Tải bản đầy đủ

Đánh giá vai trò hoạt động khuyến nông trong việc phát triển cây chè cành trên địa bàn xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

:

-

: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


:

-


: Chính quy
Chuyên ngành

:
: K43 -

Khoa

:
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015

ng thôn


thân.

khoa Kinh t

bàn

-

-

k

cùng các

- Thái
Nguyên và nhân dân

Thái Nguyên, tháng 06
Sinh viên


......... 23
-2014 .. 25
- 2014).... 27


- 2014..................... 29
-2014......................... 30
-2014 ........................ 31
- 2014 ................................. 32
......................... 34
9

.............................. 55
.................. 39
.. 40
-2014 .................. 42
..... 43

(2012-2014)..................................................................................................... 43
. 46
B
-2014........................................................................................ 47

-2014 ............................................................ 48

-2014........................................................................................ 49

-2014............................................................... 50

........................ 51


BVTV

:

BQ

: Bình quân

CBKN

:

CLB

:
:

HTX

:

KHKT

:

KNKL

:
:

NLN

:

NN& PTNT

:

UBND

:

TP.HCM

:

TBKT

:

c


Trang
.........................................................................................................1
............................................................................................................1
............................................................................................3
1.3

.....................................................................................................3
.................................................................................................3
..............................................................................................3
.....................................................................................3
...............................................................................4
....................................................................................4
........................................................4
................................4
..................................................................7
.........................................................................9
.....................................................................................9
............................................9
..................................................................11
..........................14
....................................................15
.............................................18
..........19
.........................................................................................19
............................................................................................19

3.2.1. Không gian ......................................................................................................19
.........................................................................................................19
....................................................................................19
................................................................19
..........................................................................21


...........................................................21
...................................................................22
............................................22
...........................................................................................22
..................................................................................27
..........................................................31
....................................................31
.......................................................36
............................36
4.3. Ho

........38
.............................................................38

............................................................................................................40
4.4.
...................................................................................................................................51

..................................................................................................................52
......................................................................................................52
.........................................................................................................52
......................................................................54
..............................................................................................................54
............................................................................................................55
.........................................................................................56


hát
nhanh chóng trên toàn th
vùng nhi

và á nhi t

bi

trên th gi i.

Nh

B n, Vi

Nam...

ng l nh, kh

p

c

là cây công nghi

i, là cây tr ng xu hi n t lâu

bi

chè là th c u ng t ,

cs m

m ic a

s n xu

th t o i u ki
Vi

ti

l

ng t

do ó nó còn ch ng

c m t s b nh do các

c tính

chè, trong khi có trên 200 n

u vi

thu nh p cho ng

i n
i lao

là m t cây công nghi

trên, chè ã t

thành

nay ã có trên 40 n

trên

c tiêu th chè.

ây chính là m t l i

n xu t chè ngày càng phát tri n [5].

Nam là m t n

ng

g c a h th n

bi t ch t Tanin trong

g ph thông trên toàn th gi i. Hi

cho vi

có tác d ng gi i khát,

kích thích ho

c có

u ki

t nhiên thích h p cho cây chè phát

tri n. Chè có l ch s phát tri n trên 4000 n m, cây chè
s

tr ng khá ph

ng ru t.

ch t phóng x gây ra [3]. Chính vì các

th gi

th

m t s b nh

chè có kh n ng hút ch t phóng x

u

i,

là m t s qu c gia khu v c châu Á nh Trung Qu c,

kinh, h tiêu hoá và ch a

s n ph

dài ngày có ngu n g c

nh và có giá tr kinh t
ng,

Nam cho n ng su t,

T o nhi u vi

bi t là các t h trung du và mi

d khai thác, ng

kh u c ng nh tiêu dùng

Vi

ns

ph

làm c ng nh
núi. V i u th

ang có nhu c

l

v xu t


h
chè khá l n
chè
chuy

ã tr

cho vi

phát tri

phân bthành m t trong nh ng cây tr ng m i nh

d ch

c

kinh t và c i thi n

s

cây chè. Có di n tích
.

ây
góp ph n

g nhân dân.

à phát
chè.

u


Xu

phát t

tôi

-

c vai trò c a ho

cành . T

xu

ng khuy n nông trong vi c s n xu t chè

c các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho

ng khuy n

y s n xu t chè cành.
-

-

chè cành

-

-

-

-

-

.
-

giúp cho sinh viên làm quen
nông
1.4.2.

cành.

hái Nguyên.


U
2.1.1.

Agricult

ong có
bàn cãi và

.
Tóm
-

t

n trìn

a nông dân và
. [8]

-

m 2010:


*
-

-T

*
-

-

*
-

-

-

*
-

+

o


+
nâng

+

+

.

+
*
-

tác

.
-

*


*

. [4]


-

-

*
Trong

*
khá và làm giàu.

*

-

thay nông dân.

-

h

[4]


.
-

+ Chí

-

nhau.

-

-

-

-


-

*
-

- Ph
,
,

,

.

-

-

m
,
.

*
-

2.2.1.

,

,


i

p

[6]

*

:G

Trung tâm nghiên

1900

.
,
.

,

,

.
ampuchia:

puchia.

.


giúp

vào

-


t
- BNN- TCCB,
-

Ngày 8/1/2010

g

-


-

-CP
-CP.
02/2010

-

-


.

.
thôn

-

an.
-

-

sau:


2.2.2.3.

-CP ngày

*
-

-

-

-

-

*
-

-

-

-

*

và các


-

theo các c

-

*

*

-1995 và

Ngày
,

Thái Nguyên
CIDSE/SNV)


[10]

24/06/
1429

. [11]

.
ng
-

.
-

,
. [10]
*

trong
chuyê
. Ngoài ra, Trung tâm còn


các
etGap

Mi

-

+
cây
+

ha

Nhìn chung, c
-


2.2.4. H

Nguyên

ác viên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×