Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI
HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN HUYỆN BÌNH MINH

Giáo viên hướng dẫn:
ThS. LA NGUYỄN THÙY DUNG

Cần Thơ - 2010

Sinh viên thực hiện:
PHAN HUỲNH MAI
MSSV: 4066131
LỚP: Kinh tế học 1Luận văn tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
------------------

Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin chân thành gởi đến cô La Nguyễn Thùy
Dung - người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi khắc phục những khó khăn
gặp phải trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp.
Tôi cũng xin gởi lời cám ơn đến tất cả các thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức
bổ ích cho tôi trong bốn năm học vừa rồi.
Bên cạnh đó, để hoàn thành luận văn này tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ
phía Ban lãnh đạo NHNo & PTNT chi nhánh huyện Bình Minh đã tạo điều
kiện cho tôi có cơ hội cọ xát với thực tế đặc biệt là những cán bộ tín dụng đã
tận tình chỉ bảo cách vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt và
giải thích những vướn mắc của tôi trong suốt thời gian tôi thực tập tại Ngân
hàng.
Tuy nhiên, kiến thức là một biển cả mênh mông và sự hiểu biết của
con người chỉ là giọt nước vì vậy tôi cũng khó tránh khỏi những sai sót trong
quá trình nghiên cứu. Do đó, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của
Quý thầy cô cũng như các cô bác, anh chị cán bộ Ngân hàng nhằm giúp tôi
hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp của mình tốt hơn.
Cuối cùng tôi xin kính chúc Quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ
cũng như Quý cô bác, anh chị trong NHNo & PTNT Bình Minh sức khỏe,
thành công và hạnh phúc. Chúc cho NHNo & PTNT Bình Minh ngày càng
phồn vinh và cường thịnh.
Xin chân thành cám ơn!
Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010
Sinh viên thực hiện

Phan Huỳnh Mai
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung

i

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp


LỜI CAM ĐOAN
----------------------

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất
kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2010
Sinh viên thực hiện

Phan Huỳnh Mai

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung ii

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
-----------------------------------------------------

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Bình Minh, ngày…..tháng…..năm 2010
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung iii

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
----------------------------------------------------------Họ tên giáo viên hướng dẫn: La Nguyễn Thùy Dung
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Cơ quan công tác: Bộ môn Marketing & Du lịch- Khoa KT- QTKD Đại
học Cần Thơ
Tên học viên: Phan Huỳnh Mai
Mã số sinh viên: 4066131
Chuyên ngành: Kinh tế học
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài
hạn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
Bình Minh.

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng chưa hoàn toàn
phù hợp với chuyên ngành Kinh tế học mà sinh viên được đào tạo.
2. Về hình thức:
Cấu trúc đề tài đáp ứng đúng yêu cầu đã quy định.
Nội dung phân tích chi tiết, bảng số liệu, sơ đồ,…được trình bày rõ
đẹp.
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
Ngân hàng là một trong những tổ chức kinh tế đặc thù có vai trò quan
trọng trong nền kinh tế góp phần giải quyết tình hình khát vốn cho hầu hết
các thành phần kinh tế. Trong các nghiệp vụ của Ngân hàng, hoạt động tín
dụng trung và dài hạn với những khoản vay lớn, lãi suất cao luôn đem lại
nguồn thu nhập đáng kể cho Ngân hàng và tạo điều kiện cho người dân phát
triển sản xuất trong giai đoạn hội nhập kinh tế như ngày nay cùng với xu
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung iv

