Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC
PHẨM BÍCH CHI

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

ThS. TRƯƠNG CHÍ HẢI

LÊ THỊ THU HOÀI EM
MSSV: 4084367
Lớp: Kế toán tổng hợp 1 K34

Cần Thơ - Năm 2012Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

LỜI CẢM TẠ
Trong suốt thời gian thực hiện luận văn và qua ba tháng thực tập tại Công
ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi tôi đã học được rất nhiều kiến thức từ thực tiễn
cũng như những kỹ năng nghiên cứu một đề tài khoa học. Tuy nhiên trong quá
trình thực hiện đề tài tôi đã gặp không ít khó khăn và để hoàn thành luận văn tốt
nghiệp thì ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi đã được sự giúp đỡ tận tình từ phía
nhà trường và đơn vị thực tập. Nay, tôi xin chân thành cảm ơn:
 Các quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, các thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh và đặc biệt là Trương Chí Hải đã hướng dẫn tôi thực hiện
luận văn này!
 Các cô chú, anh chị trong các phòng ban của Công ty Cổ phần Thực
phẩm Bích Chi, đặc biệt là các anh chị phòng kế toán đã hướng dẫn nhiệt tình và
cung cấp số liệu để tôi hoàn thành luận văn này!
 Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và kiến thức còn hạn chế
nên bài luận văn không tránh khỏi sai sót. Mong nhận được sự thông cảm và
đóng góp ý kiến của quí thầy cô và cơ quan thực tập để giúp cho bài luận văn
được hoàn thiện hơn!
 Sau cùng tôi xin kính chúc các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh
doanh, các cô chú, anh chị Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi dồi dào sức
khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc!

Ngày … tháng 04 năm 2012
Sinh viên thực hiện

LÊ THỊ THU HOÀI EM

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

i

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề


tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày …. Tháng 04 năm 2012
Sinh viên thực hiện

LÊ THỊ THU HOÀI EM

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

ii

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày …. tháng 04 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

iii

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

NHẬN XÉT CỦA GIÁO CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Trương Chí Hải
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Họ và tên học viên: Lê Thị Thu Hoài Em
Mã số sinh viên: 4084367
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, khóa 34
Tên đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực
phẩm Bích Chi.

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Về hình thức
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

iv

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Nội dung và kết quả đạt được
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Kết luận
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Cần Thơ, ngày … tháng 04 năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

Th.S TRƯƠNG CHÍ HẢI

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

v

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày … tháng 04 năm 2012
Giáo viên phản biện

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

vi

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................. 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 2
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGIÊN CỨU
....................................................................................................................... 2
1.3.1 . Các giả thuyết cần kiểm định........................................................... 2
1.3.2 . Câu hỏi nghiên cứu.......................................................................... 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................................... 3
1.4.1. Phạm vi không gian........................................................................... 3
1.4.2. Phạm vi thời gian .............................................................................. 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................ 3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...................................................................... 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
............................................................................................................................ 4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................ 4
2.1.1 . Khái quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................... 4
2.1.2 . Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và báo cáo tài chính ...... 9
2.1.3 . Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ............... 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................ 16
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .......................................................... 16
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu......................................................... 16
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH
CHI .................................................................................................................. 22
3.1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI......................................... 22
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................... 22
3.1.2. Giới thiệu về công ty....................................................................... 25
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

vii

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty................................................. 25
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của bộ phận kế toán ................................................ 27
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM 2009 –
2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI....................... 28
3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2009-2011 ................... 28
3.2.2 . Thuận lợi và khó khăn của công ty trong những năm qua .............. 31
3.2.3. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm sắp tới....... 31
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI QUA 3 NĂM 2009 – 2011
.......................................................................................................................... 33
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU........................................... 33
4.1.1 . Phân tích cơ cấu doanh thu theo thành phần ................................... 33
4.1.2 . Phân tích cơ cấu doanh thu theo từng nhóm hàng........................... 37
4.1.3 . Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo kỳ kế hoạch .............. 40
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ................................................... 41
4.2.1. Giá vốn hàng bán ............................................................................ 43
4.2.2. Chi phí bàn hàng ............................................................................. 43
4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp.......................................................... 46
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN............................................ 49
4.3.1. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh................................... 51
4.3.2. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính....................................... 52
4.3.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác............................................. 52
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU
TÀI CHÍNH..................................................................................................... 53
4.4.1 . Phân tích các chỉ tiêu về tình hình thanh toán................................. 53
4.4.2 . Phân tích các tỷ số về quản trị tài sản ............................................. 55
4.4.3 . Phân tích các chỉ tiêu sinh lợi......................................................... 57
4.5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU . 59
4.5.1. Đối với Bột dinh dưỡng.................................................................. 60
4.5.2. Đối với Sản phẩm ăn liền................................................................ 61
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

