Tải bản đầy đủ

XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH và PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ HẠNG mục cầu cái CUI

TR
NG
I H C C N TH
KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH
–&—

Lu n v n t t nghi p

XÁC
NH GIÁ THÀNH VÀ PHÂN
TÍCH BI N
NG CHI PHÍ H NG
C C U CÁI CUI

GIÁO VIÊN H
H

SINH VIÊN TH C HI N:

NG D N:


H NG LIÊN

Nguy n Thanh Hùng
MSSV: 4043222

P: K TOÁN 02– K30

C n Th , 2008


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

IC MT

c s phân công c a Khoa Kinh T - QTKD tr

ng

i h c C n Th , sau

n 3 tháng th c t p, em ã hoàn thành lu n v n t t nghi p c a mình.

t

qu này em vô cùng bi t n quý Th y Cô c a khoa Kinh T - QTKD tr
H c C n Th

ck t
ng

i

ã nhi t tình d y b o em trong nh ng n m h c v a qua.

Em xin chân thành c m n Cô H H ng Liên là ng
và t n tình giúp

em hoàn thànhi ã tr c ti p h

ng d n

tài t t nghi p này.

Em c ng xin chân thành c m n Ban lãnh

o, Cô Chú, Anh Ch trong Công

ty c phân xây d ng công trình giao thong 675,

c bi t là Anh Ánh, Ch Thuý, Anh

Duy và Anh Lê phòng kinh t - k toán ã t n tình giúp

và h

ng d n em hoàn

thành t t nhi m v trong th i gian th c t p.
M t l n n a, xin g i

n quý th y cô và các anh ch , Cô chú trongCông ty c

ph n xây d ng công trình giao thông 675 nh ng l i c m n chân thành và l i chúc
t t

p nh t.
Trân tr ng!

Sinh viên th c hi n

Nguy n Thanh Hùng

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

i


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

I CAM OAN

Tôi cam oan r ng
k t qu phân tích trong

tài này do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và
tài này là trung th c,

tài không trùng v i b t k

tài

nghiên c u khoa h c nào.

C n th , Ngày … tháng … n m …
Sinh viên th c hi n

Nguy n Thanh Hùng

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

ii


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

NH N XÉT C A C QUAN TH C T P

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

C n Th , Ngày ….. tháng ….. n m …..
Ng i nh n xét

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

iii


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

N NH N XÉT LU N V N T T NGHI P

IH C

• H tên ng i h ng d n:..................................................................................
• H c v : .............................................................................................................
• Chuyên ngành: .................................................................................................
quan công tác: ............................................................................................

• Tên h c viên: ...................................................................................................
• Mã s sinh viên:...............................................................................................
• Chuyên ngành: .................................................................................................
• Tên tài: ........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

I DUNG NH N XÉT
1. Tính phù h p c a
tài v i chuyên ngành ào t o:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. V hình th c:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý ngh a khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a
tài
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.
tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n v n
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. N i dung và các k t qu
t
c (theo m c tiêu nghiên c u,…)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Các nh n xét khác
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. K t lu n (C n ghi rõ m c
ng ý hay không ng ý n i dung tài và các yêu c u ch nh s a,…)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
C n Th , ngày……tháng……n m 200…
NG
I NH N XÉT

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

iv


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

CL C
Ch

ng 1: GI I THI U ....................................................................................1

1.1.

tv n

nghiên c u ..................................................................................1

1.2. M c tiêu nghiên c u .....................................................................................2
1.2.1. M c tiêu chung ......................................................................................2
1.2.2. M c tiêu c th

.....................................................................................3

1.3. Câu h i nghiên c u .......................................................................................3
1.4. Ph m vi nghiên c u ......................................................................................3
1.5. L
Ch

c kh o tài li u .........................................................................................3
ng 2: PH

2.1. Ph

NG PHÁP LU N VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U ..5

ng pháp lu n .........................................................................................5

2.1.1 Nh ng v n

c b n v k toán tính giá thành s n ph m xây l p ..........5

2.1.1.1 K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m .........................5
2.1.1.2 Giá thành s n ph m ...........................................................................9
2.1.1.3 Yêu c u c b n trong vi c t p h p CPSX và tính giá thành...............10
2.1.1.4

it

2.1.1.5 Ph

ng h ch toán chi phí s n xu t ................................................11
ng pháp h ch toán chi phí s n xu t ...........................................11

2.1.1.6 Trình t tính chi phí s n xu t và tính giá thành .................................12
2.1.2 K toán chi phí s n xu t kinh doanh và tính giá thành s n ph m .............13
2.1.2.1 K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p............................................13
2.1.2.2 K toán chi phí nhân công tr c ti p ...................................................17
2.1.2.3 K toán chi phí s n xu t chung ..........................................................21
2.1.2.4 K toán chi phi s d ng máy thi công................................................24
2.1.2.5 K toán t ng h p chi phí s n xu t kinh doanh ...................................26
2.1.3. Tính giá thành h ng m c công trình ........................................................26
2.1.3.1

it

ng tính giá thành ....................................................................26

2.1.3.2 K tính giá thành................................................................................26
2.2. Ph

ng pháp nghiên c u ..............................................................................27

2.2.1 Ph

ng pháp thu th p s li u ...................................................................27

2.2.2 Ph

ng pháp x lý s li u .......................................................................27

