Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển vải thiều tại xã Tân Hoa huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

-------

-------

NGHIÊN C U TH C TR
V I THI U T I XÃ TÂN HOA

XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N
HUY N L C NG N

: Chính Quy
Chuyên Nghành

:
: K43 - KN

Khoa

: KT &PTNT
: 2011 - 2015


T NH B C GIANG


viên,

b

-

-

.

ài
thành t

-

b

UBND xã

Tân Hoa,

Thái Nguyên, tháng 6
Sinh viên

15


T vi t t t

Di n gi i

BVTV

: B o v th c v t

CBHQ


: Ch bi n hoa qu

CC

:

DV

: D ch v

GO

: T ng giá tr s n xu t

GT

: Giá tr

KN

: Khuy n nông

u

:

ng

:

ng nông nghi p

NK

: Nhân kh u

NN

: Nông nghi p

PNN

: Phi nông nghi p

PTNT

: Phát tri n nông thôn.

QL

: Qu c l

TCN

: Tiêu chu n ngành

TTCN

: Ti u th công nghi p

UBND

: U ban nhân dân

WTO

: T ch

i th gi i


.

....................................................................................................1
.......................................................................................1
............................................................................................2
.............................................................................................2
.................................................................................................2

.

.........................................................................4
.....................................................................................................4
..................................................4
.........................................5

2.1.3.

..........................5

2.2.

...................................................................................................16

2.2.1.

..................... 16

2.2.

..........................................................17

2.2.3.

...........................................................20

2.2.4. K

2014........................................ 19
.............................................. 20

2.2.6.

....................20
.

3.1.

....23
......................................................................23

3.1.1.

......................................................................................23
..........................................................................................23

3.3. P

....................................................................................23

3.3.1.

......................................................................23

3.3.2.

.......................................................................................25

3.3.3

..........................................................25
.

.....................................26


-

-

..........................................................................................................26
...........................................................................................26
4.1.2.

-

...............................................................................29
.................................................35

4.2.1.

.........................................................35

4.2.2.

................................................36

4.2.3.

.............................................................38

4.3.

................................................40

4.3.1. Ngu

............................................................................................40

4.3.2. Tình hì

.......................................................41
....................... 43

4.3.4.

........................................44

4.4.

2012-2014. .46

4.4

.........................................................................................................46

4.4.2. Khó kh

.........................................................................................................46

4.5.

Hoa ......................................................49

4.5.1.

........................................................................................49

4.5.2.

......................................................................................50

4.5.3.

..................................................................................52
................................................................53

5.1.

..............................................................................................................53

5.2.

............................................................................................................54
......................................................................................56
.........................................................................................58


.................................17
m 2012-2014.............27
2

...........................28
....................32

5

-

2014...........................................................................................................................34
6:

-2014. .............35

7

-2014.............36

g 4.8
- 2014.....................................................................................................37
9

..........................40

10

u tra .................................41

1

..................................42

2:

....43

3: Kênh

.............................................................44

4: Kênh
...................................................................................................................................45
5

.......47


Hình

.............39


1

1.1.

m

x

2]
Á có: Trung

g). [2]

k

T


2

-

-

t

- hu

-

Giang
1.2.

pháp

,
-

Tân

Hoa.
1.3.
-

c i m i u ki n t nhiên kinh t - xã h i có liên quan

-

th c tr ng phát tri n v i thi u c a xã Tân Hoa.

- Th c tr ng s n xu t v i thi u
-

nh ng h

i u tra.

ánh giá nh ng thu n l i khó kh n nh h

ph

ng.

-

ra

1.4.

ng

n s n xu t v i thi u t i

a

gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s n xu t và phát tri n v i

thi u trong nh ng n m ti p theo.

*

n s n xu t v i thi u.


3
*
-

*
-

-


4

2.1.
2.1.1.
V

là món

gia.
,

,

.

[11]

.
thì cây


-


5
sói mòn

r

,

nông

thôn,

nông thôn.
2.1.2.
là cây
-trình c

phù
. [10]

2.1.3.
2.1.3.1.
*
là nhân
sinh
quân

cây

tác
Cây

21 - 25°C.
sinh

sinh

chín

dinh

10 - 12°C sinh

sinh

chín

8 - 10°C thì khôi

21 C

và sinh

vùng có
0°C và

Khi

dinh

lên sinh

bình
40 C thì
sinh

23 - 26°C sinh

[10]
nguyên
hình thành các

hoaquan hoa mà thiên

có hoa, có lá.
sinh

dinh

cao
thúc


6
phát

lá. Trái

quan hoa,

thúc

phát

nguyên

Quá trình phân hoá
- 10°C

hoa

lá, thiên19°C

phátgiá

kinh

liên quan

hình thành chùm hoa

11 - 14°C

kinhcái

hoa

tháng 1 - 2 và

R = - 0,86 có

Ngoài ra,

18 không có

bình quân

Quan

hoa cái trongcàng

còn

thì

càng cao thì

sinh

phát

phát

càng nhanh,

càng

chính khônghoa cái càng cao.

hoa và

thì sinh
khí

hoa.

