Tải bản đầy đủ

ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG SINH GENTIAN VIOLET và BIẾN DƯỠNG LEUCO GENTIAN VIOLET TRONG THỦY sản BẰNG các sắc ký LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG (UPLC)

!
"
$% &
'

#
(

) *
-#. /

#

+# ,

0

!
%& ' (
*& +,"


!" #$

./0 1

4 -$(

5

%&

)

2/3 (

2/3
2/3

"#$

+6 /7

'(

)#

!

18


&0

11
*9 .: ./0 4; < ,
< B
1:

= 2-

F4 =
./A

+6

18

P

:-

+

; 2L R
M

+;

!

,

D

-

$

=

< B+

F! >

23456 78

@0 .9 >

2L

-

.E

$

3B67

C6

D .& /7

D

.E
23456

T
=

78

V >2 >4 W

F! >

E

Y

/A +:

H .&

79

25

.&

78 .&

J

P

F! .S

18

.& /7

F! .S
18

$ 'I .Z

P

9

$

E

.;

$ .P

@ = @

25

Y

] 1D$ Y

O
+

,- . /

3B67 7F67 G3H

'(

)#

!

T :
D

^

%&

2-

4X

\$ < $
3 @A ,

'Q$

!

! *

!" #$

-

= .& /7

.E

3B67 %E6
$

9:;

D

->

,

,
M

9

= .& 2 E

2$

K

.;

5

.H 'I @

'H 'O .;

@0

"#$ U

./A

3 @A

= < 78 =>7? = .7=@ A

,

,

! K

G

.E 4

:- . E 4

M

?

! '$
N @K

A

>

C -$ C -$ "

.E

M

'

$

E 4;

J 'D

/ =

= "#$

>

11

[


I JK

$

M> NO; P Q RS P
0T

L
=67 ;7D>

U

V JW

$

Z[ \6 ]M 7^_62 R`6a
b[ <6 cd ef9a b*T
> - c>

_

@/0

$ W -@> 2-

X
`

4

d ', +e

Y

Ta !
'

c>

'O 4f @N

$ W -@>
'5

" l

$

7!( Q

m f g%__W(
H "#$

noj

C #$ oo

i[ M9 R362 67O6 jAea
$ "P

G (

6 1

Y

1 C; @

(

L .E K

:

.E

.9 (

T

;

+6 /7
_

!" #$

%&

'(

)#

!

`

+ ; 1/S
ghi

g[ 967 h9<6 e7Q> 79:6a

+

+

18
Ta !

jk

0


I

JK

$

L

0
M> NO; P Q RS P
0T

U

V JW

$

Z[ \6 ]M 7^_62 R`6a
b[ <6 cd ef9a b*T
> - c>

_

@/0

$ W -@> 2-

`
4

d ', +e

. &

+

$ W -@>

+ ; 1/S

'5

k

Ta !
'

c>

'O 4f @N

g[ 967 h9<6 e7Q> 79:6a
" l

$

7!( Q

m f g%__W(
H "#$

noj

C #$ oo

i[ M9 R362 67O6 jAea
$ "P

+

G (

6 1

Y

1 C; @

(

L .E K

:

.E

.9 (

T

;

+6 ! , +

!" #$

%&

=67 ;7D>

'(

)#

!

+


0
0

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 9

&0

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 99

0k

#[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ l

.

V *p Wq *r
VV %s

Vth s "u

.

m
V

G#

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ i

v c mhw Wr cx

cx

Vw WVy x Wz "h{u "|w xh y

Vw WVy x
T

^

'Q

^

*[ 1 9

^

a$

! !

L

f

L

@B c>

o f

L

o ]
)•

#$

0! c>
1€

} P

c>
P

$ W -@>

$ W -@>

c>

}

$ W -@>
~

$ W -@>
$ W -@>

'Q 1€

c>

$ W -@> 2-

VV • i"‚ƒ c i"•i M• *„ " cx
cx

}

$ W -@>

c>

^ *6 f

:- c>

.A '
Vw WVy x

xh y

Vw WVy x …† c "i

VVV

)

i /

! ! "i

1> > -2 hWUW '

i /

! ! "i

‰! 4

! ] g"i

"‹% *„ " i"‚ƒ c i"•i i"Œ

o

< $

o

2

6 1

d$

R

*6

@

o

*6 .F

gw

o o *6

!" #$

%&

f

'(

R

.T

.T

o

)#

• "‡

)
%_Š%_j ‡
ˆ ‡oˆ

ˆ ‡nˆ ‡ ˆ

)
^
^
^

g_!> Ž
?

