Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------  -------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
THUẬN THIÊN

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

HUỲNH THỊ ĐAN XUÂN

ĐỖ VĂN TỌT LÊN
MSSV: 4073510
Lớp: Kinh tế học 1 khóa 33

Cần Thơ – 2010Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

LỜI CẢM TẠ

Trước tiên, em kính gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Thầy (Cô) Khoa
Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Cần Thơ đã nhiệt tình giảng
dạy, tận tâm truyền đạt nhiều kiến thức hết sức quý báu cho em trong suốt thời
gian học tập ở trường, đặc biệt là Cô Huỳnh Thị Đan Xuân đã hướng dẫn, giúp
đỡ em tận tình trong suốt quá trình em làm luận văn tốt nghiệp.
Sau cùng, em xin cảm ơn sự giúp đỡ của các Cô (Chú), Anh (Chị) trong
Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thuận Thiên, đặc biệt là chú Nguyễn Hoàng Thảo Giám Đốc Công ty TNHH Thuận Thiên đã giúp đỡ tận tình để em hoàn thành
luận văn này, đồng thời cũng tạo cho em cơ hội được tiếp xúc với thực tế.
Sau cùng em xin chúc quý Thầy (Cô) được dồi dào sức khỏe, chúc Công ty
TNHH Thuận Thiên đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của
mình.
Xin chân thành cảm ơn!

Ngày …. tháng …. năm ….
Sinh viên thực hiện

Đỗ Văn Tọt Lên

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

i

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày …. tháng …. năm ….


Sinh viên thực hiện

Đỗ Văn Tọt Lên

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

ii

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng …. năm ….
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

iii

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng …. năm ….
Giáo viên hướng dẫn

Huỳnh Thị Đan Xuân
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

iv

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng …. năm …
Giáo viên phản biện

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

v

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

MỤC LỤC
Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ..................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ............................................................................ 1
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ...................................................................... 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ........................................................... 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................ 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3
1.4.1. Không gian ...................................................................................... 3
1.4.2. Thời gian .......................................................................................... 3
1.4.3. Nội dung nghiên cứu ........................................................................ 3
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu ............................. 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 5
2.1. Phương pháp luận ................................................................................... 5
2.1.1. Khái quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................... 5
2.1.2. Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận ...................................... 6
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh .................. 9
2.2. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 11
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................... 11
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .......................................................... 11

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THUẬN
THIÊN ........................................................................................................ 14
3.1. Sơ lược về công ty .................................................................................. 14
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty ........................................... 14
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh ........................................................................ 14
3.2. Cơ cấu tổ chức của công ty...................................................................... 15
3.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý ....................................................................... 15
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

vi

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ ....................................................................... 15
3.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2007 - 6 tháng đầu
năm 2010 của công ty .................................................................................... 16
3.4. Thuận lợi và khó khăn của công ty ......................................................... 18
3.4.1. Thuận lợi .......................................................................................... 18
3.4.2. Khó khăn ......................................................................................... 18

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN .............................. 20
4.1. Phân tích tình hình doanh thu ................................................................. 20
4.1.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua các năm .................... 20
4.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu .............................................. 23
4.2. Phân tích tình hình chi phí ...................................................................... 25
4.2.1. Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua các năm ......... 25
4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí .................................................. 27
4.3. Phân tích tình hình lợi nhuận .................................................................. 30
4.3.1. Phân tích chung về lợi nhuận công ty qua các năm ........................... 30
4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .............................................. 31
4.4. Phân tích tổng hợp hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH
Thuận Thiên thông qua các chỉ tiêu tài chính ................................................. 35
4.4.1. Phân tích các chỉ tiêu thanh toán ...................................................... 35
4.4.2. Phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn ................................. 37
4.4.3. Phân tích các chỉ tiêu sinh lợi ........................................................... 41
4.5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của công ty ................................. 44

