Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây khoai tây vụ đông năm 2014 trên địa bàn xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

tài:
U QU MÔ HÌNH TR NG CÂY KHOAI TÂY
V

A BÀN XÃ QUANG HUY
HUY N PHÙ YÊN - T

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khuy n nông


Khoa

: KT & PTNT

Khóa

: 2011 2015

Thái Nguyên 2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

tài:
U QU MÔ HÌNH TR NG CÂY KHOAI TÂY
V

A BÀN XÃ QUANG HUY
HUY N PHÙ YÊN - T

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khuy n nông

Khoa


: KT & PTNT

Khóa

: 2011 2015
ng d n

: Th.S Tr n Th Ng c

Thái Nguyên 2015


i

L IC
Sau th i gian h c t p t
ng và 4 tháng th c t p t t nghi
c h c t p, rèn luy n và nâng cao ki n th c chuyên môn, kinh nghi m, kh
ng ki n th c th c ti n c a cu c s ng. T
em
ng l c và v
c s ng th c t
n th
m
t thúc th i gian th c t p t t nghi p t
b n khóa lu n t t nghi p.
u tiên c a khóa lu
c bày t lòng bi
sâu s c t i Ban giám hi
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch
nhi m khoa Khuy n nông và phát tri n nông thôn, các th
n tình
gi ng d y, dìu d t em trong su t th i gian h c t p t
ng.

d nt

c bi t, em xin bày t lòng bi
kính tr ng sâu s c t i
ng d n Th.S Tr n Th Ng c
c ti p ch b
ng
em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này.

ng th
cg il ic
i toàn th cán b c a khuy n
nông, Phòng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Phòng TN & MT, Cùng
toàn th cán b
i dân xã
và t
u ki n cho
em trong quá trình th c t p và hoàn thành khóa lu n t t nghi p này.
Cu i cùng em xin bày t s bi
em trong su t quá trình th c t p.
L i cu i em xin kính chúc các th
ng, các cô,
chú, anh, ch cán b khuy n nông xã Quang Huy, cùng các b
ng nghi p
s c kh e, s thành công trong công vi c và nh
ut
p nh t.
Em xin trân tr ng c
Thái nguyên, tháng 06
Sinh viên

Hoàng Th

2015


ii

Bi

i khí h u toàn c u

BVTV

B o v th c v t

CBKN

Cán b khuy n nông
ng b ng sông h ng
ng b ng sông c u long

HTX
UBND

H p tác xã
y ban nhân dân

VAC- R

H th

n - Ao - Chu ng - R ng

VAC

H th

n Ao Chu ng

XHCN

Xã h ch


iii

1.

............................................................................................ 1

1.1.

................................................................................. 3

1.2.

.................................................................................. 4

1.3.

............................................................................................ 4
2.

.................................................................... 5
.......................................................................... 5
........................................................................... 6
........................................................................ 6
........................... 9
.............................................. 9
............................................... 11
................................................. 12
.......................... 13
............................................. 13
....... 16
........................................................................ 16
........................................................................ 17

3.
................................................................................................ 30
......................................... 30
............................................................................ 30
............................................................................... 30
.............................................. 30
.................................................................................. 30


iv

............................................................................ 30
................................................................................ 30
.......................................................................... 31
...................................................... 31
................................................................ 32
............................................... 33
4

................................. 36
................................................ 36

4

................................................................................. 36
................................................................................................. 36
................................................................................................... 37
.................................................................................................. 37
................................................................................................ 37

4

........................................................................... 43

4.2.1. Tình hình

................................................................................... 43

4.2.2
............................................. 47
4.3

................................. 49

4.3

.................... 49

4.3.2
.............................................................................. 56
4.4
........................... 66
4.4

.... 66

4.4.2.
khoai tây xã Quang Huy.................................................................................. 66
5.

