các y u t( tác

ng

nh g/i ti t ki m c a khách hàng t i Ngân hàng.

2.2.2 Ph' ng pháp phân tích s li u:
M c tiêu 1: X/ lý s( li u theo ph )ng pháp th(ng kê, so sánh s( tuy t
(i, s( t )ng (i qua các n m.
− Ph

ng pháp so sánh s tuy t

i:

Là k t qu" c a phép tr6 c a ch+ s( k9 phân tích/k9 g(c c a các ch+ tiêu
kinh t . K t qu" này bi3u hi n kh(i l %ng, quy mô c a hi n t %ng kinh t .
∆ y = y1 – y0

Trong ó:

y0 – Ch+ tiêu n m tr

c

y1 – Ch+ tiêu n m sau
∆ y – Ph n chênh l ch t ng, gi"m c a các ch+ tiêu kinh t

− Ph

ng pháp so sánh s t

ng

i:

Là k t qu" c a phép chia gi-a t@ s( các k9 phân tích/k9 g(c c a các ch+
tiêu kinh t . K t qu" so sánh bi3u hi n k t c*u, m(i quan h , t(c

phát tri3n,

m'c ph& bi n c a các ch+ tiêu kinh t .
∆y =

Trong ó:

y1
y 0 x 100 – 100

y0 – Ch+ tiêu n m tr

c

y1 – Ch+ tiêu n m sau
∆ y – Bi3u hi n t(c

t ng tr 2ng c a các ch+ tiêu kinh t

M c tiêu 2: S/ d0ng ph )ng pháp phân tích t n s( và s/ d0ng ph )ng
pháp so sánh 3 so sánh m'c
Tiên Phong và nh-ng ng

− Ph

hài lòng gi-a nh-ng ng

i g/i t i các NH khác.

ng pháp t n s :

i g/i ti t ki m t i NH


Lu n v n Kinh T H c
Là b"ng tóm t$t d- li u

%c s$p x p thành t6ng t& khác nhau, d a trên

nh-ng t n s( xu*t hi n c a các (i t %ng trong c) s2 d- li u 3 so sánh t@ l ,
ph"n ánh s( li u.
M c tiêu 3: S/ d0ng ph )ng pháp phân tích b"ng chéo, ph )ng pháp này
%c s/ d0ng 3 xem xét m(i quan h gi-a bi n g/i ti t ki m v i các bi n "nh
h 2ng

n quy t

nh g/i ti t ki m t i NH Tiên Phong. Ph )ng pháp ki3m

nh

T và s/ d0ng mô hình phân tích phân bi t 3 xem nh-ng y t t( nào t o nên s
khác bi t gi-a nhóm khách hàng g/i ti t ki m t i NH Tiên Phong và NH khác.
− Phân tích b ng chéo
Cross-Tabulation là m t k> thu t th(ng kê mô t" hai hay ba bi n cùng m t
lúc và b"ng k t qu" ph"n ánh s k t h%p hai hay ba bi n có s( l %ng h n ch
trong phân lo i ho7c trong giá tr phân bi t. Mô t" d- li u b1ng Cross-Tabulation
%c s/ d0ng r ng rãi trong nghiên c'u marketing b2i vì:
+ K t qu" c a nó có th3

%c gi"i thích và hi3u

%c m t cách d, dàng

(i v i các nhà qu"n lý không có chuyên môn th(ng kê.
+ S rõ ràng trong vi c gi"i thích cung c*p s k t h%p ch7t ch: gi-a k t
qu" nghiên c'u và quy t

nh trong qu"n lý.

+ Chu5i phân tích Cross-Tab cung c*p nh-ng k t lu n sâu h)n trong
nh-ng tr

ng h%p ph'c t p.

+ Làm gi"m b t các v*n

c a các ô (cells).

+ Ti n hành )n gi"n.
− Phân tích Cross-Tab hai bi n
B"ng phân tích Cross-Tabulation hai bi n còn g i là b"ng ti p liên
(Contigency table), m5i ô trong b"ng ch'a

ng s k t h%p phân lo i c a hai

bi n.
Vi c phân tích các bi n theo c t hay theo hàng là tùy thu c vào vi c bi n
ó là bi n ph0 thu c hay bi n
bi n

c l p. Thông th

ng khi x/ lý bi n x p c t là

c l p, bi n hàng là bi n ph0 thu c.

− Ki m

nh trung bình hai m u ng u nhiên

Là ph )ng pháp nh1m m0c ích ki3m

cl p

nh so sánh giá tr trung bình c a

m t bi n riêng bi t theo m t nhóm có khác bi t hay không (i v i giá tr trung


Lu n v n Kinh T H c
bình c a bi n ó theo m t nhóm khác. V i gi" thuy t H0 ban

u cho r1ng giá tr

trung bình c a hai nhóm này b1ng nhau.
Ch n hai m u ng8u nhiên

c l p có n1, n2 quan sát t6 hai t&ng th3 có

trung bình m u µ 1, µ 2. V i m'c ý ngh#a B, các b
H1 : µ 1 - µ 2 C 0

(2). Giá tr ki3m

− Ph

nh :

H0 : µ 1 - µ 2 = 0

(1).