‡^ˆ ‡}ˆ

j

^

gi2> ' - j

~

2$ j

!


o ) *6

;

o ^c7

: !

o }c7

: .T

o

f

%E

g

>$2

j

~

g yaj g
@/0

g ymj g

2T g4 -,

Z

U%_Š%_ ‡

hi

) •

1€

d$

;

f

Ž $ - j

j g•$ >j

U%_Š%_

ˆ ‡^ˆ

hi

.

- j

-Ž < $

.6

VW _ƒ ‚• Wr "‘ "’ c hi
) "

-Ž 1> >

U%_Š%_

^

+0[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ bn
+0
^

A

$

! G#&[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ bo

.T$ . 9

^ i /

5

^ ) "-:

.T

^^i /
^}

G

f

o

! ! ?Q @B ' @

D

o

4; < ,

^} m

o

2P

o

^}

R +T

8 ! H

^}

; @N

@N

^} o

; ! $ 2O (

^} )i H
^}

o
o
o

25

hi

U%_Š%_

oo

f

^}

R

o
.T

<

2P

! H

f

o

^}

f

f

E .6 .F

o

^}

f

f

E .6 @[! @:

)

^}

o

f

o

f

E .6

;

f

))

^}

)

f

)

f

E

7

: !

)~

^}

^

f

^

f

E

7

: .T

f

25

^}
.

;
!

V C“
VV CV“

!" #$

f

f

! H
#V

!

h”

8

3 =

^
V >2 >4

^)

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ pq
^n

c"„

%&

6 '

@/0

'(

^n

)#

!


+#

0

& [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ nl

0
"P

L

2F

#$

"P

"-$ c>

"P

o %6 ' G

"P

) "

"P

^ %6 ' +6 !

"P

} … Z

"P

d$ c>

5

9 c>

d$ c>

hi

6

$ W -@>

$ W -@>
1€

r
> - c>
$ W -@>

$ W -@> 2-

U%_Š%_ d$ =
2-

4 $ .D

'O 4B d$

"P

~

$ .-:

"P

n _O 4B .Z d$

"P

_O 4f .Z d$

"P

_O 4f .Z 6

"P

_O 4f .Z d$

"P

^

.A '

o

V >2 >4 W

o

1K %_

o

'- 2 x_V d$ .

8

$ W -@>

8

)

hi

R +T

)

8 ! H

f

o

8 +@$ 4 cW

o)

8 +@$ 4 cW

o^

R

%cU1^

o^

8 '! 4> cW ^ !!+

o^

o _O 4f .Z d$

8 '! 4> cW ^ !!+

o}

"P

) _O 4f .Z d$

8 '! 4> cW

o}

"P

^ _O 4f .Z d$

8 '! 4> cW

"P

} _O 4f .Z d$

8 '! 4> cW

"P

_O 4f .Z d$

8 '! 4> cW

"P

~ *Z

T + 9 1 ` .6

"P

n *Z

T+9

"P

;

T .6

… 9 .Z '- '

;
Z

f
f

!!+
!!+

o}

!!+

o

!!+

o

d$ ! ‰! ?
d$ ! ‰! ?

.6 cW 2-

.T
.T

8

c>

$ W -@>

> - c>
Z

)}

$ W -@>

.6 <

.T

d$

xh
"P

^^
… 9 .Z '- '

Z

d$ xh

!" #$

)~

.6 cW 2-

8

Z

.6 <

.T
^}

%&

'(

)#

!


0
•aw–'
cW

]
c>

cW
%c

%$@$

$ W -@>

> c2>>

> - %$@$

%&

D ! R

$ W -@>

> - c>

%cU1^

!" #$

G < , @B

'(

)#

> c2>> U1^

!

s

!

