Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH CÔNG tác THẨM ĐỊNH dự án đầu tư tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN AN GIANG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QTKD

LUẬN VĂN

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG
ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN GIANG

Giáo viên hướng dẫn:
NGUYỄN TẤN TÀI

Sinh viên thực hiện:
TRẦN THỊ THANH LOAN
Mã số SV: 4084382
Lớp: Kế toán tổng hợp 1
Khóa: 34

Cần Thơ - Năm 2012Luận văn tốt nghiệp

LỜI CẢM TẠ
Sau bốn năm học tập tại Trƣờng Đại học Cần Thơ cùng với thời gian thực
tập tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển An Giang, tôi đã hoàn thành đề tài luận
văn tốt nghiệp của mình. Đề tài đƣợc hoàn thành là nhờ công lao to lớn của quý
thầy cô Trƣờng Đại học Cần Thơ; những ý kiến hƣớng dẫn của thầy Nguyễn Tấn
Tài và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại cơ quan thực
tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
+ Quý thầy cô Trƣờng Đại học Cần Thơ nói chung và Quý thầy cô Khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ nói riêng đã tận tình
giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập vừa
qua.
+ Thầy Nguyễn Tấn Tài là giáo viên hƣớng dẫn đã tận tình hƣớng dẫn để
tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
+ Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển An
Giang đã chấp nhận cho tôi thực tập và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành
đề tài.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời kính chúc đến Quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản
trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ và Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại
Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển An Giang đƣợc dồi dào sức khoẻ và công tác tốt.
Chân thành cảm ơn!
An Giang, ngày...... tháng ...... năm.......
Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Loan

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

i

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
đƣợc và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ


đề tài nghiên cứu khoa học nào.
An Giang, ngày...... tháng ...... năm.......
Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Loan

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

ii

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
An Giang, ngày...... tháng ...... năm.......
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

iii

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
- Họ và tên giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Tấn Tài
- Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh trƣờng Đại học Cần
Thơ
- Tên học viên: Trần Thị Thanh Loan
- Mã số sinh viên: 4084382
- Chuyên ngành: Kế toán Tổng hợp
- Tên đề tài: Phân tích công tác thẩm định dự án đầu tƣ tại Ngân hàng Đầu tƣ &
Phát triển An Giang.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................
.......................................................................................................................................
2. Về hình thức: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: .........................................
.......................................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ...............................................
.......................................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt đƣợc: ...........................................................................
.......................................................................................................................................
6. Các nhận xét khác: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Kết luận: ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày...... tháng ...... năm.......
Giáo viên hướng dẫn

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

iv

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày...... tháng ...... năm .......
Giáo viên phản biện

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

v

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

MỤC LỤC


Trang

CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU......................................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................ 2
1.3.1.Về không gian ........................................................................................... 2
1.3.2.Về thời gian ............................................................................................... 2
1.3.3.Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................ 2
1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU ..................................................................................................................... 2
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............4
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................... 4
2.1.1. Dự án đầu tƣ ............................................................................................... 4
2.1.2. Thẩm định dự án đầu tƣ ............................................................................... 7
2.1.3. Chất lƣợng thẩm định tài chính dự án đầu tƣ ............................................... 15
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊM CỨU.................................................................. 21
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ..................................................................... 21
2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu.................................................................... 21
CHƢƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN
GIANG ...................................................................................................................................22
3.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN GIANG ... 22
3.1.1. Tổng quát về Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam .............................. 22
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh An Giang ......................... 23
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN
AN GIANG TRONG 2009-2010-2011 ................................................................. 30
3.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA NGÂN HÀNG ............................................................................. 32
3.3.1. Thuận lợi .................................................................................................. 32
3.3.2. Khó khăn .................................................................................................. 33
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

vi

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

CHƢƠNG 4 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG
ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN GIANG.............................................................................34
4.1. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG ........... 34
4.1.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ tại Ngân hàng ......................................... 34
4.1.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tƣ tại Ngân hàng.......................................... 35
4.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN................................................................................. 37
4.2.1. Giới thiệu doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ .................................... 37
4.2.2. Giới thiệu dự án đầu tƣ........................................................................... 37
4.2.3.4. Qui mô vốn đầu tƣ ............................................................................... 39
4.2.3. Thẩm định dự án đầu tƣ ......................................................................... 40
4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CỦA CHI NHÁNH NGÂN
HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN AN GIANG............................................. 72
4.3.1. Thuận lợi ................................................................................................ 72
4.3.2. Khó khăn ................................................................................................ 73
CHƢƠNG 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
TƢ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN GIANG...................................75
5.1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN AN GIANG ................................ 75
5.1.1. Về trình độ thẩm định của cán bộ tín dụng ............................................ 75
5.1.2. Nâng cao chất lƣợng thông tin thu thập phục vụ co quá trình thẩm
định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. ................................... 76
5.1.3. Tổ chức và điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết
kiệm thời gian, chi phí nhƣng vẫn đạt hiệu quả đề ra ...................................... 77
5.1.4. Cán bộ tín dụng nên trực tiếp nghiên cứu thị trƣờng ............................. 77
5.1.5. Cần chú trọng phân tích độ nhạy của dự án ........................................... 77
5.1.6. Một số đề xuất về phƣơng pháp thẩm định tài chính dự án đầu tƣ ........ 78
CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................81
6.1. KẾT LUẬN ................................................................................................. 81
6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................. 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................84