[10]

bình quân ngày
g rõ
*

0

thành các chùm hoa có giá

còn

quansinh

cho chùm hoa phân nhánh và phân hoá

cành hoa và lá

nhân

phân hoá cành hoa

cây

trong
tích.


tháng mùa hè và mùa thu là

gian cây

sinh

yêu

tháng mùa
không

cho phân hoá

thì

hoa/chùm và
nên

làm

Cây

hoa. Trong giai

không khí là 75 - 85% nên nó

sinh

thân lá. Trong
úng

các cây khác

Tháng 11 - 12, cây
* Ánh sáng

gian hoa
mùa.

các vùng có

mm,

tháng
táo ta, nhãn
khô và rét

hoa,

hoa cái không
trong
phân hoá

hoa

hoa cái

hoa,

phát

hàng

là 1.250 - 1.700

không khí cao
lá cây

xanh


phân hoá

hoa.

kém


7
Cây
hoá

ánh sáng ch

hoa, hoasáng
*

Ánh sáng

giúp cho quá trình quang

ra

và phân hoá
thì

hình thành, phân
1.800

cây

hoá các

sinhphát

lên là khá thích


quanh

tích
hoa

dinh

ra hoa

hoa cái bình quân trên chùm

lên

.
Cây

cát pha,

thích nghi trên
phù sa,

Các

cây

sinh
chua

t
sinh

vàng,. [10]

2.1.3.2.
*
-

- Cây

theo tiêu

nhân

ngành 10 TCN - 2001,

pháp ghép
kính x

cành ghép và

ghép phát

nguy

1

nhau,

phát


kính cành ghép
- 3 cành

polietylen có kích

cao là 10 x 22cm. Cây

toàn dây ghép, có
sâu

trong túi


ghép

sinh
kính

0,5 - 0,7cm,

Cây

tháo

hoàn

không mang theo
ghép cách
dài cành ghép

2 cm là 0,8 - 1 cm,
30 - 40 cm và có

2

lên.

*
-Th

sinh

và phát

.
- Cây
thích
xuân tháng 2 - 4 và

quanh
thu tháng 8 - 10

có 2

cây


8
*

các


*

pháp

giúp cho cây

Cách
tán và pháy

k

tr ng và

cách nhanh

và bón phân lót
-

trên nguyên

Thông

kích

Dài x
to

x sâu là: 0,8cm x 0,80m x 0,6cm, vùng

kích

- Bón lót: Cho 1

to,

là: 1m x 1m x 0,8m.

30 - 50 kg phân

0,7 - 1,0 kg supe lân, 0,5

kg vôi
- Khi

bên,

toàn

phân bón lót và

m

bên.

lên

thành

xung quanh
- Công

bón lót

hành

khi

1

nhàng

cây

tháng.
* Cách
chính
cây

túivào sao cho

và dùng tay nén
cây2 - 3 cm,

xung quanh

và dùng dây

tránh gió lay
cho cây sau khi

1,0 m, dày 7 - 15cm, cách

khô

0,8 -

5 - 10 cm.
bón phân: Bón phân giúp cho cây

sinh

và phát

nhanh
* Giai
bón: Hàng
thúc

ra cành mùa xuân.

vào tháng 8

thúc

và kaliclorua
bón
- Li u

ng bón:

bón thúc cho
2 vào tháng 5

ra cành mùa thu.
k
cho cây thêm phân
ng bón cho cây v i

3-4

1 vào tháng 2

thúc

ra cành mùa hè.

4 vào

(tháng 11) bón supelân

rét cho cây. Trong
và vôi

3

này

cách 1

vào tháng 7 và tháng 8.

th nh t là:


9
+

U rê: 0,1 - 0,15 kg/ cây.

+ Lân Supe: 0,3 - 0,5 kg/cây.
+ Kalichlorua: 0,1 - 0,15 kg/cây.
+ Chia

cho các

-

sau

hình sinh
-

bón

40 - 60% so

vào tình

cây.

bón cho

bón

+ Phân

(cách 1

bón 1

vào tháng 7 - 8 là:

30 - 50 kg/ cây

+ Vôi
-

bón.