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Do đó, việc nghiên cứu và phân tích
tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng hiện nay là rất
cần thiết nhằm đưa những nhận định, đánh giá về thực trạng cho vay trung và
dài hạn trong những năm gần đây để từ dó có biện pháp phù hợp góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
Số liệu nghiên cứu trong đề tài đáng tin cậy và phản ánh được tình
hình thực tế trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh. Đồng thời đề tài cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về
các nghiệp vụ của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.
5. Nội dung và các kết quả đạt được
Đề tài nghiên cứu đáp ứng đầy đủ các mục tiêu cụ thể đã đề ra như:
 Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
 Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng
 Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng
 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân
hàng thông qua những chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu
nợ, nợ xấu, tình hình dư nợ trung và dài hạn của ngân hàng.
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng cho Ngân hàng.
6. Các nhận xét khác:
Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, sinh viên Phan Huỳnh
Mai đã chấp hành tốt các quy định của Khoa, thực hiện đúng tiến độ, chịu
khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu để hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.
7. Kết luận:
Đồng ý với nội dung nghiên cứu đề tài. Tuy nhiên, do chưa có kinh
nghiệm thực tiễn nhiều nên trong nội dung nghiên cứu vẫn còn một vài thiếu
sót. Song, đây là yếu tố khách quan mà sinh viên có thể khắc phục được
trong thời gian tới.
Luận văn đạt yêu cầu. Chấp nhận sinh viên được báo cáo luận văn tốt
nghiệp.
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung v

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2010
Giáo viên hướng dẫn

La Nguyễn Thùy Dung

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung vi

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .........................................................iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN................................................... iv
MỤC LỤC ..........................................................................................................vii
DANH MỤC BIỂU BẢNG................................................................................xiii
DANH MỤC HÌNH ............................................................................................ xv
TÓM TẮT.......................................................................................................... xvi
Chương 1: GIỚI THIỆU................................................................................... 01
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 01
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 03
1.2.1. Mục tiêu chung .................................................................................... 03
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................... 03
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU............................................................................ 03
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 04
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU............................................................................ 04
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 04
1.4.1. Không gian nghiên cứu ........................................................................ 04
1.4.2. Thời gian nghiên cứu ........................................................................... 04
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 04
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU............................................................................. 04
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 06
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 06
2.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại........................................................ 06
2.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
thị trường ....................................................................................................... 07
2.1.3. Định nghĩa tín dụng.............................................................................. 09
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung vii

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
2.1.4. Các loại hình tín dụng Ngân hàng ........................................................ 10
2.1.4.1. Căn cứ vào thời hạn của tín dụng.................................................... 10
2.1.4.1.1.Tín dụng ngắn hạn ..................................................................... 10
2.1.4.1.2. Tín dụng trung hạn.................................................................... 10
2.1.4.1.3. Tín dụng dài hạn ....................................................................... 10
2.1.4.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng .................................... 11
2.1.4.2.1. Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa .................................. 11
2.1.4.2.2. Tín dụng tiêu dùng .................................................................... 11
2.1.4.2.3. Tín dụng nông nghiệp ............................................................... 11
2.1.4.3. Căn cứ theo mức độ tín nhiệm của khách hàng ............................... 11
2.1.4.3.1. Tín dụng có đảm bảo................................................................. 11
2.1.4.3.2. Tín dụng không có đảm bảo ...................................................... 11
2.1.5. Vai trò tín dụng trung và dài hạn đối với ngân hàng thương mại .......... 11
2.1.6. Nguyên tắc tín dụng ............................................................................. 12
2.1.6.1. Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích tín dụng đã thỏa
thuận trong hợp đồng tín dụng..................................................................... 12
2.1.6.2. Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã
thỏa thuận trong hợp đồng........................................................................... 12
2.1.7. Chức năng của tín dụng........................................................................ 13
2.1.7.1. Chức năng phân phân phối lại tài nguyên ....................................... 13
2.1.7.2. Chức năng thúc đẩy lưu thông và sản xuất hàng hóa phát triển ....... 14
2.1.8. Các hình thức huy động vốn................................................................. 14
2.1.8.1. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn ................................. 14
2.1.8.2. Các nghiệp vụ huy động vốn .......................................................... 15
2.1.8.2.1. Vốn tiền gửi .............................................................................. 16
a) Tiền gửi của các tổ chức kinh tế......................................................... 16
b)Tiền gửi của dân cư ............................................................................ 16
2.1.8.2.2. Vốn huy động thông qua các chứng từ có giá ............................ 16
2.1.9. Lãi suất tín dụng................................................................................... 17
2.1.10. Các chỉ tiêu tài chính ....................................................................... 17
2.1.10.1. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động ....................................... 17
2.1.10.2. Chỉ tiêu lợi nhuận....................................................................... 18
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung viii
SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
2.1.10.3. Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ ........................................... 18
2.1.10.3. Chỉ tiêu dư nợ ngắn, trung và dài hạn trên tổng dư nợ ................ 18
2.1.10.4. Chỉ tiêu doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân ........................... 19
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................. 19
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 19
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................. 19
Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH....... 21
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN BÌNH MINH ............................... 21
3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNNo & PTNT CHI
NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH.......................................................................... 22
3.2.1. Vai trò.................................................................................................. 22
3.2.2. Chức năng............................................................................................ 22
3.2.2.1. Chức năng trung gian tín dụng........................................................ 22
3.2.2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán.............................................. 22
3.3. VAI TRÒ CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH TRONG
VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT...........................................................23
3.4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ..............................24
3.4.1 Chức năng .......................................................................................................24
3.4.1.1 Chức năng trung gian tín dụng...................................................................24
3.4.1.2. Chức năng làm trung gian thanh toán........................................................24
3.4.2. Nhiệm vụ .......................................................................................................24
3.4.3. Ngành nghề kinh doanh..................................................................................24