........................................................... 70


v

.................................................................................................... 70
.................................................................................................. 71
.......................................................................... 71
................................................................. 71
............................................................................... 72


vi

..................................... 10
................ 11
.................. 12
................................ 13
..................................................................................... 13
...................................... 14
........................................................................................ 31
2014) .................................................................................. 39
............................................ 43
- 2014..................................................... 43
-2014.... 45
2014 ....................................................... 49
........................... 51
2014....................................................................................... 51
......... 52
...................................... 54
.......................................................................... 54
.............. 57
.......................................... 58
.................................................................... 58
.................................. 60
....................................................................... 60
................... 63
............................................... 63


1

1

1.1. Tính c p thi t c

tài.

Trong nh
qu

n xu t nông nghi
n xu t v

t ng s

ng, góp ph n nâng cao
c và s

s quan tâm ch

c nhi u k t

ng các lo i cây tr

c

o c a các c p, các ngành, cùng v i các chính sách h tr

cho h th ng các công trình th y l i ph c v
t

u ki n cho v

thành m t v s n xu t phù h p v i nhi u lo i

cây tr ng mang l i hi u qu kinh t , nâng cao t ng giá tr s n ph m trong s n
xu t nông nghi p.
V

k thu t m

thâm canh, t p quán canh tác và nhu c u th c ti n v s n xu
m

i s ng mà

ng cây tr ng v
, khoai tây, rau các lo i. M i cây tr

có nh ng yêu c u nh
nh

c, th c ph m cho xã h

i s n xu t nông nghi p. V

kinh t

pv

m riêng và

nh v i ngo i c nh và th a mãn m t n i dung kinh t
n ph

nh

u có nhu ki n c th c

ch l a ch n cây tr ng nào
s n xu t.

Cây khoai tây (Solanum Tuberosum. L) v
th i là cây th c ph m có giá tr

c tr ng

nhi

c,

ng

c trên th gi i.

Khoai tây (solanum tuberosum L.) là cây h cà (Solanaceae), chi Solanum,
v

c, cây th c ph m và th

ng

cao, v a là nguyên li u cho công nghi p ch bi n và là m t hàng xu t kh u có
giá tr cao. Do có kh

p v i nhi

cao, c
2010, 18,6 tri

t

c tr ng r t ph bi n.
t trên th gi

tr ng khoai tây. S

ng


2

trung bình là 17,4 t n/ha.

c, th c ph m ng n ngày,

có giá tr

hoai tây v i l p v còn nguyên là ngu n cung

c p kali tuy t v i, r t t t cho tim m ch. Ch m t c khoai có th cung c p
kho

ng kali m i ngày. Vitamin C: Vitamin này trong khoai tây

c c k cao, nó là ch t ch ng oxy hóa hi u nghi m giúp
do, có th gi m s t

nh các phân t t

a t bào. Vitamin C s n xu t collagen giúp

k tn

i nhau. Ch t

nguyên v có ch a 2g ch
Tiêu th ch

M t c khoai tây trung bình (148g)

c 8% nhu c

cv

có th

c khuy n ngh hàng ngày.
m giác no gi a các b

Ch t ch ng ô xy hóa: Khoai tây ch a glutathione nhi u nh t so v i các lo i
rau c khác - là ch t ch ng oxy hóa có th giúp ch ng l i m t vài b nh ung
. Trong m t nghiên c u so sánh t

ng ch ng oxy hóa c a

khoai tây, t chuông, cà r t, hành tây và bông c i xanh, khoai tây ch
th hai sau bông c i xanh. Carbonhydrate: Th
h p là ngu

a carbonhydrate ph c

, có kh

ng tr t

nhi u

vùng t i Vi t Nam 14 .
Trong nh

ng khá ph bi n t i

các vùng trung du và mi n núi phía B c nh m t n d ng
h u, t

v

c làm và thu nh

cây tr ng, góp ph

ng hóa

mb

c t i ch cho mi n núi. Tuy

nhiên vi c phát tri n di n tích tr ng khoai tây
h n ch v gi ng, k thu t tr ng tr
vi c phát tri n s n xu
t và s

