Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chi (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

----------

HEO HTHÁI NGUYÊN

: Chính Quy
Chuyên ngành
Khoa
Khóa

: 2011 2015


----------

----------


THÁI NGUYÊN

: Chính Quy
Chuyên ngành
Khoa
: 2011 2015


i

-

Trong quá trình ng

Sinh viên


ii

........................18
........................................................25
1

- 2014.......................30

....................................................................................32
3

....................................33
..............................36
4 ...............................37
4......................38
4 ..........................40
......................................................42
..............................................43


..44
............44


iii

- 2014 ...........31
.........................................42

..........................................................45


iv

CNH-

KT-

t

KTKH-

-

NN

: Nô


v

..............................................................................................1
...................................................................................1
1.2.

........................................................................2
............................................................................................3
..............................................................................................4
...........................................................................5
....................................................................................................5
.......................................................................................5
........................................................................7
............................................................................10
.................................................13
..................................................................14
...............................................................................................16
...............................................................16
................................................................20
......22
.................................................................22
.............................................................................22
................................................................................22
u......................................................................................22
...............................................................................22
............................................................................22
.................................................................23
........................................................25
...............................................................27
.......................................29

4.1.

....................29
.......29


vi

.....................................33

.............................44
...........................................................45
..............................................46
4.3.2 Nguyên nhân chung .................................................................................48
.......................................................49

Nguyên ..................................................................................................................50

..............................................................................................50

..............................................................................................................51
.............................................................52
4.4.4

...........................................................54

4.4.5

.....................................................55
chính sách ...............................................................................56
..................................................................57
..........................................................................................................57
........................................................................................................57
......................................................................................59


1

.
,

.

,

1USD (
90

20

2USD/
(WB).

)/
/

,
,

,
,

,

.
ãY

Thái Nguyên


2

nhau.
.

-

t

,
Thái Nguyên

1.2.
:

-

xã Yên

hu

Nguyên.
-

-

h

Nguyên
-

h
Nguyên.


3

và c

.

-

-

-

-

-

xã.

.


4


5

2

-

n.


6

cs, 2006).[2]

[2]

[2]

[4]

[4]
:

[4]

[4]
:


7

N

(multidimensional poverty):
,

,

:.

,

.[12]
:

.

:

.

nói: "G

ô
à


8

An-ma A-

Nhà: là

vàphát


9

-

quá trình sinh hóa di
phân và

:


10

dù nhu
môithông tin
nhà

dân

dân
cung

trong

y

giáo

ngày càng

mang tính
dân

theo h
Chính vì

thông tin qua thông tin

tính

thông, internet, tivi, radio,

-

+

quan

.


11

-s d ng chu n m c s ng t i thi

ng chính

ng h nghèo, h c n nghèo, h có m c s ng
trung bình b ng m
vi

thi u h t các nhu c u xã h

c th c hi
H nghèo: là h có thu nh

xu ng (1,3 tri
1/3 nhu c u xã h

i/tháng KVTT và 01 tri
n tr lên;

i t m c s ng t i thi u tr
i/tháng KVNT) và thi u h t t


12

H c n nghèo: là h có thu nh
tr xu ng (1,3 tri
h

i t m c s ng t i thi u

i/tháng KVTT và 01 tri u

i 1/3 nhu c u xã h

i/tháng KVNT) và thi u

n;

H có m c s ng trung bình: là h có thu nh

i

m c s ng trung bình (cao g p 1,5 l n m c s ng t i thi
thi u và thi u h

i 1/3 nhu c u xã h i
vào m

m c s ng t i thi

phân lo

n.[1].
thi u h t các nhu c u xã h

i t m c s ng t i thi u tr

i/tháng KVTT và 01 tri

t 1/3 nhu c u xã h

i/tháng KVNT) ho c thi u h t

n tr lên;

H c n nghèo: là h có thu nh
tr xu ng (1,3 tri
h

n và

ng.

H nghèo: là h có thu nh
xu ng (1,3 tri

c s ng t i

i t m c s ng t i thi u

i/tháng KVTT và 01 tri

i 1/3 nhu c u xã h
vi

i/tháng KVNT) ho c thi u

n.[1].
ng, giám sát m

d ch v xã h

n do T ng c c Th ng kê th c hi

vi

ng h nghèo, c n nghèo s d a

i kh

p c n các

chu n m c s ng t i

thi u và chu n nghèo chính sách (kho ng b ng 60% m c s ng t i thi u), s d ng
m

thi u h t các nhu c u xã h

phân tích nguyên nhân nghèo và nhu

c u h tr .
u:
H nghèo là h có thu nh

i/tháng t chu n nghèo chính

sách tr xu ng;
H c n nghèo là h có thu nh
s ng t i thi u tr xu

i/tháng t chu n m c
n nghèo chính sách;

H có m c s ng trung bình là h có thu nh
i m c s ng trung bình (cao g p 1,5 l n m c s ng t i thi
t i thi u.[11]

i/tháng
c s ng


13

coi thu nh p là 01 chi u thi u h
v im

ng 1/3 t ng s

tính tr ng s

m), theo chu n ti p c

u.

H nghèo cùng c c là h thi u h t trên 1/2 nhu c u xã h
H nghèo là h thi u h t t

n;

i 1/2 nhu c u xã h

H c n nghèo là h thi u h t t

n;

i 1/3 nhu c u xã h

n.[1]

):
,
tr
:
:

,

,
(
Nam)

,
.
,

,
,

,

,

nghèo.
.[11]
-

:
.

(

)

.

.
,
,

.[11]
(UNDP),

20

,


14

,
nguyên

.
.
.[11]
,

,

. Tuy nhiên,
.
1]
,
.

, thoát nghèo 1
.

, khó
,

,

.
,

.

N

ng


15

4]
*Y

-

sinh, y

.
-

4]


16

CN

[4]

ung

[4]


17

trong khi

-

[4]
-

2.1).[3].


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×