Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nuôi gà thịt theo hướng quy mô gia trại trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

H NG

C TR

XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N
NG QUY MÔ GIA

TR

A BÀN HUY N PH

YÊN, T NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI

H

ÀO T O


IH C

: CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH

: KHUY N NÔNG

KHOA

: KINH T & PTNT

KHÓA H C

: 2011 2015

THÁI NGUYÊN - 2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

H NG

C TR

XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N

MÔ HÌN

NG QUY MÔ GIA

TR

A BÀN HUY N PH

YÊN, T NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHIH

O

IH C

: CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH

: KHUY N NÔNG

L P

: K43 - KN

KHOA

: KINH T & PTNT

KHÓA H C

: 2011 2015

GI

NG D N: THS. CÙ NG C B C

THÁI NGUYÊN - 2015


i

L
Khoá lu n
nuôi gà th

c tr

xu t gi i pháp phát tri n mô hình

ng quy mô gia tr

a bàn huy n Ph Yên, t nh Thái

c s d ng nh ng thông tin t nhi u ngu n khác nhau. Các thông tin
c ch rõ ngu n g

thông tin thu th p t

u tra th c t

a

ng, s li u và k t qu nghiên c u trong khoá lu n này là
hoàn toàn trung th

cs d

b o v m t h c v nào.

i vi

H ng


ii

L IC
Sau th i gian h c t p t

ng và 5 tháng th c t p t t nghi

c

h c t p, rèn luy n và nâng cao ki n th c chuyên môn, kinh nghi m, kh
ng ki n th c th c ti n c a cu c s ng. T
và v

c s ng th c t

ng l c

n th

th i gian th c t p t t nghi p t

m này, e

n khóa lu n t t nghi p.

u tiên c a khóa lu
s c t i Ban giám hi

c bày t lòng bi
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m

khoa Kinh t và Phát tri n nông thôn, các th
em trong su t th i gian h c t p t

n tình gi ng d y, dìu d t

ng.

c bi t, em xin bày t lòng bi
th

t thúc

ng d n Cù Ng c B c,

kính tr ng sâu s c t i
c ti p ch b

ng d n t n tình

em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này.
ng th

cg il ic

i toàn th cán b c a Tr m khuy n

nông, Phòng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Phòng TN & MT, Chi c c th ng
kê huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên. Cùng toàn th cán b
dân các xã,

và t

i

u ki n cho em trong quá trình th c t p và hoàn

thành khóa lu n t t nghi p này.
Cu i cùng em xin bày t s bi
em trong su t quá trình th c t p.
L i cu i em xin kính chúc các th
anh, ch

ng, các cô, chú,

Tr m khuy n nông huy n Ph Yên - t nh Thái Nguyên, cùng các b n

ng nghi p s c kh e, s thành công trong công vi c và nh
Em xin trân tr ng c

ut

n!

Sinh viên

H ng

p nh t.


iii

DANH M C CÁC B NG
B ng 2.1: S
B ng 2.2.

ng th t gia c m theo khu v c và ch ng lo i .................................15
u con và các s n ph m gia c m Vi t Nam th i k 2007 - 2014 ..........17

B ng 4.1: Giá tr s n xu t c a ngành nông nghi p c a huy n Ph

n

2012-2014..................................................................................................................24
B ng 4.2: Di n tích, s
Ph

t c a các lo i cây tr ng chính c a huy n

4 ....................................................................................................25

B ng 4.3:

a huy n Ph Yên 2012-2014 ............................27

B ng 4.4 Dân s trung bình phân theo gi i tính và phân theo thành th , nông thôn 29
B ng 4.5. S li u th ng kê t

a bàn huy n Ph Yên (trong 3

-2014) ........................................................................................................33
B ng 4.6: S

ng các mô hình nuôi gà th
a bàn huy n Ph

ng quy mô gia tr i phân theo
..........................................................34

B ng 4.7. M t s ch

h

a bàn huy n Ph Yên

...................................................................................................................36
B ng 4.8 S

ng c

B ng 4.9:

a bàn huy
a các h

...38

a bàn huy n

B ng 4.10: Tình hình ngu n v n c a nông h nuôi gà th

4 ..39

a bàn huy n Ph

Yên ............................................................................................................................40
B ng 4.11: S d ng th
Ph

a bàn huy n

....................................................................................................41