khí

mi n núi nói chung còn nhi u

Chính vì v y mà trong nh
ng v i ti

n có,

ng còn th p.
t t nh mi n núi, kinh t nông nghi p v n là lúa, ngô, màu

và cây

. Trong nh

n tích tr

c nói


3

c m r ng. Phát tri n cây
t này có nhi u l i th b i vì:
c có th
80

ng ng

90 ngày,
t 25

ng t

n/ha,

t

30 t n/ha. Khoai tây là lo

ng và phát tri n t t, d
tiêu th và d

c d tr ng, sinh
sâu b nh. S n ph m thu ho ch d

i hóa. M t khác r t phù h p v i công th c luân canh

truy n th ng v i 2 v lúa xuân và v lúa mùa. Cây khoai tây n
thâm canh s mang l

ng hàng hóa l n, có giá tr xu t kh u làm nguyên

li u cho công nghi p ch bi n.
V

u ki n khí h u, th i ti

p cho s phát tri n

cây khoai tây trong v
i th

u nhà khoa h c

nghiên c u v mô hình tr ng khoai tây v

có nghiên c u

m t cách liên t c trên c khía c nh hi u qu

t nh

khoa h c cho vi c nghiên c u mô hình tr ng khoai tây cho v
cùng quan tr

c bi t là vi c tr ng khoai tây nh

Xu t phát t yêu c u c a th c ti
và Phát tri

ng

cs

ng ý c a Khoa Kinh t

i h c Nông Lâm Thái Nguyên cùng v i s

ng d n tr c ti p c a cô giáo Th.s Tr n Th Ng
c

n hành nghiên

u qu mô hình tr ng cây khoai tây v
a bàn xã Quang Huy - huy n Phù Yên - t

1.2.
Nghiên c u th c tr ng và hi u qu mô hình tr ng cây khoai tây trong
v

i xã Quang Huy - huy n Phù Yên - t


4

1.3.
-

c th c tr ng, hi u qu kinh t , xã h

mô hình tr ng cây khoai tây trong v

ng c a
a bàn xã Quang

Huy - huy n Phù Yên - t
-

c nh ng nhân t

tr ng cây khoai tây trong v

n hi u qu c a mô hình
a bàn xã Quang Huy - huy n Phù

Yên - t
-

xu

cm ts

khoai tây và nhân r

ng và gi i pháp nh m phát tri n cây
a bàn xã.

1.4.
- Nâng cao ki n th c, k
v cho công tác nghiên c

u kinh nghi m th c t ph c
ng.

- Là tài li u tham kh o cho các nhà nghiên c u khoa h c có liên quan.
khuy n nông t

u tham kh o t t cho các nhà qu

c


5

2

khoa h c c

tài

V

n tr thành v s n xu t chính c

mang l i hi u qu
i dân

, góp ph

p và c i thi

vùng nông thôn. Nh

khí h u toàn c u (

i s ng

ng c a bi
c ti

i

n s n xu t nông nghi

m, rét h i, khô h

ng xuyên và có chi u

t bi n ngày càng rõ r t. S n xu t nông nghi p c a t nh
u chung s

ng b kéo dài th i gian

ng, thu ho ch ch

ng 10 - 15 ngày. Gieo tr ng cây v
u tr ng sau ngày 30/9 khi ra hoa, k t qu

g p rét s

ng l

t th m chí không cho thu ho ch.

gi i quy t v
c at

trên, trong nh

u gi i pháp h u hi u nh m ng phó v

b

u gi ng cây tr ng phù h

h t ng ph c v t i tiêu,

áp d ng ti n b k thu t vào s n xu
thâm canh lúa c i ti
nhanh ti
th

p

, ch

gieo th ng b ng giàn s kéo tay,

i hoá kh
i th i v

tránh nh

m b o th i gian s n xu t v

Nh

t, thu ho ch... Nh

y

u ki n b t thu

ng

i di n tích và s

ng cao nh t.

ym

h s

c tri n khai, vi c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t
vào s n xu

c quan tâm, nhi

c tri n

khai th c hi n, các gi ng cây tr ng v
n xu t, t ng

t, ch
c t p quán canh tác l

nông dân, nâng cao hi u qu s n xu t trên m t di

ng cao
a
n tích


6

c c trong vi c chuy n d
có giá tr

u kinh t

c bi t khoai tây là m t cây tr ng

ng và giá tr kinh t

c chú

tr ng trong vi c phát tri n và nhân r ng.
t t nh mi n núi phía Tây B

c ta v i di

32.493 km2 và dân s trên 1 tri
tr ng vào vi c m r ng di

tri

nh r t chú

t nông nghi

c th c ph m nh
kinh t . Nh

tt
t, s n

ng nhu c u ngày càng cao c a n n

l

i dân t

ng v

c u s n xu t 3 v

t và ph m ch t khoai tây còn th p.

