Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây lắp THÀNH PHỐ cần THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn:
PHẠM XUÂN MINH

Sinh viên thực hiện:
LÊ HỒNG THẮM
MSSV: 4073842
Lớp: Kế toán tổng hợp 3 – k33

Cần Thơ, năm 2011LỜI CẢM TẠ
Em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô khoa Kinh tế và Quản trị kinh
doanh trường Đại học Cần Thơ, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những
kiến thức chuyên môn trong suốt 4 năm học tập tại trường.
Để hoàn thành luận văn này, trước hết em chân thành cám ơn thầy Phạm
Xuân Minh đã tận tình hướng dẫn, bổ sung những kiến thức còn thiếu trong thời
gian làm luân văn tốt nghiệp này.
Sau nữa, em xin chân thành cám ơn đến Ban giám đốc cùng cô, chú, anh,
chị trong Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ đã hết lòng
chỉ dẫn, giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian thực tập, tạo điều kiện thuận
lợi để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình.
Do thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên không tránh được những sai
sót. Kính mong sự thông cảm, góp ý kiến quý báu của quý thầy cô, quý cơ quan
thực tập để bài luận được hoàn thiện hơn.
Cuối lời, em xin kính chúc quý thầy cô, các cô, chú, anh, chị dồi dào sức
khỏe và gặt hái nhiều thắng lợi trong thời gian tới.

Cần Thơ, ngày........tháng.......năm 2011
Sinh viên thực hiện

Lê Hồng Thắm

i


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày........tháng.......năm 2011
Sinh viên thực hiện

Lê Hồng Thắm

ii


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP---o0o--..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày.........tháng........năm 2011
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

iii


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

---o0o--Họ tên giáo viên hướng dẫn: .................................................................................
Học vị: .................................................................................................................
Chuyên ngành: .....................................................................................................
Cơ quan công tác: .................................................................................................
Tên sinh viên: Lê Hồng Thắm
Mã số sinh viên: 4073842
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp
Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây
Lắp Thành Phố Cần Thơ.
NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Về hình thức:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Nội dung và kết quả đạt được:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
iv


6. Các nhận xét khác:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sữa):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày.........tháng........năm 2011
Giáo viên hướng dẫn

v


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

---o0o--..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2011
Giáo viên phản biện

vi


MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................. 1
1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 3
1.3.1. Phạm vi về không gian .......................................................................... 3
1.3.2. Phạm vi về thời gian ............................................................................. 3
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 3
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan ................................................................. 4
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .................................................................................................. 6
2.1. Các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp .......................................... 6
2.1.1. Khái niệm ............................................................................................. 6
2.1.2. Chức năng ............................................................................................ 6
2.1.3. Vai trò .................................................................................................. 7
2.1.4. Nhiệm vụ .............................................................................................. 7
2.2. Khái niệm – mục tiêu phân tích tài chính ................................................. 8
2.2.1. Khái niệm phân tích tài chính ............................................................... 8
2.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính ........................................................... 8
2.3. Nguồn tài liệu sử dụng cho việc phân tích ................................................ 9
2.3.1. Bảng cân đối kế toán ............................................................................ 9
2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................................ 10
2.3.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ ...................................................................... 10
2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính ............................................................ 11
2.4. Nội dung phân tích .................................................................................. 11
2.4.1. Phân tích tình hình chung ................................................................... 11
2.4.2. Phân tích tài chính qua bảng cân đối kế toán ....................................... 11
2.4.3. Phân tích tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............ 14
2.4.4. Phân tích các tỷ số chủ yếu về tài chính .............................................. 14
vii