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

v


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

2.2.3 Ph
Ch

GVHD: H H ng Liên

ng pháp k thu t so sánh .................................................................27

ng 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH C

3.1 L ch s hình thành và v trí

B N C A CÔNG TY .................28

a lý c a Công ty ...............................................28

3.1.1 L ch s hình thành Công ty ......................................................................28
3.1.2 V trí

a lý c a công ty ............................................................................29

3.2 T ch c ho t

ng s n xu t kinh doanh..........................................................30

3.2.1 T ch c b máy qu n lý ..........................................................................30
3.2.2

c

m tình hình ho t

ng s n xu t kinh doanh .................................31

3.2.2.1 Hình th c s h u v n ........................................................................31
3.2.2.2 Ngành ngh kinh doanh .....................................................................31
3.2.2.3 T ch c nhân s c a công ty..............................................................31
3.2.3 Ch

k toán và chính sách hàng t n kho..............................................31

3.3 T ch c k toán...............................................................................................32
3.3.1 Ch c n ng và nhiêm v ............................................................................32
3.3.2 Hình th c qu n lý k toán ........................................................................32
3.3.3 Trình t ghi chép ......................................................................................33
3.4 Nh n xét..........................................................................................................35
Ch

ng 4: K

TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH H NG

M C C U CÁI CUI ..........................................................................................38
4.1 Tính giá thành h ng m c c u Cái Cui .............................................................38
4.1.1 Khái quát v c u Cái Cui ........................................................................38
4.1.2 T ch c th c hi n thi công công trình ....................................................38
4.1.3 Khái quát chi phí s n xu t và tính giá thành ............................................40
4.1.3.1 Chi phí nguyên v t li u tr c ti p ........................................................40
4.1.3.2 Chi phí nhân công tr c ti p................................................................42
4.1.3.3 Chi phí s n xu t chung.......................................................................43
4.1.3.4 Chi phí s d ng máy thi công ............................................................44
4.1.4 K toán t p h p chi phí và tính giá thành .................................................45
4.1.5 Nh ng m t còn t n t i trong công tác h ch toán chi phí và tính giá thành t i
công ty...............................................................................................................46
4.2 Phân tích bi n

ng chi phí ............................................................................47

4.2.1 Khái quát chung v bi n
SVTH: Nguy n Thanh Hùng

ng chi phí .....................................................47
vi


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

4.2.2 Phân tích bi n

ng chi phí các kho n m c nh h

ng

n giá thành.....48

4.2.2.1 Phân tích bi n

ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p ........................48

4.2.2.2 Phân tích bi n

ng chi phí nhân công tr c ti p ................................55

4.2.2.3 Phân tích bi n

ng chi phí s n xu t chung.......................................56

4.2.2.4 Phân tích bi n

ng chi phí s d ng máy thi công.............................57

4.2.3 D u hi u bi n
Ch

GVHD: H H ng Liên

ng 5: M T S

ng .................................................................................64
BI N PHÁP TI T KI M CHI PHÍ VÀ H GIÁ THÀNH

..............................................................................................................................59
5.1 Gi i pháp v phía công ty................................................................................59
5.2 Gi i pháp v phía c quan ch c n ng .............................................................60
Ch

ng 6: K T LU N VÀ KI N NGH .........................................................61

6.1. K t lu n..........................................................................................................61
6.2. Ki n ngh .......................................................................................................62
6.2.1 Ki n ngh

i v i công ty .........................................................................62

6.2.2 Ki n ngh

i v i c quan ch qu n.........................................................63

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

vii


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

DANH M C BI U B NG, S
1

k toán k toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p ......................15

2

quy tình luân chuy n ch ng t CP NVL TT.............................16

3

k toán chi phí nhân công tr c ti p ...........................................19

4

k luân chuy n ch ng t chi phí nhân công tr c ti p ................20

5

k toán chi phí s n xu t chung ..................................................23

6

k toán chi phí s d ng máy thi công........................................25

7

t ch c b máy qu n lý công ty c ph n ...................................30

8

k toán ......................................................................................31

9

hình th c k toán “hình th c ch ng t ghi s ”..........................33

B ng 1

T p h p chi phí nguyên v t li u tr c ti p n m 2005 và 2006..............40

B ng 2

K toán t p h p chi phí ti n l

B ng3

K toán t p h p chi phí s n xu t chung ..............................................43

B ng 4

K toán t p h p chi phí s d ng máy thi công ...................................44

B ng 5

B ng giá thành th c t và giá thành k ho ch theo t ng h ng m c .....47

B ng 6

B ng phân tich bi n

Bang 7

B ng giá thành k h ch chi phí nguyên v t li u tr c ti p ....................49

B ng 8

B ng giá thành nguyên v t li u tr c ti p th c t ..................................50

B ng 9

B ng t p h p các kho n chi phí khác ..................................................50

B ng 10

B ng phân tích các chênh l ch gi a th c t và k ho ch .....................51

B ng 11

B ng phân tích bi n

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

ng nhân công ...................................42

ng các kho n m c giá thành ...........................48

ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p.................52

viii


Công ty c ph n xây d ng công trình 675
CH

GVHD: H H ng Liên
NG 1

GI I THI U
1.1

tv n

nghiên c u.

S c n thi t c a

tài.

