Tải bản đầy đủ

Đánh giá vai trò của khuyến nông trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N THI

C

tài:
A KHUY N NÔNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY
D NG NÔNG THÔN M I T I XÃ
T NH THÁI NGUYÊN

H
o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

NG TI N - HUY N
N 2012 - 2014


: Chính quy
: Khuy n nông
: KT & PTNT
: 2011 - 2015

NH HÓA


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

NGUY N THI

C

tài:
A KHUY N NÔNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY
D NG NÔNG THÔN M I T I XÃ

NG TI N - HUY N

NH HÓA

T NH THÁI NGUYÊN

N 2012 - 2014

H
o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khoá h c
Gi
ng d n

: Chính quy
: Khuy n nông
: K43 - Khuy n nông
: KT & PTNT


: 2011 - 2015
: Th.S
Thùy Linh


i

Trong su t quá trình th c t p t t nghi
t n tình c

, Nhà

cs

ng, các th y, cô giáo cùng b n bè
tài t t nghi p c a mình.

c tiên, em xin bày t lòng bi
ch nhi

c t i Ban giám hi u, Ban

ih

bi t là Cô giáo

c
c ti p, t

Thùy Linh

d n em trong su t quá trình th c hi
Em xin bày t lòng bi

tài.
i các bác, các cô, các chú, các

anh và các ch
em trong vi
em th c hi

ng

ng Ti
ng d n, cung c p các thông tin, tài li u và t

u ki n cho

tài c a mình trong th i gian qua.

Trong quá trình th c t p, b
và th i gian có h
nh ng sai sót. Em r t mong nh
các th y, cô giáo, c a b

g ng h t s
tài t t nghi p c a em không tránh kh i
c nh ng ý ki

b oc a
tài c

c hoàn

thi
Em xin chân thành c

Sinh viên

Nguy n Thi n

c


ii

B ng 2.1. K t qu xây d ng nông thôn m i theo B tiêu chí Qu c gia v xây
d ng Nông thôn m i t

ng Ti

n 2012 - 2014 ......... 19

B ng 4.1. Tình hình s d

ng Ti

............. 25

B ng 4.2. Tình hình dân s

ng Ti

.............. 26

B ng 4.3. K t qu xây d ng nông thôn m i theo B tiêu chí Qu c gia v xây
d ng Nông thôn m i t

ng Ti

n 2012 - 2014 .......... 31

B ng 4.4. Thu nh p bình qu

- 2014......... 34

B ng 4.5. K t qu ho

o - t p hu

B

i dân v ho

B

i dân v hi u qu

o t p hu n................. 39

B ng 4.8. Các mô hình trình di
B

- 2014....... 37

o t p hu n............. 40
- 2014 ............................. 43

i dân v ho t

ng xây d ng mô hình trình di n.... 46

B ng 4.10. K t qu tham quan - h i th
B

- 2014 ................. 48

i dân v ho

ng tham quan - h i th o........ 49

B ng 4.12. K t qu s n su t m t s s n ph m nông nghi

- 2014.. 50

B

ng Ti

- 2014....... 52

B ng 4.14. Tình hình

ng Ti

- 2014....... 54

B ng 4.15. S

ng h p tác xã ho

2012 - 2014............................................................................................. 59
B

i v i khuy n nông trong quá trình xây
d ng NTM .............................................................................................. 61

B ng 4.17. M t s ki n ngh c

i v i khuy

....... 62


iii

BQ

: Bình quân

BQL
BVTV
CBKN
CC
CLB
CNH -

-

hóa

HTX
KHCN
KHKT
KN
KTTB
MH

: Mô hình

MHTD
NTM
PTNT

thôn

SL
THCS
THPT
TT
TTKN
TTCN
UBND
VH - TT - DL

-

-


iv

L IC

.................................................................................................... i

DANH M C CÁC B NG................................................................................ii
DANH M C CÁC C M T

VI T T T .......................................................iii

M C L C........................................................................................................ iv
Ph n 1:

TV

.................................................................................... 1

1.1. Tính c p thi t c

tài ............................................................................. 1

1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 5
1.2.1. M c tiêu chung........................................................................................ 3
1.2.2. M c tiêu c th ........................................................................................ 3
1.3. Ý

tài....................................................................................... 3
c t p và nghiên c u ...................................................... 3
c t ........................................................................................ 4

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U...................................... 5
lý lu n c

tài .............................................................................. 5