2.4.4.1. Tỷ số thanh toán .......................................................................... 14
2.4.4.2. Tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh ............... 16
2.4.4.3. Tỷ số về khả năng sinh lợi ........................................................... 18
2.4.5. Phân tích tài chính qua phương trình Dupont ...................................... 19
2.5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 20
2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................. 20
2.5.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 20
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH PHỐ CẦN THƠ ...................................... 23
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 23
3.1.1. Giai đoạn trước khi cổ phần hóa (Công Ty Xây Lắp Và Kinh
Doanh Phát Triển Nhà Thành Phố Cần Thơ) ............................................... 23
3.1.2. Giai đoạn sau khi cổ phần hóa (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và
Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ) ...................................................................... 24
3.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty ........................................... 26
3.2.1. Bộ máy tổ chức .................................................................................. 26
3.2.2. Cơ cấu lao động .................................................................................. 31
3.3. Thuận lợi, khó khăn của công ty và phương hướng phát triển ............. 32
3.3.1. Thuận lợi ............................................................................................ 32
3.3.2. Khó khăn ............................................................................................ 33
3.3.3. Phương hướng phát triển .................................................................... 33
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH PHỐ CẦN THƠ ................... 35
4.1. Phân tích tài chính qua bảng cân đối kế toán ........................................ 35
4.1.1. Phân tích tình hình tài sản ................................................................... 35
4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn ........................................................... .38
4.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh .................................................................................................. 42
4.3. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....... 47
4.4. Phân tích tình hình tài chính công ty qua ba năm(2008 – 2010) ........... 51
4.4.1. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn .........................51
4.4.1.1. Phân tích cơ sấu tài sản................................................................. 51
viii


4.4.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn.......................................................... 55
4.4.2. Phân tích tình hình thanh toán.............................................................. 58
4.4.3. Phân tích khả năng thanh toán ............................................................. 59
4.4.3.1. Tỷ số thanh toán tổng quát............................................................60
4.4.3.2. Tỷ số thanh toán hiện hành ........................................................... 61
4.4.3.3. Tỷ số thanh toán nhanh................................................................. 62
4.5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh............................................... 62
4.5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán, chi phí tài
chính, chi phí quản lý doanh nghiệp ..............................................................62
4.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí.......................................................64
4.5.3. Phân tích các tỷ số hoạt động............................................................... 66
4.6. Phân tích khả năng sinh lời của công ty .................................................. 71
4.6.1. Tỷ số sinh lợi của doanh thu ............................................................... 71
4.6.2. Tỷ số sinh lợi của tài sản...................................................................... 72
4.6.3. Tỷ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu........................................................ 73
4.6.4. Tỷ số tài chính qua chỉ số Dupont (phân tích Dupont) ......................... 74
4.7. Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư
Và Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ..................................................................77
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH
PHỐ CẦN THƠ .............................................................................................. 79
5.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi ............79
5.2. Giải pháp nhằm gia tăng doanh thu ........................................................ 80
5.3. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán ..................................... 81
5.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực...........................................................81
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................82
6.1. Kết luận.....................................................................................................82
6.2. Kiến nghị...................................................................................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

ix


DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Tình hình tài sản qua 3 năm (2008 – 2010) ..........................................35
Bảng 2: Tình hình nguồn vốn qua 3 năm (2008 – 2010) ...................................39
Bảng 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2008 – 2010) ........43
Bảng 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua 3 năm (2008 – 2010) ...........................48
Bảng 5: Cơ cấu tài sản qua 3 năm (2008 – 2010) ..............................................52
Bảng 6: Tỷ suất đầu tư qua 3 năm (2008 – 2010) ..............................................54
Bảng 7: Cơ cấu nguồn vốn qua 3 năm (2008 – 2010) .......................................55
Bảng 8: Tỷ suất tài trợ và tỷ suất nợ qua 3 năm (2008 – 2010) .........................57
Bảng 9: Tỷ số tương quan nợ phải thu và nợ phải trả qua 3 năm
(2008 – 2010) ...................................................................................................58
Bảng 10: Các tỷ số khả năng thanh toán của công ty ........................................60
Bảng 11: Biến động chi phí của công ty qua 3 năm (2008 – 2010) ...................63
Bảng 12: Các tỷ số hiệu quả sử dụng chi phí qua 3 năm (2008 – 2010) ............65
Bảng 13: Các tỷ số hoạt động của công ty qua 3 năm (2008 – 2010) ................67
Bảng 14: Các tỷ số về khả năng sinh lời qua 3 năm (2008 – 2010) ...................71