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

vii

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC BIỂU BẢNG


Trang

Bảng 3.1: BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ........................... 30
Bảng 4.1: MỨC TIÊU THỤ GẠO TẠI CÁC THỊ TRƢỜNG...................................... 41
Bảng 4.2: MỨC TIÊU THỤ GẠO THỰC TẾ VÀ MỨC TIÊU THỤ GẠO DỰ TRÙ
TRONG QUÁ KHỨ .................................................................................................... 42
Bảng 4.3: MỨC TIÊU THỤ GẠO DỰ TRÙ TƢƠNG LAI ......................................... 43
Bảng 4.4: GIÁ BÁN DỰ KIẾN.................................................................................... 44
Bảng 4.5: CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN XAY XÁT GẠO ....................................... 46
Bảng 4.6: CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN LAU BÓNG GẠO..................................... 47
Bảng 4.7: GIÁ MUA MÁY MÓC THIẾT BỊ............................................................... 48
Bảng 4.8: KẾ HOẠCH TRẢ LƢƠNG GIÁN TIẾP ..................................................... 54
Bảng 4.9: VỐN ĐẦU TƢ CHO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.................................................. 54
Bảng 4.10: NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG .................................................................. 55
Bảng 4.11: DOANH THU DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN.................................................... 56
Bảng 4.12: KẾ HOẠCH TRẢ LÃI VAY NGÂN HÀNG ............................................ 58
Bảng 4.13: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH............................................................. 58
Bảng 4.14: CHI PHÍ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN ....................................................... 59
Bảng 4.15: LỢI NHUẬN DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN ..................................................... 60
Bảng 4.16: CÂN ĐỐI TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 63
Bảng 4.17: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ DÀI HẠN ...................... 63
Bảng 4.18: XÁC ĐỊNH NPV CỦA DỰ ÁN ................................................................ 64
Bảng 4.19: XÁC ĐỊNH IRR CỦA DỰ ÁN.................................................................. 65
Bảng 4.20: ĐIỂM HÕA VỐN ...................................................................................... 66
Bảng 4.21 : TÀI SẢN ĐẢM BẢO ............................................................................... 69
Bảng 4.22 : THUẾ TNDN NỘP CHO NGÂN SÁCH.................................................. 70

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

viii

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC HÌNH


Trang

Hình 2.1: CHU KỲ DỰ ÁN ........................................................................................... 6
Hình 3.1 : SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BIDV AN GIANG............................... 24
Hình 3.2: LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ CỦA NGÂN HÀNG ................................... 31
Hình 4.1: LƢU ĐỒ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ........................... 34
Hình 4.2 : SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC ...................................................................... 53
Hình 4.3: LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ CỦA DỰ ÁN............................................... 61

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

ix

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tiếng việt
DAĐT

Dự án đầu tƣ

DT

Doanh thu

LNTT

Lợi nhuận trƣớc thuế

LNST

Lợi nhuận sau thuế

LN

Lợi nhuân

NH

Ngân hàng

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TS

Tài sản

XNK

Xuất nhập khẩu

VTC

Vốn tự có

UBND

Ủy ban nhân dân

Tiếng Anh
BIDV

Bank of Investment and Developement of Vietnam

DSCR

Debt Service Coverage Ratio

IRR

Internal Rate of Return

MIRR

Modified Internal Rate of Return

NPV

Net Present vaule

NFV

Net Future vaule

PI

Performance indicator

ROA

Return on total assets

ROS

Return on sales

ROE

Return on equity

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

x

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1.

ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Ngân hàng thƣơng mại là tổ chức trung gian tài chính đã hình thành tồn tại và
phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. Sự phát triển
hệ thống ngân hàng thƣơng mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá
trình phát triển của nền kinh tế. Ngƣợc lại, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ là nền
kinh tế thị trƣờng thì ngân hàng thƣơng mại cũng ngày càng đƣợc hoàn thiện và
trở thành những định chế tài chính không thể thiếu đƣợc.
Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong
các nghiệp vụ kinh doanh của mình tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu.
Do đó, các ngân hàng rất chú trọng đến các nghiệp vụ tín dụng, đặc biệt là hoạt
động cho vay vốn đầu tƣ. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc, do biến
động của thị trƣờng cạnh tranh, tỉ giá hối đoái thay đổi... Cho nên, để đầu tƣ có
hiệu quả thì trƣớc tiên các công ty phải làm tốt công tác lập dự án và ngân hàng
phải tiến hành thẩm định dự án một cách toàn diện, kỹ lƣỡng trƣớc khi đi vào
thực hiện đầu tƣ. Nhƣ vậy hoạt động thẩm định giúp cho ngân hàng vừa tránh
đƣợc rủi ro mà cũng giúp cho đầu tƣ đúng hƣớng an toàn, tạo tiềm lực cho nền
kinh tế ngày một đi lên. Ngoài ra, việc thẩm định dự án tốt còn góp phần hạn chế
tình trạng một số công ty kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ hoặc có thể phá sản,
hạn chế tình trạng mất khả năng trả nợ các nguồn vốn đầu tƣ của ngân hàng.
Với ý nghĩa đó việc thẩm định dự án đầu tƣ góp phần cực kỳ quan trọng đối
với sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì sự
cần thiết, tầm quan trọng của công tác này nên em quyết định chọn đề tài: “Phân
tích công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển An
Giang”.
Với những kiến thức tích lũy đƣợc trong thời gian thực tập thực tế tại chi
nhánh và trong thời gian học tập tại trƣờng, em mong muốn sẽ đóng góp một
phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án tại chi
nhánh.