3.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC .................................................................................... 26
3.5.1. Sơ đồ tổ chức ....................................................................................... 26
3.5.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ................................................ 27
3.5.2.1. Giám đốc ........................................................................................ 27
3.5.2.2. Phó giám đốc.................................................................................. 27
3.2.2.3. Các chi nhánh ................................................................................. 28
3.5.2.4. Trưởng phòng tín dụng ................................................................... 28
3.5.2.5. Phòng tín dụng ............................................................................... 28
3.5.2.6. Phòng Kế toán ................................................................................ 28
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung ix

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
3.5.2.7. Kho quỹ.......................................................................................... 29
3.5.2.8. Tổ kiểm soát ................................................................................... 29
3.6. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NHNNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN
BÌNH MINH ....................................................................................................... 29
3.7. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHO VAY........................................................ 31
3.8. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI
NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH QUA 03 NĂM (2007-2009) ............................. 33
3.9. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN
BÌNH MINH TRONG THỜI GIAN TỚI .......................................................................38
3.9.1. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngắn hạn ...............................38
3.9.2. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh dài hạn.................................39

Chương 4: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN BÌNH MINH .................................... 41
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNNo
& PTNT HUYỆN BÌNH MINH QUA 03 NĂM (2007- 2009) ............................ 41
4.1.1. Tổng nguồn vốn ................................................................................... 41
4.1.1.1. Nguồn vốn huy động tại ngân hàng ................................................ 45
4.1.1.2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi........................................................... 49
4.1.2. Vốn điều chuyển .................................................................................. 49
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CHI
NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH QUA 03 NĂM (2007- 2009) ............................ 50
4.2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động tín dụng ....................................... 50
4.2.2. Doanh số cho vay theo thời hạn............................................................ 51
4.2.3. Doanh số thu nợ theo thời hạn cho vay................................................. 54
4.2.4. Doanh số dư nợ theo thời hạn cho vay.................................................. 56
4.2.5. Doanh số nợ xấu theo thời hạn cho vay ................................................ 57
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA CHI
NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN BÌNH MINH QUA 03 NĂM (2007- 2009) .. 59
4.3.1. Doanh số cho vay................................................................................. 60
4.3.1.1. Doanh số cho vay trung và dài hạn theo ngành kinh tế.................... 60
4.3.1.2. Doanh số cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế ............ 63
4.3.1.3. Doanh số cho vay trung và dài hạn theo đối tượng cho vay............. 65
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung x