x


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Sơ đồ Dupont .......................................................................................20
Hình 2: Bộ máy tổ chức công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành Phố
Cần Thơ ...........................................................................................................26
Hình 3: Cơ cấu phòng kế toán ..........................................................................31
Hình 4: Lợi nhuận của công ty qua 3 năm (2008 – 2010) ..................................46
Hình 5: Cơ cấu tài sản qua 3 năm (2008 – 2010) ..............................................51
Hình 6: Cơ cấu nguồn vốn qua 3 năm (2008 – 2010) ........................................56
Hình 7: Tỷ số thanh toán tổng quát qua 3 năm (2008 – 2010) ...........................60
Hình 8: Tỷ số thanh toán hiện hành qua 3 năm (2008 – 2010) ..........................61
Hình 9: Tỷ số thanh toán nhanh qua 3 năm (2008 – 2010) ................................62
Hình 10: Biến động chi phí qua 3 năm (2008 – 2010)........................................63
Hình 11: Tỷ số hoạt động của công ty qua 3 năm (2008 – 2010) ......................70
Hình 12: Tỷ số sinh lợi của doanh thu qua 3 năm (2008 – 2010) .....................72
Hình 13: Tỷ số sinh lợi của tài sản qua 3 năm (2008 – 2010) ............................73
Hình 14: Tỷ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu qua 3 năm (2008 – 2010) ..............73
Hình 15: Sơ đồ phương trình Dupont ................................................................76

xi


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT

TỪ ĐẦY ĐỦ

UBND

Ủy ban nhân dân

TP

Thành phố

CPĐTXL CT

Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Cần Thơ

HĐQT

Hội đồng quản trị

Cty CP

Công ty Cổ phần

TSCĐ

Tài sản cố định

VCSH

Vốn chủ sở hữu

ĐVT

Đơn vị tính

TSNH

Tài sản ngắn hạn

TSCĐHH

Tài sản cố định hữu hình

TSDH

Tài sản dài hạn

GTGT

Giá trị gia tăng

ĐTDH

Đầu tư dài hạn

VNĐ

Việt Nam đồng

xii


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Sau hơn 20 năm thực hiện chuyển đổi nền kinh tế từ vận hành theo cơ chế
kế hoạch hóa sang cơ chế thị trường, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật,
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kéo theo những thay đổi hầu hết các lĩnh vực kinh
tế – xã hội. Điều đó đã được quốc tế công nhận khi Việt Nam trở thành thành
viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Kể từ khi đổi mới sang
nền kinh tế thị trường, các hình thức kinh doanh cũng xuất hiện ngày càng nhiều
làm cho bộ mặt nền kinh tế phát triển hết sức sôi động song cũng trở nên phức
tạp và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Vậy thì các nhà quản trị cần phải
có kế hoạch như thế nào cho phù hợp với tình hình doanh nghiệp và tính phức
tạp của thị trường, tránh được sự đào thải và doanh nghiệp ngày càng phát triển
hơn.
Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường có
nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp
phải nổ lực không ngừng, phát huy nội lực, biết tận dụng những thời cơ và tiềm
năng sẵn có của đơn vị, có những giải pháp và hướng đi đúng đắn, điều đó giúp
cho doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững. Có thể thấy rằng tài chính có
vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp.
Việc nắm rõ tình hình tài chính là cần thiết đối với các nhà quản lý, vì tình hình
tài chính của doanh nghiệp không những thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư,
các khách hàng mà còn là cơ sở để nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn
liên quan đến các hoạt động tài chính như: nên đầu tư vào đâu? Đầu tư như thế
nào? Quản lý và sử dụng nguồn vốn ra sao? Có nên vay nợ hay không?… Vì vậy
cần phải có chiến lược phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính để mang lại
hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
GVHD: Phạm Xuân Minh