viii

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

4.5.3. Đối với Phở, hủ tiếu bánh tráng ...................................................... 62
4.5.4. Đối với bánh phồng tôm ................................................................. 62
4.6. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY....... 63
4.6.1. Môi trường vĩ mô ........................................................................... 63
4.6.2. Môi trường vi mô ........................................................................... 68
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH
CHI .................................................................................................................. 73
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.......................................................... 73
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI ...... 73
5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ....................... 74
5.2.2 . Biện pháp về cải thiện tình hình tài chính ........................................... 77
5.2.3 . Một số giải pháp khác ........................................................................ 77
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 79
6.1. KẾT LUẬN........................................................................................... 79
6.2. KIẾN NGHỊ.......................................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 82

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

ix

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang

Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2009 2011 .................................................................................................................. 30
Bảng 2: Doanh thu theo thành phần qua 3 năm 2009 - 2011 của công ty ........... 36
Bảng 3: Doanh thu theo từng nhóm sản phẩm qua 3 năm 2009 - 2011 .............. 39
Bảng 4: Tình hình thực hiện doanh thu theo kỳ kế hoạch qua 3 năm 2009-2011 40
Bảng 5: Tình hình chi phí của công ty qua 3 năm 2009 - 2011 .......................... 42
Bảng 6: Tình hình chi phí bán hàng của công ty qua 3 năm 2009 - 2011 ........... 45
Bảng 7: Tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty qua 3 năm 2009 2011 .................................................................................................................. 48
Bảng 8: Tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2009 - 2011 ...................... 50
Bảng 9: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ..................................................... 53
Bảng 10: Các chỉ tiêu về tỷ số quản trị tài sản ................................................... 55
Bảng 11: Các chỉ tiêu về tỷ số sinh lời............................................................... 57
Bảng 12: Số lượng và giá bán đơn vị sản phẩm qua 3 năm 2009 - 2011 ............ 59
Bảng 13: Ma trận SWOT................................................................................... 72

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

x

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Sơ đồ bộ máy quản lý ........................................................................... 25
Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán ........................................................................... 27
Hình 3: Doanh thu theo thành phần trong 3 năm 2009 - 2011............................ 35
Hình 4: Doanh thu kế hoạch và doanh thu thực hiện qua 3 năm 2009 – 2011 ... 41
Hình 5: Tổng chi phí của công ty qua 3 năm 2009 - 2011.................................. 42
Hình 6: Tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2009 - 2011....................... 49
Hình 7: Tình hình về khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2009 - 2011 . 53
Hình 8: Tình hình chỉ tiêu về tỷ số quả trị tài sản qua 3 năm 2009 – 2011 ......... 57
Hình 9: Tình hình chỉ tiêu về tỷ số sinh lời của công ty qua 3 năm 2009 – 2011....
.......................................................................................................................... 59

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

xi

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
SX- KD

: Sản xuất kinh doanh

VTHH

: Vật tư hàng hóa

TSCĐ_CCDC: Tài sản cố định_công cụ dụng cụ
TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

KH-KT

: Khoa học kĩ thuật

CCDV

: Cung cấp dịch vụ

ĐTNN

: Đầu tư nước ngoài

Tiếng Anh
ISO

: International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu
chuẩn hoá quốc tế)

WTO

: World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới)

SWOT

: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities
(Cơ hội) và Threats (Thách thức)

HACCP

: Hazard Analysis and Critical Control Point (hệ thống phân tích
mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn)

AFTA

: ASEAN Free Trade Area (Khu vực thương mại tự do ASEAN)

GDB

: Gross Domestic Product (tổng sản phẩm quốc nội)

CPI

: Consumer Price Index (Chỉ số giá tiêu dùng)

FDI

: Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài)

ADB

: Asia Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á)

ROS

: Return on Sales (Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu)

ROA

: Return on Assets (Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản)

