Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn lực để giảm nghèo bền vững của các hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

: CHÍNH QUY
CHUYÊN NGÀNH
KHOA
: 2011 2015

THÁI NGUYÊN - 2015


CÁC NG

: CHÍNH QUY
CHUYÊN NGÀNH
: K43 - KN
KHOA
: 2011 2015

THÁI NGUYÊN - 2015


i


,
H

,

.
.
,
i
:
Yên Bái
n thành, sâ
Nguyên,

Khoa KT và PTNT, c

ã

ThS.

h
sau 4
.

.
,

bài k

Thái Nguyên, tháng 05
Sinh viên


ii

...............................................23
.....................................................26
..............29
...................................................33


các

...............................................33

các

...............................35
....................................37

các

..........................................................38

các

......................................................38

các

.......................................................................40

các
11

các

............................................................ 40
...............................................43

các

......................................................45

các

......................................46

các
-

.....................................................................................................................48
các

...................................49

các

...................................50

........................................................ 51

............................................................52


iii

3PAD
CSHT
CSVC
DFID
DTTS

IFAD
LHQ
ODA
UBND

-


iv

.

............................................................................................1
........................................................................................1
............................................................................................2
.............................................................................................2
.................................................................................................2

.

..........................................................................4
.........................................................................................................4
.......................................................................................4
..............................................11
....................................................................................................13
...................................................................13
..................................................................15
.....19
.......................................................................19
.......................................................................19
...........................................................................................19
....................................................................................19
......................................................................................19
..............................................................20
.................................................20
.........................................................................21

.

......................................22
-

-

..............................................................................................................22
............................................................................22
-

.................................................................................29


v

..................................................................32
..........................................................................................32
.......................................................................................36
...........................................................................................39
..............................................................................................42

4.2.4. N

..........................................................................................48
.........................................................52

...............................................................................................................53
4.4

..............................................................................53

4.4

...........................................................................53

4.4

...............................................................................54

4.4

..................................................................................54

4.4

tài chính..............................................................................54
.

.....................................................................56
...............................................................................................................56
...............................................................................................................58


1

1

-

on cái


2

quan tâm, tu
.

n

Yên Bái

-

-

-

-

-


3
-

.


4

]

. [5]

-

phong


5

]
Theo ông Robert

]
-


6

nghèo là: K

ghèo là

N

N

-

L

- Ng

L

-

-


7
-

-

-

c

.

*T
-

g Binh

-

-

nông thôn
Binh
-


8
-

g.

- Nguyên nhân khách quan:

m
]

cao.


9
- Nguyên nhân

Thi

c


10

rình


11

trong

S

ai mà không
2]

C


12


3]

... m

*

(

)

.

]

]

]


13

hác.

nguyên thiên nhiên. [12]


14

ra

liên

.

(McAndrew, 1998).


15

giú


16

ng

-


17
thôn,

-

làm

"
là d


18

ch


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×