Có r t nhi u nguyên nhân d

n tình tr

t th p và ch t

y u là do thi u phân b gi ng
và ngu n gi ng ch

ng k t h p v i k thu

i dân tr ng khoai tây. Vì v

m r ng di n tích khoai tây thì v

c p thi t là ph i là ph i có gi
ti

pc a
t cao và

nh. Gi ng t t là

t cao, ph m ch t t t song không ph i

sinh thái nào gi

t ti

b tk

u ki n

t c a nó.

* Mô hình
Mô hình là hình m
nó ph

c

mô ph ng ho c th hi
n nh t và gi

ng nghiên c u,
c b n ch t c

i

ng nghiên c u
Mô hình s n xu t là hình m u trong s n xu t k t h p c a các ngu n l c
u ki n s n xu t c th , nh

c m c tiêu v s n ph m và l i

ích kinh t
* Phân lo i mô hình chung và mô hình s n xu t
Có nhi u cách phân lo i
ng, m c tiêu nghiên c u và gi i h n c
m t s cách phân lo i sau:

ti p c
i
tài, chúng tôi ch t p trung vào


7

nghiên c
xu

v n d ng vào th c ti n s n

i ta chia mô hình thành 2 lo i:
- Mô hình lý thuy t: Bao g m h th ng các quan ni m, lý lu

phân tích khoa h c ho

id

c, các

i suy v i các thông s nh
c b n ch t c a các v
- Mô hình th c nghi m: D
d ng, tri n khai nh ng v

c

i ta

nghiên c u.
mô hình lý thuy

mà v n

nghiên c u trong th c t .
ti p c n theo quy mô c a các y u t và ph m vi

nghiên c u c a kinh t h

i ta chia mô hình thành 2 lo i:

- Mô hình kinh t vi mô: Mô ph

a các v

kinh t c

th trong các t bào kinh t , các b ph n c a n n kinh t .
- Mô hình kinh t
ni

n nh t v v

: Mô ph ng bi

t nh

kinh t chung, v s phát tri n t ng th c a n n

kinh t .
vào ph m vi s n xu t c

i ta chia mô hình thành

2 lo i:
- Mô hình s n xu
ngành s n xu

a
ng tr

ch v

nông nghi p, mô hình th y s
- Mô hình s n xu t liên ngành là mô hình k t h p gi a các ngành s n
xu t nh m phát huy t t nh t s h tr nhau c a các ngành s n xu t trong quá
trình làm ra s n ph

n xu t nông - công nghi p, mô hình s n

xu t nông lâm k t h p, mô hình nông - lâm - n

p, mô hình VAC, mô

hình VAC* Mô hình s n xu t :
a ngành s n xu
chia mô hình thành các lo i :

i ta


8

- Mô hình thu n nông v tr ng trot.
-

ng, s n xu t cây con

- Mô hình tr ng tr

th p

- Mô hình t ng h p tr ng tr t -

- lâm nghi p

- Mô hình chuyên lâm nghi p
vào quy mô di n tích, loài cây và s n ph m hàng hóa ch l c
trong mô hình s n xu

i ta chia ra :

-

c g m: lúa, ngô, khoai, s

- Mô hình cây công nghi p: mía, cà phê, chè..
-

g m: cam, v i, nhãn

-

n t p g m: nhi u lo i cây, nhi u t

ng hi u qu

kinh t không cao
mô hình g m có:
- Mô hình tr ng tr t
- Mô hình tr ng hoa
-

vào h sinh thái c a vùng nghiên c u mô hình g m :
- Mô hình: cây công nghi p - Mô hình: cây nông nghi p - Mô hình

-

- ao - cây nông nghi p
-

- cây lâm nghi p

- cây lâm nghi p 1 .