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

1

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển An
Giang, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác thẩm định dự
án đầu tƣ tại Ngân hàng.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển An
Giang.
Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tƣ tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển
An Giang.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1.Về không gian
Tập trung nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ tại Ngân hàng
Đầu tƣ & Phát triển An Giang.
1.3.2.Về thời gian
Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu số
liệu trong các năm 2009- 2010- 2011.
1.3.3.Đối tƣợng nghiên cứu
Tình hình hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ của ngân hàng. Do thời gian thực
tập tại ngân hàng không nhiều và kiến thức thực tiễn hạn chế nên nội dung luận
văn chỉ tập trung nghiên cứu những lý luận có liên quan đến thẩm định dự án đầu
tƣ.
1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
Phạm Thị Yến (2009), “Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến
phế liệu, phế thải ngành thủy sản”. Mục tiêu của đề tài thẩm định dự án xây
dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản nhằm đánh giá tính khả
thi của dự án, qua đó đƣa ra quyết định nên hay không nên đầu tƣ vào dự án và
đề ra biện pháp hạn chế rủi ro khi đầu tƣ vào dự án. Tác giả dùng phƣơng pháp
so sánh, phân tích để đối chiếu các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá tính hiệu quả
của dự án về phƣơng diện tài chính.
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

2

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Đại Nghĩa (2005), “Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư &
Phát triển Tỉnh Tiền Giang”. Mục tiêu đề tài nghiên cứu tìm ra những hạn chế
trong lĩnh vực thẩm định dự án để cho vay tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển
Tiền Giang. Kiến nghị các giải pháp cải thiện chất lƣợng công tác thẩm định dự
án. Tác giả sử dụng chỉ tiêu NPV, IRR và phân tích độ nhạy 1 chiều để xác định
tính khả thi về mặt tài chính của dự án.
Các đề tài thẩm định đều xem xét tính khả thi của dự án. Nhƣng mỗi dự án có
những nét riêng nên trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài sẽ có sự khác
biệt. Phân tích một cách toàn diện về các phƣơng diện để đánh giá tính khả thi
của dự án.

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

3

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

CHƢƠNG 2
PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Dự án đầu tƣ
2.1.1.1. Khái niệm
Theo Ngân hàng thế giới: “ Dự án đầu tƣ là tổng thể các chính sách hoạt động
và chi phí liên quan với nhau đƣợc hoạch định nhằm đạt những mục tiêu nào đó trong
một thời gian nhất định”.
Theo Luật đầu tƣ năm 2005: “ Dự án đầu tƣ là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung
dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tƣ trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian
xác định”.
Cụ thể: Dự án đầu tƣ là một tập hồ sơ tài liệu mà nội dung của nó bao gồm các
lĩnh vực pháp lý, thị trƣờng, kỹ thuật, môi trƣờng, quản trị, tài chính và lợi ích kinh tế xã hội.
2.1.1.2. Những yêu cầu của một dự án đầu tƣ
Để một dự án đầu tƣ có sức thuyết phục, khách quan, có tính khả thi cao đòi hỏi
phải đảm bảo các yêu cầu sau:
o Tính pháp lý: Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi phạm an ninh,
quốc phòng, môi trƣờng, thuần phong mỹ tục cũng nhƣ Luật pháp của Nhà nƣớc.
o Tính khoa học: Dự án đảm bảo tính khoa học là dự án có tính khách quan.
Về số liệu thông tin phải đảm bảo tính trung thực, khách quan.
Phƣơng pháp tính toán phải đảm bảo tính chính xác, đảm bảo tính chất có thể so
sánh đƣợc giữa những chỉ tiru cần so sánh. Việc sử dụng đồ thị, bản vẽ kỹ thuật phải
bảo đảm chính xác kích thƣớc và tỉ lệ.
Phƣơng pháp lý giải phải hợp lý, logic, chặt chẽ giữa các nội dung riêng lẻ của
dự án.
o Tính khả thi: Dƣ án có tính khả thi là dự án phải phù hợp với điều kiện thực tế.
Dự án đầu tƣ có tính khả thi nghĩa là dự án đầu tƣ phải có khả năng ứng dụng và
khai triển trong thực tế, vì vậy muốn đảm bảo yêu cầu tính khả thi thì dự án đầu tƣ phải
phản ánh đúng môi trƣờng đầu tƣ, tức là phải đƣợc xác định đúng trong những hoàn
cảnh và điều kiện cụ thể về môi trƣờng, mặt bằng, vốn...
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