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
4.3.2. Doanh số thu nợ ................................................................................... 67
4.3.2.1. Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo ngành kinh tế...................... 67
4.3.2.2. Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh tế .............. 69
4.3.2.3. Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo đối tượng cho vay............... 70
4.3.3. Dư nợ................................................................................................... 72
4.3.3.1. Dư nợ trung và dài hạn theo ngành kinh tế...................................... 73
4.3.3.2. Dư nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh tế .............................. 74
4.3.3.3. Dư nợ trung và dài hạn theo đối tượng cho vay............................... 75
4.3.4. Nợ xấu ................................................................................................. 76
4.3.4.1. Nợ xấu trung và dài hạn theo ngành kinh tế .................................... 77
4.3.4.2. Nợ xấu trung và dài hạn theo thành phần kinh tế ............................ 78
4.3.4.3. Nợ xấu trung và dài hạn theo đối tượng cho vay ............................. 79
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH
HUYỆN BÌNH MINH THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH.................. 81
4.4.1. Dư nợ trung và dài hạn trên tổng nguồn vốn......................................... 82
4.4.2. Dư nợ trung và dài hạn trên tổng nguồn vốn huy động ......................... 82
4.4.3. Nợ xấu trung và dài hạn trên tổng dư nợ .............................................. 82
4.4.4. Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân.................................................. 83
4.4.5. Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu ......................................................... 83
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo &
PTNT HUYỆN BÌNH MINH............................................................................ 85
5.1.1. Kết quả đạt được .................................................................................. 85
5.1.2. Tồn tại.................................................................................................. 86
5.1.3. Nguyên nhân ........................................................................................ 87
5.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH
HUYỆN BÌNH MINH ........................................................................................ 88
5.2.1.Biện pháp hạn chế và xử lý nợ quá hạn ................................................. 88
5.2.2. Tăng nguồn vốn huy động.................................................................... 90
5.2.3. Hoạt động cho vay – Thu nợ – Dư nợ................................................... 91
5.2.4. Dùng các biện pháp mang tính chất phòng ngừa................................... 91
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xi
SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
5.2.5. Phân tán rủi ro...................................................................................... 93
5.2.6. Bảo hiểm tiền gởi ................................................................................. 93
5.2.7. Xem xét đánh giá tài sản đảm bảo ........................................................ 94
5.2.8. Thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng.................................. 94
5.2.9. Tăng cường kiểm soát thông qua công tác giải ngân............................. 94
5.2.10. Tăng cường kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng ................ 95
5.2.11. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ............................. 95
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 97
6.1. PHẦN KẾT LUẬN ...................................................................................... 97
6.2. PHẦN KIẾN NGHỊ...................................................................................... 98
6.2.1. Ðối với NHNo & PTNT tỉnh Vĩnh Long .............................................. 98
6.2.2. Ðối với chính quyền địa phương .......................................................... 98
6.2.3. Ðối với chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh long .... 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 101

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xii

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Tình hình nhân sự của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Bình Minh
qua 03 năm (2007-2009) ..................................................................................... 30
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 34
Bảng 3: Tình hình huy động nguồn vốn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 43
Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 51
Bảng 5: Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 54
Bảng 6: Tình hình dư nợ theo thời hạn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 56
Bảng 7: Tình hình nợ xấu theo thời hạn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện
Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ................................................................... 58
Bảng 8: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo ngành kinh tế của NHNo &
PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .............................. 61
Bảng 9: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .......................... 63
Bảng 10: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo đối tượng cho vay của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .......................... 65
Bảng 11: Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo ngành kinh tế của NHNo &
PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .............................. 68
Bảng 12: Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh tế của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .......................... 69
Bảng 13: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo đối tượng cho vay của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .......................... 70

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xiii

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
Bảng 14: Dư nợ trung và dài hạn theo ngành kinh tế của NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009)............................................... 73
Bảng 15: Dư nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT
chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ......................................... 74
Bảng 16: Dư nợ trung và dài hạn theo đối tượng cho vay của NHNo & PTNT
chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ......................................... 75
Bảng 17: Nợ xấu trung và dài hạn theo ngành kinh tế của NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009)............................................... 77
Bảng 18: Nợ xấu trung và dài hạn theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT
chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ......................................... 78
Bảng 19: Nợ xấu trung và dài hạn theo đối tượng cho vay của NHNo & PTNT
chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ......................................... 79
Bảng 20: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) .......................... 81

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xiv

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC HÌNH

Trang
Hình 1: Sơ đồ tổ chức của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03
năm (2007-2009)................................................................................................. 26
Hình 2: Quy trình cho vay ................................................................................... 31
Hình 3: Biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009)............................................... 35
Hình 4: Biểu đồ thể hiện tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT chi nhánh
huyện Bình Minh qua 03 năm (2007-2009) ......................................................... 44