B ng 4.12: Trang b và s d ng máy móc trong các h ...........................................42
B ng 4.13. Các ch tiêu k thu t áp d ng .................................................................42
B ng 4.14. Công tác x lý ch t th i trong các h

................................43

B ng 4.15: Chi phí s n xu t bình quân 1 nông h /1 l a gà th

a bàn huy n

...................................................................................................................44
B ng 4.16: K t qu s n xu t bình quân/1 l a c a 1 h
t ng lo

ng th t theo

...........................................................................45


iv

B ng 4.17: Các ch
các lo

u qu s n xu t kinh doanh trung bình/1l a c a
.........................................................................................46

...................................................................................................................47

2014...........................................................................................................................48
B

i và dùng vacsin gà ....................................................49

B ng 4.21: T ng h p nh

u, nguy n v ng c a các ch nông h

u tra.......................................................................................................................51


v

DANH M C CÁC HÌNH

Hình 2.1: Công th c lai t o gi ng...............................................................................13
kênh tiêu th gà c a h

..............................................50


vi

STT

Ch vi t t t

1

CBKN

: Cán b khuy n nông

2

KHKT

: Khoa h c k thu t

3

KN

: Khuy n nông

4

NN

: Nông nghi p

5

PTNT

: Phát tri n nông thôn

6

KHCN

: Khoa h c công ngh

7

KH

: K ho ch

8

LMLM

: L m m long móng

9

UBND

: y ban nhân dân

10

CN-TTCN

: Công nhi p- Ti u th công nghi p

11

:H

ng nhân dân

12

BQ

: Bình quân

13

KTGT

: Kinh t gia tr i


vii

M CL C
PH N I. M
tv

U ....................................................................................................1
............................................................................................................1

1.2. M

u............................................................................................2

1.3. M c tiêu nghiên c u.............................................................................................2
tài.................................................................................................3
c ...............................................................................................3
c ti n .....................................................................................3
PH N 2. T NG QUAN NGHIÊN C U.................................................................4
khoa h c và lý lu n c
2.1.1.

tài....................................................................4

......................................................................................4

2.1.2. Lí lu n chung v mô hình..................................................................................8
2.1.3. Lí lu n chung v gia tr i và phát tri n gia tr i ..................................................9
th c ti n c

tài ....................................................................................12

m k thu t v nuôi gà th

ng quy mô gia tr i........................12

ng th t ...............................................................................13
2.3. T ng quan các nghiên c

c ................................................14

2.3.1. Tình hình phát tri

gi i...............................................14

2.3.2. Tình hình phát tri

Vi t Nam................................................15

PH N 3.

NG, N

U....18

ng và ph m vi nghiên c u......................................................................18
ng nghiên c u......................................................................................18
3.1.2. Ph m vi nghiên c u.........................................................................................18
m và th i gian ti n hành .........................................................................18
3.3. N i dung nghiên c u ..........................................................................................18
u và các ch tiêu theo dõi..............................................18
p thông tin.......................................................................18
3.4.2.

u tra ch n m u.....................................................................19
ng v n..................................................................................20


viii

.....................................................................................20
lý thông tin...........................................................................20
li u ........................................................................20
3.4.7. Các ch tiêu theo dõi........................................................................................21
PH N 4. K T QU NGHIÊN C U.....................................................................23
u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a huy n Ph Yên ...................23
u ki n t nhiên ...........................................................................................23
m kinh t xã h i ..................................................................................24
h t ng....................................................................................................30
a bàn nghiên c u ...........................................................31
4.2. Th c tr ng phát tri n chung v
4.3. Th c tr ng phát tri

a bàn huy n Ph Yên.32
i các h

4.3.1 Ngu n nhân l

u tra .......................................35

a các h ...............................................35

4.3.2 Tình hình s n xu t, kinh doanh c a các h

th t t i các h

a

bàn huy n Ph Yên. ..................................................................................................38
4.4. Chi phí, k t qu , hi u qu s n xu t kinh doanh c a các nông h
a bàn huy n Ph Yên ......................................................................................44
4.4.1. Chi phí s n xu t kinh doanh c a các h

t ..............................44

4.4.2. K t qu s n xu t kinh doanh ...........................................................................45
4.4.3. Hi u qu s n xu t kinh doanh c a các nông h

a bàn

huy n Ph Yên ..........................................................................................................46
4.5. M t s

n ho

ng quy mô gia tr i c

a

.......................................................................................................................47
quy mô gia
..............................................................................................................................47