4

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

o Tính hiệu quả:
Đƣợc phản ánh thông qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu thể hiện tính
khả thi về mặt tài chính và các chỉ tiêu nói lên tính hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
2.1.1.3. Phân loại dự án đầu tƣ
Trong hoạt động của công ty, các nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc tài chính,
thƣờng gặp phải những dự án đầu tƣ vốn nói chung và đầu tƣ vào tài sản cố định nói
riêng. Dựa vào mục đích, các dự án đầu tƣ vốn có thể đƣợc phân loại thành:
o Dự án đầu tƣ mở rộng: Giả định rằng một doanh nghiệp sản xuất một sản
phẩm đặc thù có mức cầu dự kiến sẽ gia tăng trong các năm sắp đến. Nếu các cơ sở sẩn
xuất hiện nay của doanh nghiệp không đủ để đáp ứng mức cầu này, nên triển khai các
đề xuất nhằm làm tăng năng suất của doanh nghiệp. Các đề xuất này có thể xuất phát từ
nhóm tham mƣu quy hoạch doanh nghiệp, từ nhóm tham mƣu thuộc các bộ phận này
hay từ một nguồn khác. Do hầu hết các sản phẩm hiện có cuối cùng đều trở thành lỗi
thời, tăng trƣởng của một doanh nghiệp phụ thuộc vào việc triển khai và phát triển các
sản phẩm mới. Điều này đƣa đến việc phát sinh các đề xuất vào nghiên cứu phát triển,
đầu tƣ nghiên cứu thị trƣờng, đầu tƣ tiếp thị thử sản phẩm và có thể ngay cả đầu tƣ vào
nhà máy, tài sản và thiết bị mới.
o Dự án thay thế: Nếu các sản phẩm trở nên lỗi thời theo thời gian, thì các nhà
máy, tài sản, thiết bị và các quy trình cũng vậy. Việc sử dụng thƣờng xuyên làm hoạt
động của các nhà máy lâu năm hơn trở nên tốn kém do chi phí bảo trì cao hơn và thời
gian ngừng việc lâu hơn. Hơn nữa, việc triển khai các công nghệ mới làm cho các thiết
bị hiện hữu trở nên lỗi thời về mặt kinh tế. Các yếu tố này tạo nên cơ hội cho việc đầu tƣ
giảm chi phí, bao gồm việc thay thế các thiết bị máy móc cũ kỹ, lỗi thời bằng các thiết
bị máy móc mới hơn có năng suất cao hơn.
o Dự án an toàn lao động và/hoặc bảo vệ môi trƣờng: Các dự án này bao gồm
các đề xuất đầu tƣ cho những thiết bị kiểm soát ô nhiễm, thông gió và phòng cháy. Khi
phân tích, tốt nhất là nhóm các dự án này nên đƣợc xem nhƣ các dự án phụ thuộc.
Ý tƣởng về một dự án đầu tƣ thƣờng xuất phát từ mục đích của dự án đó. Tuy
nhiên, khi phân tích xem có nên đầu tƣ vào một dự án hay không ngƣời ta không chỉ
xem xét đến mục đích mà còn đến hiệu quả về mặt tài chính của dự án. Đôi khi nhiều
dự án đều có hiệu quả tài chính đƣợc đề xuất cùng một lúc. Khi đó, việc phân loại dự án
theo mục đích để phân tích và ra quyết định đầu tƣ không quan trọng bằng phân loại
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

5

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

dựa vào mối quan hệ giữa các dự án. Dựa vào mối quan hệ, các dự án có thể phân chia
thành:
o Dự án độc lập: là dự án mà việc chấp nhận hay bác bỏ nó không ảnh hƣởng gì
đến việc chấp nhận hay loại bỏ những dự án khác. Nghĩa là việc chấp nhận hay loại bỏ
một dự án nào đó không làm ảnh hƣởng đến các dòng tiền của dự án khác.
o Dự án phụ thuộc: là dự án mà việc chấp nhận hay bác bỏ nó phụ thuộc vào
việc chấp nhận hay loại bỏ một dự án khác. Ví dụ về hai dự án phụ thuộc về mặt kinh tế
lẫn nhau là việc phát triển máy vi tính và các phần mềm bổ sung. Phần mềm tốt có khả
năng làm gia tăng về cầu máy tính và việc sử dụng máy tính cũng có khả năng làm gia
tăng mức cầu đối với phần mềm.
o Dự án loại trừ nhau: là những dự án không thể đƣợc chấp nhận đồng thời,
nghĩa là chỉ đƣợc chọn một trong số những dự án đó mà thôi. Hai dự án đƣợc gọi là loại
trừ lẫn nhau nếu những khoản thu nhập từ một dự án đầu tƣ nào đó sẽ đến biến mất
hoàn toàn và dự án khác đƣợc chấp nhận. Chẳng hạn một doanh nghiệp đang xem xét
đầu tƣ mở rộng dây chuyền sản xuất bánh kẹo. Có hai phƣơng án, hoặc là sử dụng dây
chuyền sản xuất của Nhật hoặc Hàn Quốc. Đây là hai dự án loại trừ lẫn nhau.
2.1.1.4. Chu trình dự án đầu tƣ
Chu kỳ dự án là thời gian từ giai đoạn có ý định thực hiện dự án, dự án đi vào
hoạt động cho đến giai đoạn đánh giá cuối cùng là thanh lý.
Tiền xác định
Xác định
Chuẩn bị
Thẩm định
Thực hiện
Hoạt động
Đánh giá