2.1.1. Khái ni m v khuy n nông ..................................................................... 5
2.1.2. N i dung và vai trò c a ho
2.1.2.1. N i dung ho
2.1.2.2. Vai trò c a ho
2.1.3. Các y u t

ng khuy n nông .................................... 5

ng khuy n nông ........................................................ 5
ng khuy n nông ..................................................... 6
n ho

ng khuy n nông................................ 7

2.1.4. Vài nét v xây d ng mô hình nông thôn m i ......................................... 8
2.1.4.1. Khái ni m v nông thôn m i................................................................ 8
2.1.4.2. S khác bi t gi a xây d

i xây d ng nông

thôn m i ............................................................................................................ 9
2.1.4.3. S c n thi t ph i xây d ng nông thôn m i

c ta ........................ 10

th c ti n ......................................................................................... 12
2.2.1. Vai trò c a khuy

i v i xây d ng nông thôn m i trên th gi i.. 12


v

2.2.2. Vai trò c a khuy

i v i xây d ng nông thôn m i

Vi t Nam ......................................................................................................... 14
2.2.3. Vai trò c a khuy n nông trong xây d ng nông thôn m i t i
ng Ti n ............................................................................................... 17
Ph n 3:

NG, N

NGHIÊN C U............................................................................................... 20
ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 20
ng nghiên c u............................................................................ 20
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 20
m và th i gian nghiên c u ............................................................ 20
3.2.1.

m nghiên c u ............................................................................. 20

3.2.2. Th i gian nghiên c u ............................................................................ 20
3.3. N i dung nghiên c

u .................................. 20

3.3.1. N i dung nghiên c u............................................................................. 20
u....................................................................... 21
p thông tin ......................................................... 21
lý và phân tích thông tin ......................................... 22
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................. 23
u ki n t nhiên - kinh t - xã h

ng Ti n ............................. 23

u ki n t nhiên................................................................................. 23
4.1.1.1. V

a lý ......................................................................................... 23
a hình .............................................................................................. 23
u ki n th i ti t, khí h u................................................................. 23

4.1.1.4. Sông ngòi, th
4.1.1.5. Tình hình s d

............................................................................ 24
................................................................... 24

u ki n kinh t - xã h i...................................................................... 26
4.1.2.1. Tình hình dân s

ng ............................................................. 26

4.1.2.2. Tình hình phát tri n kinh t ................................................................ 27


vi

4.1.2.3. Tình hình phát tri n xã h i................................................................. 29
4.2. Công tác xây d ng nông thôn m i t
4.3. Vai trò c a khuy

ng Ti n ........................... 30
c xây d ng nông thôn m i.......... 33

4.3.1. Vai trò khuy

i v i vi

p................................... 34

4.3.1.1. Thông tin - tuyên truy n..................................................................... 35
o - t p hu n .............................................................................. 36
4.3.1.3. Xây d ng mô hình trình di n ............................................................. 43
4.3.1.4. Tham quan - h i th o ......................................................................... 47
4.3.2. Vai trò c a khuy

i v i vi c nâng cao t l có vi c làm

ng xuyên................................................................................................... 52
4.3.3. Vai trò c a khuy

i v i vi c gi m t l h nghèo .................. 55

4.3.4. Vai trò khuy

i v i vi

i m i và phát tri n các hình th c t

ch c s n xu t có hi u qu ............................................................................... 58
i v i khuy n nông trong quá trình
xây d ng NTM ................................................................................................ 60
4.3.6. M t s ki n ngh c

i v i khuy
mm

my

................ 62
i, thách th c c a công tác

khuy n nông trong quá trình xây d ng Nông thôn m i t
huy

ng Ti n

nh hóa ............................................................................................... 63

4.5. M t s gi i pháp v khuy n nông trong xây d ng NTM......................... 64
4.5.1. Gi

i v i công tác t ch c ....................................................... 64

4.5.2. Gi

i v i phát tri n ngu n nhân l c ........................................ 65

4.5.3. Gi

i v i ho

ng khuy n nông............................................ 65

Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 67
5.1. K t lu n .................................................................................................... 67
5.2. Ki n ngh .................................................................................................. 68
TÀI LI U THAM KH O


1

Xây d ng Nông thôn m i là ch
tr ng c

n, có t m chi

c quan

c. Trong th i gian qua, c p y, chính quy n các

c

o, ch
ng t

o tri n khai th c hi

n l c.