Tóm l i mô hình là công c nghiên c u khoa h c
hình hóa là nghiên c u h th
h c hi u bi
tra l i s
ta hi

t t ng th . Nó giúp cho các nhà khoa
th ng, nh các mô hình ta có th ki m

n c a các s li
thông ph c t p.

c và các gi

nh rút ra nó giúp


9

Vi c th c hi n mô hình giúp cho các nhà khoa h c
có th

c s phù h p và kh

i nông dân

ng c a mô hình cây tr ng

v t nuôi t i 1 khu v

nh t t nh t nh

l i ích t

i

u qu nh

2.4.

Trong

giá

25 tháng 3

trên

qua

cây

ra

cho
Cây
này,

100

gia, và

ngày

Cusco - Peru bàn

cao

ngô, lúa mì hay lúa
cho

vi toàn

trên

ít

các nhà khoa

là khoai tây.
i cây này

không

trong

toàn
Khoai tây là

không

khoai tây

toàn

trên

2008

Tiêu dùng khoai tây

340

các

phát

khoai tây

nay,
toàn

canh tác và hàm

cao,

cho hàng

Cusco, là

nông dân.

khoai tây,
vai trò

2008,các

thân

trong
vào

nâng cao
và kinh

cho khoai tây là
tthu

trong an ninh

nghèo

Pêru, giá

giá

khoai tây là

tiêu góp

khoai tây trong nông

làmcao
khích

sáng

chính
bánh mì

khoai tây.
Trung
72

khoai tây
2007. Các chuyên gia nông

ra


10

khoai tây

thành cây

chính trên các cánh

này. Tuy nhiên, phát

Trung tâm Khoai tây

FAO cho

ích
trong

khoai tây

cây

các

trong

vào

nông

các

tài nguyên, và các

khoai tây
sâu

(CIP) và

nâng cao
và tính

trong

kháng

i

Di n tích

t

( Tri u ha)

S

( T n/ha)

ng

( Tri u t n)

2010

18,69

17,85

333,62

2011

19,27

19,46

374,99

2012

19,28

18,95

365,36

2013

19,46

18,91

367,99

(Ngu n: FAO,2014)
Qua b ng s li u 2.1 cho th y di n tích khoai tây c a th gi i trong
nh

nh

2013 toàn th gi i tr
di n

tri

c 19,46 tri

7 tri

n 0,58 tri u ha so v

0,1 tri u ha so v

.V

trung bình c a toàn th gi

t th p nh t (17,85 t n/ha),

t n/ha so v
so v
t

t khoai tây

ut
.V s
tri u t n so v

gi m 0,51
t gi m 0,04 t n/ha

s

t cao nh t 374,99 tri u
t


11

có s gi m sút nên s
so v

ng ch

t 333,62 tri u t n, th

n 34,37 tri u t n

.

Khoai tây là m t lo i cây tr ng quan tr ng trong kh u ph
ngu

ng r t t t cho nhi

cây tr

i dân Châu Âu. Vì th khoai tây là

c tr ng nhi u
T

c, Anh, Tây
c trong kh i EU có di n tích tr ng khoai

tây lên t i 100.000 ha.

Di n tích
( Tri u ha)

t

S

ng

( T n/ha)

( Tri u t n)

2010

6,10

17,65

107,66

2011

6,13

21,08

129,22

2012

5,98

19,48

116,50

2013

5,73

19,73

113,05

(Ngu n: FAO,2014)
Châu Âu có
và s

2013


12

Châu Á có n n s n xu t khoai tây l n nh t th gi i, trong m y th p k
g

ng phát tri n m

(1982

2002) s

p 3 l n so v i cá

t 25 tri u t

n 75 tri u t n), t p trung

Trung Qu c, Nh t B n, C ng hòa dân ch
Qu

nhân dân Tri u Tiên, Hàn

c có di n tích tr ng khoai tây là 3,5 tri u

ha v

t 13,1 t n/ha, s
n (t 1986

t kho ng 4,6 tri u t

u

1996). Hi n nay Trung Qu c là qu c gia

tr ng nhi u khoai tây nh t th gi i.