2014 ............................................................................................................. 48
4.6. Tình hình tiêu th gà th t c a các h ..................................................................50


ix

4.7 Nh

nv

phát tri n s n xu

t trên

a bàn huy n Ph Yên .............................................................................................50
ng c a vi

i dân...................................................52

4.9. Nh ng thu n l

c hi n mô hình......................53

4.10. Gi i pháp phát tri

ng quy mô gia tr i trên

a bàn huy n Ph Yên. ............................................................................................54
4.10.1. Nhóm các gi i pháp v k thu t....................................................................54
4.10.2. Các gi i pháp v th

ng và tiêu th s n ph m.........................................55

4.10.3. Các gi i pháp v công tác khuy

n b khoa h c k thu t vào

s n xu t......................................................................................................................55
Ph n 5 K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................57
5.1. K t lu n ..............................................................................................................57
5.2. Ki n ngh ............................................................................................................57
TÀI LI U THAM KH O


1

1.1.
m chi m m t v trí r t quan tr ng,
các s n ph m c

c v trí tiêu th

v i các s n ph

ng v t khác. C

u so

m phù h p v i th y u c

p, quay vòng v n nhanh góp ph n c i thi
c

. Cùng v i nh ng ti n b v di truy
c ti

k thu

t b c. Nh

t và ch
nh

i s ng
m

mà các k t qu nghiên c u v các bi n pháp

c áp d ng và s n xu

gi i không ng

i

ng th t

n

c trên th
p các s n ph m

ph cho ngành công nghi p ch bi n và ngu n phân bón d i dào cho ngành tr ng
tr

Theo Bessei, thì m t con gà mái n ng 3 kg m

s n xu t ra 300 kg

th t. Chính vì l
tr

mr

c chú

[11]
Ngh

ch s hình t
ch

p quán
y

c

qu ng canh, phân tán, s

ng không nhi u, s n ph m làm ra mang tính t cung t

c

l

c chuy n ti n

nhanh và v ng ch c. T

ng canh chuy n sang

ct
h

hình thành các trang tr i, gia tr i, và nông
ng th i ng d ng các ti n b khoa h c k thu

trên th gi i vào s n xu
chuy
qu

y nhanh t

phát tri

n
n khích d ch

i, gia tr i lên các vùng trung du mi n núi, vùng còn nhi u
t, m

tr t ké

p, khuy n khích chuy
ng th

m nghèo

g ng th c hi n và có nh
Ph Yên là m t huy n trung du mi n núi c a t
Nông, Lâm nghi p. V

t tr ng, tr ng

ng, huy n có kh

u.
u kinh t ch y u là


2

nuôi gia c

c, cây rau màu, cây công nghi p có giá tr .

Th c hi

n xu t nông nghi p hàng hóa, phát huy l i th

ng h
th

n nay huy

p trung phát tri n m t s mô hình nuôi gà

ng th t theo quy mô gia tr i. S thành công c a m t s

nh ng mang l i thu nh p cao cho các h

n Ph Yên

tr

n nông nghi p toàn di n. Bên c nh

nh

u ki n thu n l i cho s phát tri

gà th

quy mô gia tr i còn t n t i m t s

ng

hi u bi t và ti p c n khoa

h c k thu t c a các h còn h n ch , ngh

n nuôi gà nói

riêng còn ch u nhi u

ch b nh, th

ng c a các y u t

ng và v n.

c nghiên c u th c tr ng, phân tích các y u t

n s phát tri
s

ng th
t s gi i pháp phù h

cho ngh

gà th

c tr

ng
t

gi i quy

u ki n

ng quy mô gia tr i t

phát tri n là vi c r t c n thi t. Xu t phát t th c ti
giá th c tr

tôi ti n hành nghiên c

xu t gi i pháp phát tri n

ng quy mô gia tr
1.2. M

a bàn huy n Ph

th t
.

u
-

c tr

gà th

ng quy mô gia tr i t i

huy n Ph Yên.
-

xu t nh ng gi i pháp nh m

mô gia tr i phát tri n

gà th

ng quy

a bàn huy n nói riêng và toàn t nh nói chung.