ROE

: Return on Equity (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

xii

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong xu thế như hiện nay, nếu xét về không gian cho các chính sách vĩ mô,
Việt Nam ở vào thế bất lợi hơn so với năm 2008, cho dù đó là năm chịu ảnh
hưởng lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Cách đây khoảng 3 năm,
ngân sách chưa bị thâm hụt quá sâu nên chính sách tài khóa còn có thể khá linh
hoạt; lạm phát bắt đầu bùng lên cao nhưng lãi suất lúc đó chưa cao, và khả năng
tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát là chấp nhận đuợc. Thêm vào đó, dự trữ ngoại
hối năm 2008 đang ở đỉnh điểm, có thể can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối.
Tâm lý của người dân và doanh nghiệp khi đó cũng vẫn còn khá lạc quan vì cuộc
khủng hoảng mới chỉ bắt đầu.
Sau hai năm chống đỡ những khó khăn về kinh tế, sử dụng công cụ tài khóa
một cách mạnh mẽ khiến nợ công đã tăng rất mạnh và thâm hụt ngân sách duy trì
ở mức cao, không gian chính sách về khía cạnh tài khóa không còn nhiều. Trong
khi đó, cũng năm 2010, Việt Nam cũng sử dụng nhiều can thiệp về tiền tệ như
nâng lãi suất, thắt chặt hơn cung tiền và tín dụng. Cho nên các doanh nghiệp phải
đối mặt rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Đặc biệt là các công ty cổ
phần, đứng trước nguy cơ và nhiều thách thức, họ không ngừng năng cao và
hoàng thiện hoạt động kinh doanh của mình. Để tạo thu hút và sự tin cậy của các
cổ đông, công ty cổ phần phải tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty. Chính
vi thế công ty phải thường xuyên phân tich hoạt động kinh doanh, sẽ giúp cho
các nhà quản trị đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến và kết quả kinh doanh
của công ty, đồng thời nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng
ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh.
Mặt khác, qua phân tích kinh doanh còn giúp các nhà quản trị tìm ra những
mặt mạnh và mặt yếu của công ty. Từ đó, họ có thể phát huy những mặt mạnh và
khắc phục những mặt chưa tốt của mình. Có như vậy, công ty sẽ ngày một phát
triển hơn. Chính vì thế phân tích hiệu quả kinh doanh là một công cụ không thể
thiếu trong mọi doanh nghiệp. Đặc biệt như hiện nay, trong môi trường cạnh
tranh vô cùng gay gắt, thì phân tích kinh doanh quan trọng hơn bao giờ hết. Thấy
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

1

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

được tầm quan trọng này, kết hợp với thực tiễn của công ty cổ phần thực phẩm
Bích Chi, nên em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi trong giai đoạn 2009 – 2011”
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm
Bích Chi qua các năm 2009 - 2011. Từ đó thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến
hiệu quả kinh doanh và đưa ra biện pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của
công ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đề tài hướng đến
những mục tiêu cụ thể sau:
- Đưa ra cơ sở lý luận cho việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá chung tình hình hoạt của công ty trong 3 năm 2009 – 2011.
- Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng
đến các chỉ tiêu này, và một số tỷ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động
của công ty.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của công ty
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
- Công ty hoạt động có hiệu quả.
- Giá bán tăng thì hiệu quả tăng.
- Khối lượng tăng thì hiệu quả hoạt động tăng.
- Chi phí giảm thì lợi nhuận tăng.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
- Những cơ sở lý luận nào cho việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh?
- Tình hình hoạt của công ty trong 3 năm 2009 – 2011 như thế nào?
- Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ
tiêu này, và một số tỷ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động của công ty
như thế nào?
- Những biện pháp nào năng cao hiệu quả hoạt động của công ty?
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