0,3 - 0,5 kg/cây

pháp bón phân:
+ Hoà phân vô

phân

cho cây cách

15 -

20 cm.
+

3-4

+

sâu 5 - 7 cm xung quanh tán, bón phân

xung quanh hình

* Giai

tán cách

kinh doanh:

-

15 - 20cm khirào

3

làm
+

cây

chính là

cho

cây

+

cung

ra hoa,

xuyên làm

vào các
phát

xung quanh

theo hình

tán cây

tranh dinh
- Bón phân
+ Li u

ng và t l phân bón:

theo

sinh

xác
(cho

l

8+13S) Phú
+

thu

bón cho cây cho thích

bình quân
sau: 3 kg

cây,

100 kg

Ure + 2 ml Neb-26 (= 2

cây
lên) thì có

i

100 ml) + 15 kg NPK (16-16-

+ 10 kg Kaliclorua/sào = 360 m2
ng phân bón cho

bón

th i k mang qu tính theo tu i cây


10
-


+

bón: Toàn

phân

1: Bón giai

chia làm 3

(phân

bón.

xong,

mây): 20%

urê + 35% Neb-26 + 100% NPK(16-16-8+13S) + 40% kaliclorua.
+
cùi

2: Bón thúc
1/3

+
xong,

giúp

13%

phát

urê + 35% Neb-26 + 60% kaliclorua.

3: Bón sau khi thu
cành,

nhanh,

xong 15 ngày, thúc ra

tán xong): 67%

thu (thu

urê + 0,6 ml Neb-26.

- Cách bón:
+ Bón phân
rãnh


rãnh xung quanh cây theo hình

20 - 30 cm, sâu 30 cm,
3 rãnh theo hình vành

phân,

tánxung quanh tán

bón,

sau bón

còn
+ Bón phân vô

Khi

tán, sau

phân lên

hoà tan phân. Khi
phân theo hình

*tán,

thoáng giúp cây sinh

tán là
cho

kinh doanh.

hoà tan phân trong

i. [10]

tán.

cành và

giai

khô

theo hình

cành

cho cây có

khung

cao và
tán

thông
kéo dài

cho cây,

sâu

và cành

không
+

hình cho
cành

1:

Khi cây con
3 - 4 cành

cao 45 - 50 cm,
1 phân

cành
thân chính
cành

cây

cành
các

Các cành

1.
1 này

ít cong queo, cách nhau 7 - 10cm trên thân chính và
góc
2:

45 - 60

khung tán

và thoáng.


11
Khi cành
trên cành

1 dài 25 - 30 cm, ta

1

3 cành

cành
Cành

ng

2 phân3 là

góccành

và mang

cho

sau. Các

chúng không giao nhau và

nhau

cây quang

*

hàng

cho

-

hành vào

cành xuân

tháng 2

kém, cành mang sâu

chùm hoa

cây

thì có

hè:

cành hè

hành

-

trên cành
sâu

vào

và các cành hè

tháng 6
quá dài. Khi
không

sâu,

cho

phòng

quá trìnhcho cây

giups cho cây phát

tránh cho cây

sâu

tanh

thu dinh

dinh

:
không

v

cây. [10]

t

B xít nâu (Tessaratoma papillosa Drury)
vào tháng 2, 3, 4,
- Phòng

gây

T

thu
lý và

cành

phòng


cây

tháng 6,

10 cm,

1 - 2 cành thu trênchùm hoa,

hành sau khi thu

dài

sâu

1 - 2 cành

các cành khô, cành sâu

sa,

30%

chùm chùm

thu:

hình thành

cành

tháng 5

cành là

tháng 7,20

quá xít nhau,

-

khác

tháng 3,

sâu trong tán, chùm hoa

sóc

-

theo các

kinh doanh:

xuân:

trong tán,

2. Thông

3:

cành này

* Phòng

cành

thành qua
xít non gây

vào tháng 12, 1 sau
các

hoa và

non.

phòng
sâu


12
+

rung cây vào
trung

+

sáng

khi lá còn

tiêu

+ Phun

xít non
c

-

Dipterex 0,3%; Sherpa 0,2%.

thành

sâu non

ra

ng trên

qua

làmcho

Sâu

gây
- Phòng

.

u qu (Conopomopha sinensis Bradley)
gây

phát

xítcác lá có

Sâu

cho

non và

khi

sâu vào

trung

vi

xâm

gây

tháng 3 - 6.
+ Quét

cành lá khô,

làm

sâu.