Thanh lý

Hình 2.1: CHU KỲ DỰ ÁN
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

6

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

2.1.1.5. Vai trò của dự án đầu tƣ
Trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, công tác thẩm định dự án chƣa đƣợc
quan tâm đúng mức. Nó chƣa đƣợc coi là một trong những công cụ quan trọng để thu
hút khách hàng, tăng trƣởng dƣ nợ một cách an toàn, có hiệu quả, góp phần quan trọng
giải quyết tình trạng ứ đọng vốn của ngân hàng. Việc ngân hàng cần phải quan tâm
hàng đầu là thẩm định dự án đầu tƣ tạo điều kiện cho đầu tƣ tín dụng ngân hàng phát
triển. Để làm đƣợc điều này Ngân hàng đang có những hoạt động nghiên cứu để tìm ra
cách giải quyết.
Phải thấy đƣợc thẩm định dự án đầu tƣ có vai trò hết sức quan trọng. Nếu thẩm
định sai lệch có thể hoặc là bỏ lỡ cơ hội tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng, hoặc là gây thất
thoát nghiêm trọng nhiều khi dẫn đến phá sản. Nhất là tình hình hoạt động tín dụng của
các ngân hàng thƣơng mại trong những năm vừa qua có chiều hƣớng giảm sút. Nợ quá
hạn ngân hàng ra tăng có rất nhiều nguyên nhân nhƣng một trong những nguyên nhân
đó là: do công tác thẩm định dự án đầu tƣ chƣa đƣợc thực hiện một cách đúng mức. Để
đầu tƣ tín dụng ngân hàng có hiệu quả thì việc thẩm định dự án đầu tƣ phải đƣợc đặt lên
hàng đầu. Đối với một dự án có vốn đầu tƣ càng lớn thì việc thẩm định lại càng quan
trọng, nếu không “cái giá” phải trả cho những “sai lầm” bắt nguồn từ việc thẩm định để
đi đến những quyết định đầu tƣ “không đúng đắn” tỷ lệ thuận với “quy mô” đầu tƣ.
Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Thƣơng Mại. Hoạt động này
mang lại lợi ích cho hoạt động ngân hàng nhƣng nó lại chứa nhiều rủi ro, tín dụng trong
ngân hàng chủ yếu là trung và dài hạn, cho vay dự án có thời gian dài, số vốn lớn, cho
nên yếu tố rủi ro lại càng lớn.
2.1.2. Thẩm định dự án đầu tƣ
2.1.2.1. Khái niệm
Thẩm định DAĐT là việc tiến hành nghiên cứu, phân tích một cách khách quan,
khoa học và toàn diện tất cả các nội dung kinh tế - kỹ thuật của dự án, đặt trong mối
tƣơng quan với môi trƣờng tự nhiên, kinh tế và xã hội để cho phép đầu tƣ và quyết định
tài trợ vốn.
2.1.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tƣ
a) Thẩm định phương diện pháp lý của dự án
o Tƣ cách pháp nhân
o Đơn xin thành lập công ty
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

7

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

o Điều lệ công ty
o Các văn bản pháp lý khác
b) Thẩm định phương diện thị trường dự án đầu tư
Thẩm định nhu cầu:
o Kiểm tra những số liệu về nhu cầu quá khứ.
o Xác định lại tính hợp lý của phƣơng pháp dự trù nhu cầu dự án.
o So sánh, phân tích nhu cầu dự trù theo đầu ngƣời do dự án đề xuất với nhu
cầu theo đầu ngƣời ở các nƣớc lân cận.
Thẩm định thị phần của dự án: Thẩm định thị phần từng loại sản phẩm của dự
án ở từng khu vực thị trƣờng, theo từng thời gian khi dự án đi vào hoạt động...
Thẩm định giá bán dự trù của sản phẩm dự án dự kiến:
o Chi phí sản xuất ƣớc tính của dự án và so sánh với chi phí sản xuất của các
nhà cạnh tranh trong và ngoài nƣớc hiện đang có sản phẩm đó tiêu thụ trên thị trƣờng.
o Đối với thị trƣờng trong nƣớc, cần phải so sánh những lợi thế và bất lợi về
chi phí các yếu tố đầu vào của dự án so với các nhà cạnh tranh hiện tại và có thể có
trong tƣơng lai.
o Đối với thị trƣờng nƣớc ngoài (nếu sản phẩm dự án có triển vọng lớn đối với
thị trƣờng nƣớc ngoài): đòi hỏi phải đánh giá kỹ lƣỡng những lợi thế và bất lợi về chi
phí sản xuất trong trƣờng hợp xuất khẩu hàng hóa.
o Tìm hiểu giá bán sản phẩm của các nhà cạnh tranh trên thị trƣờng hiện tại và
dự báo tƣơng lai.
o Phân tích những điều kiện về phƣơng thức bán chịu của các xí nghiệp cạnh
tranh, thủ đoạn chèn ép của các xí nghiệp nƣớc ngoài và phải tính đến tình trạng hàng
hóa nhập lậu không chịu thuế.
c) Thẩm định phương diện kỹ thuật của dự án
Thẩm định phương pháp sản xuất: So sánh các phƣơng pháp sản xuất hiện có,
rút ra mặt ƣu nhƣợc của từng phƣơng pháp trong môi trƣờng đầu tƣ cụ thể, qua đó xác
định phƣơng pháp đƣợc lựa chọn của dự án đã hợp lý và tốt nhất hay chƣa.
Xác minh về mặt kỹ thuật các yếu tố đầu vào: Thẩm tra về mặt kỹ thuật đối với
nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lƣợng, phƣơng tiện chuyên chở, cƣớc phí chuyên chở
và khả năng cung ứng của các nguồn nguyên liệu. Nên tăng tỷ lệ nguyên vật liệu trong
nƣớc để tiết kiệm chi ngoại tệ và nhằm hạ giá thành sản phẩm.
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