1.3. M c tiêu nghiên c u
- Tìm hi

c tình hình s n xu t nông nghi p c a huy n Ph Yên.

-

c th c tr

gà th

ng quy mô gia

tr i t i huy n Ph Yên.
.

c
xu t

cm

.


3

a

tài.
c

- Nâng cao ki n th c, k

ng bài h c kinh nghi m th c t

ph c v cho công tác sau này.
- V nd

c các ki n th

- Nâng cao kh

c t p và nghiên c u.

p c n, thu th p và x lý thông tin c a sinh viên

trong quá trình nghiên c u
- K t qu nghiên c
hình nuôi gà th

tài có th làm tài li u v th c tr ng áp d ng mô

ng quy mô gia tr i

a bàn huy n Ph Yên, t nh Thái

Nguyên.
- K t qu nghiên c u c a

th
c tr ng nuôi gà th

và t

cho các c

ng quy mô gia tr i

ng gi i pháp nh m phát tri n quy mô nuôi gà th

quy mô gia tr i nh m nâng cao ch
huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên.

ng cu c s ng c

a

ng
a bàn


4

PH N 2
T NG QUAN NGHIÊN C U

2.1.

khoa h c và lý lu n c

tài

2.1.1.
2.1.1.1.
,
,

. [2]

.
.
:
-

:

+

mô hình

.

+
.
.
.
.
.
. [2]
2.1.1.2


5

*

/
,

.

.

.
*
-

,

:

b

.

,
.

,

3

ng, 6
,

.
,

,

.
-

.

:
.
,

,

,

,
,
.

-

:
,

-

:

c.
-

:
,

,


6

.
.
-

:
.Q
.

-

:
ng
.

-

:
,
.

-

ng:
.

-

:

. [2]
2.1.1.3.
*

:
,
. [2]

*
,
.
.
:
,

,
*

,


7

.
,

:

-

u
:

,

,

,

,

-

:
,

, thu - chi,

,
,

,

,

;

(

),

(

,

,

,

.
-

,
.

*
a. Tính thích ng
-D

ng hoàn c nh c a nó hay không

- Tính thích

n các chính sách h p tác, phát tri n m c

c tiêu chung cùng v i các k t qu c a d án có phù h p v i các yêu
c u mong mu n c a nh

ng l

ng chính sách c a

d án hay không.
b. S

ng

u gì s x y ra ho c có kh

t k t qu /h u qu c a

d án.
ng liên quan: li u có m t s
s ng xã h i sau khi các can thi

i tích c

i

c th c hi n? Khi xem xét c n chú ý t i tác

c d ki n.
c. Tính b n v ng
Các y u t
kinh t
quy n s h u, v

nv
c th ch và khía c

gi

ng chính sách, tính kh v
- xã h i, s tham gia và

ng và công ngh thích h p.


8

-

x

iv

ng c a d án sau khi s h tr t

bên ngoài k t thúc.
2.1.2. Lí lu n chung v mô hình
*Khái ni m mô hình
Mô hình là hình m

mô ph ng ho c th hi

ph n ánh nh

ng nghiên c u, nó

b n nh t và gi

c b n ch t c

i

ng

nghiên c u. [2]
* Mô hình s n xu t
S n xu t là m t ho

ng có ý th c, có t ch c c

i nh m t o ra

nhi u c a c i v t ch t cho xã h i b ng nh ng ti

n l c và s

c a chính mình. L ch s phát tri n c a xã h

ng

ng minh s phát

tri n c a các công c s n xu t - y u t không th thi

c c u thành trong n n s n

xu t. T nh ng công c
xu t hi

s n

i, công c

làm gi m hao phí v

m t ph n r t l
ng s ng trên m

ng s ng và

s n ph m. Trong s n xu t, mô

hình s n xu t là m t trong các n i dung c a kinh t s n xu t, nó th hi

cs

ng qua l i c a các y u t kinh t , ngoài nh ng y u t k thu t c a s n xu t, do
Mô hình s n xu t là hình m u trong s n xu t th hi n s k t h p c a các
ngu n l