+
+ Phun
thu

phòng

15 - 20 ngày

vào các

Regent 0,05%

các tháng 3, 4, 5 và

phòng

R p h i hoa, qu non (Ceroplastes ceriferus Anderson)
-

gây

khi giò hoalên

dài

khi

non

cao (hàng 100 con/1 chùm hoa) gây cháy

thui

hoa,
- Phòng

các

ít

Trebon 0,2%; Sherpa 0,2% phun kép 2
ngày vào lúc

hoa,
1: khi

non
2: sau 5 - 7

mát.

Sâu

c thân cành (Apriona germani Hope)

-

gây

Con

thân và cành chính. Sâu non
phân mùn

thành
ra

vào các

vào

ra các

trên

cây,

trên

ra.

- Phòng
+ Phát

dùng

dùng dây thép

+ Sau thu

quét vôi vào

+ Phun các

t

bít

vào

sâu non

cây

xông

Ofatox 0,1%; Sumicidin 0,2% sau
sâu.


13
Ngài chích hút (Lagoptera dotata Fabricius)
-

gây

xâm

Chích hút

gây

cho

vi

làm

- Phòng

: + Xông khói xua
+

.

ngài

.

+

hoá

cam,

Naled 5% + Metyl Eugenol 95% +

mía, mít (100m2/1

Nh n lông nhung h i v i (Eriophyes litchii Keifer)
-

gây

trên các

lông nhung phát sinh quanh
vào

xuân. Sâu non

lá hút

kích thích mô lá làm cho lá

trên lá

phát

gây

ra chích hút


không bình

bì mô

nâu

nhung,

làm cho lá quang

kém,
- Phòng
+ Thu gom các lá
các cành

cho cây thông thoáng, làm

+

Sau thu
sinh

Regent 0,1%; Pegasus 0,1%; Ortus 0,1% có tác
thành

Phun cho

2

1 nhú

2

ra

Câu c u h i v i (Xanthochellus sp)
cây

gây
hi

Sâu non và
làm

- Phòng

mát

cành non,

sinh

các

0,15% phun vào lúc

thành

lá khi

cây non.

Sherpa 0,1%, Sumicidin 0,1%, supraside
sáng

* Phòng
B nh m c
-

gây

và chín làm chùm hoa b

(Pseudoreronospora sp)
gây

trên chùm hoa, lá
chín


14
- Phòng

Sau thu

cành khô, cành

Phun phòng
trên hoa

Boocdo (1%), Oxiclorua

dùng Ridomil MZ-72 (0,2%)

tiêu
(0,3%). Khi th

phòng

B nh sém mép lá (Gloeosporium sp)
-

gây

thành các

khô

do

gây ra làm cho các mô lá

và mép lá.

phát sinh vào tháng mùa

7, 8, 9, gây

vào tháng 2, 3, 4.
- Phòng

+

cành lá

tránh lây lan

+ Phun Boocdo 1%, Ridomil MZ-72 0,2%.
B nh thán
-

(Colletotrichum gloeosporioides Penz)

gây

lá và các

trên

nh do
lá, ranh

- Phòng

gây ra

thành cácvà mô

+ Sau thu

khô
phân

cành khô, cành

và mép

gomtiêu
+ Phun phòng
Oxiclorua

vào

thu

Score 0,05%,

0,3%, Bavistin 0,1%. [9]

* Phòng
tranh dinh
bón phân

cây
làm

và là

trú

xung quanh

sâu
làm

trong

ô
do

dùng

cho phép
trong

thì p


2.1.3.3.

Nông
ghi chép và

phép dùng các

trong danh

& PTNT,
trong


gia

ngày phun,


15

.

.
*
-

M
S

ùng.
-

C

-

*


16
-

nói
(giá
.

-

.
*
.T

cho

canh tác cao. N

2.2.
2.2.1.
Giang
n

H

.


17

. [14]

.

[14]
2.2.2
N
các n

ngành


18
-

2.1:

1.482.000

57,00

624.000

24,00

156.000

6,00

100.000

3,85

80.000

3,08

Thái Lan

43.000

1,65

Nepal

14.000

0,54

13.000

0,50

Reunion

12.000

0,46

Nam Phi

8.600

0,33

Mauritius

4.500

0,17

Mexico

4.000

0,15

Pakistan

3.000

0,12

Úc

2.500

0,10

Israel

1.200

0,05

600

0,02

Madagascar

Khác

51.600
2.600.000

T

100,00


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×