8

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Máy móc thiết bị:
o Kiểm tra tính đồng bộ về mặt số lƣợng và chất lƣợng thiết bị máy móc, phụ
tùng thay thế.
o Kiểm tra lại giá bán của máy móc thiết bị.
Quy mô sản xuất, kinh doanh của dự án:
– Xác định hợp lý quy mô mà dự án đã chọn.
– Đánh giá khả năng mở rộng trong tƣơng lai.
Quy trình công nghệ: Thẩm định cách bố trí hệ thống dây chuyền, thiết bị máy
móc đã hợp lý chƣa, có phù hợp với các thông số kỹ thuật hay không?
Địa điểm xây dựng công trình của dự án:
o Nguyên vật liệu và chi phí chuyên chở nguyên vật liệu.
o Nhiên liệu và chi phí chuyên chở nhiên liệu.
o Điện năng.
o Nguồn nhân công.
o Cƣớc phí chuyên chở thành phẩm đến nơi tiêu thụ.
o Hệ thống xử lý chất thải.
d) Thẩm định phương diện môi trường
Nên xem xét mức độ ảnh hƣởng môi trƣờng của dự án (xác định môi trƣờng
trƣớc và sau khi dự án đƣợc thực hiện). Cách thức sử dụng các phế phẩm, phƣơng pháp
xử lý chất thải, kết quả sau khi xử lý, môi trƣờng trƣớc và sau khi dự án đi vào hoạt
động.
e) Thẩm định phương diện tổ chức quản trị
o Ngày khởi công, triển khai dự án.
o Hình thức tổ chức doanh nghiệp.
o Tƣ cách cổ đông trong công ty cổ phần.
o Cấp lãnh đạo.
o Cơ cấu tổ chức của dự án
o Các hợp đồng và tƣ cách pháp nhân của các bản ký hợp đồng.
f) Thẩm định phương diện tài chính của dự án
Mục đích của việc thẩm định dự án về mặt tài chính là nhằm xem xét mức
doanh lợi về cơ bản có bảo đảm yêu cầu đòi hỏi của nhà đầu tƣ hay không ? Chúng ta
cần xem xét các mặt sau:
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

9

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Thẩm định về nhu cầu vốn của dự án:
o Vốn đầu tƣ cho tài sản cố định.
o Vốn lƣu động.
o Những chi phí trƣớc khi sản xuất.
Thẩm định chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận: So sánh những chỉ tiêu về
doanh thu, chi phí bán hàng, lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, điểm hoà vốn, trị giá
thuần, tỷ suất doanh lợi nội bộ giữa dự án với những số liệu thực tế đạt đƣợc ở những
công ty trong và ngoài nƣớc cùng sản xuất một loại mặt hàng tƣơng tự.
Kiểm tra độ an toàn về mặt tài chính, tính khả thi của các chỉ tiêu tài chính:
Thông qua các chỉ tiêu thể hiện khả năng trả nợ, thời gian hoàn vốn, các điểm hòa vốn,
hiện giá thuần (NPV), tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR)…
Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
Cho dù áp dụng chỉ tiêu nào để thẩm định tài chính dự án thì nguyên tắc giá trị
thời gian của tiền phải đƣợc áp dụng. Đồng tiền có giá trị về mặt thời gian, một đồng
tiền ngày mai thì ngoài tiền gốc ra còn có tiền lãi do nói sinh ra.
o Giá trị hiện tại ròng ( NPV)
Khái niệm: NPV (Net Present vaule) – giá trị hiện tại ròng là chênh lệch giữa
tổng giá trị của các dòng tiền thu đƣợc trong từng năm thực hiện dự án với vốn đầu tƣ
bỏ ra đƣợc hiện tại hóa ở mốc 0. NPV có thể mang giá trị dƣơng, âm hoặc 0. Đây là chỉ
tiêu đƣợc sử dụng phổ biến nhất trong thẩm định tài chính dự án.
Công thức
n

NPV  
t 0

CFt
(i  k ) t

Trong đó:
CFt : Dòng tiền ròng năm thứ t
k: Lãi suất chiết khấu
n: Số năm thực hiện dự án
Ý nghĩa: NPV phản ánh giá trị tăng thêm cho chủ đầu tƣ. NPV mang giá trị
dƣơng việc thực hiện dự án sẽ tạo ra giá trị tăng them cho chủ đầu tƣ, hay nói cách
khác, dự án không những bù đắp đủ vốn đầu tƣ bỏ ra, mà còn tạo ra lợi nhuận: không
những thế, lợi nhuận này còn đƣợc xem xét trên cơ sở giá trị thời gian của tiền. Ngƣợc
lại, nếu NPV âm thì dự án không đủ bù đắp vốn đầu tƣ đem lại thua lỗ cho chủ đầu tƣ.
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

10

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Tiêu chuẩn lựa chọn dự án:
-

Nếu NPV< 0 : dự án bị từ chối.

-

Nếu NPV= 0 : tùy vào vị trí và mục đích khác ( xã hội, môi trƣờng….) để

lựa chọn.
-

Nếu NPV > 0

+ Các dự án đó là dự án độc lập thì tất cả đƣợc lựa chọn.
+ Các dự án đó xung khắc thì dự án nào có NPV lớn nhất thì đƣợc lựa chọn.
Ưu điểm:
-

Tính đến giá trị thời gian của tiền.