u ki n s n xu t c th , nh

c m c tiêu v s n ph m và

l i ích kinh t . [4]
* Vai trò c a mô hình
Mô hình là công c nghiên c u khoa h c.
u h th
mô hình mà ta có th ki m tra l i s
nh rút ra. Nó giúp ta hi

t t ng th . Nh các

n c a các s li

c các gi

th ng ph c t p. Và m t m c tiêu khá c a

mô hình là giúp ta l a ch n t t nh t v qu n lý h th ng, giúp ta ch n quy
nh t v qu n lý h th ng, giúp ta ch

t nh

Vi c th c hi n mô hình giúp cho các nhà khoa h
th

c s phù h p và kh

nh t t

u khi n h th ng.
i nông dân có

ng c a mô hình v t nuôi t i khu


9

v

c quy

nh t t nh t nh

nông dân, phát huy hi u qu nh

i l i ích t

[2]

2.1.3.
Khái ni m v gia tr i h
Gia tr i h

s n xu t kinh doanh nông nghi p c a m t hay

m t nhóm nhà kinh doanh.

Vi t Nam, gia tr i h

lâm nghi p g n v i h

s n xu t nông,

n.
- nghiên c u viên cao c p c a vi n khoa h c Lâm

nghi p Vi

i, gia tr i là m

g mc

s n xu t trong nông nghi p, bao
u s n xu t thu c quy n s h u c a m t

i ch

c l p, s n xu

xu t t

c ti n hành v i quy mô ru

l

c t ch c qu n lí s n xu t ti n b

t cao, ho
v i yêu c

t và các y u t s n

ng t ch

t ra c

s n xu t ra các lo i s n ph m hàng hoá phù h p
th

.

Khái ni m v kinh t gia tr i h
V KTGT, có nhi

m, nhi u cách ti p c n khác nhau:

m cho r

là lo

s n xu t nông nghi p, hình

thành và phát tri n trong n n kinh t th

ng t

c s n xu t phong ki n. Gia tr

c hình thành t các h ti u nông sau khi

phá b cái v t c p t
c n v i th

n xu t nhi u nông s n hàng hóa ti p

ng, t

c thích nghi v i n n kinh t c

Theo ngh quy t s 03/2000/NQ-CP c a Th
v KTGT

ng chính ph ngày 02/02/2000

là hình th c t ch c s n xu t hàng hóa trong nông nghi p,

nông thôn, ch y u d a vào h
s n xu t

c này thay th

m m r ng quy mô và nâng cao hi u qu

c tr ng tr

ng th y s n, tr ng r ng, g n s n

xu t v i ch bi n và tiêu th nông, lâm, th y s
y có th tóm l i: KTGT là m t trong nh ng hình th c t ch c s n xu t
trong nông - lâm -

p, có m

s n xu t thu c quy n s d ng c a m t ch th

y u là s n xu
c l p, s n xu

u
c ti n hành trên


10

u t s n xu
ti n b

t cao, ho

ct

l n v i cách t ch c qu n lí

ng t ch và luôn g n v i th

Phát tri n KTGT là vi
s

ng.

giá tr s

ng hàng hóa nông s n c a các gia tr i, gia tr i h

n kinh t ,

ng th i phát huy vai trò tiên phong c a nó trong vi
quy t vi c làm

khu v c nông nghi

ng và

ng, gi i
ng hi

i g n v i yêu

c u b n v ng.
;
-BNNPTNT ngà

-

-

-

-5
-

-

-


11

.
-

-

-

-

-


12

2.2
2.2
m và xu t x công ngh áp d ng:
Công ngh áp d ng vào các mô hình là các ti n b k thu