c k t qu

c hi

i. Cùng chung tay vào xây d ng NTM khuy n nông có

vai trò không nh . Khuy n nông h tr
tr

o ngh , phát tri n làng ngh , các

c qu

n

k thu t, chuy n giao các ti n b
xây d ng NTM t

n s n xu

c nâng cao thu nh p và c i thi

V i h th ng khuy n nông r ng kh p c
n nông có nh

i s n xu t v

i dân trong
i s ng c

i dân.

c, trong nh

óp l n cho s

nghi p, nông thôn. V i vai trò là k t n
ngh m

ng b các gi i pháp

l i

nghi p phát tri n nông

i s n xu t v i ng d ng công
i s n xu t và tiêu th s n ph m,

công tác khuy n nông góp ph n quan tr ng vào s nghi p phát tri n nông
c bi
NTM c a c
khuy
ti p c
t o ngh

ng hành xây d ng
o ra nh ng thành qu cao. Thông qua các ho
s n xu t c
c v i nh ng ti n b KHKT,
i dân, giúp cho h có kh

M t khác công tác khuy

ng
i dân

t, s
p c n v i nh ng cái m i.
n ch là ho

ng chuyên

môn k thu t nông nghi p, mà còn là công tác chính tr , xã h i góp ph n thay
i nh n th

o nông dân nâng cao k


2

n xu

c nông nghi p, góp ph n t o vi c làm,

m nghèo, t o l p sinh k

i dân.

ng Ti n là m t xã n m
g

nh Hóa. Nh

i s ng v t ch t và tinh th n c

lên. Là xã thu n nông phát huy ti

c nâng
m nh c

c hi n ch

nd

u cây tr ng, v

m nh phát tri n nông nghi

t, ch

y

ng, áp d ng

khoa h c k thu t vào s n xu
còn chú tr ng s n xu t v

n ngành ngh , d ch v

hi u qu kinh t khá cao. T l h

i

2014 gi m còn 11,8% theo

tiêu chí m i.
Th c hi

c tiêu Qu c gia v xây d ng nông thôn m i

n 2010 -

ng Ti
ng h

ch,

v t ch

ng, giáo d c, y t

nông thôn, nhà
n, hình th c t ch c s n

xu t, h th ng chính tr và an ninh tr t t .
Tuy nhiên, trong quá trình xây d
c chuy
nh p và vi

ng Ti n v n còn khó

u cây tr ng, phát tri n kinh t , nâng cao thu

i m i phát tri n các hình th c t ch c s n xu t hi u qu t
th

a

p, h

t chu n các tiêu chí trên c

ng công tác khuy

y

nhanh nghiên c u ng d ng ti n b KHKT vào s n xu t nông nghi
phát tri n kinh t trang tr i, kinh t h
Câu h

t ra là công tác khuy n nông c

trong quá trình xây d ng Nông thôn m i? C th , các tiêu chí trong nhóm
III: Kinh t và t ch c s n xu t. Và trên th c t , khuy
c gì trong 4 tiêu chí này.

c


3

Xu t phát t tình hình th c t c
c

tài

a bàn nghiên c u. Tôi ti n hành nghiên

a khuy n nông trong quá trình xây d ng Nông

thôn m i t

ng Ti n - huy

nh Hóa - t

n

ng khuy n nông phù h p nh m xây d ng và

2012 - 2014
phát tri n xã nông thôn m i.

1.2.1. M c tiêu chung
vai trò c a ho

ng khuy n nông trong quá trình

xây d ng nông thôn m

ng Ti n - huy

xu t m t s gi i pháp nh

nh Hóa. T

y m nh nâng cao hi u qu các ho

ng

khuy n nông trong quá trình th c hi n.
1.2.2. M c tiêu c th
-

ng NTM t

-

a ho

nông thôn m

ng Ti n.

ng khuy

n quá trình xây d ng

ng Ti

-

c m t m nh, m t y

i, thách th c c a công tác

khuy n nông trong quá trình xây d ng nông thôn m
-

xu t m t s gi

ng nh

a bàn xã
y m nh ho

nông trong quá trình xây d ng nông thôn m

ng khuy n

ng Ti n.

c t p và nghiên c u
- Giúp sinh viên c ng c l i ki n th c lý thuy
thu th c t

c h c trên l p.

c và nghiên c u khoa h c, ti p
th

c nh ng vi c mà m t cán b khuy n nông ph i làm.