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THUẬN
THIÊN ........................................................................................................ 45
5.1. Tồn tại và nguyên nhân .......................................................................... 45
5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty ............... 46
5.2.1. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý ................................................... 46
5.2.2. Giảm tỷ trọng giá vốn hàng bán ....................................................... 46
5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ........................................... 47
5.2.4. Về phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị ............................................. 47
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

vii

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

5.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực ................................................................... 48

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................... 49
6.1. Kết luận .................................................................................................. 49
6.2. Kiến nghị ................................................................................................ 49
6.2.1. Đối với nhà nước ............................................................................. 50
6.2.2. Đối với công ty ................................................................................ 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 52
PHỤ LỤC ................................................................................................... 53

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

viii

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 3.1: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2007 – 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2010 ............................................................................ 17
Bảng 3.2: DOANH THU THEO THÀNH PHẦN CỦA CÔNG TY TỪ
NĂM 2007 – 2009 ........................................................................................ 21
Bảng 3.3: DOANH THU THEO THÀNH PHẦN 6 THÁNG 2009 ĐẾN 6
THÁNG 2010 ................................................................................................ 22
Bảng 3.4: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2007 – 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2010 ............................................................................ 26
Bảng 3.5: CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN .......................... 35
Bảng 3.6: CÁC CHỈ SỐ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ........................... 38
Bảng 3.7: CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI ................................... 42

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

ix

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Thuận Thiên ..... 15
Hình 4.1: BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2007 –
2009 .............................................................................................................. 30
Hình 4.2: BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2009 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 ........................................................ 31

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

x

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
 GVHB

Giá vốn hàng bán

 HTK

Hàng tồn kho

 HĐKD

Hoạt động kinh doanh

 QLDN

Quản lý doanh nghiệp

 TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

 TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

 TSCĐ

Tài sản cố định

 VNĐ

Việt Nam đồng

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

xi

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

TÓM TẮT
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một vấn đề rất quan
trọng đối với sự thành công hay thất bại của mỗi công ty. Đối với Công ty TNHH
Thuận Thiên cũng vậy, việc phân tích này được công ty rất coi trọng. Sau thời
gian thực tập ở công ty, em cũng thấy được tổng quát tình hình sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Qua phân tích cho ta thấy tình hình kinh doanh của Công ty qua các năm
đều mang lại lợi nhuận. Vốn của Công ty luôn được đảm bảo, khả năng thanh
toán qua các năm đều tăng. Tuy nhiên, công ty vẫn còn một số mặt hạn chế như:
chi phí hoạt động kinh doanh vẫn còn khá cao nhất là giá vốn hàng bán, hiệu quả
sử dụng vốn vẫn chưa tốt, máy móc, thết bị còn thiếu và lạc hậu so với nhu cầu.
Từ thực trạng của công ty bấy giờ mà đề tài cũng đưa ra một số giải pháp
để nâng cao hiệu quả hoạt động cho công ty như: Duy trì lượng hàng tồn kho hợp
lý, giảm tỷ trọng giá vốn hàng bán, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, về
phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực.
Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu chủ yếu là phương pháp
so sánh và phương pháp thay thế liên hoàn để thấy được tình hình biến động của
công ty TNHH Thuận Thiên từ năm 2007 đến hiện nay, cụ thể là phân tích kết
quả hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các
chỉ tiêu tài chính, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh để
từ đó xác định nguyên nhân cũng như tồn tại của công ty mà có các biện pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thích hợp hơn.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