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xv

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

TÓM TẮT

Đối với một tổ chức tín dụng thì hiệu quả hoạt động kinh doanh là một
phần rất quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó, chính vì
vậy đầu tiên bài luận văn dành ra một phần để phân tích về kết quả hoạt động
kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Bình Minh từ năm 2007 đến
năm 2009 thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận, từ đó đưa
ra những nhận xét, đánh giá một cách tổng quát về hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng trong những năm qua.
Đối với một Ngân hàng thương mại thì vốn được xem là yếu tố quan
trọng đảm bảo cho tiến trình hoạt động kinh doanh của nó được thuận lợi hay
không, do đó phần tiếp theo bài luận văn còn phân tích về tình hình huy động
vốn của Ngân hàng qua 03 năm và dựa trên sự biến động của tỷ lệ cơ cấu từng
loại vốn mà đưa ra những nhận định về tiềm lực cũng như hiệu quả hoạt động
của Ngân hàng.
Thông qua những chi tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ
và nợ xấu bài luận văn đưa ra những nhận định khái quát về tình hình hoạt
động tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Bình Minh qua 03 năm nói
chung cũng như đi sâu vào phân tích tình hình tín dụng trung và dài hạn của
Ngân hàng để thấy được thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của
Ngân hàng và đánh giá vai trò của nó đối với sự phát triển của Ngân hàng. Từ
đó, bài luận văn đưa ra những đánh giá về tình hình sử dụng vốn và hiệu quả
các nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng trong những năm qua.
Trên cơ sở phân tích thực trạng và nêu lên những mặt tích cực cũng như
những tồn tại trong hoạt động tín của Ngân hàng, bài luận văn đưa ra những
giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt độngtín dụng trung và dài hạn của
Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung xvi

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong vòng ba năm trở lại đây chúng ta đã phải trải qua những sự kiện
kinh tế hết sức quan trọng và phải kể đến đầu tiên đó là sự kiện Việt Nam chính
thức là thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007. Sự kiện Việt
Nam gia nhập WTO đã đánh dấu bước phát triển mới cho đất nước trong giai
đoạn hội nhập. Nhờ những chính sách ưu đãi cũng như việc xóa bỏ những rào
cản thương mại của một số nước trên thế giới đã tạo điều kiện cho nước ta thâm
nhập sâu hơn vào thị trường kinh tế toàn cầu. Chỉ số GDP nước ta tăng mạnh đến
8,5%, cao nhất từ trước đến nay là một trong những kết quả đáng ghi nhận năm
2007. Mặt khác Việt Nam cũng được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của các nhà
đầu tư nước ngoài với minh chứng là chỉ số FDI cũng tăng mạnh đáng kể trong
năm. Trong xu thế hội nhập đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng đang là một
lĩnh vực thu hút nhiều cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đã tạo nên một không khí sôi động trong lĩnh vực này suốt những năm gần đây.
Tuy nhiên, hệ thống Ngân hàng ở nước ta còn đang trong giai đoạn mới
phát triển, kinh nghiệm ít ỏi và dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động kinh tế bên
ngoài. Thêm vào đó là những biến động xấu của tình hình kinh tế thế giới liên
tiếp trong những năm gần đây mà nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tác động không nhỏ đến hầu hết các
lĩnh vực kinh tế của nước ta. Sự sụp đổ hàng loạt các hệ thống ngân hàng ở Mỹ
đã gây nên tâm lý hoang mang không chỉ riêng người Mỹ mà cho cả những
người dân trên thế giới mà trong đó có cả người dân Việt Nam. Nguyên nhân
một phần là do hệ thống ngân hàng nước ta còn non yếu nên chưa đủ đề kháng
với cuộc khủng hoảng này thêm vào đó là tình hình khó khăn chung của cả nền
kinh tế như lạm phát tăng cao, giá xăng dầu không ngừng leo thang kéo theo đó
là tình hình giá cả tiêu dùng cũng tăng mạnh,... làm cho tình hình kinh tế trầm
trọng hơn. Thị trường xuất khẩu từ lao động, dệt may, nông sản,…hầu như tất cả
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 1