- B sung thêm ki n th c v các ho
- B sung thêm tài li
quan trong ngành.

ng khuy n nông cho sinh viên.
ng, cán b khuy


4

ct
K t qu nghiên c u c

cho cán b khuy
nc

nông phù h p nh

l a ch

nâng cao hi u qu

ng khuy n
n nâng cao

t cây tr ng, v t nuôi nh m phát tri n nông nghi p, nông thôn.


5

2.1.1. Khái ni m v khuy n nông
Khuy n nông hi
ch t t c nh ng ho

ng: Khuy n nông là khái ni
ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn.

Khuy n nông hi

p: Khuy n nông là m t ti n trình giáo

d c không chính th

ng c a nó là nông dân. Ti

n cho nông dân nh ng thông tin và nh ng l i khuyên nh m giúp h gi i
quy t nh ng v

ho c nh

tr phát tri n các ho
ng ng c i thi n ch

c s ng. Khuy n nông h

ng s n xu t, nâng cao hi u qu

không

ng cu c s ng c

.[3]

y khuy n nông là cách giáo d c không chính th c ngoài h c
i l n tu i. Khuy n nông là quá trình
v

ng qu ng bá, khuy n cáo cho nông dân theo các nguyên t

là m t quá trình ti p thu d n d n và t giác c a nông dân. Nói cách khác,
khuy n nông là nh
nông dân, giúp h s n xu

ng vào quá trình s n xu t kinh doanh c
t hi u qu cao nh t. N i dung c a ho

khuy n nông ph i khoa h c, k p th i và thích ng v

i
ng

u ki n s n xu t c a

i nông dân.
2.1.2. N i dung và vai trò c a ho

Ngh

ng khuy n nông

-CP c a Chính ph ra ngày 26/4/2005 v công

tác khuy n nông, khuy

i dung bao g m:

(1) Thông tin, tuyên truy n;
(2) B

ng, t p hu

o;


6

(3) Xây d ng mô hình và chuy n giao KHCN;
n và d ch v ;
(5) H p tác qu c t v khuy n nông, khuy
Ngh

-CP c a chính ph ra ngày 08/01/2010 v công

tác khuy n nông thay cho Ngh
(1) B

ng, t p hu

o;

(2) Thông tin, tuyên truy n;
(3) Trình di n và nhân r ng mô hình;
n và d ch v khuy n nông;
(5) H p tác qu c t v khuy n nông.

* Vai trò trong chuy n giao công ngh
Các ti n b k thu

c phát minh b i các nhà khoa h c

thu c các trung tâm, các vi n nghiên c
mu n n m b t k p th i nh ng ti n b
ti n b

c chuy n d
Trong th c ti

tính kh

có có cán b khuy n nông mà

n nông dân qua nhi u cách khác nhau.

i s ng cho th y nghiên c u ch có hi u qu khi nó có
c áp d ng có hi u qu trong th c ti

khuy n nông là y u t
ho

i nông dân r t

khâu n i các m i quan h

ng khuy n nông mà ti n b khoa h c k thu

con nông dân và nh có khuy n nông nhà khoa h c hi

is
có các

c chuy n giao t i bà
c nhu c u c a

nông dân.
iv

c

Khuy n nông, khuy n lâm là m t trong nh ng t ch
hi n các chính sách, chi

c th c

c v phát tri n Nông lâm nghi p, Nông thôn và

Nông dân.
V

ng nông dân ti p thu và th c hi n các chính sách v nông lâm nghi p.


7

Tr c ti p ho c góp ph n cung c p thông tin v nh ng nhu c u, nguy n
v ng c

c ho

c i ti

nh,

c nh ng chính sách phù h p.
* Vai trò trong s nghi p phát tri n nông thôn
Tro
không

th thi

t o nên s phát tri n b n v ng cho nông thôn Vi t Nam.
* Khuy n nông góp ph

m nghèo ti n lên

Ph n l n h nông dân nghèo là do thi u ki n th c k thu

áp d ng

vào s n xu t mà khuy n nông có nhi m v truy n bá, ki n th c, k thu t, kinh
nghi m vào s n xu t, nâng cao dân trí t

y s n xu t.

