Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư xây DỰNG GIA THỊNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----  -----

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

ThS. THÁI VĂN ĐẠI

ĐINH THÁI NHƯ NGÀ
Mã số SV: 4053583
Lớp: Kế toán tổng hợp K31

Cần Thơ - 2009LỜI CẢM TẠ

Qua bốn năm học ở Trường Đại Học Cần Thơ, em luôn được sự chỉ bảo và
giảng dạy nhiệt tình của Quý Thầy Cô, đặc biệt là Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế QTKD đã truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu cho em không chỉ về cách học,
cách làm mà cả cách sống khi bước ra tiếp xúc với xã hội. Cùng với sự nổ lực của
bản thân, em đã hoàn thành chương trình học của mình.
Sau thời gian thực tập tại Công ty CP Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Gia Thịnh
- Vĩnh Long, được học hỏi thực tế và được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Ban
Lãnh Đạo và các Cô Chú, Anh Chị trong Công ty cùng với sự chỉ dạy của Quý Thầy
Cô Khoa Kinh Tế - QTKD đã giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp.
Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - QTKD
đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua, đặc biệt là Thầy Thái
Văn Đại đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Em
kính gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo, Cô Chú, Anh Chị trong Công ty CP Tư Vấn
- Đầu Tư - Xây Dựng Gia Thịnh, đặc biệt là Các Anh Chị Phòng kế toán đã tận tình
giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập.
Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắc chắn bài luận văn
của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của
Quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo Công ty giúp em khắc phục được những thiếu sót và
khuyết điểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc và toàn thể Quý Cô
Chú, Anh Chị trong Công ty lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt.

Cần thơ, Ngày .... tháng .... năm 2009
Sinh viên thực hiện

Đinh Thái Như Ngà

i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, Ngày …. tháng …. năm 2009
Sinh viên thực hiệnĐinh Thái Như Ngà

ii


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………….., ngày …. tháng …. năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

iii


BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


Họ và tên người hướng dẫn: ..........................................................................................
Học vị: ............................................................................................................................
Chuyên ngành: ...............................................................................................................
Cơ quan công tác: ..........................................................................................................
Tên học viên: .................................................................................................................
Mã số sinh viên: .............................................................................................................
Chuyên ngành: ...............................................................................................................
Tên đề tài: ......................................................................................................................
........................................................................................................................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Về hình thức
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu
chỉnh sửa)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cần thơ, Ngày …. tháng …. năm 2009
Người nhận xét

iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

v


MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................ 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................. 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................... 2
1.4.1 Không gian nghiên cứu ......................................................................... 2
1.4.2 Thời gian nghiên cứu ............................................................................. 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .......................................................................... 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ..................................................................................................................... 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................ 5
2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ........ 5
2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá .............................................................. 7
2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả ................................................ 9
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 12
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 12
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 12
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH ................................................................ 16
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ............................................. 16
3.1.1 Giới thiệu chung .................................................................................... 16
3.1.2 Ngành nghề kinh doanh ......................................................................... 16
3.1.3 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 17
3.1.4 Hình thức kế toán sử dụng..................................................................... 19
vi


3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KNH DOANH CỦA
CÔNG TY ........................................................................................................... 20
3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ... 24
3.3.1 Thuận lợi................................................................................................ 24
3.3.2 Khó khăn ............................................................................................... 24
3.3.3 Phương hướng phát triển ....................................................................... 25
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY................................................ 26
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ............................................... 26
4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần .................................................... 26
4.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu các công trình qua 3 năm ....... 30
4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ................................... 36
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ ........................................................ 40
4.2.1 Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm ........................ 40
4.2.2 Phân tích biến động theo từng khoản mục chi phí qua 3 năm .............. 45
4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ........................................ 49
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN ................................................. 53
4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận của công ty .................................................. 53
4.3.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận ................................. 57
4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .................................... 59
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ...... 74
4.4.1 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu ..................................................... 75
4.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ........................................................... 76
4.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu............................................. 77
4.4.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên chi phí .......................................................... 78
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA THỊNH ......................... 79
5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY ...................................................................... 79
vii