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
đều là những mặt hàng chủ lực của đất nước đều giảm mạnh khiến các doanh
nghiệp Việt Nam điêu đứng thậm chí có rất nhiều hợp đồng phải bị hủy bỏ do đối
tác mất khả năng thanh toán. Hậu quả là hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ
được, các doanh nghiệp ngừng thu mua nông sản của nông dân, cắt giảm lao
động làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và suy cho cùng sau những thiệt hại theo tầm
nhìn vĩ mô mà cuộc khủng hoảng đã gây ra cho nền kinh tế thì tầng lớp dân
nghèo mới là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trường chứng khoán và bất
động sản nước ta sau một thời gian tăng trưởng “nóng” lại rơi vào tình trạng
đóng băng gây nên nhiều tổn thất cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó đây cũng là
giai đoạn chúng ta chứng kiến giá vàng đạt đỉnh cao trong lịch sử làm cho người
dân rủ nhau đổ xô đi rút tiền gửi ngân hàng đầu tư vàng kiếm lời. Chính tất cả
những khó khăn trên đã tạo một áp lực rất lớn cho các ngân hàng nước ta khiến
chính phủ phải can thiệp vào để ổn định kinh tế cũng như tâm lý người dân.
Đến thời điểm này, nước ta đã vượt qua được những khó khăn đó và tình
hình kinh tế đã dần dần ổn định sau những nỗ lực hết mình của chính phủ và các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính Ngân hàng nói riêng. Vì
vậy, việc nhìn nhận và đánh giá lại thực trạng hoạt động tín dụng của các Ngân
hàng nước ta trong giai đoạn vừa qua là rất cần thiết để thấy được những yếu
kém tồn tại trong lĩnh vực này nhằm rút kinh nghiệm cho giai đoạn mới đó chính
là sự cạnh tranh khốc liệt hơn khi càng ngày lại càng xuất hiện nhiều nhà đầu tư
nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng ở nước ta. Do đó, để tăng sức cạnh tranh,
các Ngân hàng trong nước đã và đang cố gắng hoàn thiện công tác hoạt động tín
dụng tại ngân hàng mình đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu
khách hàng tốt hơn. Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động chủ chốt
có vai trò quan trọng tại ngân hàng. Vì vậy, việc đa dạng hóa các hình thức cho
vay lẫn thời hạn cho vay để thu hút khách hàng là một trong những vấn đề then
chốt của các Ngân hàng nước ta hiện nay. Trong đó, những biện pháp tăng cường
các khoản tín dụng trung và dài hạn có quy mô lớn, lãi suất cao, thời gian dài
nhằm mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các Ngân hàng thương mại là một trong
những biện pháp quan trọng. Tạo điều kiện để Ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt
động của mình và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong nền kinh
tế. Khi Ngân hàng không đa dạng hoá hoạt động cho vay, đa dạng hoá khách
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 2
SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
hàng, thời hạn vay tiền thì ngân hàng không thể đứng vững được trong nền kinh
tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác. Mặt khác, tín
dụng trung và dài hạn còn là công cụ cạnh tranh hiệu quả của Ngân hàng nhằm
thu hút khách hàng về phía mình. Khi có được mối quan hệ, Ngân hàng có điều
kiện lôi kéo khách hàng sử dụng các dịch vụ khác do mình cung cấp. Đó cũng là
lý do vì sao tôi chọn tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng NNo & PTNT huyện Bình Minh”
làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi
nhánh NHNNo & PTNT huyện Bình Minh từ năm 2007 đến năm 2009. Phản ánh
thực trạng cũng như đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động tín
dụng trung và dài hạn của ngân hàng trong thời gian qua. Từ đó đề xuất một số
giải pháp góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và
dài hạn tại ngân hàng trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3
năm (2007- 2008 - 2009).
 Phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng.
 Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng trong thời
gian qua.
 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng
thông qua những chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, nợ
xấu, tình hình dư nợ trung và dài hạn của ngân hàng.
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
cho ngân hàng.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU:
 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thay đổi như thế nào từ
năm 2007 đến năm 2009?
 Tình hình huy động huy động vốn tại ngân hàng trong những năm qua
như thế nào?
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 3