Di n tích

t

S

ng

( Tri u ha)

( T n/ha)

( Tri u t n)

2010

9,18

17,32

159

2011

9,57

18,33

175,42

2012

9,66

18,03

174,17

2013

10,06

17,94

180,48

(Ngu n: FAO,2014)


13

Á

2010

Di n tích
( Nghìn ha)
248

t
( T n/ha)
15,42

S
ng
( Tri u t n)
3,82

2011

263

15,31

4,03

2012

268

15,71

4,21

2013

274

16,03

4,39

(Ngu n: FAO,2014)
Qua b ng s li u 2.4 cho th y
tr ng r t ít và phát tri n ch
khu v c tr

khu v

c

u so v i khu v

c 248

toàn
c 26 nghìn

ha, di n tích tr ng khoai tây
khoai tây

t

khu v c này còn th p so v

Trong th i gian qua, nh t là k t

t bình quân c a th gi i

u th p k 90, di n tích rau, c , qu

c a Vi t Nam phát tri n nhanh chóng và ngày càng có tính chuyên canh cao.
ng di n tích tr
nghìn ha, g

u trên c

n so v

t trên 600

ng b ng sông H

vùng s n xu t l n nh t, chi m kho ng 29% s

ng rau, c , qu toàn qu c.
n th

ng Hà N
s

ng rau l n th 2 c a c

ng rau c a c

t, thu

c, chi m 23%
chuyên

canh s n xu t rau cho xu t kh u và cho nhu c u tiêu th thành th , nh t là th
ng thành ph H Chí Minh và cho c th
nt

u th p k 90, t ng s

nh t 3,2 tri u t

ng xu t kh
u các lo

t x p x 8,9 tri u t

i


14

Nh

a qua, th

ng rau qu

ng h i nh

ng phát tri n nhanh.

u ki n m r ng th

cho s n xu t phát tri

u ki n t t

u c a Vi t Nam ch y u là
c XHCN (chi m 98% s

th

ng này nh bé và không phát tri

Nam m i ch

ng xu t kh u)
t kh u rau qu Vi t

t con s 56,1 tri

l c v i giá tr 330 tri

tm ck
pg n6l

2000, chi m 2,2% trong t ng giá tr xu t kh u c a Vi
nhiên, t

n nay kim ng ch xu t kh u rau qu c a Vi t Nam gi m
xu t kh u rau qu ch

39,4% so v

t 200 tri u USD, gi m

t 152 tri u USD, gi m 24,4% so v i
Hi n nay Vi

t kh u s n ph m rau qu

c. Các m t hàng xu t kh
t và các lo

a, chu i, nhãn v i, thanh
c qu . Các th

Nam là Trung Qu

t B n, Hàn Qu c. G

r ng sang m t s

c, Nga, Hà Lan và nh t là M . Xu t

kh u nông s n nói chung và rau qu
khi hi

ng xu t kh u chính c a Vi t

i Vi t M

nói riêng sang M

nh m

c ký k t. Hi n nay, kim ng ch xu t

kh u rau qu sang M chi m g n 10% t ng kim ng ch.

Di n tích
( ha)

t
( T n/ha)

S

ng
( t n)

2010

37.100

12,0

446.200

2011

39.000

13,6

530.400

2012

40.000

13,0

520.000

2013

23.077

13,6

313.847

(Ngu n: FAO,2014)


15

c nh p n

c ta t
n tích khoai tây

c tr ng r

n

i 1000

t, Cao B

i nh
c u s n xu

c ta ch

u nh

c yêu

c b ng m i giá, m t khác do cu c cách m ng xanh

mi n B c, lúa Xuân thay th lúa Chiêm mà di
r

cm

c tr
2.000 ha

2010

c 100.000 ha, m i

m xu

t 37.100 ha.
S li u b ng 2.5 cho th y, di n tích tr ng khoai tây c

n 2005 -

ng m r ng và t

v

c

n tích l i gi m 4.060 ha
n

2012.