* Góp ph n liên k
Vi

y h p tác nông dân v i nông dân

i m i qu n lý trong nông nghi

h

n là kh c ph

h n ch

c tiêu c c khác phát sinh

2.1.3. Các y u t
Trong ho

n ho

t, giao r ng cho t ng
cs

l i, d a d m vào nhau,

nông thôn. [6]
ng khuy n nông

ng khuy n nông có nhi u y u t

ng

qua l i v i nhau:
-

CBKN có

khuy

ng tr c ti p t i công tác

chuyên môn có n m ch c thì CBKN m i có th

ng

c yêu c u k thu t trong công vi c. Tuy nhiên khi tuy n ch n cán b không
ch ch n nh

c mà còn ph i có m

nhi t tình, lòng

yêu ngh v i công vi c khuy n nông thì m i tr thành m t CBKN gi i.
- Phong t c t p
sâu vào ti m th c c
nông ph

c bi

c t p quán t n t

i, n

i dân trong vùng. Vì th trong công tác khuy n
n v

này vì n u m

án


8

khuy

c tri n khai mà không phù h p v i phong t c t p quán và

u ki n s n xu t c
m t ho

b th t b i vì v

c khi tri n khai

ng d án khuy n nông c n ph i tìm hi u nghiên c u và xem xét

th t k phong t c t

u ki n s n xu t

hi u qu

công vi c c
- Ngu n v n cho ho

ng khuy

quan tr ng và

c n thi t cho s n xu
ngu n v

án mu n tri n khai c n ph i có

nông dân s n xu

vào s n xu t vì mu

i vào thay th

- Th i ti t khí h
khuy n nông. Ho

u t quy
i có v n.

u t khách quan

ng s n xu t nông nghi

n ho

u ch u

ng

ng r t l n c a

th i ti t, khí h u. Vì v y CBKN và nông dân ph i n m rõ tình hình khí h u
tr

s n xu t h

i hi u qu kinh t cao nh t, tránh

c nh ng r i ro trong s n xu t.
Ngoài các y u t trên thì ho

ng khuy n nông còn ch u m t s nhân

t sau:
-

c

- Ch

i s n xu t.
u vào c

d án khuy n nông.

- Chính sách c

n khuy n nông.

2.1.4. Vài nét v xây d ng mô hình nông thôn m i

Theo tinh th n Ngh quy t 26-

i

là khu v c nông thôn có k t c u h t ng kinh t - xã h i t

c hi

i;

u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t h p lý, g n nông nghi p v i
phát tri n nhanh công nghi p, d ch v ; g n phát tri n nông thôn v
theo quy ho ch; xã h i nông thôn dân ch ,
t

nh, giàu b n s

c b o v ; an ninh tr t t

c gi v

i s ng


9

v t ch t và tinh th n c

nh

ng xã h i ch
V i tinh th

n. Th nh t là
p, h t ng hi

v

i. Hai là s n xu t b n

i s ng v t ch t và tinh th n c
c nâng cao. B n là b n s

phát tri

là xã h

c gi gìn và

c qu n lý t t và dân ch .

xây d ng nông thôn v

ng Chính ph

nh s
nông thôn m
vi c s

i

-TTg ban hành B tiêu chí qu c gia v

-TTg ngày 20/2/2013 c a Th

ng chính ph v

i m t s tiêu chí c a B tiêu chí Qu c gia v nông thôn m i và
41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013 c a B Nông nghi p và

PTNT v vi

ng d n th c hi n B tiêu chí Qu c gia v Nông thôn m i.

Có th nói, xây d

lâu t i Vi

m chúng ta xây d ng mô hình nông thôn
nay chúng ta xây d ng nông thôn m i
nôn

c

c p huy n, c p thôn,

c p xã. S khác bi t gi a xây d ng

i xây d ng nông thôn m i chính là nh

m sau:

- Th nh t, xây d ng nông thôn m i là xây d ng nông thôn theo tiêu
chí chung c
- Th hai, xây d

- Th ba, c
không ph i ai làm h

c.
a bàn c p xã và trong ph m vi c

th c a xây d ng nông thôn m i,
i nông dân t xây d ng.

- Th
tiêu qu

c
nh có tính ch t m

n ra t i nông thôn.


10

K t khi th c hi

ng l

i m i, ch

tri n nông nghi p, nông thôn c

i

n b n. Nh ng n i dung trong chính sách phát tri n nông nghi p, nông thôn
p là m t tr

u, chú tr

th c th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u, phát tri n kinh t trang
tr

y m nh công nghi p hóa hi

i hóa nông thôn, xây d

i s ng

c hi n quy ch dân ch

u t o ra

nh ng y u t m i trong phát tri n nông nghi p, nông thôn. Bên c
i h p v i các t ch c qu c t , các t ch c xã h i trong
m nghèo, c i thi
nông thôn. Các ch

ng xã h i
ng, chính sách c

n nông nghi p t túc t c p sang n n nông nghi p hàng hóa.
Nh ng thành t

c trong phát tri n nông nghi p nông thôn th i

i m i là r t to l n, tuy nhiên, nông nghi

c ta v n ti m

n nh ng mâu thu n, thách th c và b c l nh ng h n ch không nh
Th nh t: Nông thôn phát tri n thi u quy ho ch và t phát
- Hi n nay nông thôn phát tri n thi u quy ho ch, t phát, có kho ng 23% xã
có quy ho
-

ng b , t m nhìn ng n, ch
qu n lý phát tri n theo quy ho ch còn y u.