(

a/0 ! R

"-$ Cl


0
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,
…,

&

^ "#$ L 1—
2f
^
; +T 1€
€ 1—
2^o
!
J @ ! $ .6
^)*E 4 ! H
, %_
^^ f
E .6 .F
d$ ! ‰! ?
^ } C; < , ? .T .6 .F
d$ cW
^
f
E .6 .F
d$ ! ‰! ?
^ ~ C; < , ? .T .6 .F
d$ cW
^ n C; < , .6 @[! @: d$ ! ‰! ? .T
^ C; < , .6 @[! @: d$ ! ‰! ? .T
^ … 2f f
E .6
; f
^ C; < , ! ‰! ? .T .6
; f
^ o … 2f f
E .6
; f
^ ) C; < , ! ‰! ? .T .6
; f
^ ^ C; < , d$ f
E 7 :
^ } C; < , d$ f
E 7 :
^ C; < , ? .T cW 25
8
^ ~ C; < , ? .T
cW 25
8

!" #$

%&

'(

)#

!
?

f
.T
.T

cW
cW

c> $ W -@>
> - c> $ W -@>
d$ cW
d$ cW
d$ cW
d$ cW
!
d$ cW
!
d$ cW

~
oo
o)
o~
on
)
)
)
)o
))
)^
)^
)^
)n
^
^)
^}


.

0k

#


[ t

u

*…_
d$

F

L

-

./0

@

= 2Z

$ +T

c>

`

4

c>@-: 4

%$@$

> c2>>

G

6 ! R

L

2F

/+

'

6

˜

4 =

! ] 3
2-

E ', ! R

#

2! >

! !! H

./0 •aw ! 5 1
.& #

4f '
@ > $ >
45

f k

- 'Q 1€

Y

5

-

G ./0

2=

+

9 ;! € ./0 'Q 1€
3

7 2-'$ @ >
/A a:

# #

9 :- @ 5 4; 18 .;

@> - d$ 2-'$ @ > H 2$ 4

3

6
6 ' @- 49 , -

9

.H

"-$ CP g•aw–'j @

29 ! /

5

d$ cW
< $

c

6

D ! R
!

d ',

%c #

d ',

$ W -@> gcWj 1- 1—

G m , @B a/0 ! R

= 2Z

$

E @:

'

$ W -@> gcWj @

]

ba$

v

#$ c>

/A

4 R +5

$ W -@> gcWj

1:

2-

2 6 #4 ,

4 Q > - c>

$ W -@>

g cWj
2f4 wxoxblZl

# y34 c867 6z62 cM >7S ;7A;a

{ l?p ;;] hf

{ l?b ;;]
7|S } 7~62 e^aZpxbllwx

1

?

|6e9F6

9SN|e c^•> N9:e hfS

RF67 @€> 7•F >7‚e ƒ7\62 „967 >‚@ „… R€62 e†S62 e7D 4? e7‡4 „ˆ6[
>- •aw
@/0

d$ cW

! , #
+ ; 1/S

%&

'(

)#

! !! H

d$ # cW 2-

2 ! ‰!

!" #$

6 ! /

!

f
.9

: .9 ?
'

.T

1/

'Q 1€


g

g

g

g

g
g

- 7~62 @f3/

g

g

g

g

g

N
g

- • @f3/

[ L

"P

2F

*9 < , @B
=

D

.E

|3>S

|6e9F6

-#.

d$ > - >

'Q 1€

2

$ W -@> g cWj

! ‰! c>

c>

$ W -@> gcWj

$ W -@> 2-

( } 867 N^•62 ƒ7\62 „967

|6e9F6

d ',

F

9SN|e hf ]9E6 R^‰62

9SN|e e†S62 e7‡4 „ˆ6 ]Š62 „‹> ƒŒ N•62 „9<3 79:3 6C62

/[Ž

[0
2-

#

.E
U4 = 4 ] d$

# d$ ! K

f

#$

f
/7

;

2-

! K

!" #$

%&

6 @
6

7
R

.T

f

'(

! 7 .E 4V >2 >4 W

; +T

$

5 (
<

. !G

)#

=

2$

!

2P

! H

f

.9 ./$ ! /
T 2/A

! !

-! H


U

!" #$

;

%&

Q

'(

)#

25

8

!
o

3 =

V >2 >4


.

!" #$

%&

'(

m

)#

!
)

G#


[ m
U

G#

v

#%•

#
Z[Z 8>7 „…

$j

+j
"P

"-$ c>

$ W -@>

$j "-$ c>
+j

6

2 ' $@

-@> gcWj @

./0 ]

0! .

\

~}}

i- 22 >2 >
š

$!!$

./0

~noj 4

.$

]

@

6

˜

2e

@$ @ > =

6

:

]

-@> ./0 + ;

-

%&

'(

~}

? L

: _$

6 @-: ! R
Ua> ' 3

9 ]

… '

7 1>

0!
/

&
#@

~~o +3 w@Ž2>1 C>2 g ~^ U

/A *G "> 2
+O .