2

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
Luận văn được thực hiện tại công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, thị xã Sa
Đéc, tỉnh Đồng tháp.
1.4.2. Phạm vi về thời gian
- Đề tài được thực hiện từ ngày 02/02/2012 đến ngày 25/4/2012
- Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu là số liệu trong giai đoạn 2009 – 2011
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Do hạn chế về không gian và thời gian nên tôi chi tập trung nghiên cứu hiệu
quả hoạt động của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Từ những báo cáo tài
chính này ta có thể phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chi số
tài chính.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
- Trong quá trình thực hiện đề tài tôi có ngiên cứu một số tai liệu sau:
- Tống Thị Tuyết trinh (2009): “phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp”. Phân tích hiệu quả hoạt động
kinh doanh của đơn vị trong ba năm 2006 đến năm 2008. Trên cơ sở đó thấy
được những kết quả mà công ty đạt được cũng như những điểm mạnh và điểm
yếu trong quá trình hoạt động của công ty, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn
làm cơ sở cho việc thực hiện các chiến lược mới năng cao hiệu quả hoạt động
của công ty.
- Nguyễn Anh Thư, luận văn tốt nghiệp: “phân tích hiểu quả hoạt động
kinh doanh của công ty cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang”. Bài viết phân tích
về tình hình kinh doanh của công ty. Nội dung đạt được của bài viết là phân tích
tình hình tiêu thụ sản phẩm gạo của công ty trong giai đoạn 2004 – 2006. Cũng
như phân tích tình hình tăng giảm và tốc độ tăng giảm của doanh thu, chi phí, và
lợi nhuận và đề ra giải pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Đề
tài sử dụng phương pháp so sanh và liên hoàn để phân tích.
- Nguyễn Quang Thu (2007), “Quản trị tài chính căn bản”, NXB Thống Kê.
- Phan Đức Dũng (2008), “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê.

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

3

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh
Phân tích hoạt động kinh doanh là một lĩnh vực nghiên cứu quá trình kinh
của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động cụ thể như: hoạt động sản xuất kinh
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Bằng những phương pháp riêng,
kết hợp với các lý thuyết kinh tế và các phương pháp kỹ thuật khác nhằm đến
việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và những nguyên nhân ảnh hưởng
đến kết quả kinh doanh, phát hiện những qui luật của các mặt hoạt động trong
một doanh nghiệp dựa vào các dữ liệu lịch sử, làm cơ sở cho các quyết định hiện
tại, những dự báo và hoạch định chính sách trong tương lai. Cùng với kế toán và
các khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt động kinh doanh là một trong những
công cụ đắc lực để quản lý và điều hành có hiệu quả các hoạt động của doanh
nghiệp.
2.1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều
hành hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp (và đồng thời cung
cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên ngoài nữa). Những thông tin này
thường không có sẳn trong báo cáo kế toán tài chính hoặc trong bất cứ tài liệu
nào của doanh nghiệp. Để có những thông tin này người ta phải thông qua quá
trình phân tích. Với tư cách là môn khoa học độc lập, phân tích hoạt động kinh
doanh có đối tượng riêng. Trong phạm vi nghiên cứu của mình nó là một hoạt
động kinh doanh, đồng thời cũng là một hiện tượng xã hội đặc biệt.
- Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh suy đến cùng là kết quả
kinh doanh. Nội dung phân tích tài chính là quá trình tìm cách lượng hóa những
yếu tố đã tác động đến kết quả kinh. Đó là những yếu tố của quá trình cung cấp,
sản xuất, tiêu thụ và mua bán hàng hóa, thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại,
dịch vụ.
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

4

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

- Phân tích hoạt động kinh doanh còn nghiên cứu tình hình sử dụng các
nguồn lực: vốn, vật tư, lao động và đất đai; những nhân tố nội tại của doanh
nghiệp hoặc khách quan từ phía thị trường và môi trường kinh doanh, đã trực tiếp
ảnh hưởng đến hiệu quả của các mặt hoạt động doanh nghiệp.
- Phân tích hoạt động kinh doanh đi vào những kết quả đã được, những hoạt
động hiện hành và dựa trên kết quả phân tích đó để ra các quyết định quản trị kịp
trước mắt - ngắn hạn hoặc xây dựng kế hoạch chiến lược – dài hạn.
- Có thể nói theo cách ngắn gọn, đối tượng của phân tích là quá trình kinh
doanh và kết quả kinh doanh - tức sự việc đã xảy ra ở quá khứ; phân tích, mà
mục đích cuối cùng là đúc kết chúng thành qui luật để nhận thức hiện tại và
nhắm đến tương lai cho tất cả các mặt hoạt động của một doanh nghiệp.
2.1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
Để trở thành một công cụ quan trọng của quá trình nhận thức hoạt động
kinh doanh ở doanh nghiệp và là cơ sở cho việc ra các quyết định kinh doanh
đúng đắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ cụ thế như sau:
Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
- Nhiệm vụ trước tiên của phân tích là đánh giá và kiểm tra khái quát giữa
kết quả tính được so với các mục tiêu kế hoạch, dự toán định mức… đã đặt ra để
khẳng định tính đúng đắn và khoa học của chỉ tiêu xây dựng trên một số mặt chủ
yếu của quá trình hoạt động kinh doanh.
- Ngoài quá trình đánh giá dựa trên phân tích cần xem xét đánh giá tình hình
các quy định, các thể lệ thanh toán, trên cơ sở tôn trọng pháp luật của nhà nước
ban hành và luật trong kinh doanh quốc tế.
- Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá, người ta có được cơ sở định
hướng để nghiên cứu sâu hơn ở các bước sau, nhằm làm rõ các vấn đề mà doanh
nghiệp cần quan nhân tâm.
Xác định các nhân tố ảnh hưởng
Sự biến động của chỉ tiêu là do ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố gây nên,
do đó ta phải xác định trị số của nhân tố và tìm nguyên nhân gây nên biến động
của trị số tố đó.

Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

5

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá kết quả chung chung,
mà cũng không chỉ dừng lại ở chỗ xác định nhân tố và tìm nguyên nhân, mà phải
từ cơ sở nhận thức đó phát hiện các tiềm năng cần được khai thác, và những chỗ
còn tồn tại yếu kém nhằm đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh và khắc phục
điểm yếu ở doanh nghiệp của mình.

Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định
- Quá trình kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh là để nhận
biết tiến độ thực hiện và những nguyên nhân sai lệch xảy ra, ngoài ra còn giúp
cho doanh nghiệp phát hiện những thay đổi có thể xảy ra tiếp theo. Nếu như kiểm
tra và đánh giá đúng đắn, nó có tác dụng giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh kế
hoạch và đề ra các giải pháp tiến hành trong tương lai.
- Định kỳ, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra và đánh giá trên mọi khía
cạnh hoạt động đồng thời căn cứ vào các điều kiện tác động ở bên ngoài, như
môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai để xác định vị trí của doanh nghiệp
đang đứng ở đâu và hướng đi đâu, các phương án xây dựng chiến lược kinh
doanh có còn thích hợp nữa hay không? Nếu không còn phù hợp thì cần phải
điều chỉnh kịp thời.
- Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét các dự báo, dự toán có thể đạt được
trong tương lai có thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinh doanh
của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hay không?
2.1.1.4. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý
trong kinh doanh.
- Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau như
thế nào đi nữa cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện,
chỉ thông qua phân tích doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác
chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp
mới thấy rõ nguyên nhân cùng nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và có giải
pháp cụ thể để cải tiến quản lý.
- Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận
đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

6

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu
cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định
kinh doanh.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức
năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp.
- Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho việc ra
quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là các chức năng kiểm tra,
đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.
- Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa
các rủi ro.
- Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra. Doanh
nghiệp phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự
đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, để vạch ra các chiến lược kinh
doanh cho phù hợp. Ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp
về tài chính, lao động, vật tư…Doanh nghiệp còn phải quan tâm phân tích các
điều kiện tác động ở bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh…
trên cơ sở phân tích trên, doanh nghiệp dự đoán các rủi ro có thể xảy ra và có kế
hoạch phòng ngừa trước khi xảy ra.
- Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà
quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài
khác, khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua phân
tích họ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay…
với doanh nghiệp nữa hay không.
2.1.1.5. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động kinh doanh
- Nhà quản trị: phân tích để có quyết định quản trị.
- Nhà cho vay: phân tích để có quyết định tài trợ vốn.
- Nhà đầu tư: phân tích để có quyết định đầu tư, liên doanh. Các cổ đông,
phân tích để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nơi họ có phần góp
vốn của mình, đặc biệt là tại các công ty công cộng.
- Sở giao dịch chứng khoán hay ủy ban chứng khoán nhà nước: phân tích
hoạt động kinh doanh trước khi cho phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

7

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

- Các cơ quan khác như: thuế, thống kê, cơ quan quản lý cấp trên và các
công ty phân tích chuyên nghiệp.
2.1.1.6. Các loại hình phân tích hoạt động kinh doanh