(3). Quy t

c ki3m

nh :

t=

x − µ0
Sx / n

nh bác b H0 khi: t > tn-1,B/2, t < - tn-1,B/2
ng pháp phân tích phân bi t:

Phân tích phân bi t là m t k> thu t phân tích s/ d0ng cho vi c phân bi t
gi-a các nhóm b1ng cách phân tích d- li u v i m t bi n ph0 thu c
c*p và các bi n

cl p

%c o b1ng thanh o kho"ng.

Phân tích phân bi t gi-a hai nhóm: là phân tích
h%p bi n ph0 thu c

%c phân

%c s/ d0ng trong tr

ng

%c chia làm hai lo i.

Mô hình phân tích phân bi t

%c d a vào mô hình th(ng kê nh sau:

D = b0 + b1X1 + b2X2 + …. + biXi
Trong ó:
D: i3m phân bi t (bi n ph0 thu c)
bi : các h s( hay tr ng s( phân bi t
X i : các bi n

cl p

Trong mô hình phân tích, h s( hay tr ng s( bi

%c

c l %ng 3 phân bi t s

khác nhau gi-a các nhóm d a vào giá tr c a hàm phân bi t. i u này xu*t hi n
khi t@ s( gi-a t&ng bình ph )ng gi-a các nhóm và t&ng bình ph )ng trong t6ng
nhóm có i3m phân bi t l n nh*t.
M c tiêu 4: T&ng h%p nh-ng v*n

ã phân tích, tìm hi3u 2 các m0c

tiêu trên 3 rút ra nh-ng i3m m nh, i3m y u, c) h i và thách th'c b1ng mô
hình SWOT. T6 ó

xu*t ra m t s( gi"i pháp nh1m kh$c ph0c nh-ng h n ch ,

phát huy nh-ng th m nh 3 hi u qu" công tác huy
nâng cao.

ng v(n t i Ngân hàng

%c


Lu n v n Kinh T H c
Ma Tr n SWOT:
O: nh-ng c) h i

T: Nh-ng nguy c)

Li t kê các c) h i

Li t kê nh-ng nguy c)

S: Nh-ng i3m m nh

Các chi n l %c SO

Các chi n l %c ST

Li t kê nh-ng i3m

S/ d0ng các i3m m nh

S/ d0ng nh-ng i3m m nh

m nh

t n d0ng c) h i

W: Nh-ng i3m y u

Các chi n l %c WO

Li t kê nh-ng
y u

i3m H n ch nh-ng m7t y u
3 t n d0ng c) h i

3 né tránh nguy c)
Các chi n l %c WT
T(i thi3u hoá nh-ng i3m
y u và tránh e doa


Lu n v n Kinh T H c

CH

NG 3

GI I THI U CHUNG V NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CHI NHÁNH C N TH
3.1 T;NG QUAN V

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH

C N TH
3.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c,a Ngân hàng Tiên phong
Ngày 07/05/2008. Ngân hàng TMCP Tiên Phong ã chính th'c
thành l p d
ã thu hút

i s cho phép c a Ngân hàng Nhà n
%c 3000 t@ v(n i u l .

c. Tính

%c

n nay Ngân hàng

%c thành l p b2i nh-ng c& ông l n và

v-ng m nh nh : công ty c& ph n FPT là m t c& ông l n nh*t v i 15% c& ph n,
óng vai trò quan tr ng trong vi c h5 tr% công ngh và kinh nghi m khai thác các
gi"i pháp công ngh thông tin trong ho t
Công ty thông tin di

ng c a Ngân hàng và khách hàng.

ng VMS (Mobifone) c.ng là m t c&

ông l n c a

TienPhongBank v i 12,5% s( v(n góp. VMS óng vai trò chi n l %c trong vi c
h5 tr% các gi"i pháp v vi c s/ d0ng các d ch v0 Ngân hàng thông qua kênh i n
tho i di

ng v i ch*t l %ng d ch v0 cao. T&ng công ty tái b"o hi3m VM Vinare

c.ng là m t c& ông l n v i 12,5%. Vinare góp ph n quan tr ng cho Tiên Phong
v ti m l c tài chính, h th(ng (i tác r ng và kinh nghi m chuyên môn sâu
trong l#nh v c qu"n tr tài chính, TienPhongBank luôn mang s' m nh s: 'ng
d0ng công ngh

3 cung c*p t i khách hàng nh-ng s"n ph8m_d ch v0 tài chính

hi u qu", gi"n )n trên m t n n t"ng ho t

ng Ngân hàng b n v-ng. Bên c nh

ó, v i s h5 tr% c a ba c& ông l n m nh nh th này, nh-ng khách hàng c a
TienPhongBank c.ng có thêm nhi u l%i ích khi giao d ch v i Tiên Phong, khách
hàng s:

%c h 2ng l%i khi s/ d0ng thêm các s"n ph8m_d ch v0 khác t6 FPT

ho7c s/ d0ng m ng Mobifone.
Các c t m c áng nh! c a Ngân hàng Tiên Phong:
05/2008: Nh n gi*y phép thành l p Ngân hàng TMCP Tiên Phong
06/2008: - Khai tr )ng Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Ký k t h%p tác chi n l %c toàn di n v i Ngân hàng BIDV và Ngân
hàng CiTi
08/2008: -

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh Hà N i
Tham gia m ng thanh toán l n nh*t Vi t Nam _Smartlink


Lu n v n Kinh T H c
10/2008:

Ra m$t h th(ng NH t

ng Mini bank 24/7

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh TPHCM

12/2008: Nh n ch'ng ch+ ISO 9001 cho toàn b ho t

ng s"n ph8m_d ch v0

c a NH Tiên Phong
06/2009:

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh C n Th)

08/2009:

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh H"i Phòng

09/2009:

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh à NAng

01/2011:

Khai tr )ng NH Tiên Phong chi nhánh !ng Nai và An Giang

3.1.2 C c:u t7 ch%c t i Ngân hàng
BAN GIÁM

P. D CH VD
KH

P. KINH
DOANH

KH. CÁ
NHÂN

C

P. TÍN
DDNG

P. TENG
HFP

KH. DOANH
NGHI P

Ngu n : Phòng T ng H"p c a Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Hình 3.1 : C c:u t7 ch%c c,a Ngân hàng Tiên Phong
3.1.3 Ch%c n-ng và nhi m v c,a các phòng ban :
3.1.3.1 Ban Giám
-

i u hành và quy t

c
nh các v*n

hàng ngày c a Chi nhánh theo úng qui

liên quan

n ho t

ng kinh doanh

nh c a pháp lu t, các quy ch / quy

nh c a Ngân hàng và trong ph m vi th8m quy n

%c T&ng giám (c/ H s2

y quy n, phân công, ch u trách nhi m v k t qu" kinh doanh c a Chi nhánh.
-

T& ch'c th c hi n k ho ch kinh doanh, ph )ng án kinh doanh c.ng nh

các ch+ tiêu, nhi m v0 khác theo quy t

nh/ y quy n c a h s2 trên tòan Chi

nhánh.
-

i di n cho Ngân hàng trong các m(i quan h v i các c) quan h-u quan,

khách hàng, (i tác kinh doanh, c) quan qu"n lý ngành Ngân hàng… trong ph m


Lu n v n Kinh T H c
vi liên quan

n ho t

ng kinh doanh c a Chi nhánh trong th8m quy n

%c

giao
-

Th

ng xuyên giám sát và ch+

o công tác qu"n lý r i ro nh1m nâng cao

ý th'c trách nhi m và b"o qu"n tuân th ch7t ch: ho t

ng c a Ngân hàng trên

toàn Chi nhánh.
-

Ch u trách nhi m v an toàn ho t

ng Ngân hàng c a )n v mình, ki3m

soát và x/ lý k p th i, hi u qu" m i phát sinh trong quá trình ho t

ng kinh

doanh
-

Th c hi n các công vi c khai thác theo y quy n c a T&ng giám (c/ H i

s2.
3.1.3.2 Phòng Kinh Doanh
-u m(i trong vi c phát tri3n khách hàng và tri3n khai vi c cung 'ng

các s"n ph8m và d ch v0 v huy

ng v(n và s/ d0ng v(n, !ng th i h5 tr% tri3n

khai các s"n ph8m d ch v0 khác c a Ngân hàng Tiên Phong t i khách hàng cá
nhân và Doanh nghi p.
-

Xây d ng, trình lãnh

o phê duy t k ho ch kinh doanh

nh k9 (tháng,

quý, n m) và t& ch'c th c hi n các ho t

ng nghi p v0 c.ng nh các ch+ tiêu,

nhi m v0 khác c a Chi nhánh liên quan

n ho t

ng c a Phòng theo úng k

ho ch di,n ra.
-

T p h%p, ki3m tra, phân tích danh m0c, x/ lý, th8m

c a khách hàng theo qui

nh c a pháp lu t và qui

nh h! s) tín d0ng

nh n i b c a Ngân hàng

Tiên Phong.
-

Có trách nhi m giám sát và qu"n lý r i ro (i v i các kh an vay t i Chi

nhánh và các s"n ph8m khác mà mình cung 'ng cho khách hàng
-

Ti p c n, ki3m tra, x/ lý h! s) xu*t, nh p và thanh tóan qu(c tê tr

c khi

chuy3n cho trung tâm thanh tóan t p trung t i h i s2.
3.1.3.3 Phòng H< Tr( Tín D ng
-

Ki3m soát h n m'c tín d0ng

%c duy t và vi c tuân các h n m c ó t i

Chi nhánh
-

C p nh t h n m'c tín d0ng và các thay &i v h th(ng, cung c*p thông

tin liên quan

n tình hình s/ d0ng h n m'c.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×