$

)#

-

… 1' >1@>2

*9

V ) }

!
^

-2

/

#$

@-2 1>j C>2

$2- 3 …w_• C>2
@$ @ >

6

Z[b •> R9‘@

!" #$

-@>

4 f .6 @ ! -' > > g $2+- @
#$

#

@

@$ >1 !$2$2-'$ @ >'
&

+e
L

>

#$ 7 5 @ ™W -@> 1> i$2 '™

0!

1—

7
L

>

-@> ./0 ',

>?$ >

=

d$

$2@>' $

3 …$'>@ :

0! 4 #

.& +O .

!

/

-@> ./0

$ W -@>

6

0! d$ > 2$U !> $U
2 ' $@

1

9 c>

@

$ W -@>

$ W -@>

5 1>

9 c>

V …$'

@
7

-@> )


0 0 #

1

U =
UC

+ 2

G ! H
@/0

U =

Q(

! H

G

3 45

L

^"o

Q( )

@

6 375
o

n n Š -@

:- c>

$ W -@> (

g

g

N

g

g

g

U a$

! ! Vhiw (

)U‡g)U1
U
c>
%>

>

5 4

w? 2 '

$ >2

@$

) ^^^

V …$'

…$'›-@ W -@>
">?$ >

@2-'$ @ 1>

^

%>

@ˆU
W -@>

@-2 1>

@ W -@>

U1

>

-@> o w 1>2 -

…2 @@ $

@U!U2-'$ @ >

@-2 1>

W$

U@U$ @ >
w @ >

-@>

2 ' $@

-@>

^~

%>2-? @$
%>

%>2-? @

@ W -@>

… _

W - 1 W -@$ 2 ' $@@ $
9 ( a^ (

0 0

2

2:
4

-! > @jU! > @U >

(

…$1 @

i -4 $

g

Š4 g./A
78 45

D

6j

6 375 0

5 ( #

?$

-[ ?$

@L! @

# œ'

@-:
%— ( %—

• $ 4 =

f

$ ( $

C =

+T +$

2-

.6 #
C

!" #$

K$ $

%&

'(/7

, (
2-

^° g) n°•j

/7

)#

6

!
}

#

f

?$

# .6 L!

d$


D .: 3 ^n
6

' ! H

- f

$ 1 d$ 1

D .: 3 )

}

g!"ŸU j

6

%
6

2-

# L

1:

6
2H .

d$
2L $ 1 4
4f

1T

5

4E

Q .9 :6

%6

$

.

f

2

/A

%G .6 ! H

d (C

?, 2$ !-@

%&

'(

.

.

)#

!

$

?$

/

f

12-? @

5

- ! ‰!

4f

Q
L

$ 1

,

f

G

$ 1:
1/7
:
4 =

g! H
.

2Y

:

.

7
2

$2+ -@
= 2/A

2- > 18 .;
H

@/

Q

- $2+-

P

# :- 2$ 4 # .6
#$

:

1/

6 375 0

L -?

$y"(

d$ ! H

@ > $ -@ 4 =

'Q 1€

$ 1

2- >

4

>2 #$

7
7

4

f

Q

$

:

45

…E 3 . E 4

a` ! , G

2-

+T

9

L!

# f

.
5

25

H

! €

D .: 3 )

2- >
H

1/

/3

,

0 0

!" #$

L!

d$ ! R

@ ?$

1T

2 ! > @ > $ -@ ˜

<

2P

Q

2! >

2

i , G

1

, +$

-

Q d$ $2+-

C =

2-

Q # !2- -

# $

1

H .

4
7

5

%
6

$ @ 4; < , d$ 2:

.# $

U

ž !" Ÿ
2-

ž 1:

1/

H

1T

#

'O 4

%U

d @ ~

y?

" @

Q /7 j
49

f


g

g

g

g

N
g

g

g

g

g

g

g

g

1

g

g

g

g

g

g

Z[g ’62 7•;

|6e9F6

9SN|e

m

0! c>

$ W -@> .

5 ./0 !