n tích gi m g n m t n a so v
tl

nh

t cao nh t 13,6 t

, th p

n/ha), gi m 3,0 t n/ha so v
Vi
ó nhi

phát tri n. V

c n m trong vùng khí h u nhi

.
i gió mùa. Vào mùa

trung bình 15 - 25o C, thu n l

ng và

t, các nhà nghiên c u cho r

ti

Vi t Nam có th

su t có th

t 30 t n/ha n u có gi ng t

m

n 2011-2013 l i gi m so

n tích tr

t 41.161
so v

c ta giai

t khoai tây

t 40 t n/ha. K t qu th c t cho th
t bình quân hi n nay

t kho ng 11 - 12 t n/ha, mà nguyên nhân là do ch

ng c gi ng.

Tuy nhiên so v i các lo i cây tr
th i v
ta trong nh
cho các h
b n v ng.

nv

t, và giá tr s d ng cho nên vi c s n xu t khoai tây c

c

i ngu n thu nh p khá
n cho s n xu t nông nghi

ng và


16

2.5.1. Nghi
B p và khoai tây là hai lo

c chính

Peru. Do có ngu n

g c t Peru nên hi n nay, tr s c a Trung tâm khoai tây qu c t
th

tt i

t trong nh ng trung tâm nghiên c u gi ng khoai tây

l n nh t trên th gi i, có s tham gia c
ta nghiên c

lai t

c. T

i

c nh ng gi ng khoai tây có th ch ng ch i v i s

i khí h u hi n nay. Sau khi nghiên c u thành công, các gi ng khoai tây
s

c chuy

c trên th gi i

nông dân tr ng. Nhi

i

quen g i trung tâm thí nghi m này là ngân hàng gen khoai tây.
T ch

p qu

qu c t khoai tây. K ho ch tôn vinh lo i c
xoa d u c p th i n n

t bi n pháp
nhi

c khi mà g o và lúa mì

t.

khoai
khoai tây.
M t s gi

c nghiên c

ng t

c trên th gi i:

1. Gi ng Solara
- Ngu n g
-

c. Gi

m: Th

c công nh n chính th
ng 90 - 95 ngày (v

ng,

tán g n, c nhi u (8 - 10 c /cây). D ng c hình ovan, m t c r t nông, v c
màu vàng, ru t c màu vàng. Ch
t t 200 - 240 t

ir

b trung bình.

t 300 t /ha. Ít nhi m b nh m c
y c m v i b nh héo xanh.


17

2. Gi ng Sinora
- Ngu n g

c Hà Lan. Gi

c công nh n cho phép s n

xu t th tháng 11/2008.
-

m: Th

ng 85 - 90 ngày (v

ng,

tán g n, c khá (7 - 8 c /cây). D ng c hình tròn, c l n, m t c nông, v c
màu vàng, ru t c màu vàng. Ch
t t 200 - 220 t /ha, t
m

bi n.
t 300 t /ha. Nhi m trung bình b nh

m virút và b nh héo xanh.
3. Gi ng Diamant
- Ngu n g
-

c Hà Lan. Gi

m: Th

c kh o nghi m t
ng 90 - 95 ngày (v

ng,

tán g n, c khá (6 - 7 c /cây). D ng c hình ôvan, m t c nông, v c màu
vàng, ru t c màu vàng nh

t t 180 - 200 t

t 250

t /ha. Ít nhi m b nh m

nhi m b nh gh .

4. Gi ng Atlantic
- Ngu n g

c Úc. Công nh n chính th

ng dùng

ch bi n.
-

m: Th

ng 95 -100 ngày (v

ng,

tán g n, c khá (6 - 7 c /cây). D ng c hình tròn, m t c nông, v c màu
vàng, ru t c màu vàng nh

c bi t thích h p cho ch bi n s

su t t 220 - 230 t

t 320 t /ha. Ít nhi m b nh m

b nh héo xanh và virut 4 .

Vi t Nam khoai tây là cây tr ng m i nh p n i t
c
kho

i

n tích tr ng khoai tây ch

n lên t i 102.000 ha

- 1980 và cho
t t 15 - 20 t

n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×