- Xây d ng t phát, ki n trúc c nh quan làng quê b pha t p, l n x n,
nhi

n th ng b mai m t.
Th hai: K t c u h t ng kinh t - xã h i còn l c h

ng

c yêu c u phát tri n lâu dài
Th y l
T l
ch

nhu c u s n xu t nông nghi p và dân sinh.
c kiên c hóa m

t 25%. Giao thông

ng th p, không có quy chu n, ch y u ph c v dân sinh, nhi u vùng


11

c v t t s n xu
chu

nh. H th

th p, qu

n

nl

n h th

tình tr ng ch p vá, ch

nh. H

ng m m non, ti u h c, trung h

chu n v

ng

nông thôn còn y u, t

25%), nông dân ph i ch
th

t

nông thôn có t l

v t ch t th p (32,7%) còn 11,7% s

giáo; M

t chu n c

,m u

thao xã m

h t khác thôn không có khu th

t 29,6%, h u

nh. T l ch

t

chu n th p, có 77,6% s
s

t

n, 22,5%

m truy c p internet. C

c hi

t m b (tranh, tre, n a lá), h u h t nhà

c xây không có quy

ho ch, quy chu n.
Th ba: Quan h s n xu t ch

im

is

i dân còn m c th p

- Kinh t h ph bi n quy mô nh (36% s h
- Kinh t trang tr i ch chi
nghi p trong c

t).

ng s h nông - lâm -

c.

- Kinh t t p th phát tri n ch m, h u h

p tác xã ho c t

h p tác nhýng ho t ð ng còn hình th c, có trên 54% s h p tác xã

m c trung

bình và y u.
-

is

c c i thi

m c th p,

chênh l ch giàu nghèo gi a thành th và nông thôn, gi a các vùng ngày càng
cao, thu th

t 16 tri

ng/h

nh p gi

hênh l ch thu
i nghèo nh t là 13,5 l n.

- T l h nghèo khu v c nông thôn còn cao (16,2%).
Th

v

-

- Giáo d c m m non: Còn 11,7% s
-T l

o r t th p,

ng - giáo d c - y t
, m u giáo.


12

- H th ng an sinh xã h
-

n.

ng s ng ô nhi m.

- S tr m y t

t chu n qu c gia th p, vai trò y t d phòng c a

tr m y t còn h n ch .
Th

th ng chính tr còn y u (nh t là trì

u hành)

-

t ch ; 2,4% ti u h c;

21,5% trung h
-V

; 75,5% trung h c ph thông.
chuyên môn: Ch

ih

32,4% trung c
-V

ng;

o.
qu

t o tin h c là 87%.
Góp ph n kh c ph c m
c

ng v

n tình tr

quy t

c s ng, m t trong nh ng vi c c n làm trong

n này là xây d ng mô hình nông thôn m

ng nhu c u CNH -

i nh p n n kinh t th gi i.
Xây d ng nông thôn m i là chính sách v m t mô hình phát tri n c
nông nghi p và nông thôn, nên v a mang tính t ng h p, bao quát nhi
v c, v

i quy t nhi u v

quan h v

c th

ng th i gi i quy t các m i

c khác trong s

i

mang tính t ng th , kh c ph c tình tr ng r i r c, duy ý chí.[15]

2.2.1. Vai trò c a khuy n nông
Xây d ng NTM t

i v i xây d ng nông thôn m i trên th gi i
i làng m t s n ph

a

Nh t B n.
Ba nguyên t c chính xây d
r

ng t i toàn c u; t ch , t l p, n l c sáng t o; và phát tri n ngu n

nhân l c.