xii

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường thì môi
trường kinh doanh ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh
là một xu thế tất yếu, cũng là một động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất
vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng hoàn thiện để tồn tại và phát triển,
nhất là khi nước ta trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới
(WTO). Do đó, các doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mới có thể đứng
vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài
nước để vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo
đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Muốn vậy,
các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác
động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh.
Nếu công ty chỉ dừng lại với những gì hiện có thì trong nền kinh tế thị
trường cạnh tranh gay gắt hiện nay sẽ dần dần đi đến chỗ yếu đi, mất khách hàng,
thị phần, lợi nhuận… Vì vậy, để tồn tại và phát triển các công ty chỉ có thể tiến
hành phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện, mới giúp cho công
ty đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của
chúng; đồng thời, xây dựng chiến lược kinh doanh và biện pháp đúng đắn cho
mình nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh. Do đó, phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi công ty để có thể
thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến của kết quả
hoạt động kinh doanh; nhanh chóng tìm ra và phát huy những mặt mạnh, cũng
như hạn chế những mặt còn yếu kém trong công tác quản lý. Mặt khác, qua phân
tích kinh doanh giúp cho các công ty tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường
các hoạt động kinh tế và quản lý công ty, nhằm huy động mọi khả năng về tiền
vốn, lao động, đất đai… vào quá trình kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh
của công ty. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục
vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
Nhận rõ được tầm quan trọng của vấn đề nên đây chính là lý do tôi chọn đề tài:
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

1

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

“Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên”
để làm đề tài nghiên cứu.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty là một việc có ý nghĩa
quan trọng trong công tác quản trị của công ty.
Đề tài được thực hiện với sự vận dụng kiến thức từ các môn học như: tài
chính - tiền tệ, quản trị tài chính, nguyên lí kế toán, phương pháp nghiên cứu
kinh tế,…
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty giúp chúng ta đánh giá
đầy đủ hơn hiệu quả kinh doanh của công ty trong từng thời kì. Qua đó đề ra các
biện pháp thích hợp nhằm khắc phục những điểm yếu kém, phát huy mặt mạnh
và huy động tối đa nguồn lực, nhân lực với mục đích làm tăng doanh thu, chi phí,
lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên
và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công
ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên
từ năm 2007 - 6 tháng đầu năm 2010 nhằm đạt được những mục tiêu sau đây:
 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2007 - 6 tháng
đầu năm 2010.
 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các chỉ
tiêu tài chính.
 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty.
 Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công
ty.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

2

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

1.3. Câu hỏi nghiên cứu
- Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên năm
2007 - 6 tháng đầu năm 2010 như thế nào?
- Nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty?
- Các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
TNHH Thuận Thiên?
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
- Luận văn được thực hiện tại công ty TNHH Thuận Thiên, huyện Châu
Thành A - Hậu Giang.
1.4.2. Thời gian
- Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế khi phân tích nên các số liệu sử
dụng là số liệu gần nhất từ năm 2007 - 6 tháng đầu năm 2010.
1.4.3. Nội dung nghiên cứu
Do hạn chế về thời gian thực hiện, kiến thức còn hạn hẹp, luận văn chỉ tập
trung nghiên cứu:
- Nghiên cứu những lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu
quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích thực trạng của công ty TNHH Thuận Thiên thông qua phân
tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
- Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của
công ty.
- Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho
công ty.
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp tôi có tham khảo một số tài liệu có
liên quan đến đề tài:

 Nguyễn Duyên Như Ngọc (2009), luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu
quả hoạt động kinh doanh của công ty dầu khí Mekong”. Đề tài đã sử dụng
phương pháp so sánh và phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

3

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

 Nguyễn Thị Quyền (2009), luận văn tốt nghiệp “Phân tích kết quả
hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin
Học Cát Tường”. Luận văn nghiên cứu:
 Tìm hiểu và đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong
thời gian từ 2006 - 2008.
 Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình
hoạt động kinh doanh.
 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty qua 3
năm 2006 - 2008 và những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu
này.
 Phân tích một số chỉ tiêu về tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động
kinh doanh của công ty.
 Tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của công ty.
 Phan Thị Thúy Kiều (2009), luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ”. Luận văn
nghiên cứu:
 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận đạt đươc của công ty qua 3
năm 2006 - 2008.
 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu
tài chính.
 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty.
 Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
công ty.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