-1-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, tài chính càng có ý nghĩa
quan trọng hơn do đặc điểm của ngành là xây dựng công trình với thời gian thi
công dài, tổ chức nghiệm thu và thanh toán theo từng phần khối lượng công
trình, vì thế cần phải rút ngắn thời gian thi công xây dựng để tiết kiệm vốn và
tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần có kế hoạch tài chính thích
hợp để đảm bảo thi công xây dựng có chất lượng. Như vậy các nhà quản trị có
thể đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp thông qua các thông tin số
liệu và các chỉ số tài chính khi phân tích tình hình tài chính. Từ đó nhận ra những
mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ
xảy ra, trên cơ sở đó hoạch định phương án hoạt động phù hợp cho tương lai và
đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình
tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Xuất phát từ vấn đề trên, cùng với kiến thức đã được học ở trường kết hợp
thực tiễn trong quá trình thực tập tại công ty, em chọn đề tài: “Phân tích tình
hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành Phố Cần
Thơ”.
1.2.

Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính tại công ty qua 3 năm 2008 – 2010, đánh giá
được những tích cực, những yếu kém của tài chính, thông qua phân tích báo cáo
tài chính của công ty để thấy rõ được sự lành mạnh của tài chính. Từ đó đề ra
một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 Phân tích, đánh giá chung để thấy được sự lành mạnh về tình hình tài
chính của doanh nghiệp.
 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán.
 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt
động tại công ty.
 Phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp.

GVHD: Phạm Xuân Minh

-2-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
 Đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh
nghiệp.
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về không gian
 Đề tài tốt nghiệp này được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và
Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ.
 Số liệu được thu thập và được cung cấp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và
Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ.
1.3.2. Phạm vi về thời gian
Luận văn được thực hiện trong thời gian từ ngày 27/01/2010 đến ngày
15/04/2010.
Thông tin số liệu sử dụng trong luận văn là thông tin số liệu 3 năm từ năm
2008 đến năm 2010.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Mục đích chính của phân tích tài chính là giúp đối tượng sử dụng thông tin
đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh
nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan
tâm.
Vì thời gian thực tập không nhiều, kiến thức tích lũy mới ở lý luận từ ghế
nhà trường là chủ yếu trong khi phân tích tài chính thì rất phong phú và đa dạng
nên đề tài chỉ giới hạn ở những nội dung sau:
 Đưa ra một số lý luận làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài.
 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu.
 Phân tích các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính gồm: bảng cân đối kế
toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.
 Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của công ty.

GVHD: Phạm Xuân Minh

-3-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
 Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng 720:
 Sinh viên thực hiện: Phạm Hồng Vĩnh Đức
 Nội dung phân tích:
 Phân tích tình hình tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài
chính đặc trưng và sử dụng các công cụ phân tích để có cái nhìn khách quan từ
tài chính để tìm hiểu một cách chính xác tình hình sản xuất, tình hình sử dụng
vốn, khả năng thanh toán, … thực tiễn tại công ty 720.
 Thông qua các kết quả phân tích vừa tổng hợp được để đề xuất với
nhà quản lý những phương pháp, những định hướng có thể sẽ được thực hiện
trong thời gian tới nhằm giúp công ty 720 cải thiện những hạn chế còn tồn đọng
và đóng góp những ý kiến góp phần cải thiện tình hình tài chính, thúc đẩy công
việc sản xuất kinh doanh ngày càng đi lên.
 Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn
2005 – 2007, thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh và bảng lưu chuyển tiền tệ.
 Phân tích sự biến động của các tỷ số tài chính từ đó tìm hiểu nguyên
nhân ảnh hưởng và rút ra kết luận thích hợp.
 Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bến
Tre:
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Yến Ngọc.
Nội dung phân tích:
 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng ở Bến
Tre.
 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán: phân tích
tình hình tài sản và nguồn vốn.
 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt
động king doanh: phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
 Phân tích các tỷ số tài chính kết hợp phân tích các yếu tố bên ngoài
ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.
GVHD: Phạm Xuân Minh

-4-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
 Qua quá trình phân tích, đánh giá các mặt tài chính của công ty, từ đó
đưa ra những biện pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và
tăng lợi nhuận.
 Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng
Motilen Cần Thơ:


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc YếnNội dung phân tích:
Đề tài này nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty trong thời

gian 3 năm (2007 – 2009) để từ đó nhận ra những biểu hiện còn hạn chế, tồn tại
trong vấn đề tài chính có thể làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai phát triển
của công ty, cũng như nhận biết những tiềm năng chưa được tận dụng hết của
chúng. Qua đó giúp cho công ty có cái nhìn cụ thể hơn về tình hình tài chính hiện
tại của mình để đề ra biện pháp quản trị tài chính đúng đắn, kịp thời nhằm sử
dụng vốn có hiệu quả.