Ngày nay khi n n kinh t v n hành theo c ch th tr

ng, chúng ta ch p nh n

s chi ph i c a các quy lu t kinh t khách quan nh : quy lu t cung c u, quy lu t
c nh tranh và quy lu t giá tr . Trong ó, quy lu t giá tr ph n ánh bên trong doanh
nghi p, có tính ch t quy t
tr

ng. Quy lu t giá tr

ã

nh

n ph

ng h

ng s n xu t và trao

i trên th

t t t c các doanh nghi p v i các m c hao phí lao

cá bi t khác nhau lên cùng m t m t b ng trao
Và ch nh ng doanh nghi p nào có hao phí lao
v s n ph m hàng hoá th p h n giá tr lao

ng

i, thông qua giá c c a th tr

ng.

ng cá bi t c a mình trên m t

n

ng xã h i c n thi t trung bình thì doanh

nghi p ó m i có th t n t i và có l i nhu n. Ng
Bi u hi n c a toàn b hao phí lao

c l i, doanh nghi p s b l .

ng cá bi t c a doanh nghi p chính là giá

thành s n ph m. Giá thành s n ph m là ch tiêu kinh t t ng h p v ho t

ng s n

xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Giá thành s n ph m gi ch c n ng thông tin và
ki m tra v chi phí giúp cho nhà qu n lí có c s
và k p th i. Có th nói r ng giá thành là t m g
pháp kinh t , t ch c qu n lý và trình

ra nh ng quy t

nh úng

n

ng ph n chi u toàn b các bi n

k thu t mà doanh nghi p ã và ang th c

hi n trong quá trình s n xu t kinh doanh.
Chính vì v y, giá thành s n ph m có ý ngh a r t quan tr ng. T
th

ng xuyên ki m tra, ánh giá công tác qu n lý giá thành

ó, c n ph i

có th h

ng ho t

ng c a doanh nghi p mình theo m t k ho ch d ng s n, c ng nh có th kh c
ph c nhanh chóng nh ng tình hu ng, nh ng nhân t gây b t l i, trong ó công tác
phân tích giá thành gi m t vai trò quan tr ng. Phân tích giá thành là c s
doanh nghi p

ra bi n pháp h u hi u nh m h th p giá thành,

ra ph

c i ti n công tác qu n lý giá thành. Tài li u phân tích giá thành là c s
nh ng d

oán chính xác khoa h c giá thành

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

ng
a ra

k sau.Vi c tính toán úng,

nh ng chi phí b ra s giúp cho nhà qu n tr doanh nghi p hình dung
tranh th c v hi u qu ho t

ng h

cb c

ng kinh doanh c a doanh nghi p.

1


Công ty c ph n xây d ng công trình 675
Trong nên kinh t th tr

GVHD: H H ng Liên

ng có s qu n lý và i u ti t c a nhà n

c nh hi n

nay, s c nh tranh gi a các doanh nghi p ngày càng kh c li t h n. Nh t là trong
giai o n hi n nay: Vi t Nam v a gia nh p th tr
nghi p n

c ngoài có th t do vào n

c ta

ng chung c a th gi i, các doanh
xây d ng và phát tri n.

kh n h t s c nghiêm tr ng b i các doanh nghi p n

ó là khó

c ngoài vào Vi t Nam v i ti m

l c kinh t m nh l i có thêm nh ng ti n b khoa h c công ngh trong tay. Th nên
h có r t nhi u u th
v n

l m phát ang

i v i các doanh nghi p trong n

c. Bên c nh ó, l i thêm

m c r t cao, giá c t ng cao ã làm cho không ít các doanh

nghi p Vi t Nam tr nên iêu

ng. Nh t là trong l nh v c xây d ng. Giá v t li u

xây d ng và c giá x ng d u

n

c ta ang

m c r t cao, chính vì th bài toán v

giá thành s n ph m xây d ng ang là v n

nh c

nghi p xây d ng Vi t Nam. Chính vì v y v n

u v i không ít các doanh

v giá ngày càng gi vai trò quan

tr ng vì nó chính là công c c nh tranh s c bén cho doanh nghi p.c giá

bán h p lý, doanh nghi p ph i h ch toán và tính giá thành s n ph m v a úng, v a
chính xác.

i u này t o nên m t cái n n v ng ch c, giúp cho vi c h giá thành s n

ph m m t cách hi u qu h n nh lo i b
không ng ng nâng cao ch t l

c nh ng chi phí b t h p lý nh ng v n

ng s n ph m.

Trong th i gian th c t p t i Công ty C Ph n Xây D ng Công Trình 675
ng

i vi t hi u thêm nhi u

nh ng ki n th c

ch c

u m i l v l nh v c tính giá thành trên th c t . Chính
tr

ng khi n cho ng

i vi t nh n ra có nh ng s khác

nhau gi a th c t và lý thuy t c a công tác chi phí và tính giá thành s n ph m. Và
vì nh n th c

c t m quan tr ng c a giá thành s n ph m, c ng nh nh ng nh

ng và vai trò c a giá thành trong ho t
nghi p nên ng

i vi t

ã ch n

tài: “Xác

ng s n xu t kinh doanh t i doanh
nh giá thành và phân tích bi n

ng

chi phí h n m c c u Cái Cui” làm lu n v n t t nghi p c a mình.
1.2 M c tiêu nghiên c u
1.2.1 M c tiêu chung
Thông qua công tác k toán chi phí s n xu t và tính giá thành h n m c trong
xây l p ti n hành phân tích bi n

ng chi phí theo t ng kho n m c nh m

a ra các

gi i pháp qu n lý chi phí.