-

Cho biết lợi nhuận của dự án đầu tƣ và giúp chủ đầu tƣ tối đa hóa lợi nhuận.

Nhược điểm:
-

NPV không cho biết khả năng sinh lời tính bằng tỷ lệ phần trăm nên không

thuận tiện cho việc so sánh cơ hội đầu tƣ.
-

NPV không quan tâm đến sự khác biệt về thời gian hoạt động của dự án nên

việc lựa chọn dự án có NPV lớn nhất không đƣợc chính xác.
-

NPV dùng chung một lãi suất chiết khấu cho tất cả các năm hoạt động của

dự án nhƣng tỷ lệ chiết khấu luôn thay đổi theo các yếu tố kinh tế - xã hội.
-

Không thấy đƣợc giá trị lợi ích thu đƣợc từ đồng vốn đầu tƣ.

-

NPV khó tính toán vì đòi hỏi phải xác định chính xác chi phí vốn.

o Tỷ suất sinh lời nội bộ (Internal Rate of Return - IRR)
Khái niệm: Tỷ suất sinh lời nội bộ là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại
ròng của dự án bằng 0.
Công thức:

IRR  k1 

NPV1 (k 2  k1 )
NPV1  NPV2

Trong đó:
k1 : lãi suất chiết khấu ứng với NPV1 dƣơng gần tới 0.
k2 : lãi suất chiết khấu ứng với NPV2 âm gần tới 0.
NPV1 : Giá trị hiện tại ròng ứng với lãi suất chiết khấu k1.
NPV2 : Giá trị hiện tại ròng ứng với lãi suất chiết khấu k2.

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

11

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Ý nghĩa: IRR phản ánh khả năng sinh lời của dự án, chƣa tính đến chi phí cơ hội
của vốn đầu tƣ, tức nếu nhƣ chiết khấu các luồng tiền theo IRR, PV sẽ bằng đầu tƣ ban
đầu. Hay nói cách khác, nếu chi phí vốn bằng IRR dự án sẽ không tạo them đƣợc giá trị
hay không có lãi.
Tiêu chuẩn lựa chọn dự án:
Gọi r là chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án.
-

Nếu IRR < r : dự án bị loại.

-

Nếu IRR = r : dự án đƣợc lựa chọn tùy thuộc vào các yêu cầu ( giải quyết

việc làm, cải tạo môi trƣờng...).
-

Nếu IRR > r

+ Dự án độc lập: tất cả đƣợc lựa chọn.
+ Dự án thuộc loại xung khắc: dự án nào có IRR lớn nhất sẽ đƣợc lựa chọn.
Ưu điểm
- Có tính đến giá trị thời gian của tiền.
- Chỉ tiêu IRR cho biết khả năng sinh lời của dự án tính bằng tỷ lệ phần trăm vì
vậy thuận tiện cho việc so sánh các cơ hội đầu tƣ.
Nhược điểm
- IRR có thể cho kết quả sai lệch nếu có hai hoặc nhiều dự án loại trừ nhau đem
so sánh vì IRR không xét đến quy mô dự án đầu tƣ.
- Do không tính toán trên cơ sở chi phí vốn đầu tƣ của dự án, chỉ tiêu IRR có thể
dẫn đến nhận định sai về khả năng sinh lời của dự án.
- Chỉ tiêu IRR có thể mâu thuẫn với chỉ tiêu NPV khi chi phí vốn thay đổi.
- Chỉ tiêu IRR có thể gặp vấn đề về đa giá trị.
o Phân tích hòa vốn: Thông thƣờng, khối lƣợng hàng bán là một biến số quan
trọng trong phân tích dự án. Do vậy, thƣờng đƣợc phân tích nhiều hơn so với các biến
số khác. Phân tích hòa vốn là một công cụ phổ biến đƣợc dùng để phân tích mối quan
hệ giữa số lƣợng và lợi nhuận.
o Phân tích độ nhạy của dự án
Phân tích độ nhạy là việc khảo sát ảnh hƣởng của sự thay đổi một nhân tố hay hai
nhân tố đồng thời đến hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án. Có nhiều nhân tố
ảnh hƣởng với mức độ trọng yếu khác nhau đến dự án, tuy nhiên phân tích độ nhạy là

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

12

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

tìm ra một nhân tố trọng yếu nhất và đánh giá độ rủi ro của dự án dựa vào các nhân tố
này. Với sự biến động giá trị đầu vào và đầu ra của dự án trong điều kiện bất định.
-

Nguyên tắc phân tích:

+ Bản chất của phân tích độ nhạy cảm là nhằm xác định bổ sung các chỉ tiêu đánh
giá khả năng sinh lời của dự án đầu tƣ phụ thuộc vào sự biến đổi của một hoặc một số
các thành phần thuộc đầu vào và đầu ra trong điều kiện bất định xảy ra ở tƣơng lai.
+ Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu đo lƣờng khả năng sinh lời (NPV, IRR cà các chỉ
tiêu khác) là tƣơng tự nhƣ các phƣơng pháp đã trình bày ở các nội dung trên; nhƣng với
sự thay đổi về giá trị của chi phí hàng năm hoặc lợi ích hàng năm.
-