GVHD: Phạm Xuân Minh

-5-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp
2.1.1. Khái niệm
Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh
vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở
các doanh nghiệp phục vụ và giám đốc quá trình sản xuất kinh doanh.
Tài chính doanh nghiệp là các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp. Hình thái
vật chất của các quỹ bằng tiền này có thể là nhà cửa, máy móc, thiết bị, nguyên
vật liệu, vốn bằng tiền và các loại chứng khoán có giá …
2.1.2. Chức năng
– Tổ chức vốn và luân chuyển vốn: tổ chức vốn nhằm đảm bảo nhu cầu
vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt chức
năng này thì doanh nghiệp phải có các nguồn thu và hoạt động thu chi diễn ra
thường xuyên, liên tục. Việc tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn cần căn
cứ vào nhiệm vụ kinh doanh và các điều kiện kinh doanh để xác định số vốn cần
thiết. Trên cơ sở đó mà bố trí, khai thác hợp pháp, hợp lý mọi nguồn vốn để có
thể bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vốn và giúp cho vốn luân chuyển ngày càng
nhanh.
– Phân phối thu nhập bằng tiền: chức năng này đảm bảo bù đắp chi phí bỏ
ra (chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất lưu thông…), tái tạo lại nguồn
vốn cho quá trình kinh doanh được liên tục. Phát huy được vai trò đòn bẩy của tài
chính doanh nghiệp. Kết hợp đúng đắn giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và
cán bộ công nhân viên, thúc đẩy doanh nghiệp và công nhân viên quan tâm đến
hiệu quả kinh doanh sản xuất.

GVHD: Phạm Xuân Minh

-6-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
– Giám đốc (kiểm tra): giám đốc của tài chính doanh nghiệp là loại giám
đốc toàn diện, thường xuyên và có hiệu quả cao giúp doanh nghiệp không những
thấy rõ tiến trình hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp thấy rõ hiệu quả kinh
tế do những hoạt động đó mang lại. Từ đó, thông qua tình hình quản lý và sử
dụng vốn mà phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu, từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy
doanh nghiệp cải tiến các hoạt động tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất nhằm
đạt hiệu quả cao nhất.
2.1.3. Vai trò
 Đảm bảo huy động đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Vai trò này thể hiện qua việc lựa chọn phương pháp, hình thức
huy động vốn thích hợp đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp
được nhịp nhàng, liên tục với chi phí huy động vốn thấp nhất.
 Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Thể hiện qua việc đánh giá,
lựa chọn dự án đầu tư tối ưu, bố trí cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng các biện pháp để
tăng nhanh vòng quay vốn nhằm tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối đa hóa lợi
nhuận của doanh nghiệp.
 Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Thể hiện qua việc tạo ra sức
mua hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ. Đồng thời xác định
giá bán hợp lý khi tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thông qua hoạt động
phân phối thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ khen thưởng, quỹ lương,
thực hiện các hợp đồng kinh tế.
 Giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng
những quyết định tài chính của chủ sở hữu và chủ thể kinh doanh phát hiện kịp
thời những vướng mắc tồn tại từ đó có những quyết định điều chỉnh nhằm đạt tới
mục tiêu đã định.
2.1.4. Nhiệm vụ
- Lập dự thảo tài chính đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh
doanh. Huy động nguồn vốn cho thích hợp bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh
doanh mang hiệu quả kinh tế tối ưu.