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

2


Công ty c ph n xây d ng công trình 675

GVHD: H H ng Liên

1.2.2 M c tiêu c th
Tìm hi u v chi phí s n xu t và cách tính giá thành s n ph m xây d ng.
Tìm hi u công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành h n m c công
trình c u Cái Cui.
Phân tích bi n

ng chi phí theo t ng kho n m c chi phí.

ánh giá quá trình th c hi n công tác tính giá thành s n ph m xây l p và

ra

m t s bi n pháp qu n lý chi phí.
1.3 Câu h i nghiên c u.
- H ch toán chi phí s n xu t theo nh ng kho n m c nào?
- Cách th c ghi chép k toán:

nh kho n, lên tài kho n ch T, ghi chép các s

cái, s chi ti t nh th nào?
- K t chuy n và t p h p chi phí s n xu t

tính giá thành công trình nh th

nào?
-

ánh giá công tác t ch c h ch toán chi phí thi công và tính giá thành công

trình nh th nào?
- Có bi n pháp nào

hoàn thi n công tác t ch c h ch toán chi phí thi công

và tính giá thành công trình?
1.4 Ph m vi nghiên c u.
Nghiên c u công tác k toán t i công ty C Ph n Xây D ng Công Trình 675.
- V th i gian: s li u

c thu th p t n m 2005

n n m 2006. Trong su t

th i gian th c hi n thi công h n m c công trình c u Cái Cui.
-V

it

ng nghiên c u: ó là công tác h ch toán chi phí và tính giá thành

h ng m c công trình xây d ng c u Cái Cui.
1.5 L

c kh o v tài li u.

- Giáo trình k toán tài chính 2: Ch

k toán Vi t Nam. Nhà xu t b n lao

ng xã h i - 2007. N i dung chính: Các

k toán và các chu n m c k toán

theo quy t

nh 15 c a B tài chính ban hành.

- Giáo trình kinh t xây d ng c a B xây d ng. N i dung chính: Trình bày các
khái ni m v giá thành và cách tính giá thành theo chuyên ngành xây d ng.

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

3


Công ty c ph n xây d ng công trình 675
- Ph

ng pháp xác

GVHD: H H ng Liên

nh giá thành s n ph m xây d ng – Bùi V m Yêm. N i

dung chính: Trình bày các b

c và ph

ng pháp xác

nh giá thành các s n ph m

xây l p phù h p v i quy nh c a b xây d ng.
- Kinh t và giá tr kinh doanh xây d ng c a Nguy n V n Ch n. N i dung
trình bày các khái ni m, ph m trù kinh t và các giá tr kinh doanh trong l nh v c
xây d ng.
- Các tài li u lu n v n v tính giá thành c a các anh ch khoá tr

c.

- Các tài li u v tiêu chu n k toán chi phí và tính giá thành trên m ng.
(ketoantruong.com.vn - di n àn k toán ho t

ng xây l p và giá thành s n ph m

xây l p)

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

4


Công ty c ph n xây d ng công trình 675
CH

PH

GVHD: H H ng Liên
NG 2

NG PHÁP LU N VÀ PH

NG PHÁP

NGHIÊN C U
2.1. Ph

ng pháp lu n

2.1.1 Nh ng v n

c b n v k toán tính giá thành s n ph m xây l p.

2.1.1.1 K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m.
2.1.1.1.1 Khái ni m:
Quá trình s n xu t s n ph m là quá trình phát sinh th

ng xuyên, liên t c

các kho n chi phí s n xu t v i m c ích t o ra nhi u lo i s n ph m khác nhau. Chi
phí s n xu t bao g m r t nhi u kho n khác nhau nh : chi phí v nguyên v t li u,
chi phí v nhân công, chi phí v kh u hao TSC … Nói m t cách t ng quát, chi phí
s n xu t là toàn b các kho n hao phí v t ch t mà doanh nghi p ã b ra
hi n quá trình s n xu t s n ph m. Chi phí s n xu t có các

c

m: v n

th c
ng, thay

i không ng ng; mang tính a d ng và ph c t p g n li n v i tính a d ng, ph c
t p c a ngành ngh s n xu t, quy trình s n xu t.
Ti t ki m chi phí s n xu t luôn

c

t ra nh là m t yêu c u c b n

t ng

ng hi u qu s n xu t kinh doanh.
2.1.1.1.2. Phân lo i chi phí :
Chi phí s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p bao g m nhi u lo i khác nhau
c v n i dung và tính ch t, công c và vai trò c a nó trong quá trình ho t
doanh nghi p, t

ng c a

ó nh t thi t ph i ti n hành phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh

theo nh ng tiêu chí khác nhau

t o

u ki n thu n l i cho vi c qu n lý và h ch

toán chi phí s n xu t kinh doanh. Có nhi u cách phân lo i cho phí s n xu t kinh
doanh tu theo m c ích và yêu c u khác nhau c a công tác qu n lý. Sau ây là
nh ng cách phân lo i ph bi n:
* Phân lo i theo ph

ng pháp tính nh p chi phí vào ch tiêu giá thành s n

ph m toàn b chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p:

c chia thành 2

lo i tr c ti p và gián ti p.
- Chi phí tr c ti p: là nh ng chi phí có quan h m t thi t
lo i s n ph m và có th

SVTH: Nguy n Thanh Hùng

n vi c ch t o t ng

c tính th ng vào giá thành, thu c lo i chi phí

5


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

g m:Nguyờn v t li u chớnh, v t li u ph , nhiờn li u,
ti n l

ng l c dựng trong s n xu t,

ng c a cụng nhõn s n xu t.
-Chi phớ giỏn ti p: l nh ng chi phớ cú liờn quan m t thi t

cụng chung c a t ng

i thi cụng v

n ho t

ng thi

c tớnh vo giỏ thnh c a cụng trỡnh m t

cỏch giỏn ti p.
Vi c phõn lo i chi phớ ny cú tỏc d ng tr c ti p ph c v cho cụng tỏc h ch
toỏn nh m tớnh

c giỏ thnh c a t ng h ng m c cụng trỡnh.