13

V i nh ng nguyên t c này nh n m nh vai trò c a chính quy n và t
ch c khuy n nông trong vi c: c i thi n k thu t s n xu t nông nghi p, c i
thi n các tiêu chu n s ng c a c
d c th h tr

các vùng nông thôn và giáo

nông thôn. T

th

n t trong khuy n

c hình thành xu t phát t nhu c u cung c p thông tin trong các d ch
v khuy n nông và s bùng n c a xã h i internet. H th
ng thông tin m r ng, EI-

c g i là

-net bao g m nhi

k thu t, chính sách, b n tin, h th ng e-

d li u v

n k thu

ng s d ng h th

n t EI-net không ch là nông

dân, ch trang tr i, cán b khuy n nông, các nhà c v n chuyên môn, mà còn
có các nhà ho

nh c

i làm công tác nghiên c u, các nhà

kinh doanh... và h th
m

n t khuy

i giúp cho vi

c xem là m t

i thông tin gi

n nông, cán

b khuy n nông và nông dân m t cách nhanh nh t[20].
Phong trào Samuel Udong c a Hàn Qu c
M c tiêu c a phong trào này là "nh m bi
thành c

ng nông thôn m i: m

d ng c

ng mình ngày m
[15].

p cho nông dân, Chính ph Hàn Qu c áp d ng chính

sách mi n thu
s

i làm vi c và h p tác v i nhau xây
xây

d ng m t qu c gia ngày m t giàu m
Nh

ic

u, máy móc nông nghi

c bi

c nông nghi p, nh ng

nông dân s

o, t p hu n các k thu t tr

bi n các s n ph m nông s
bên c

o s d ng các lo i máy canh tác, ch bi

i các Trung tâm khuy

cao k

u ki
on

n r cho ch bi n nông

o các ngh ph

nâng

nông dân có th thu nh p thêm t các ngh ph
o ngh th công m ngh

nh ho


14

t o, các Trung tâm khuy n nông còn tri n khai các d ch v
t, thu hái, ch bi n nông s n v i giá r [21].
Xây d ng NTM
V n là m

Thái Lan

c nông nghi p truy n th ng Thái Lan th c hi

trình Phát tri n vùng nông thôn v i m c tiêu c i thi n ch
c ac

i Thái và t

u ki

ng cu c s ng

i dân t

chính mình.
khuy
trong vi c th c hi n các ho

ng

ng khuy

luy n và thông tin tuyên truy

o hu n

n d ch v

ig

nh t. Hi n t i, m i xã có 1-2 cán b khuy
HTX Thái Lan b nhi
ng

ng cán b
i các nhi m v v

d ch v ; qu n lý ki n th

c B Nông nghi p và
i di n cho B

u ph i và ho t

n; cung c p ki n th c; cung c p

u ph i...[22]

2.2.2. Vai trò c a khuy

i v i xây d ng nông thôn m i
c Th

s

i dân

Vi t Nam

ng Chính ph phê duy t t i Quy

-

nh

ng th v

phát tri n kinh t -xã h i, chính tr và an ninh qu

c th c hi n trên

ph m vi toàn qu c v i nhi u n i dung, bao g m c nh
tr có m
nông thôn. Các n i dung c
gia v nông thôn m

c Th

c hi

a bàn

m th c hi n B tiêu chí Qu c
ng Chính ph ban hành t i Quy

gia v nông thôn m

c

nh s

nh s

-TTG ngày

vi c s

i m t s tiêu chí c a B tiêu chí Qu c

th c hi

òi h i ph i kiên trì

th c hi n trong th i gian dài, v i s tham gia tích c c c a c h th ng chính
tr

vai trò ch th c

i dân, cùng v i s n l c c a


15

các c p chính quy n

t là c

c bi t, trong ti n trình

th c hi n m c tiêu Qu c gia xây d ng nông thôn m i, có 4 tiêu chí trong 19
tiêu chí (thu c 5 nhóm tiêu chí) có liên quan tr c ti
c a khuy

n vai trò, nhi m v

10 v thu nh p, tiêu chí s 11 v h nghèo,

tiêu chí s 12 v t l la

ng có vi

hình th c t ch c s n xu

ng xuyên, tiêu chí s 13 v

góp ph n giúp các xã ph

t các tiêu chí

này, công tác khuy n nông c n t p trung th c hi n m t s n
Chuy n d

u, phát tri n kinh t , nâng cao thu nh p nh

t yêu c u

tiêu chí s 10,12:
Tuyên truy n v
kinh t

n hành chuy n d

u s n xu t nông nghi

u

ng phát tri n s n xu t hàng hóa

có hi u qu kinh t cao.
ng công tác khuy

y nhanh vi c ng d ng các ti n

b k thu t vào s n xu
thu t cho t

p. T p hu n chuy n giao k

ng cây tr ng, v

ng nâng cao giá tr gia

n b n v ng.
Nâng cao ch
hình th

ng và hi u qu ho
ob

ng ki n th c ng n h n, h i th

b , sinh ho t câu l c b khuy n nông; áp d
tham gia l y h
v i th c hành t i hi

ng khuy n nông thông qua các
u
p hu n có s
p hu n k t h p lý thuy t

ng theo chu k

ng phát tri n c a cây tr ng

v t nuôi. Xây d ng và nhân r ng các mô hình khuy n nông có hi u qu . Xã
h i hóa công tác khuy n nông t