Căn cứ theo thời điểm của kinh doanh
Căn cứ theo thời điểm của kinh doanh thì phân tích kinh doanh chia làm ba
hình thức:
- Phân tích trước khi kinh doanh
- Phân tích trong kinh doanh
- Phân tích sau khi kinh doanh
 Phân tích trước khi kinh doanh
Phân tích trước khi kinh doanh còn được gọi là phân tích tương lai, nhằm
dự báo, dự toán cho các mục tiêu có thể đạt trong tương lai. Phân tích tương lai
được sử dụng nhiều và thích hợp với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường. Bởi vì trong cơ chế thị trường toàn bộ các yếu tố đầu vào cũng như các
yếu tố đầu ra của doanh nghiệp đều phải tự tính toán, nên họ phải sử dụng các
phương pháp phân tích tương lai để nhận thức được tình hình biến động của thị
trường, từ đó làm cơ sở để đề ra các mục tiêu kế hoạch.
 Phân tích trong quá trình kinh doanh
Phân tích trong quá trình kinh doanh, còn được gọi là phân tích hiện tại (hay
tác nghiệp), là quá trình phân tích cùng với quá trình kinh doanh. Hình thức này
rất thích hợp cho chức năng kiểm tra thường xuyên nhằm điều chỉnh, chấn chỉnh
những sai lệch lớn giữa kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra.
 Phân tích sau khi kết thúc quá trình kinh doanh
Phân tích sau khi kết thúc quá trình kinh doanh còn được gọi là phân tích
quá khứ. Quá trình phân tích này nhằm định kỳ đánh giá kết quả giữa thực hiện
so với kế hoạch hoặc định mức được xây dựng và xác định nguyên nhân ảnh
hưởng đến kết quả đó. Kết quả phân tích cho ta nhận thức được tình hình thực
hiện kế hoạch của các chỉ tiêu đặt ra và làm căn cứ để xây dựng kế hoạch tiếp
theo.

Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo
Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo phân tích kinh doanh chia thành phân
tích thường xuyên và phân tích định kỳ.
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

8

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

 Phân tích thường xuyên
Phân tích thường xuyên được đặt ran ngay trong quá trình thực hiện kinh
doanh, kết quả phân tích giúp phát hiện ngay tình hình sai lệch so với mục tiêu
đề ra của các chỉ tiêu kinh tế, giúp cho doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh,
chấn chỉnh các sai lệch một cách thường xuyên.
 Phân tích định kỳ
Phân tích định kỳ được đặt ra sau mỗi kỳ kinh doanh, các báo cáo đã hoàn
thành trong kỳ, thường là quý, 6 tháng hoặc năm. Phân tích định kỳ được thực
hiện sau khi đã kết thúc quá trình kinh doanh, do đó kết quả phân tích nhằm đánh
giá kết quả kinh doanh của từng kỳ và là cơ sở để xây dựng các mục tiêu kế
hoạch kỳ sau.

Căn cứ theo nội dung phân tích
 Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp (phân tích toàn bộ)
Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp là việc tổng kết tất cả những gì về phân tích
kinh tế và đưa ra một số chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất
kinh doanh. Nhằm làm rõ các mặt của kết quả kinh doanh trong mối quan hệ
nhân quả giữa chúng cũng như dưới tác động của các yếu tố, nguyên nhân bên
ngoài.
 Phân tích chuyên đề (hoặc bộ phận)
Phân tích chuyên đề hay phân tích bộ phận là việc tập trung vào một số
nhân tố của quá trình kinh doanh tác động ảnh hưởng đến chỉ tiêu tổng hợp. Phân
tích chuyên đề cũng có thể là phân tích một mặt, một phạm vi nào đó trong quá
trình hoạt động kinh doanh.
* Tóm lại: Việc đặt ra nội dung phân tích phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu
của quá trình quản lý sản xuất kinh doanh đề ra. Vì vậy cần xác định rõ mục tiêu
phân tích để lựa chọn thích hợp các loại hình phân tích có hiệu quả thiết thực
nhất.
2.1.2. Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và báo cáo tài chính.
2.1.2.1. Khái niệm về doanh thu.
Là toàn bộ tiền bán sản phẩm,hàng hóa, cung ứng, dịch vụ sau khi trừ đi các
khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

9

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

chứng từ hợp lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã
thu hay chưa thu tiền).

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: có hai chỉ tiêu
 Tổng doanh thu bán hàng: Là toàn bộ tiền bán hàng hóa sản phẩm dịch
vụ, lao vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay
chưa thu tiền).
 Doanh thu thuần: phản ánh khoản tiền thực tế doanh nghiệp thu được
trong kinh doanh.