4

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh
Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Là một phạm trù kinh tế phản ánh trình
độ sử dụng các nguồn nhân tài vật lực sẵn có của một đơn vị để thực hiện các
mục tiêu đặt ra. Hiểu một cách đơn giản, hiệu quả kinh doanh là kết quả đầu ra
tối đa trên chi phí đầu vào.
Hiệu quả kinh doanh chỉ có thể đạt được trên cơ sở năng suất lao động và
chất lượng công tác quản lý. Để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và
vững chắc, đòi hỏi các nhà kinh doanh không những phải nắm chắc các nguồn
tiềm năng về lao động, vật tư tiền vốn mà còn phải nắm chắc cung cầu hàng hóa
trên thị trường, các đối thủ cạnh tranh…
Hiểu được thế mạnh, thế yếu của doanh nghiệp để khai thác hết mọi năng
lực hiện có, tận dụng được những cơ hội vàng của thị trường, có nghệ thuật kinh
doanh để doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và phát triển không ngừng.
2.1.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Khi sản xuất ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin của các nhà quản
trị càng nhiều, đa dạng và phức tạp. Phân tích hoạt động kinh doanh phát triển
như một môn khoa học độc lập để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản
trị.
- Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có
được các thông tin cần thiết để nhìn nhận đúng đắn về khả năng sức mạnh cũng
như những hạn chế của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xác định đúng đắn mục tiêu
và đề ra quyết định kinh doanh có hiệu quả.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn
bộ quá trình hoạt động và kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhằm làm rõ hiệu
quả kinh doanh và các tiềm năng cần được khai thác để đề ra phương án và giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích hiệu quả hoạt động ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong
doanh nghiệp còn phải phân tích các điều kiện tác động bên ngoài để có thể dự
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

5

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

đoán các sự kiện kinh doanh thời gian tới. Từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh
phù hợp kế hoạch, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.
2.1.2. Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.2.1. Khái niệm về doanh thu
Doanh thu: Là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng, dịch vụ
sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị
trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không
phân biệt đã thu hay chưa thu tiền).
 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: Có hai chỉ tiêu:
- Tổng doanh thu bán hàng: Là toàn bộ tiền bán hàng hóa sản phẩm dịch
vụ, lao vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay
chưa thu tiền).
- Doanh thu thuần: Phản ánh khoản tiền thực tế doanh nghiệp thu được
trong kinh doanh.
 Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu từ hoạt
động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, cho thuê tài sản, lãi tiền gửi, lãi tiền
cho vay, thu từ hoạt động mua bán chứng khoán (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu)
hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích năm trước nhưng không
được sử dụng hết.
 Doanh thu từ hoạt động bất thường: Là khoản thu không xảy ra
thường xuyên ngoài các khoản thu đã được qui định ở những điểm trên như: thu
từ tiền bán vật tư, hàng hóa, tài sản dư thừa, công cụ dụng cụ đã phân bổ hết giá
trị, bị hư hỏng hoặc không còn sử dụng, các khoản phải trả nhưng không trả được
vì nguyên nhân do từ phía chủ nợ, thu chuyển nhượng, thanh lí tài sản, nợ khó
đòi đã xóa nay thu hồi được, hoàn nhập các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn
kho, phải thu khó đòi, đã trích năm trước nhưng không sử dụng hết và các khoản
thu bất thường khác.
2.1.2.2. Khái niệm về chi phí
Chi phí: Là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh doanh với
mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kết quả kinh
doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, thương mại,