GVHD: Phạm Xuân Minh

-7-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
- Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng hẹn với khách hàng, các khoản
phải nộp với ngân sách Nhà nước.
- Thường xuyên kiểm tra tài chính, nhằm tìm ra biện pháp sử dụng triệt để
và hiệu quả vật tư thiết bị, lao động hiện có để tăng nhanh tốc độ chu chuyển
vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
2.2. Khái niệm – mục tiêu của phân tích tài chính
2.2.1. Khái niệm phân tích tài chính
Phân tích tài chính là việc nghiên cứu, đánh giá toàn bộ thực trạng tài chính
của doanh nghiệp, phát hiện các nguyên nhân tác động tới các đối tượng phân
tích và đề xuất các giải pháp có hiệu quả giúp doanh nghiệp ngày càng nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Nói cách khác, phân tích tài chính có thể được hiểu như là quá trình kiểm
tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá,
dự tính các rủi ro, tiềm năng trong tương lai phục vụ cho các quyết định tài chính
và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác.
Phân tích tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của
cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện
các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét việc vay vốn...
Qua việc phân tích các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính phải nói lên
được thực chất kết quả hoạt động tình hình tài chính mạnh hay yếu, ưu nhược
điểm của doanh nghiệp... Thông qua phân tích tài chính những nội dung ẩn trên
các con số sẽ được thể hiện rõ trở thành nguồn thông tin hữu ích cho nhà quản
trị.
2.2.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
Phân tích tài chính là một công cụ hết sức quan trọng đối với người quản lý
doanh nghiệp. Bằng cách so sánh, đánh giá và phân tích xu hướng, phân tích báo
cáo tài chính nhằm các mục tiêu sau:
 Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho
chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo doanh nghiệp để giúp họ có
những quyết định đúng đắn trong tương lai.
GVHD: Phạm Xuân Minh

-8-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
 Đánh giá đúng thực trạng doanh nghiệp trong kỳ báo cáo về vốn, tài
sản, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra các tồn tại và
nguyên nhân của nó để có biện pháp đối phó thích hợp trong tương lai.
 Cung cấp những thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức
huy động vốn, chính sách vay nợ, mức độ sử dụng các loại đòn bẩy nhằm đạt
được yêu cầu gia tăng lợi nhuận trong tương lai.
2.3. Nguồn tài liệu sử dụng cho việc phân tích
Nguồn tài liệu sử dụng cho việc phân tích tài chính chủ yếu là các báo cáo
tài chính.
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình
hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu
của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và yêu cầu của những người có nhu
cầu sử dụng để đưa ra các quyết định kinh tế.
Hệ thống báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm:
 Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B01 – DN

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 – DN

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 – DN

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B09 – DN

2.3.1. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán phản ánh tổng quát tình hình tài chính của một doanh
nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để đánh giá tổng quát về tình
hình hoạt động tài chính, về năng lực tài chính, khả năng chủ động về vốn, về tài
chính, về trình độ sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích
bảng cân đối kế toán giúp doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của doanh
nghiệp, những mất cân đối, những bất hợp lý từ đó tìm ra nguyên nhân và đưa ra
các giải pháp tài chính để xây dựng một kết cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý phục
vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn có
hiệu quả, ngày càng cải thiện tình hình tài chính và năng lực tài chính của doanh
nghiệp.
GVHD: Phạm Xuân Minh

-9-

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
 Kết cấu cơ bản của bản cân đối kế toán như sau:
 Phần tài sản: phản ánh toàn bộ tình hình tài sản của doanh nghiệp tại
một thời điểm nhất định, bao gồm vốn bằng tiền, đầu tư chứng khoán ngắn hạn,
khoản phải thu, khoản ứng trước và trả trước, hàng tồn kho, tài sản cố định, đầu
tư chứng khoán dài hạn...
 Phần nguồn vốn: phản ánh toàn bộ nguồn vốn hình thành nên tài sản
của doanh nghiệp, bao gồm nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) và nguồn vốn chủ
sở hữu.
2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức – là báo cáo tài chính tổng
hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh; phản ánh thu nhập của
hoạt động chính và các hoạt động khác qua thời kỳ kinh doanh và tình hình thực
hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần:
 Phần I: lãi (lỗ), phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp, bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác.
 Phần II: tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về thuế, phí, lệ phí
và các khoản phải nộp khác.
 Phần III: thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế
GTGT được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa.
2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính phản ánh việc hình thành và sử dụng
lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần:
 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là luồng tiền có
liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp, đó là
hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nó phản ánh khả năng tạo tiền của
doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ và duy trì các
hoạt động kinh doanh của mình.