Doanh thu từ hoạt động tài chính.
Bao gồm các khoản thu từ hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần,
cho thuê tài sản, lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, thu từ hoạt động mua bán chứng
khoán (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu) hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng
khoán đã trích năm trước nhưng không được sử dụng hết.

Doanh thu từ hoạt động bất thường.
Là khoản thu không xảy ra thường xuyên ngoài các khoản thu đã được qui
định ở những điểm trên như: thu từ tiền bán vật tư, hàng hóa, tài sản dư thừa,
công cụ dụng cụ đã phân bổ hết giá trị, bị hư hỏng hoặc không còn sử dụng, các
khoản phải trả nhưng không trả được vì nguyên nhân do từ phía chủ nợ, thu
chuyển nhượng, thanh lí tài sản, nợ khó đòi đã xóa nay thu hồi được, hoàn nhập
các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, đã trích năm trước
nhưng không sử dụng hết và các khoản thu bất thường khác.
2.1.2.2. Khái niệm về chi phí.

Chi phí bán hàng.
Chi phí này phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản
phẩm, hàng hóa, lao vụ, bao gồm các chi phí đóng gói, vận chuyển, giới thiệu,
bảo hành sản phẩm…Chi phí này bao gồm các khoản sau:
 Chi phí nhân viên
 Chi phí vật liệu bao bì
 Chi phí dụng cụ đồ dùng
 Chi phí khấu hao TSCĐ
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí bằng tiền khác
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

10

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí này phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm
chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành chính, chi phí chung khác liên
quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm các khoản mục
sau:
 Chi phí nhân viên quản lý
 Chi phí vật liệu quản lý.
 Chi phí đồ dùng văn phòng
 Chi phí khấu hao tài sản cố định.
 Thuế, phí, lệ phí.
 Chi phí dự phòng
 Chi phí dịch vụ mua ngoài.
 Chi phí bằng tiền khác

Chi phí hoạt động tài chính.
Chi phí này phản ánh các khoản chi phí của hoạt động tài chính.

Chi phí bất thường.
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí bất thường ngoài hoạt động kinh
doanh và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo.
2.1.2.3. Khái niệm về lợi nhuận.
Trong mỗi thời kì khác nhau mà người ta có những khái niệm khác nhau và
từ đó có những cách tính khác nhau về lợi nhuận. Ngày nay, lợi nhuận được hiểu
một cách đơn giản là khoản tiền dôi ra giữa tồng doanh thu và tổng chi trong hoạt
động của doanh nghiệp hoặc có thể hiểu là phần dôi ra của một hoạt động sau khi
đã trừ đi mọi chi phí cho hoạt động đó.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
- Chỉ tiêu này phản ánh kết quả tài chính trước thuế thu nhập doanh nghiệp
của hoạt động kinh doanh chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán
trên cơ sở lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp,
phân bổ cho hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp – (chi phí bán
hàng + chi phí quản lý)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính.
GVHD: ThS. Trương Chí Hải

11

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

- Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí của hoạt
động tài chính trong kỳ báo cáo.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính = Doanh thu từ hoạt động tài chính
– Chi phí hoạt động tài chính.

 Lợi nhuận bất thường.
- Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa khoản thu nhập bất thường với
các khoản chi phí bất thường phát sinh trong kỳ báo cáo.
- Lợi nhuận bất thường = Doanh thu từ hoạt động bất thường – Chi phí bất
thường.

Tổng lợi nhuận trước thuế.
- Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện trong kỳ của doanh
nghiệp trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt
động tài chính và hoạt động bất thường phát sinh trong kỳ báo cáo.
- Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh +
Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường.

Lợi nhuận sau thuế.
- Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần từ các hoạt động của doanh
nghiệp sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong kỳ báo
cáo.
- Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp.
2.1.2.4. Khái niệm báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán
tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những
thời điểm hay thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính phản ánh một cách hệ
thống tình hình tài sản của đơn vị tại những thời điểm, kết quả hoạt động kinh
doanh và tình hình sử dụng vốn trong những thời kỳ nhất định. Đồng thời giải
trình giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực
trạng tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị đề ra các quyết định phù
hợp nhất.
- Bảng cân đối kế toán

GVHD: ThS. Trương Chí Hải

12

SVTT: Lê Thị Thu Hoài Em


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×