>

7 ! -' > > .9

2P

$2-

Z

! ,

+ 'g1

>

@$

]
G

d$ 1

@$ @ >

-j+> ›-! > - > g%

@>2 ' 4> - >j @

2 9 +N C>2
6

2

- 2$ ) ) U
$

d$

! , G
L
1

! -'! -2 ' -?
c>

1

'$ .# ./0

>

!" #$

$ W -@> #

@-2 1>
9 ./0 . E

@$ @ > .9 ./0 1:

%&

'(

)#

-! , G

5

7 1

>

@$ @ > 2-

4

12- @-2 $ 1
; \ 'D

4 =

d$

!
~

/

€ d$ Ž-2 $@1> 1>
6 (


g

g

b

g

g“ g
g

g
g

_$ .#

0!

( g_Q 1€

L 4 =
L -?

g

g

./0 -?

#$ . 9

b

P

@

#$

1:

$ -

#

$ $ >'> 1 -? 1>j

g
g

g

N
N “ Zxb

b

g

g

g
g

g

g
g

]

0! c>

L c2

!" #$

b

%&

$ W -@> \ a >

@

$21(

'(

)#

!
n

$+- $ > < $ - ./A

g

'Q 1€


g

g

g

g

0202 †
g

g

g

g

g

e

e

N

N
g

02 †

g

g

Z[i •62 R€62
X
1—

D

.9

cW ˜
+#

|6e9F6 9SN|e[

-

6

( cW 4 =

L

# 1—

./0 1—

4
= €
X
'

#

,

( c>
/A

./0 1—

U*

1L

U*E

2T

d$

E

6
6

c2$

-@>

# f

4

'0

# ./0

D

+F +

4
˜

! !
$

6

.>

#

2O

! /

D

.9

?$

', ! R

L R
9 @ 2-

./0 1—

.9 :-

2-

.=

g

$

/! H

./0 1—

.9 ! H @-:

.9

6

4 R

4 R

L

1

.9(

25 1$ .9
`

R +T ! 8

2—

1$( L

Q
H

1T G

G$

+

> !>

2K
U*E

2T +

L

$ 1 1$ $@+ $ '

+

`

2—

#

@5 < $
U 2T @-‰
U 2T

@3

U 2T +
U c>
Y

!" #$

%&2
$

-@>

H _

'(

1$ gw+2$' - j

)#

6 @

$!-2> 4

!

.& ./0 1—
+T .

a

/
1

L 4 Q 2—
>

$

-

-@> ./0


G

1€
2-

'$ 'D 4

4X

P

Z[p M> eH67
%O ( …T
Cf
1:

#

#

9 L!

2
;
C

5

1$

(

€ -?

] +$ .N

9 -, + Z

A

$

9

L

2

G

= +L J

P

3

2- 2-

,

L c>

2T +e

4 #

3

:!

$ W -@> .9 +=

L

\ 2

./0 ! 5

# .6 + ;

7

m

+T

R .9 'Q 1€

L

!" #$

`
L

g - - ¡--@

25 1$
4

H
4 R

`

•aw @ 5
L 4

'c>

- 1/ @/0

c>

$ W -@> 2-

7 .& L

./0 !

'Q 1€

d ', ? L 4 R
>- b

=

/ +$

%&

'(

)#

#

`
1$

!

#

G$

P

L

$ W -@>

3 %¢
x 2-!>$ h - gxhj .& ./$ 2$

^ g!!+j %6 @
.; xh

@H

@> +=

^

n
R

-

L

} .;

d ', .;
4 =

2O

L

4

- ;

— $

;

2T +

'Q 1€

\
2-

L

=

$ +T ?$

; + - .6

*H @ +

= L!

#

.9 . E

-@> ./0 1—

*E

cW 3

;! ?F

c>
d$

,

= 1$

G .

\

2:

|6e9F6 9SN|e e†S62 c—9 „˜62

-

$

25

Z[n –67 7–67 „… R€62
$

H

2#

@7!

-

#

#

f

O

6

Q

1 '>$'>j

K

;

O

$ W -@> 4f

K ! €

9 -, + Z

.9

€ < $ 1$

m $ ./A
18 .;

-

9 :- 2$ -$

G

-@> ./0 1—

9 18 .;

˜ ( c>

.6 $- #

Q$

$

|6e9F6 9SN|e

1$

*/A
Z

>

— ; +T cW 2
f

@N

'D

=

25 ^ £ =

#4 =
? L 4 R

.;

G

c>

$ W -@> \ 2


!!+
#$

L 4

6

5

- ! ‰!