5.1.1 Nguyên nhân chủ quan .......................................................................... 79
5.1.2 Nguyên nhân khách quan ...................................................................... 79
5.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ BÊN TRONG VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIH DOANH CỦA CÔNG TY ............... 80
5.2.1 Môi trường bên trong ............................................................................ 80
5.2.2 Môi trường bên ngoài ............................................................................ 81
5.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG
KINH DOANH ................................................................................................... 82
5.3.1 Những kết quả đạt được ........................................................................ 82
5.3.2 Những mặt hạn chế trong kinh doanh ................................................... 83
5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH ...................................................................................... 83
5.4.1 Biện pháp tăng doanh thu ...................................................................... 84
5.4.2 Biện pháp hạ thấp chi phí ...................................................................... 85
5.4.3 Một số biện pháp khác........................................................................... 86
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 88
6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 88
6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................. 89
6.2.1 Đối với Nhà nước .................................................................................. 89
6.2.2 Đối với công ty ...................................................................................... 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 91
PHỤ LỤC ............................................................................................................ 92

viii


DANH MỤC BIỂU BẢNG

Trang
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 - 2008 ........................ 21
Bảng 2: Chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 - 2008 ...... 21
Bảng 3: Doanh thu theo thành phần của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 .......... 26
Bảng 4: Chênh lệch doanh thu theo thành phần của công ty qua 3 năm
2006 – 2008 ......................................................................................................... 27
Bảng 5: Tình hình doanh thu thực hiện các công trình qua 3 năm
2006 - 2008 .......................................................................................................... 30
Bảng 6: Tình hình khối lượng công trình thực hiện của từng quy mô
công trình qua 3 năm ........................................................................................... 37
Bảng 7: Mức độ ảnh hưởng của khối lượng và giá đến doanh thu của
năm 2007 so với năm 2006 .................................................................................. 38
Bảng 8: Mức độ ảnh hưởng của khối lượng và giá đến doanh thu của
năm 2008 so với năm 2007 .................................................................................. 38
Bảng 9: Tình hình chung sử dụng chi phí của công ty qua 3 năm
2006 - 2008 .......................................................................................................... 41
Bảng 10: Chênh lệch chi phí của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 ..................... 42
Bảng 11: Tình hình biến động chi phí theo khoản mục qua 3 năm
2006 - 2008 .......................................................................................................... 46
Bảng 12: Chênh lệch biến động chi phí theo khoản mục qua 3 năm
2006 - 2008 .......................................................................................................... 46
Bảng 13: Tình hình chung lợi nhuận theo khoản mục của công ty qua 3 năm .. 54
Bảng 14: Chênh lệch lợi nhuận theo khoản mục của công ty qua 3 năm ........... 54
Bảng 15: Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận qua 3 năm 2006 - 2008........ 58
Bảng 16: Ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận .......................................... 61
Bảng 17: Các tỷ số về khả năng sinh lời của công ty qua 3 năm ....................... 75
ix


DANH MỤC HÌNH

Trang
Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chưc của công ty .......................................................... 17
Hình 2: Sơ đồ hình thức kế toán tại công ty Gia Thịnh ...................................... 20
Hình 3: Biểu đồ biểu diễn kết quả kinh doanh của công ty Gia Thịnh .............. 24
Hình 4: Biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu của công ty qua 3 năm ..................... 29
Hình 5: Biểu đồ biểu diễn tình hình chung sử dụng chi phí qua 3 năm ............. 45

x


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

:

Cổ phần

TSCĐ

:

Tài sản cố định

DT

:

Doanh thu

LN

:

Lợi nhuận

TNDN

:

Thu nhập doanh nghiệp

TBình

:

Trung bình

C.Trình

:

Công trình

QLDN

:

Quản lý doanh nghiệp

NVL

:

Nguyên vật liệu

SX

:

Sản xuất

HĐKD

:

Hoạt động kinh doanh

HĐTC

:

Hoạt động tài chính

KH

:

Kế hoạch

TH

:

Thực hiện

GVHB

:

Giá vốn hàng bán

BH

:

Bán hàng

QLDN

:

Quản lý doanh nghiệp

CSH

:

Chủ sở hữu

UBND

:

Uỷ ban nhân dân

xi


TÓM TẮT NỘI DUNG

Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh là công ty kinh doanh đa lĩnh
vực, trong quá trình hoạt động công ty đạt hiệu quả rất tốt ở các lĩnh vực xây lắp.
Lợi nhuận ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao trong tổng lợi nhuận của công ty.
Chính vì vậy mà khi thực tập tại công ty, được sự đồng ý của công ty nên em chọn
đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây
dựng Gia Thịnh”. Đề tài phân tích gồm 6 chương:
Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu
Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu tầm quan trọng của đề tài cũng như
là đề ra mục tiêu nghiên cứu chung và cụ thể để tiến hành phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh của công ty.
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Chương này sẽ đi vào tìm hiểu một số lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh như: Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ. Một số
khái niệm về tình hình tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các tỷ số tài chính
cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Phương pháp thu
thập số liệu nào, phương pháp phân tích số liệu nào được sử dụng trong đề tài.
Chương 3: Giới thiệu khái quát về Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia
Thịnh
Chương này sẽ giới thiệu tổng quát về công ty, quá trình hình thành và phát
triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và bộ máy kế toán nào được áp dụng.
Ngoài ra, ở chương 3 còn giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động kinh doanh của
công ty trong 3 năm hoạt động 2006 - 2008, những khó khăn, thuận lợi cũng như là
phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tớ i như thế nào sẽ được trình
bày trong chương này.

xii


Chương 4: Phân tích thực trạng, hiệu quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
Dựa trên những số liệu do công ty cung cấp, chương này tiến hành phân tích
tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sự tăng hay giảm của doanh thu, chi phí, lợi
nhuận của công ty sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào thì trong chương 4 này
sẽ được tìm hiểu cụ thể. Ngoài ra, chương này còn đánh giá tình hình tài chính của
công ty như thế nào thông qua việc phân tích các tỷ số tài chính của công ty.
Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty Gia Thịnh.
Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những tác động của môi trường bên
trong cũng như là môi trường bên ngoài đối với công ty. Tìm ra những điểm mạnh,
điểm yếu, cơ hội cũng như những thách thức của công ty đang phải đối mặt, từ đó
đưa ra những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những hạn chế và dựa vào
thực trạng phân tích đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của công ty trong thời gian sắp tới.
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
Chương 6 sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình đã phân tích từng những chương
trước, đúc kết những thuận lợi, những mặt mạnh mà công ty đã đạt được, đồng thời
khắc phục những khó khăn nhằm giúp công ty ngày càng phát triển và đứng vững
trên thị trường. Trong chương này sẽ có một số đề xuất ý kiến cho công ty cũng như
là các cơ quan nhà nước nhằm góp phần giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn nữa.

xiii


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên
hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh
mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh được với các doanh nghiệp
khác, vừa có điều kiện tích luỹ và mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời
sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều
đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn
biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh
nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Chính vì thế, có thể nói phân
tích hoạt động kinh doanh chiếm một vị trí rất quan trọng trong quá trình hoạt động
của doanh nghiệp. Đó là một công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả mà các doanh
nghiệp đã sử dụng từ trước đến nay.
Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện
pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm
huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai… vào quá trình sản xuất kinh
doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho
việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó,
các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả
hơn.
Với kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực
tập ba tháng tại Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Gia Thịnh, được tiếp xúc
với hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, em đ ã nhận thức được tầm quan trọng
của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Và là một trong những sinh viên
quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em đã quyết định chọn đề tài“Phân
tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia
Thịnh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-1-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty CP tư vấn đầu tư - xây dựng Gia Thịnh qua 3 năm 2006 – 2008. Từ đó, đưa ra một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l ợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006
- 2008 nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phân tích các chỉ tiêu về tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công
ty nói chung, ảnh hưởng đến lợi nhuận nói riêng.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho
công ty.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Để phục vụ tốt cho việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty Gia Thịnh, em đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:
- Công ty đang hoạt động có hiệu quả? Trong những năm gần đây, tình hình
kinh doanh của công ty như thế nào?
- Doanh thu qua các năm có tăng? Tốc độ tăng như thế nào?
- Tình hình sử dụng chi phí của công ty ra sao? Có phù hợp với tình hình kinh
doanh của công ty hiện nay?
- Lợi nhuận của công ty có tăng đều qua các năm? Lợi nhuận năm sau có cao
hơn năm trước?
- Nhân tố nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận? Nhân tố nào làm ảnh hưởng tích
cực, tiêu cực đến lợi nhuận?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu
Đề tài được thực hiện tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh
thuộc tỉnh Vĩnh Long.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-2-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