u ki

ng các c p các ngành,

các t ch c, cá nhân, các thành ph n kinh t (nh t là các doanh nghi p) tham
gia làm công tác khuy n nông.
ym

i hóa các khâu trong s n xu t nông nghi p, gi m t n

th t sau thu ho ch trong s n xu

p. Xây d ng các mô


16

hình ng d

i hóa trong các khâu trong s n xu t tr ng tr

cho các s n ph m hàng hóa t p trung.
Chú tr
t

o ngh nông nghi

u ki

thu hút các doanh nghi

ng nông thôn,
c nông nghi

a bàn, góp ph n gi i quy t vi

nh p và chuy n d ch

ng nông thôn.
Gi m t l h nghèo nh

t tiêu chí s 11:

Xây d ng và th c hi n t t k ho ch khuy

i các xã.

Chú tr ng công tác chuy n giao ti n b khoa h c k thu t theo hý ng c m tay
ch vi c, lý thuy t g n v i th c hành giúp nông dân d
trong cách làm, m nh d
trong vi

i nh n th c

n s n xu t, góp ph n quan tr ng

m nghèo.
i m i và phát tri n các hình th c t ch c s n xu t có hi u qu

nông thôn nh

t tiêu chí s 13:

Cùng v i phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i, ph

y m nh liên k t

s n xu t và tiêu th nông s n theo mô hình t h p tác, h p tác xã. Xây d ng
và nhân r ng mô hình t ch c h p tác, liên k t v
nghi
h

t ch c s n xu t và tiêu th s n ph

ng hàng hóa, theo

ng tiêu th s n ph m.
T ch c t p hu n nghi p v , chuy n giao khoa h c k thu t giúp cho

các t h p tác, h

c t ch c cung ng d ch v v

vào cho s n xu t, gi i quy t tiêu th s n ph

u

ng liên k t s n

xu t g n v i tiêu th s n ph m.
nh nhi m v tr ng tâm trong xây d ng nông thôn m
nh p cho nông dân thì công tác khuy
vi
phát tri n s n xu

ng trong

ng và th c hi n có hi u qu các d án
y m nh ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n


17

xu

t, ch

ng và hi u qu ; t ch c liên k t s n xu t

g n v i tiêu th s n ph

i dân nâng cao thu nh p,

gi m t l h nghèo, s n xu t và tiêu th s n ph m mang tính b n v ng, n
nh góp ph n quan tr ng trong vi

y nhanh ti n trình th c hi

trình m c tiêu Qu c gia xây d ng nông thôn m i
2.2.3. Vai trò c a khuy n nông trong xây d ng nông thôn m i t i xã
ng Ti n
Trong nh

ng Ti n b t tay vào XDNTM v i nhi u
t qua nh

ng b , chính quy n

và nhân dân các dân t c trong huy n luôn nêu cao tinh th
huy truy n th ng t l c, t

t, phát

ng, tích c c tri n khai th c hi n nhi m v và

c nh ng thành t u quan tr
NTM các xã, th tr
t tâm ph

ng

a bàn huy n ti p t
u hoàn thành m

-

c d làm
c, vi

o nhân dân tích c c ng h và tham gia.
c bi t khuy n nông là l

l c trong xây d ng

NTM, c th :
- Chuy n d

u, phát tri n kinh t , nâng cao thu nh p nh

t

yêu c u tiêu chí s 10,12 thông qua vi c
ng công tác khuy
b k thu t vào s n xu
thu t cho t

y nhanh vi c ng d ng các ti n
p. T p hu n chuy n giao k

ng cây tr ng, v

ng nâng cao giá tr gia

n b n v ng.
ob

ng ki n th c ng n h n, h i th

ub ,

sinh ho t câu l c b khuy n nông; xây d ng và nhân r ng các mô hình
khuy n nông có hi u qu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×