*Phõn lo i theo y u t chi phớ (n i dung kinh t c a chi phớ): t c l s s p x p
nh ng kho n m c chi phớ cú cựng tớnh ch t kinh t vo cựng m t lo i.
Toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp đ-ợc chia thành 5
yếu tố chi phí:
- Chi phớ nguyờn v t li u: bao gồm toàn bộ giá trị các loại nguyên liệu, vật
liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất
kinh doanh trong kỳ báo cáo, trừ nguyên liệu vật liệu xuất bán hoặc xuất cho
xây dựng cơ bản. Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý, chỉ tiêu này có thể báo
cáo chi tiết theo từng loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu.
- Chi phớ nhõn cụng tr c ti p: bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho
ng-ời lao động (th-ờng xuyên, tạm thời) nh- tiền l-ơng, tiền công, các khoản
trợ cấp, phụ cấp có tính chất l-ơng trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này bao gồm cả
chi phí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đ-ợc tính theo
l-ơng. Tuỳ theo yêu cầu chỉ tiêu này có thể báo cáo chi tiết theo các khoản nhtiền l-ơng, bảo hiểm xã hội.
- Chi phớ kh u hao ti s n c

nh: là chi phí khấu hao của tất cả các loại tài

sản cố định của doanh nghiệp dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh
trong kỳ báo cáo.
- Chi phớ d ch v mua ngoi: Là các chi phí phải trả cho các dịch vụ mua
ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo.
- Chi phớ khỏc b ng ti n: bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh khác
ch-a đ-ợc phản ánh trong các chỉ tiêu trên đã chi trả bằng tiền trong kỳ báo
cáo nh-: chi phí tiếp khách, hội nghị, thuế môn bài, lệ phí đ-ờng bộ.

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

6


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

Phân loại chi phí theo cách này có tác dụng cho biết kết cấu tỷ trọng từng
loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính phục vụ cho yêu cầu thông tin
và quản trị doanh nghiệp, để phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí, lập
kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. Nó là tài liệu quan trọng
dùng làm căn cứ xác định mức tiêu hao vật chất và thu nhập quốc dân.
* Phõn lo i chi phớ s n xu t kinh doanh theo kho n m c tớnh giỏ thnh:
Tức là căn cứ vào công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh của chi phí để
sắp xếp chi phí thành những khoản mục.
Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp đ-ợc chia thành:
- Chi phớ s n xu t: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc sản xuất, chế tạo
sản phẩm. Chi phí này đ-ợc chia thành:
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là những chi phí cấu thành nên
thực thể của sản phẩm nh-: S t, ỏ, xi m ng...
+ Chi phí nhân công trực tiếp: tiền l-ơng, các khoản trích theo l-ơng
của công nhân trực tiếp sản xuất chế tạo sản phẩm.
+ Chi phí sản xuất chung: là những chi phí có liên quan đến việc tổ
chức và quản lý trong phạm vi phân x-ởng.
- Chi phớ ngoi s n xu t:
+ Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến
việc tiêu thụ sản phẩm nh- chi phí đóng gói sản phẩm, chi phí chuyên chở sản
phẩm, chi phí bảo quản và chi phí tiếp thị, quảng cáo sản phẩm.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ các chi phí phục vụ và
quản lý chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hai cách phân loại chi phí nh- trên rất quan trọng để phục vụ cho công
tác quản lý của doanh nghiệp, Nhà n-ớc có thể đ-a ra những chỉ tiêu và
ph-ơng pháp xác định có tính chất h-ớng dẫn để các cơ quan Nhà n-ớc có thể
tổng hợp, so sánh đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô.
* Phõn lo i chi phớ s n xu t thnh theo chi phớ kh bi n v chi phớ b t bi n:

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

7


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

- Chi phớ kh bi n: Là những chi phí phụ thuộc vào sự thay đổi sản l-ợng,
tăng giảm theo cùng một tỷ lệ với sản l-ợng sản xuất, thuộc loại chi phí này là:
Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, năng l-ợng dùng vào sản xuất
và tiền l-ơng chính trả cho công nhân sản xuất.
- Chi phớ b t bi n: Là những chi phí có liên quan trực tiếp tới sự thay đổi
sản l-ợng. Thuộc loại chi phí này gồm: Khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo
d-ỡng máy móc thiết bị, tiền thuê đất, tiền l-ơng của cán bộ nhân viên phục vụ
và quản lý sản xuất, các chi phí về quản lý doanh nghiệp.
Việc phân loại chi phí theo ph-ơng pháp này giúp cho các nhà quản lý
căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà vạch ra các biện pháp thích
ứng nhằm phấn đấu giảm từng loại chi phí để hạ giá thành sản phẩm và xác
định khối l-ợng sản xuất, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp.
Các loại chi phí này có thể biểu diễn bằng đồ thị d-ới đây:

Doanh thu
Doanh thu
T ng chi phớ
i m
ho v n

Lói

Chi phớ c

nh

L
S nl

ng

* Phõn lo i theo cỏch th c k t chuy n: Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp đ-ợc chia thành 2 loại: Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