\ …$ @$1>'
…$ @$1>'

xh

m
'

L

'Q


1€

:

' ( ^Š
1$

!" #$

; 'Q 1€ k d$ …6 2/3
#$

%&

U…

o

L 4

'(

…6 =

'

)#

L

!

'Q 1€

!
n c>

2-

F

i

29

=

$ W -@> ./0 @
d ',

=
-


$j

+j

+j

1j

>j
"P

o %6 ' G

1€

$j i

!" #$

%&

'(

)#

1L

d$ c>
H

+j _, ? L 1

1T

j

4

6

$
f

3 2œ >

>j * E

L

!
o

%@$

R

1j 2T @-‰
2T +

$ W -@> 2-

@> +=

3

,

.A '


.
?

'

b[Z .7^™62 ;7\;

.

%8

f

d ', ! H
.6

; +e

. J

#

5 3
6

.

.

/A

; ! $ 2O

P R|e|>eS† # 1 9„ ‡^ˆ

\

4 -$

2 @> _$ .# ./0 @

N
':

2$- .] $ - !2-! @' @Ž-

9 f

5

…/7 '#

L 2$ 2, .=

.>

< $

=

E
-?

D

%8 ./0
2

f

$ 1

µ

8 (

i $ .6 ( $ > -

‡}ˆ

3U °

./0 +,- < , @:

O

$ >-

.

2 @> .

!

- , $

L cW

cW @ ^~~

?‰
Uc7

: !

Ui /

! !

U *6

Z

d$ ! /

! !@

f

2-8 '! 4>

Š

;
d$

b[b .7^™62 ;7\;
%8 ./0

;

8 ./0 @

':

-[ _ M %8 ./0
.

^ ^ !!+
d$ cW

cW @

±

@/0 @ n^

~) ± ~£

£

.#

^ !!+

$ >$>

.

27A; ƒ7˜9 ;7’ - .

6 @

+e

.

+e

6 !-@

] 4 = +e

%U > $ -@ go (

P 0 x0 / ‡

% @@ $ > !" o
>2 2$- .]
4 f

.T

$ -

ˆ ‡nˆ ‡

$ >:

2 @> _$

y$' ' % M

G @: +e

1

} !!+

n !!+

j

?‰ (
c7

: !

d$ cW

cW @

"

' L

Z d$ cW( n

"

' L

Z d$ cW( ~ }U~} ^£

!" #$

%&

'(

)#

U!
)

@/0 @

ˆ

1T


[

š0

.

.

.. ›

‡ ˆ ‡oˆ

œ

g[Z •@ y3F6 e†ž62 >‡F h9:> e7Ÿ@ c867
R
+e

.T

! /

! !! H

D

! /

=

! !. !G

6 ! /
2e

4

! H
f

;

@

' .[ 2/

5

! !! H

f

6 <

d$ ! /

f

5

F

;

#

G

2e

4

$! ,

'$ '

; @ !

! ! .9

1D 4 ;

Q

2P

R

G

.T

6

O ! , @ 2L

4 -$

N

L!

! !! H

f

$

2$

L

./0


@ <

@/0

˜
2P

2P

Q
5

5

F

. !G

7

-

R

! /

.T

5

-

F!

f .E 2$

! /

-

D

5

49

R .#
! !! H

f

@ .9

G

N 2e

1D 4 ;

! !! H

-[ ./$

$ ! , ?H 1D
.9

d$

i /
.9

R

/

%€
<

5

f

'$ 4

5

R

./0

R

'3 .9 ?

.T

.

#

9 ./$

- 1/0

4f @/

g[b M9 R362 e7Ÿ@ c867
'3 .9

R

.T

6 <

2P

@

g'!> Ž

j

*6
*6

f

?

*6 .F

g$

c7

: !

c7

: .T

f

;

%E
0 0 :;
*6
4 ,

d$ <

f


@

g@
@/0

-Ž 1> >
g@

2T g2$

>j

<% 5 =
K

2P

- ! ‰! ?
/3

U W7

Q .T

f

-

'3 '$ (

- j

-Ž < $

$ - j

j

'>

g $

+T ,

1D$

2$ j

g@ >$2

4 =

f

g!2> ' - j

f

7

! H

@ f

.[
.T

+3 'D #

f
[

d$

?

.T

j d$

6 <

?

.[
L 4

2P
# 2-

9(

!" #$

%&

'(

( .,

)#

+,- 2e

!
^

.F

L

Q

! H

f

L

! H
8

@
Q


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×