ng lai v

và báo cáo t i các h

ng ti n b

c nghiên c u

ng khoa h c c a c p Vi n, Ngành, B NN và PTNT, B

c công nh n là ti n b khoa h c k thu
d ng vào s n xu t t i công

- VCN. Ngày15/12/2010 c a Vi

nuôi qu c gia V/v Nghi
gà Mía
ngon, phù h p th hi
c

ng

tài nghiên c u và phát tri
ng lai Mía có màu s
i tiêu dùng Vi t Nam. Gi
nghi m

ng lai
i gi ng gà ri, th
c nghiên

m t s nông h t i huy n Ph Yên t nh Thái

Nguyên. [7]
l a ch n gi ng
ng là gi ng gà th t lông m u có ngu n g c t Trung Qu
c
nh p vào Vi t Nam t 1998, ngoài vi c nuôi thu n gi ng gà này, các nhà khoa h c
còn s d ng gi ng gà này làm nguyên li
lai t o v i các gi ng gà khác, t o ra
nh ng con lai phù h p v
u ki
t, ch
ng.
G
c Trung tâm nghiên c u và hu n luy
và Trung tâm nghiên c u gia c m Thu
- Vi
u các
công th c lai t o và nuôi th c nghi m t i các t nh B c Giang, Hà Tây, Thanh Hóa...
m
c ch n t o v
m ngo i hình phù
h p v i th hi
i tiêu dùng Vi
u
s c lông gi
ng cao.
Gà Mía là gi ng gà có ngu n g c t
ng Lâm ng gà có mào c ,
chân to, th
ng t và là s n ph m quý c
cung ti
u kham kh t t, thích ng r ng, tr
ng
ng thành cao (Con tr
t 3,5kg, con mái t 2,7kg).


13

Nhi

u gia c m Th

o gi a gà
bán công
ng
i tiêu dùng trong c
c, m t s
a
o thành
Yên - B c Giang, Tiên Yên - Qu ng

ng v
t
nghi p và th th
c nhi u h
khá, ngo i hình phù h p v i th hi
m gi
u n i ti
[7]
Công th c lai áp d ng vào mô hình:
M

B Mía

ng

Con
ng Mía

Hình 2.1
(Ngu n: D án gà
Con c

ng th t theo quy mô gia tr i)

ng và gà Mía s

mt

ng khá, tiêu t n th
tu i có th

ng, tr

t 2.0kg, t l nuôi s ng 98%. Bên c

ng

10 tu n
p

gi

dai v a ph i, màu th t
c th hi

i tiêu dùng. Gi

m m ts

t nh cho k t qu t t, hi u qu kinh t cao, tuy nhiên
c ph bi n nhân r

c xây d ng các mô hình ng d ng gi ng gà m i có

t cao, phù h p v

u ki n khí h

thích h p. [7]
2.2.2. Vai trò nuôi gà h
-

Thái Nguyên gi

m

u ki


14

nuôi
[10]
2.3. T ng quan các nghiên c

c

2.3.1. Tình hình phát tri

gi i

m th gi

c phát tri n m nh m c v s

c bi t t th p k 40 tr l
gi

n nay t

ng và ch t
m th

ên t i 50 t
Theo s li u th ng kê c a T ch

gi i -

u gia c m chính c a th gi

m hi n có kho ng trên 320

tri

3 do không b

b nh. Giá th t gia c

s

i

ng c a d ch
r ng s n

xu t các lo i hình trang tr i và gia tr i.
V

m t Trung Qu c 4.702,2 tri u con gà, nhì Indonesia

1.341,7 tri u, ba Brazin 1.205,0 tri u, b n

613 tri

con gà. Vi t Nam v

ng th 13 th gi i: T ng s n

ng tr ng c a th gi
9,98 kg tr
Qu c 25,6 tri u t
là Hoa k 5,3 tri u t
th

u

ut
ng qu c s n xu t tr ng trên th gi i: th nh t là Trung
m trên 40% t ng s
ba

ng tr ng c a toàn c u, th nhì

2,67 tri u t n, th

t 2,5 tri u t n,

u t n, th sáu là Liên Bang Nga 2,1 tri u t n, th b y là

Brazin 1,85 tri u t n, th tám là Indonesia 1,38 tri u t n th chín là Pháp 878 t n và
th

i là Th

795 t n. [12]


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×