8


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

- Chi phớ s n ph m: là những chi phí gắn liền với giá trị của các loại sản
phẩm đ-ợc sản xuất ra hay đ-ợc mua vào. Đây là các loại tài sản của Doanh
nghiệp, khi doanh nghiệp bán những tài sản này thì các chi phí sản phẩm gắn
liền với giá trị của tài sản mới đ-ợc trừ ra khỏi doanh thu để tính lãi d-ới chỉ
tiêu " Giá vốn hàng bán".
- Chi phớ th i k : Là những chi phí không đ-ợc tính vào giá trị của các loại
sản phẩm đ-ợc sản xuất ra hay đ-ợc mua vào nên đ-ợc xem là chi phí hoạt
động của từng kỳ kế toán và sẽ đ-ợc khấu trừ hết vào doanh thu của kỳ mà nó
phát sinh để tính lãi (lỗ) trong kỳ nh-: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp.
Mỗi cách phân loại chi phí có ý nghĩa riêng, phục vụ cho từng yêu cầu
quản lý và từng đối t-ợng cung cấp thông tin cụ thể nh-ng chúng luôn bổ sung
cho nhau nhằm quản lý có hiệu quả nhất toàn bộ chi phí phát sinh trong toàn
doanh nghiệp ở từng thời kỳ nhất định.
2.1.1.2. Giá thành sản phẩm:
2.1.1.2.1. Khỏi ni m:
Là biểu hiện bằng tiền của tổng số các hao phí về lao động sống và lao
động vật hoá có liên quan đến khối l-ợng công việc, sản phẩm hay lao vụ đã
hoàn thành.
- Chi phí sản xuất đ-ợc tính trong phạm vi giới hạn của từng kỳ nhất định
(tháng, quý, năm) và chi phí sản xuất trong từng kỳ kế toán th-ờng có liên
quan đến hai bộ phận khác nhau: sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ và sản
phẩm dở dang lúc cuối kỳ.
- Giá thành sản phẩm chỉ tính cho sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ và
chỉ tiêu này th-ờng bao gồm hai bộ phận: chi phí sản xuất kỳ tr-ớc chuyển
sang kỳ này và một phần chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ này (sau khi đã
trừ đi giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ).
2.1.1.2.2 Phõn lo i giỏ thnh s n ph m:
Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý, hạch toán, lập kế hoạch giá thành và
xây dựng giá bán sản phẩm ng-ời ta th-ờng tiến hành phân loại giá thành sản
phẩm theo nhiều tiêu thức khác nhau.
SVTH: Nguy n Thanh Hựng

9


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675
* C n c vo c s s li u

GVHD: H H ng Liờn

tớnh thỡ ch tiờu giỏ thnh

c chia thnh 2

lo i: giỏ thnh k ho ch v giỏ thnh th c t .
- Giỏ thnh k ho ch: là giá thành tính tr-ớc khi bắt đầu sản xuất khác với
giá thành kế hoạch đ-ợc tính trên cơ sở xác định mức không biến đổi trong kỳ
kế hoạch các dự toán chi phí nh- chi phí sữa chữa lớn TSCĐ, chi phí quản lý
doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý phân x-ởng.
- Giỏ thnh th c t : là giá thành đ-ợc xác định sau khi đã hoàn thành việc
chế tạo sản phẩm trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh, đ-ợc tính căn cứ vào
số liệu của kế toán. Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám
sát chi phí, xác định đ-ợc các nguyên nhân v-ợt hoặc hụt định mức chi phí
trong kỳ hạch toán. Từ điều đó chỉnh kế hoạch chi phí cho phù hợp.
* C n c vo ph m vi v cỏc chi phớ tớnh nh p vo giỏ thnh s n ph m ng

i

ta chia giỏ thnh lm 2 lo i: giỏ thnh s n xu t v giỏ thnh ton b .
- Giỏ thnh s n xu t: là giá đ-ợc tính toán trên cơ sở các chi phí sản xuất
phát sinh trong phạm vi phân x-ởng sản xuất gồm: chi phí vật t- trực tiếp, chi
phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung .
- Giỏ thnh ton b : là giá thành đ-ợc tính toán trên cơ sở toàn bộ các
khoản chi phí có liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do đó giá
thành toàn bộ còn gọi là giá thành đầy đủ và đ-ợc tính bằng cách lấy giá thành
sản xuất cộng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Cách phân loại này giúp cho nhà quản lý biết đ-ợc kết quả kinh doanh
của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh.
Tuy nhiên do hạn chế nhất định khi chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng từng loại dịch vụ.
2.1.1.3 Yờu c u c b n trong vi c t p h p CPSX v tớnh giỏ thnh s n
ph m:
Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật t-, lao động trong
các hoạt động chế tạo sản phẩm. Quản lý chi phí sản xuất thực chất là quản lý
việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả các loại tài sản, vật t-, lao động, tiền
vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt
khác chi phí sản xuất là cơ sở cấu tạo nên giá thành sản phẩm do đó tiết kiệm
SVTH: Nguy n Thanh Hựng