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
 Thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng như thế
nào?
 Dựa vào những chỉ tiêu tài chính nào để đánh giá hiệu quả hoạt động
tín dụng trung và dài han của ngân hàng?
 Nên có những biện pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng trung và dài hạn tại ngân hàng?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.4.1. Không gian nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu tại chi nhánh NHNNo & PTNT Bình Minh tỉnh
Vĩnh Long – Trụ sở chính: 165/15, Ngô Quyền, khóm I, thị trấn Cái Vồn,
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian thực hiện đề tài: từ 01/02/2010 đến 23/04/2010.
- Thời gian thu thập số liệu: 3 năm (từ năm 2007 đến năm 2009).
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về “Hoạt động tín dụng trung và dài hạn
tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Bình Minh” thông qua những chỉ tiêu về
doanh số cho vay, doanh số thu nợ, nợ xấu, tình hình dư nợ trung và dài hạn của
ngân hàng từ năm 2007 đến năm 2009.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
 Luận văn “Quản trị rủi ro lãi suất tại NHNo & PTNT Sóc Trăng” của
Châu Thị Nhàn – sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Tóm tắt nội dung: Đề tài
phân tích tình hình huy động vốn, hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 4

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
2004-2006 để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi suất. Từ đó, tác giả
đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng góp phần
nâng coa hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
 Luận văn “Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng tại NHNo & PTNT quận Cái Răng” của Trần Thị Bé Linh – sinh viên
trường Đại học Cần Thơ. Tóm tắt nội dung: Đề tài đánh giá về tình hình nguồn
vốn của Ngân hàng, phân tích hiệu quả tín dụng trên các chỉ tiêu như doanh số
cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn. Trên cơ sở đã phân tích từ đó
đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.

GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 5

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh
tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương, chủ thể tham gia nói riêng.
Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy, nhưng quan niệm như thế nào về một
Ngân hàng và sự phân biệt nó với các tổ chức phi Ngân hàng không phải là điều
đơn giản. Rõ ràng, có thể định nghĩa Ngân hàng thông qua chức năng mà chúng
thực hiện trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ không chỉ chức năng của
các Ngân hàng thay đổi, mà có sự “thâm nhập” vào chức năng hoạt động Ngân
hàng của các đối thủ cạnh tranh. Do đó, tuỳ theo điều kiện của mỗi nước và sự
phát triển của hệ thống tài chính nước đó mà có những định nghĩa khác nhau về
Ngân hàng.
Chẳng hạn như theo luật Ngân hàng của Pháp thì Ngân hàng được định
nghĩa như sau: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó
thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác, hay hình thức khác
số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ
tài chính”.
Còn theo luật pháp Ấn Độ lại có cái nhìn về Ngân hàng như sau, họ định
nghĩa: “Ngân hàng thương mại là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay
tài trợ và đầu tư”.
Đó là các quan niệm về Ngân hàng đứng trên góc độ luật pháp. Còn đứng
trên góc độ tài chính Ngân hàng thì sao? Một định nghĩa khác về Ngân hàng
được Giáo sư Peter Rose đưa ra như sau: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài
chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín
dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính
nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 6