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

6

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp: doanh thu
và lợi nhuận.
Chi phí sản xuất kinh doanh rất đa dạng và phong phú, bao gồm nhiều
loại, mỗi loại có đặc điểm vận động, yêu cầu quản lý khác nhau. Chi phí sản xuất
kinh doanh được chia thành chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
 Chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm): Là biểu hiện bằng tiền của toàn
bộ lao động, vật hóa và hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp đã bỏ ra
để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất
gồm:
- Chi phí nguyên - vật liệu trực tiếp: Bao gồm tất cả các chi phí về vật
liệu chính, vật liệu phụ và nhiên liệu được sử dụng để trực tiếp sản xuất sản
phẩm.
- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan
đến người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm như tiền lương phải thanh toán,
khoản trích theo lương tính vào chi phí theo qui định.
- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí phục vụ và quản lý ở phân xưởng.
 Chi phí ngoài sản xuất (chi phí thời kỳ): Là những dòng phí tổn phát
sinh ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ do được khấu trừ vào kỳ tính lợi
nhuận. Chi phí thời kỳ gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Chi phí bán hàng: Là chi phí phản ánh các chi phí phát sinh trong quá
trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, bao gồm các chi phí đóng gói, vận
chuyển, giới thiệu, bảo hành sản phẩm,… Chi phí này bao gồm các khoản sau:
+ Chi phí nhân viên
+ Chi phí vật liệu bao bì
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài
+ Chi phí bằng tiền khác
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là loại chi phí phản ánh các chi phí quản
lý chung của doanh nghiệp bao gồm chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý
hành chính, chi phí chung khác liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp.
Chi phí này bao gồm các khoản mục sau:
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

7

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

+ Chi phí nhân viên quản lý
+ Chi phí vật liệu quản lý
+ Chi phí đồ dùng văn phòng
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định
+ Thuế, phí, lệ phí
+ Chi phí dự phòng
 Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí này phản ánh các khoản chi phí
của hoạt động tài chính.
 Chi phí bất thường: Phản ánh các khoản chi phí bất thường ngoài hoạt
động kinh doanh và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo.
2.1.2.3. Khái niệm về lợi nhuận
Lợi nhuận: Là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí. Nói
cách khác, lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động,
thuế,… Tổng lợi nhuận của một doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động
sản xuất kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận từ hoạt động
khác.
 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Phản ánh kết quả tài chính trước
thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh chính trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi
phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ cho hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán
trong kỳ báo cáo.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp – (chi phí bán hàng
+ chi phí quản lý)
 Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính: Phản ánh số chênh lệch giữa
thu nhập với chi phí của hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính = Doanh thu từ hoạt động tài chính –
Chi phí hoạt động tài chính.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

8

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

 Lợi nhuận bất thường: Phản ánh số chênh lệch giữa khoản thu nhập
bất thường với các khoản chi phí bất thường phát sinh trong kỳ báo cáo.
Lợi nhuận bất thường = Doanh thu từ hoạt động bất thường – Chi phí bất
thường.
 Tổng lợi nhuận trước thuế: Là tổng số lợi nhuận thực hiện trong kỳ
của doanh nghiệp trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh
doanh, hoạt động tài chính và hoạt động bất thường phát sinh trong kỳ báo cáo.
Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi
nhuận thuần từ hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường.
 Lợi nhuận sau thuế: Là tổng số lợi nhuận thuần từ các hoạt động của
doanh nghiệp sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong kỳ
báo cáo.
Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp.
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Các chỉ tiêu thanh toán
 Hệ số thanh toán ngắn hạn (tỷ số lưu động): Hệ số này cho thấy khả
năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nếu chỉ
tiêu này xấp xỉ bằng 1 thì doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn,
tình hình tài chính của doanh nghiệp khả quan.
Hệ số thanh toán
ngắn hạn

=

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

(Lần)

 Hệ số thanh toán nhanh (tỷ số thanh toán nhanh): Hệ số này đo lường
mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số
này lớn hơn 0.5 chứng tỏ tình hình thanh toán của doanh nghiệp khả quan.