10


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

chi phí sản xuất là một trong những biện pháp để hạ giá thành sản phẩm.
Yêu cầu của công tác quản lý kinh tế nói chung, quản lý chi phí sản xuất
và giá thành sản phẩm nói riêng đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.
Kế toán chính xác chi phí sản xuất phát sinh đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép
tính toán và phản ánh từng loại chi phí phát sinh theo từng địa điểm và theo
từng đối t-ợng phải chịu chi phí.
Muốn quản lý tốt giá thành sản phẩm cần phải tổ chức tính đúng, đủ giá
thành các loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra. Muốn vậy phải xác
định đúng đối t-ợng tính giá thành, vận dụng đúng ph-ơng pháp tính giá
thành thích hợp và phải dựa trên cơ sở số liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất
một cách chính xác.
- Việc tính đúng đủ giá thành sản phẩm trên cơ sở chi phí sản xuất chính
xác giúp cho việc phản ánh đúng đắn tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch
giá thành của doanh nghiệp. Xác định đúng đắn kết quả kinh doanh góp phần
quan trọng và thiết thực trong việc tăng c-ờng và cải tiến công tác quản lý kinh
tế nói chung.
- Sản phẩm dở dang và thành phẩm cũng là một bộ phận của hàng tồn
kho trong doanh nghiệp cho nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm cũng phải đ-ợc tiến hành theo đúng ph-ơng pháp kế toán hàng tồn
kho nói chung mà doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng (Kờ khai th
ki m tra

ng xuyờn hay

nh k )

2.1.1.4

it

ng h ch toỏn chi phớ s n xu t:

Để quản lý tốt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đòi hỏi phải xác
định đúng đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất. Đối t-ợng tập hợp chi phí sản
xuất là xác định một phạm vi giới hạn nhất định để tập hợp chi phí nhằm phục
vụ cho việc kiểm tra phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. Giới hạn tập hợp
chi phí có thể là nơi phát sinh chi phí (Phân x-ởng, giai đoạn công nghệ) hoặc
từng loại sản phẩm sản xuất phải căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất đơn
chiếc hay hàng loạt. Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp,
với loại hình sản xuất hàng loạt với khối l-ợng lớn thì phụ thuộc vào quy trình
SVTH: Nguy n Thanh Hựng

11


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

công nghệ sản xuất giản đơn hay phức tạp mà đối t-ợng tập hợp chi phí sản
xuất có thể là từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm hay từng chi tiết sản phẩm
hoặc giai đoạn công nghệ.
2.1.1.5. Ph-ơng pháp hạch toán chi phí sản xuất:
Ph-ơng pháp tập hợp chi phí là một ph-ơng pháp hay hệ thống các
ph-ơng pháp đ-ợc sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất theo các
khoản mục giá thành trong phạm vi giới hạn của từng đối t-ợng tập hợp chi
phí nh-: sản phẩm đơn đặt hàng; giai đoạn công nghệ, phân x-ởng nhóm sản
phẩm... Phạm vi giới hạn của các đối t-ợng tập hợp chi phí này chính là tên gọi
của các ph-ơng pháp tập hợp chi phí sản xuất.
- Trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất theo các đối t-ợng tập hợp
phải chú ý giải quyết mối quan hệ giữa chi phí phát sinh nơi các đối t-ợng tập
hợp chi phí để xác định trên các sổ (thẻ) chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh.
- Đối với những chi phí cơ bản có quan hệ trực tiếp cho đối t-ợng tập hợp
chi phí đó gọi là ph-ơng pháp tập hợp trực tiếp. Ph-ơng pháp này đòi hỏi tổ
chức công tác ghi chép ban đầu theo đúng các đối t-ợng phải chịu chi phí, từ
đó tập hợp số liệu từ các chứng từ để kế toán trực tiếp theo dõi từng đối t-ợng
riêng biệt trên các sổ (thẻ) chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh khác nhau.
Đối với chi phí cơ bản có liên quan đến nhiều đối t-ợng tập hợp chi phí
khác nhau mà công tác ghi chép ban đầu không thể chi tiết theo từng đối t-ợng
tập hợp chi phí riêng thì phải áp dụng ph-ơng pháp phân bổ gián tiếp. Tức là
kế toán phải tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan đến nhiều đối t-ợng khác
nhau, theo từng khoản mục chi phí sau đó chọn tiêu thức phân bổ thích hợp để
phân bổ chi phí này cho các đối t-ợng có liên quan. Thời điểm tính toán phân
bổ có thể cuối kỳ tính một lần hoặc nhiều lần trong một kỳ tuỳ theo yêu cầu
quản lý và điều hành cụ thể.
2.1.1.6. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
Để đáp ứng yêu cầu tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
nhanh chóng, kịp thời, chính xác các chi phí chi ra trong quá trình sản xuất
phải đ-ợc tập hợp theo một trình tự hợp lý, khoa học, phù hợp với đặc điểm
sản xuất sản phẩm của từng doanh nghiệp và mối quan hệ giữa các phân
SVTH: Nguy n Thanh Hựng

12


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

x-ởng, bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể nói quá trình
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp
th-ờng trải qua các b-ớc sau đây:
B

c 1: Tập hợp các yếu tố chi phí đầu vào theo nơi phát sinh chi phí,

theo nội dung kinh tế của chi phí, theo các khoản mục giá thành và theo từng
đối t-ợng phải chịu chi phí .
c 2: Tập hợp chi phí và tính giá thành của kinh doanh phụ, phân bổ
giá trị của sản xuất phụ cho sản xuất chính và các bộ phận khác trong doanh
nghiệp.
c 3:: Kết chuyển hoặc tính toán phân bổ các chi phí sản phẩm đã tập
hợp đ-ợc ở b-ớc 1 cho các đối t-ợng tập hợp chi phí có liên quan để phục vụ
cho việc tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo từng đối t-ợng phải
chịu chi phí.
c 4: Kiểm kê đánh giá những sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá
thành sản phẩm thực tế các loại sản phẩm hoàn thành trong kỳ trên cơ sở chi
phí sản xuất đã tổng hợp đ-ợc ở b-ớc 3, tài liệu kiểm kê đánh giá sản phẩm dở
dang cuối kỳ và khối l-ợng sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