Phạm vi áp dụng

Phân tích độ nhạy đƣợc áp dụng để đánh giá độ rủi ro dài hạn của dự án đầu tƣ khi
dự tính có sự biến động lớn một số thành phần đầu vào quan trọng nhƣ: Nguyên vật
liệu, bán thành phẩm, giá thuê nhân công… Việc phân tích độ nhạy đƣợc thực hiện
thuận lợi với việc ứng dụng chƣơng trình phần mềm Excel trên máy tính.
Ưu điểm:
Phân tích độ nhạy là một quy định rất hữu ích để nhận diện các biến số mà những
thay đổi của chúng có thể gây tác động lớn đến NPV của dự án. Nó cho phép ngƣời ra
quyết định tính toán đƣợc những hậu quả của sự ƣớc tính sai lầm và ảnh hƣởng của
chúng đối với NPV. Bởi vậy, quá trình này nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến phƣơng
pháp đánh giá và tiến hành những biến số chủ yếu.
Nhược điểm:
-

Các giá trị của biến số đƣợc đƣa ra dựa trên những phán đoán mang tính chủ

quan rất cao. Mặc dù ngƣời ta có thể biện luận rằng mức độ kỳ vọng đƣợc nhận xét là
rất tốt, song rõ rang là cần phải đánh giá các biến số dƣới trạng thái hai cực cộng thêm
nhằm ƣớc lƣợng chủ quan để phân tích.
-

Sự phân tích khảo sát độ nhạy của NPV với nhiều biến số khác nhau, mỗi biến

số tại một thời điểm, bỏ qua mối quan hệ bên trong giữa các biến số khi chúng cùng tác
đọng vào một đối tƣợng. Chẳng hạn, sự cạnh tranh có thể gây ra sự giảm sút số lƣợng
đơn vị hàng bán cũng nhƣ làm giảm giá bán. Bởi vậy, khi phân tích cần phải điều chỉnh
tùy theo những dự báo bi quan và lạc quan chỉ rõ viễn cảnh mà trong đó mức kết hợp
của tất cả các biến số liêquan đƣợc dự báo.

GVHD: Nguyễn Tấn Tài

13

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Luận văn tốt nghiệp

Những kết quả về phân tích độ nhạy không đem lại cho ngƣời ra quyết định

-

một giải pháp rõ rang đối với vấn đề lựa chọn dự án.
o Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu tư
Trong quá trình thẩm định dự án đầu tƣ, Ngân hàng phải thẩm định trên nhiều
phƣơng diện khác nhau để làm sao có cái nhìn khách quan trƣớc khi quyết định cho
vay. Ngân hàng thƣơng mại với tƣ cách là ngƣời cho vay, tài trợ cho dự án đầu tƣ đặc
biệt quan tâm đến khía cạnh thẩm định tài chính dự án, nó có ý nghĩa quyết định trong
các nội dung thẩm định. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thƣơng
mại, các khoản cho vay thƣờng chiếm 59% tài sản của ngân hàng và 65 %– 70% lợi tức
ngân hàng sinh ra từ các hoạt động tín dụng. Thành công của một ngân hàng tùy thuộc
chủ yếu vào việc thực hiện kế hoạch tín dụng và thành công tín dụng, xuất phát từ chính
sách cho vay của ngân hàng. Trong các hoạt động cho vay của ngân hàng thì cho vay
theo dự án đƣợc ngân hàng đặc biệt quan tâm vì nó đòi hỏi vốn lớn, thời hạn kéo dài và
rủi ro cao nhƣng lợi nhuận lớn. Có nhiêu rủi ro khác nhau khi cho vay nói chung và cho
vay dự án nói riêng, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả đƣợc
nợ khi đến hạn. Do đó, để quyết định có chấp nhận cho vay hay không, ngân hàng cần
phải coi trọng phân tích tín dụng nói chung và thẩm định tài chính dự án nói riêng.
Thông qua việc thẩm định này, ngân hàng có cái nhìn toàn diện về dự án đánh giá về
nhu cầu tổng vốn đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn, hiệu quả
tài chính mà dự án mang lại cũng nhƣ khả năng trả nợ của dự án.
Với mục tiêu hoạt động là an toàn và sinh lời. Do đó, ngân hàng chỉ cho vay đối
với các dự án có hiệu quả tài chính tức là dự án mang lại lợi nhuận và có khả năng trả
nợ thì ngân hàng mới có thể thu hồi đƣợc gốc và lãi, khoản cho vay mới đảm bảo, ngân
hàng mới có đƣợc khoản vay có chất lƣợng.
g) Thẩm định phương diện kinh tế - xã hội
o Xác định mức đóng góp của dự án vào nền kinh tế đất nƣớc thông qua sự so
sánh với các dự án khác nhau trên các mặt: thuế nộp vào ngân sách Nhà nƣớc, số ngoại
tệ tiết kiệm hoặc thu đƣợc, số công nhân và số việc làm do dự án mang lại.
o Xác định lợi ích về phƣơng diện xã hội khác: hệ thống giao thông, thông tin
liên lạc, hệ thống điện, nƣớc trƣớc và sau khi dự án đƣợc hình thành.
o

Dự án đã thu hút đƣợc bao nhiêu lao động, với mức lƣơng bình quân bao

nhiêu.
GVHD: Nguyễn Tấn Tài

14

SVTH: Trần Thị Thanh Loan


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×