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
Ở Việt Nam, theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng
được định nghĩa như sau: “Ngân hàng thương mại là loại hình tổ chức tín dụng
được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác
có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình Ngân hàng
gồm Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng chính sách, Ngân
hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác” (trích trang 12 Luật các tổ chức
tín dụng). Như vậy thông qua một số khái niệm về Ngân hàng thương mại của
một số nước trên thế giới và Việt Nam, ta có thể hiểu Ngân hàng thương mại là
một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh tín dụng với mục đích
thu lợi nhuận, và nó có những đặc trưng như sau:
 Ngân hàng thương mại là một tổ chức được phép nhận ký thác của công
chúng với trách nhiệm hoàn trả.
 Ngân hàng thương mại là một tổ chức được phép sử dụng ký thác của
công chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác.
Căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động, ở nước ta các loại hình Ngân
hàng thương mại được hoạt phép hoạt động theo luật tổ chức tín dụng bao gồm:
Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng
chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác.
2.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
thị trường
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương
mại tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ nhận tiền gửi và cho vay, đó là hai mặt hoạt
động tín dụng. Trong xu thế hiện nay, các Ngân hàng thương mại hoạt động theo
loại hình đa năng thì hoạt động của nó tập trung vào ba hoạt động chính: hoạt
động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động trung gian.
 Hoạt động huy động vốn đối với Ngân hàng đây là hoạt động “đầu vào”
của Ngân hàng. Nguồn vốn hoạt động chủ yếu của một Ngân hàng được hình
thành từ những nguồn chính sau đây: vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay (vay
của các tổ chức tài chính, vay của dân cư vay của Ngân hàng trung ương), lợi
nhuận để lại, ngoài ra đối với một số Ngân hàng nguồn vốn hoạt động có thể
hình thành từ vốn điều lệ hay vốn uỷ thác,...Trong quá trình hoạt động của mình,
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 7

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Luận văn tốt nghiệp
Ngân hàng thương mại phần lớn dựa vào việc huy động các nguồn vốn tạm thời
nhàn rỗi trong nền kinh tế.
Hoạt động nguyên thuỷ của Ngân hàng là nhận tiền gửi của khách hàng và
đây vẫn là nguồn đầu vào chủ yếu của Ngân hàng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới
quy mô tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng như: lãi suất, phương thức huy
động của Ngân hàng, tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ, phong tục tập quán
của từng vùng, uy tín của từng Ngân hàng, các dịch vụ do Ngân hàng cung
cấp,.... Nắm được yếu tố đó, Ngân hàng có thể điều chỉnh lượng vốn huy động
sao cho phù hợp với nhu cầu vốn của mình. Các loại tiền gửi mà Ngân hàng cung
cấp để huy động vốn là: tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn,
tiền gửi tiết kiệm.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tín dụng và đa dạng hoá hoạt động kinh
doanh, Ngân hàng có thể vay vốn từ dân cư, các đơn vị kinh tế, các tổ chức tín
dụng khác thông qua một số hình thức như: phát hành trái phiếu, kỳ phiếu hoặc
vay tái chiết khấu từ Ngân hàng trung ương. Để được hoạt động và thực hiện huy
động vốn, Ngân hàng phải có một lượng nhất định gọi là vốn tự có. Lượng vốn
này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng vốn sử dụng song nó có ý nghĩa rất quan
trọng đối với hoạt động của Ngân hàng. Vốn tự có là đIều kiện bắt buộc để Ngân
hàng có được giấy phép tổ chức và hoạt động trước khi nó có thể huy động được
những khoản tiền gửi đầu tiên. Vốn tự có còn đóng vai trò là một tấm đệm giúp
chống lại rủi ro phá sản, những thua lỗ về tài chính trong hoạt động tạm thời. Nó
tạo niềm tin cho công chúng và là sự đảm bảo đối với chủ nợ về sức mạnh tài
chính của Ngân hàng. Và nó còn cung cấp năng lực tài chính cho sự tăng trưởng
và sự phát triển dịch vụ mới, cho những chương trình và trang thiết bị mới.
 Đối với hoạt động sử dụng vốn, đây là hoạt động cho vay và đầu tư bao
gồm hoạt động ngân quỹ, hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư chứng khoán.
Hoạt động ngân quỹ nhằm bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên
của Ngân hàng cho khách hàng. Đây là tài sản không sinh lời hoặc sinh lời thấp
nhưng tính lỏng cao được coi như tiền mặt. Do đó Ngân hàng phải duy trì lượng
tiền mặt ở một mức độ hợp lý sao cho vừa đảm bảo tính thanh khoản vừa đảm
bảo tính sinh lời.
GVHD: ThS. La Nguyễn Thùy Dung 8

SVTH: Phan Huỳnh Mai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×