13


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

2.1.2. K toỏn chi phớ s n xu t kinh doanh v tớnh giỏ thnh s n ph m.
2.1.2.1 K toỏn chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p:
+ N i dung chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p.
Chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p l t t c chi phớ g m chi phớ nguyờn v t li u
chớnh, v t li u ph , nhiờn li u
Chi phớ nguyờn v t li u th

c s d ng tr c ti p cho quỏ trỡnh t o ra s n ph m.

ng chi m t tr ng l n trong k t c u c a t ng s n ph m,

l nhõn t chớnh c u thnh nờn th c th c a s n ph m. Vỡ v y, vi c qu n lý ch t ch ,
ti t ki m nguyờn v t li u l m t yờu c u h t s c c n thi t nh m gi m chi phớ, h giỏ
thnh s n ph m. Xỏc

nh

c t m quan tr ng ú, Cụng ty luụn chỳ trong vi c

qu n lý v t li u t khõu mua vo, v n chuy n cho t i khi xu t dựng v c trong quỏ
trỡnh s d ng nguyờn li u

t o ra s n ph m.

Chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p g m nhi u lo i v t t sau: s t thộp, xi m ng,
ỏ, bu lon,...
Th c t , Cụng ty ỏp d ng ph
(FIFO), hng no nh p kho tr

ng phỏp tớnh giỏ thnh nh p tr

c thỡ xu t ra s d ng tr

c xu t tr

c

c.

Trong quá trình hạch toán những vật liệu nào khi xuất dùng có liên quan
trực tiếp đến từng đối t-ợng tập hợp chi phí riêng biệt nh- phân x-ởng, loại
sản phẩm, nhóm sản phẩm...thì hạch toán trực tiếp cho đối t-ợng đó. Tr-ờng
hợp không thể tổ chức hạch toán riêng đ-ợc thì phải áp dụng ph-ơng pháp
phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí đã chi ra cho các đối t-ợng có liên quan.
Tiêu thức phân bổ th-ờng dùng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số,
theo trọng l-ợng, số l-ợng sản phẩm...Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà kế toán có
thể phân bổ chi phí vật t- trực tiếp nói chung hoặc tính toán phân bổ riêng
từng khoản mục chi phí cụ thể nh-: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên
liệu, động lực. Cuối kỳ nếu doanh nghiệp sử dụng không hết số vật liệu đã xuất
dùng trong kỳ kế toán phải xác định giá trị vật liệu còn lại trong tổng trị giá
vật liệu đã xuất sử dụng trong kỳ theo từng đối t-ợng tập hợp chi phí và theo
từng nguyên vật liệu. Số vật liệu sử dụng không hết có thể nhập lại kho hoặc sử
dụng cho kỳ sản xuất tiếp theo.
+ Ti kho n s d ng.
SVTH: Nguy n Thanh Hựng

14


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675

GVHD: H H ng Liờn

Ti kho n 621 Chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p.
Ti kho n ny

c dựng

t p h p chi phớ nguyờn v t li u dựng tr c ti p

cho s n xu t v vi c phõn b nú cho cỏc

it

ng tớnh giỏ thnh cú liờn quan lỳc

cu i k .
- Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất
sản phẩm ở các phân x-ởng sản xuất.
- Bên Có:+ Trị giá nguyên vật liệu dùng không hết trả lại kho.
+ Kết chuyển (hoặc phân bổ) trị giá nguyên vật liệu cho các đối
t-ợng tính giá thành có liên quan.
Tài khoản 621 không có số d- cuối kỳ và đ-ợc mở chi tiết theo từng đối
t-ợng phải chịu chi phí ở từng phân x-ởng, bộ phận sản xuất.
+ Ch ng t s d ng:
- Cỏc ch ng t s d ng trong quỏ trỡnh h ch toỏn g m cú:
-

Phi u

ngh c p v t t

-

Phi u xu t kho

-

Th kho

-

B ng t ng h p xu t kho nguyờn li u.

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

15


Cụng ty c ph n xõy d ng cụng trỡnh 675
+S

GVHD: H H ng Liờn

k toỏn t ng h p:

Việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu đ-ợc tiến hành theo sơ đồ sau đây:
TK 151, 152 (ho c 611)

TK 621
1

TK 111,112,331

TK 152
3

2

TK 154
4
TK 133

1: S

k toỏn chi phớ nguyờn v t li u tr c ti p

Chú thích:
(1): Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất trực tiếp.
(2): Mua nguyên vật liệu chuyển giao trực tiếp cho sản xuất.
(3): Cuối tháng nếu có nguyên vật liệu sử dụng ch-a hết nộp trả lại kho
và phế liệu thu hồi nhập kho.
(4): Cuối kỳ, kết chuyển (hoặc phân bổ) chi phí nguyên vật liệu cho các
đối t-ợng tính giá thành có liên quan.

SVTH: Nguy n Thanh Hựng

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×