1.4.2 Thời gian nghiên cứu
- Luận văn này được thực hiện trong thời gian thực tập từ 08/02/2009 đến
01/05/2009.
- Số liệu sử dụng trong luận văn là số liệu thực tế của công ty từ năm 2006 đến
2008.
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
- Đề tài chỉ đi sâu phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công
ty thông qua việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Phân tích các chỉ
tiêu tài chính cơ bản có liên quan đến việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
của công ty. Việc phân tích này đều dựa vào báo cáo tài chính năm của công ty qua
3 năm, cụ thể là dựa vào 2 bảng: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh. Từ đó, tìm ra được các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động
kinh doanh và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho
công ty.
- Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh là một công ty kinh doanh
nhiều lĩnh vực khác nhau như là: xây dựng các công trình, mua bán vật liệu xây
dựng, môi giới bất động sản,..Trong 3 năm 2006 - 2008, công ty chỉ thực hiện xây
dựng công trình nhà ở với qui mô lớn nên đây cũng là đối tượng nghiên cứu của đề
tài luận văn này.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình, em đã có tham khảo một số đề tài
của các anh chị khóa trước như:
* Nguyễn Như Anh (2007), sinh viên khoá 29 của Khoa Kinh tế - QTKD,
Trường Đại Học Cần Thơ.“ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ
phần Nông Lâm sản Kiên Giang ”. Nội dung nghiên cứu:
+ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2004 - 2006.
+ Phân tích doanh thu, lợi nhuận năm 2004 - 2006.
+ Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn để phân
tích.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-3-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

* Huỳnh Ngọc Dung (2008), sinh viên khoá 30 của Khoa Kinh tế - QTKD,
Trường Đại Học Cần Thơ. “Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại
công ty TNHH thương mại- dịch vụ- xây dựng- sản xuất Hoàng Dũ”. Nội dung
nghiên cứu:
- Phân tích tình hình tiêu thụ cho từng sản phẩm chính.
- Phân tích tình hình chi phí, lợi nhuận của công ty năm 2005 - 2007
- Sử dụng ma trận SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa.
Các phương pháp phân tích dung trong đề tài là: phương pháp so sánh, phương
pháp thay thế liên hoàn và sử dụng ma trận SWOT.

GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-4-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
Phân tích hoạt động kinh doanh hiểu theo nghĩa chung nhất l à nghiên cứu tất cả
các hiện tượng, các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp với kết quả hoạt
động kinh doanh của con người. Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo
sát thực tế đến tư duy trừu tượng tức là sự việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số
liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân, đến việc đề ra các định
hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện các định hướng đó.
2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm
tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong
kinh doanh.
Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau như thế
nào đi nữa cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện, chỉ
thông qua phân tích doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác chúng để
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ
nguyên nhân cùng nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải
tiến quản lý.
- Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận
đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của
mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng
các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh
doanh.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng
quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-5-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho việc ra
quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là các chức năng kiểm tra, đánh
giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro.
Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra. Doanh nghiệp
phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán các điều
kiện kinh doanh trong thời gian tới, để vạch ra các chiến lược kinh doanh cho phù
hợp. Ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp về tài chính, lao
động, vật tư… Doanh nghiệp còn phải quan tâm phân tích các điều kiện tác động ở
bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh… trên cơ sở phân tích trên,
doanh nghiệp dự đoán các rủi ro có thể xảy ra và có kế hoạch phòng ngừa trước khi
xảy ra.
- Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản
trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác, khi
họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua phân tích họ mới có
thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay… với doanh nghiệp
nữa hay không.
2.1.1.3 Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là kết quả và quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh có kế hoạch của đơn vị kinh tế, những nhân tố phát sinh
bên trong hoặc ngoài đơn vị kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp.
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là:
- Đánh giá thường xuyên toàn diện quá trình sản xuất kinh doanh, kết quả đạt
được bằng các chỉ tiêu kinh tế.
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đạt được và mức độ ảnh hưởng
của mỗi nhân tố.
- Phát hiện và đề ra biện pháp, phương pháp nhằm hạn chế những mặt yếu
kém, phát huy những mặt tích cực, khai thác các khả năng còn tiềm tàng.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-6-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

- Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định, bởi vì nhiệm
vụ của phân tích là nhằm xem xét, đánh giá, dự đoán có thể đạt được trong tương lai
nên rất thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá
2.1.2.1 Doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng là toàn bộ giá trị sản phẩm hàng
hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán, cung cấp cho khách hàng trong kỳ. Giá trị của
hàng hóa được thỏa thuận ghi trong hợp đồng kinh tế về mua bán và cung cấp sản
phẩm hàng hóa dịch vụ và đã được ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc ghi trên các hóa
đơn chứng từ khác có liên quan đến việc bán hàng hay là sự thỏa thuận giữa người
mua và người bán. Doanh thu có vai trò rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp,
doanh thu phản ánh tình hình tiêu thụ hàng hóa trong kỳ, là cơ sở đánh giá hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu chịu ảnh hưởng bởi 2 nhân tố đó
là: Số lượng sản phẩm bán ra và giá bán.
Doanh thu = Số lượng sản phẩm bán ra * giá bán.
- Doanh thu bán hàng thuần: Doanh thu bán hàng thuần bằng doanh thu bán
hàng trừ các khoản giảm trừ, các khoản thuế, chỉ tiêu này phản ánh thuần giá trị
hàng bán của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
2.1.2.2 Chi phí
Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông
hàng hóa. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng tiền trong quá
trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí phát
sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ
khâu mua nguyên liệu, tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ nó.
- Giá vốn hàng bán: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để
hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định.
- Chi phí bán hàng: Gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán

GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-7-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, bảo quản, khấu hao TSCĐ, bao bì, chi phí vật
liệu, chi phí mua ngoài, chi phí bảo quản, quảng cáo…
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi ra có liên quan đến việc
tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí quản lý gồm
nhiều loại: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ, khấu hao. Đây là
nhựng khoản chi phí mang tính chất cố định, nên có khoản chi nào tăng lên so với
kế hoạch là điều không bình thường, cần xem xét nguyên nhân cụ thể.
- Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay) là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi trả
cho các khoản đã vay trong kỳ.
2.1.2.3 Lợi nhuận
Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đã khấu
trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí
hoạt động, thuế.
Bất kì một tổ chức nào cũng có mục tiêu để hướng tới, mục tiêu sẽ khác nhau
giữa các tổ chức mang tính chất khác nhau. Mục tiêu của tổ chức phi lợi nhuận là
công tác hành chính, xã hội, là mục đích nhân đạo, không mang tính chất kinh
doanh. Mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói đến cùng là lợi
nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu lợi nhuận, hướng
đến lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận.
Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm có:
- Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanh thu
trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ
đặc biệt, thuế xuất khẩu, và trừ giá vốn hàng bán.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạt động
kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp trong kì báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên cơ sở
lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ chi phí bán hàng và chi
phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong kì báo
cáo.
GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-8-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả của hoạt động tài chính
của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy thu nhập hoạt động tài chính
trừ đi các chi phí phát sinh từ hoạt động này. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính bao
gồm:
+ Lợi nhuận từ hoạt động góp vốn liên doanh.
+ Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
+ Lợi nhuận về cho thuê tài sản.
+ Lợi nhuận về các hoạt động đầu tư khác.
+ Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng.
+ Lợi nhuận cho vay vốn.
+ Lợi nhuận do bán ngoại tệ.
- Lợi nhuận khác: là những khoản lợi nhuận doanh nghiệp không dự tính tr ước
hoặc có dự tính trước nhưng ít có khả năng xảy ra. Những khoản lợi nhuận khác có
thể do chủ quan đơn vị hoặc do khách quan đưa tới.
Thu nhập bất thường của doanh nghiệp bao gồm:
+ Thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.
+ Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.
+ Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ.
+ Thu các khoản nợ không xác định được chủ.
+ Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay lãng
quên ghi sổ kế toán năm nay mới phát hiện ra…
Các khoản thu trên sau khi trừ đi các khoản tổn thất có liên quan sẽ là lợi nhuận
bất thường.
2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh
2.1.3.1 Các hệ số về lợi nhuận
a. Hệ số tổng lợi nhuận
Hệ số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào
(vật tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

