Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả khuyến nông trong thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

,
,

: Chính quy
Chuyên ngành :
Khoa

:
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


-----------

-----------


,
,

Chuyên ngành
Khoa
L

: Chính quy
:
:K
: K43 : 2011 - 2015
:
-

Thái Nguyên - 2015


,

,

.

làm công t

ThS.

-

-

Sinh viên

o


Trang
- 2013)..........16
.................17
2.3:- 2013).....18

2.4:

..................................................19

2.5:
2012

2014 ................................................................................ 19
- 2014...26

:

12 - 2014...... 28
2014 ..................33

4.5:

2014 ...............34
(2012 - 2014) .............................................................................. 36
2014.........37
2014)................................39
xã Minh Ti

.................................................................................41
.....................42

11:

vai trò
..........................................................44
tình Yên Bái ...................46
-

-

.........................47

mô hình ..................................................................................................49


tham gia..................................................................................................50
2014.....................................................52
2014 ...............................................................53
18 :
Yên Bái ..................................................................................................54


Trang
Hình 4.1:

........................................................................................... 23

Hình 4.2.

- 2014 ... 27

Hình 4.3:

- 2014 ..................30

Hình 4.4:

-2014 ...32

Hình 4.5:

.........................38

Hình 4.6:

..................................51


,

BVTV
CBKN
KNV
KL
KHKT
KN

Khuy n nông

KTTB

K thu t ti n b

NN & PTNT
PTNT
SXNN
TTKNQG
TTKN
TW
FAO
WTO

ông thôn


Trang
:

.....................................................................................................1
.......................................................................................1
............................................................................................2
.............................................................................................2
.................................................................................................3

1.4.1. Ý n

................................................................................3
.....................................................................................3
...........................................................................4

:

....................................................................................4
.....................................................................................................4
..................................................................................................9
................................................15
.................................................................15
.................................................................17
...............................................................18
...................................................................19
......21

:

.........................................................................................21
............................................................................................21
3.2.1. Không gian ......................................................................................................21
.........................................................................................................21
..........................................................................................21
Yên

...................................................................................................21
.21
.21
-

-

..............................21

..............................................................................................................21


...................................................................................21
.................................................................................21
........................................................................22
.......................................23

:
-

Bái .............................................................................................................................23
..........................................................................................23
-

................................................................................28
..................................................................35
..........................35
.........................................................35
2014 ..................36
.38
....................................................................38
.....................................42

4.3.3

.......................................51

4.3.4
t

..............................................................................................................53
-

-

...55
....................56

.......................................................................56
........................................................................................................................56
..................57
:

.......................................................................58
..............................................................................................................58
...............................................................................................................59
......................................................................................61


1

1.1. Tín


2

C

,

hoa Kinh
tài
,

-

-

-

-


3
-

-

-

-

-

-

-


4

-

-

can

-

-


5
-

kinh doanh.[6]
lâm
-

-

-

-

-

-

-


6

-

-

-

*

*
-

n nông.
*
-


7
-

hìn
-

-

*
-

-

-

2.1.1.


8

-

-

-

-

-

cho

- lâm -


9

,

Tuy nhiên,


10

trên ph
riêng.

:

-

-

-


11
-

khu

tác xã,

-

-

- 5
-


12

- lâm -

- lâm -

n;

i

- lâm -

các mô


13

cho nông dân;

-

*
N

vùng sâu vù

nông dân.
-


14
-

-

-

*

ua

+ Kinh phí

có doanh thu.


15

* Bài
-

-

-

vi
sau khi canh tác
mùn


16

nghèo din

- 2013)

2008

24,07

1,57

38,02

2009

23,90

1,53

36,60

2010

24,00

1,56

37,60

2011

24,74

1,64

40,06

2012

24,50

1,64

40,40

2013

25,46

1,77

45,30
(

châu Á và châ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×