GVHD: Phạm Xuân Minh

- 10 -

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
 Lưu chuyển tiền tệ từ các hoạt động đầu tư: là luồng tiền có liên quan
đến mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định và các khoản đầu
tư khác.
 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính: là luồng tiền có liên quan
đến việc thay đổi về quy mô, kết cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh
nghiệp.
2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
Đây là tài liệu giải thích một số đặc điểm về hoạt động của doanh nghiệp,
thuyết minh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của
doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình
bày rõ ràng và chi tiết được.
2.4. Nội dung phân tích
2.4.1. Phân tích tình hình chung
Phân tích khái quát tình hình tài chính sẽ cung cấp một cách tổng quát nhất
về tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp là khả quan hay
không. Điều đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình phát
phát triển hay chiều hướng suy thoái của doanh nghiệp. Qua đó có những giải
pháp hữu hiệu để quản lý.
Phân tích khái quát tình hình tài chính trước hết căn cứ vào số liệu đã phản
ánh trên bảng cân đối kế toán rồi so sánh tổng tài sản và tổng nguồn vốn giữa
cuối kỳ và đầu năm để thấy được quy mô vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ
cũng như khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp.
Theo nguyên tắc cân bằng của bảng cân đối kế toán:
Tổng tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu
2.4.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
a) Phân tích tình hình biến động tài sản
Tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn,
chúng được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tức là:
B Nguồn vốn = A Tài sản ( I + II + IV + V ( 2,3) + VII ) +
B Tài sản ( I + II + III )
GVHD: Phạm Xuân Minh

- 11 -

SVTH: Lê Hồng Thắm


Phân tích tình hình tài chính tại công ty CPĐTXL TP Cần Thơ
Phân tích biến động tài sản là so sánh số tổng cộng giữa cuối năm với
đầu năm hoặc với nhiều năm trước, kế cả số tuyệt đối và tương đối nhằm xác
định xu hướng tăng lên hay giảm xuống của tài sản doanh nghiệp qua các kỳ
kinh doanh. Trong đó, cần xem xét sự biến động về quy mô các chỉ tiêu chi tiết
như: chỉ tiêu vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn
hạn, hàng tồn kho, các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu
tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn.
Phân tích chung sự biến động về quy mô tài sản của doanh nghiệp là
nhằm mục đích đánh giá kết quả và trạng thái tài chính của doanh nghiệp cũng
như dự tính những rủi ro và những tiềm năng về tài chính trong tương lai của
doanh nghiệp.
Ngoài việc so sánh tổng số tài sản cuối năm so với đầu năm còn phải
xem xét tỷ trọng từng loại tài sản chiếm trong tổng số tài sản và việc phân bổ tài
sản. Tuỳ theo loại hình kinh doanh để xem xét tỷ trọng từng loại tài sản chiếm
trong tổng số là cao hay thấp.
Khi đánh giá sự phân bổ TSCĐ và ĐTDH trong tổng tài sản cần kết hợp
với tỷ suất đầu tư để phân tích chính xác và rõ nét hơn.

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
Tỷ suất đầu tư =
Tổng tài sản
Tỷ suất này phản ánh tình trạng trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nói
chung và máy móc thiết bị nói riêng của doanh nghiệp. Nó cho biết năng lực sản
xuất và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Trị số chỉ tiêu này phụ
thuộc vào từng ngành kinh doanh cụ thể.
b) Phân tích tình hình nguồn vốn
Phần này phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang
sử dụng vào thời điểm lập báo cáo tài chính. Về mặt kinh tế, khi xem phần nguồn
vốn các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của doanh
nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý, nhà quản trị thấy được trách
GVHD: Phạm Xuân Minh

- 12 -

SVTH: Lê Hồng Thắm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x