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

9

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

Nhưng nếu cao quá phản ánh tình hình vốn bằng tiền quá nhiều giảm hiệu quả sử
dụng vốn.
Hệ số thanh toán
nhanh

=

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - HTK
(Lần)
Nợ ngắn hạn

2.1.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
 Vòng quay hàng tồn kho: Còn gọi là số vòng quay kho hay số vòng
quay hàng tồn kho là chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển hàng hóa. Nó nói lên
chất lượng và chủng loại hàng hóa kinh doanh có phù hợp với thị trường hay
không. Số vòng quay càng cao hay số ngày của một vòng ngắn thì càng tốt.
Giá vốn hàng bán
(Vòng)

Vòng quay hàng tồn kho =
Hàng tồn kho bình quân

 Hiệu quả sử dụng tổng số vốn: Số vòng quay tổng số vốn càng cao
chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao.
Doanh thu
Số vòng quay tổng số vốn =

(Vòng)
Tổng số vốn bình quân

 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: Cho biết vốn lưu động quay được
mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động
tăng và ngược lại.
Doanh thu
Số vòng quay vốn lưu động =
Vốn lưu động bình quân

(Vòng)

 Hiệu quả sử dụng vốn cố định: Phản ánh một đồng vốn cố định bình
quân đem lại mấy đồng doanh thu thuần và cho biết vốn cố định quay được mấy
vòng trong kỳ. Nếu số vòng tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng và
ngược lại.
Doanh thu
(Vòng)

Số vòng quay vốn cố định =
Vốn cố định bình quân

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

10

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

2.1.3.3. Các chỉ tiêu sinh lợi
 Suất sinh lợi của tài sản (ROA): Thể hiện một đồng tài sản trong một
thời gian nhất định tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Chỉ tiêu này càng
cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản hợp lý và hiệu quả.
Lợi nhuận ròng
ROA =

(%)

Tổng tài sản

 Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE): Đo lường mức độ sinh lời
của vốn chủ sở hữu. Đây là tỷ suất rất quan trọng đối với chủ sở hữu vốn vì nó
gắn liền với hiệu quả đầu tư của họ.
Lợi nhuận ròng
ROE =

(%)

Vốn chủ sở hữu

 Suất sinh lợi của doanh thu (ROS): Thể hiện cứ một đồng doanh thu
thuần tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
Lợi nhuận ròng
ROS =

(%)

Doanh thu thuần

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp từ các bảng báo cáo của Công ty bao gồm: bảng cân
đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thu thập một số
thông tin từ tạp chí, từ nguồn internet để phục vụ thêm cho việc phân tích.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Luận văn sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp thay thế liên hoàn
để phân tích nhằm thấy được tình hình biến động của công ty TNHH Thuận
Thiên qua các năm từ 2007 - 6 tháng đầu năm 2010.
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
 Khái niệm:
Là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc
so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và

GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

11

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thuận Thiên

được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong
phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô.
 Điều kiện so sánh:
Các chỉ tiêu so sánh được phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian;
cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán; quy mô và điều
kiện kinh doanh.
 Phương pháp so sánh:
- So sánh bằng số tuyệt đối: Dùng hiệu số của 2 chỉ tiêu: chỉ tiêu kỳ phân
tích và chỉ tiêu kỳ gốc (chỉ tiêu cơ sở). Chẳng hạn so sánh giữa kết quả thực hiện
và kế hoạch hoặc giữa thực hiện kỳ này với thực hiện kỳ trước. Số tuyệt đối là
mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng, giá trị của một chỉ tiêu kinh tế nào đó
trong thời gian và địa điểm cụ thể.
Mức chênh lệch giữa năm sau và năm trước = Số năm sau - Số năm trước
- So sánh bằng số tương đối: Dùng tỷ lệ phần trăm % của chỉ tiêu kỳ
phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số
chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
Tỷ lệ năm sau so
với năm trước

Số thực tế
=

Số năm trước

x 100%

2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
 Khái niệm:
Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp xác định mức độ ảnh
hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích (đối tượng phân
tích) bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế.
 Đặc điểm:
- Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào đó thì chỉ có nhân tố
đó được biến đổi, còn các nhân tố khác được cố định lại.
- Các nhân tố phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhân tố số
lượng sắp trước, nhân tố chất lượng sắp sau. Xác định ảnh hưởng của nhân tố số
lượng trước, chất lượng sau.
GVHD: Huỳnh Thị Đan Xuân

12

SVTH: Đỗ Văn Tọt Lên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×