Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Mục – huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

: Chính quy
Chuyên nghành : Phát t
Khoa
: 2011-2015

THÁI NGUYÊN - 2015


: Chính quy
Chuyên nghành
: K43 - PTNT
Khoa
: 2011-2015

THÁI NGUYÊN - 2015


i

Sinh viênii

Trang

2015 ................................................................................................. 11
........................................ 26
2

................................................... 27
............................................................ 28
........................................................... 28
........ 29
...................................... 30
..................................................... 32
....................................................... 33
................................................................. 35
.......................................... 39
........................... 40
....................... 41
................ 42
................................................ 43
.......................................... 44
.............. 45
............. 46
51


iii

UBND
KT-XH
THCS
KH-KT

: Trung


iv


Trang

.................................................................................................... i
......................................................................................... ii
.................................................................iii
.................................................................iii
........................................................................................................ iv
:

.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
................................................................... 2
......................................................................................... 2
......................................................................................... 2
........................................................................................ 3
....................................... 3
............................................................................ 3

:

............................................................... 4
............................................................................................ 4
..................... 4
.............................................................................. 6
................................................................... 6
.......................... 7
................................................ 10
..................... 11
.............................................. 12
.............. 12
......... 13


v

Nam ................................................................................................................. 14
ta ................................................. 17
.......................................... 17
............................. 18

........................................ 19
:
................................................................................................................ 21
............................................................ 21
3.1.1.

............................................................................ 21
............................................................................... 21
................................................................ 21
................................................................................ 21
................................... 21
................................................................ 21
................................................ 23
.......................... 24

:
-

........................... 24
.................................................................. 24

.............................................................................................. 27
.................................................................................... 34
.................................................. 36

.......................................................................................................... 38
................................................... 38
4.2.2.

.............................. 39


vi

................................................... 41
........ 43
.............................. 44

.......................................................................................................... 48
....................................................................... 48
............................... 52

Hòa

......................................................................................................... 54
............................ 54

.................................................................................................................. 55
:

..................................................... 61
.................................................................................................... 61
.................................................................................................. 62
............................................................................ 64


1

xu


2

:
-

N
-

.

-

-T
2014
-

-


3

1.3.1
-

-

-

a

nông thôn nói chung.

nâng


4

2

-

:

:

iên quan


5

198

xuyên tham gia

. [7]


6

-

2

3].
2


7

-

-

kinh doanh nào
-

].
2
2
-


8

-

2

-

2].
-

[2].
-


9

[2].
-

[2].
-

nông dân h
[2].
2
-

-

-


10

2.1.4.

dân phát

n và
.[2].
2
K

u tuy nhiên

này

àng hóa hay
].


11

2

1. Giai

1994
8

15

13

20

13

15

13

20

13

25

45

55

45

70

45

90

-

80

-

10

-

150

-

200

-

260

1997

Vùng thà
2000

2005
Vùng n

2010

-2015
400
500

-


12

-

i/tháng.
-

2

nông thôn.
-

-

phát t


13

2
2
trên
:
-

c kênh phân

-

-

[9].
2


14

trong nông

[4].
2.2.2.3. Kinh ngh

2
- Ninh Bình:


15

nông dâ

-

nông dân, nông thôn. [5].
-

11].


16

.

[13].
Thái Nguyên

-


17

2
-

-

-

-

-

- T

-

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×