GVHD: ThS. Thái Văn Đại

-9-

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

Doanh số - Trị giá hàng đã bán theo giá mua
Hệ số tổng lợi nhuận

=
Doanh số bán

Như vậy, về nguyên lý, khi chi phí đầu vào tăng, hệ số tổng lợi nhuận sẽ giảm
và ngược lại. Trong thực tế, khi muốn xem các chi phí này có cao quá hay không,
người ta sẽ so sánh hệ số tổng số lợi nhuận của một công ty với hệ số của các công
ty cùng ngành. Nếu hệ số tổng lợi nhuận của các công ty cùng ngành cao hơn thì
công ty cần có giải pháp tốt hơn trong việc kiểm soát các chi phí đầu vào.
b. Hệ số lợi nhuận hoạt động:
Hệ số lợi nhuận hoạt động cho biết việc sử dụng hợp lý các yếu tố trong quá
trình sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Thu nhập trước thuế và lãi (EBIT)
Hệ số lợi nhuận hoạt động =
Doanh thu
Hệ số này là thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt động mà một công
ty đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Hệ số biên lợi
nhuận hoạt động cho biết một đồng vốn bỏ ra có thể thu về bao nhi êu thu nhập trước
thuế. Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả, hay
doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. Các nhà quản lý cần phải tìm ra các
nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ đó họ có thể xác
định xem công ty hoạt động có hiệu quả hay không, hoặc xem giá bán sản phẩm đã
tăng nhanh hơn hay chậm hơn chi phí vốn.
2.1.3.2 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
a. Lợi nhuận trên tài sản (ROA)
Đây là tỷ số đo lường khả năng sinh lời của tài sản. Tỷ số này được xác định
bằng công thức:
ROA

=

Lợi nhuận ròng
Tổng tài sản bình quân

GVHD: ThS. Thái Văn Đại

- 10 -

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh trong
kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh càng lớn.
b. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Tỷ số này đo lường mức độ sinh lời của vốn chủ sở hữu. Đây là tỷ số rất quan
trọng đối với các cổ đông vì nó gắn liền với hiệu quả đầu tư của họ. Tỷ số này được
tính bằng công thức sau:
Lợi nhuận ròng
ROE

=

Vốn chủ sở hữu bình quân
Chỉ tiêu này cho biết khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, nó phản ánh cứ
một đồng vốn chủ sở hữu dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra được bao
nhiêu đồng về lợi nhuận.
c. Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
Tỷ số này phản ảnh khả năng sinh lời trên cơ sở doanh thu được tạo ra trong
kỳ. Công thức xác định tỷ số này là:
Lợi nhuận ròng
ROS

=

Doanh thu thuần
Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng doanh thu trong kỳ phân tích thì có bao
nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp càng cao.
Trên thực tế, hệ số lợi nhuận ròng giữa các ngành là khác nhau, còn trong bản
thân một ngành thì công ty nào quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào tốt hơn thì sẽ
có hệ số này cao hơn. Xét từ góc độ nhà đầu tư, một công ty có điều kiện phát triển
thuận lợi sẽ có mức lợi nhuận ròng cao hơn lợi nhuận ròng trung bình của ngành và
có thể liên tục tăng. Ngoài ra, một công ty càng giảm chi phí của mình một cách
hiệu quả thì hệ số lợi nhuận ròng càng cao.

GVHD: ThS. Thái Văn Đại

- 11 -

SVTH: Đinh Thái Như Ngà


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×