Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi cá rô phi trên địa bàn huyện Bắc Quang Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

HÀ GIANG

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: K43 Khóa

: 2011 - 2015

THÁI NGUYÊN 2015


HÀ GIANG

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: K43 Khóa

: 2011 - 2015


THÁI NGUYÊN - 2015


i

,

-KN,
-

-

Sinh viên


ii

.................................................... 26
4.2.

2014 ............ 26
.............................................................. 29

.................................................. 29
............................................... 30
.................................... 31

-2014.............................................................. 36

2012 - 2014 ..................................................................................... 38

............................................................ 40

............................................................ 40
............................................. 42
................................................... 43
...................... 44
4.14.

........................... 48


...... 50
....................... 51
................................... 52


iii

................................................................ 24
.................... 35


iv

,

BVTV
KHKT
KN

Khuy n nông

KTTB

K thu t ti n b

NN & PTNT
PTNT
TM - DV
FAO
WTO

-


v

............................................................................................ 1

1:
1.1.

................................................................................................... 1

1.2.

.................................................................................... 3

1.3.

......................................................................... 3

1.4.

....................................................................................... 3

1.4.1.

...................................... 3

1.4.2.

............................................................. 3
................................................................. 5

2.1.

............................................................................... 5

2.1.1.

............................................................................ 5
................................................................................................ 10
..................................................................... 13
......................................................................... 15

2.3. Tình hình ng

.......................... 16
........................................... 16
.......................................................... 17
. 21
............................................................ 21
............................................................ 21
................................................................................ 21
nhiên -

-

.................................................................................................. 21
Quang - Hà Giang ........................................................................................... 21
............. 21
.................. 21
....................... 21
.......................................................................... 21


vi

........................................................... 21
.......................................................................... 22
......................................................................... 22
..................................................................... 22
........................................................ 23
Hà Giang ......................................................................................................... 23
............................................. 23
....................................................................... 25
-

-

-

........................................ 32
- Hà Giang .................................................................................... 33
4.2.1.

..... 33

2012 - 2014...................................................................................................... 37
................................................................................................................... 39
..................................................... 41
............................................ 43
................................... 53
.......................... 55
............................................................ 55
.................................................................. 57
............................................................. 59
.................................................................................................... 59
..................................................................................................... 60
............................................................................ 62


1

1.1.
20

,
,

nhanh,

.
,

,

.

,
,
,

.
,

, tiêu,

,

.

: tr
,
,
,

.

,

lên,

,
.
.
,

,

,

,

.

.

,

.
.
,
,

.
,

,


2

,
,

,
,

nguyên thiên nhiên

,

.

,
.

.

,
,

.

,

,

.
,
,

,
, ngô, .
,

,
.
,

,

:

nuôi cá rô phi
- Hà Giang


3

1.2.
,

1.3.
-

-

-

.

-

.

-

.

-

1.4.
1.4.1.
,
.
,
.
,
,
.
1.4.2.
-

,

g.


4

-

,
,
,
.

,
,
,
.


5

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
,
,

[2].

[2].
[2].
-

:
:

.

.

.

.

.


6

.
2.1.1.2
-

/
,

xem
.
.

[2].
:
-

,

:
.

,
.
,

,6

3

.
,

,

,

[2].
-

:

.

.

,

,
,

,
,
[2].


7

-

:

hay không,

[2].

-

:

[2].
-

:
,

,
.

[2].
-

:l
,
[2].

-

:

[2].
-

:
,
[2].

-

:

qu

[2].
-

:
[2].


8

,

,
.
:
+
+
+
+
,
.

:

-

,

,

,

.

-

,

.

2.1.1.3.
:
:

,
[2].

:
,
.
,
,

,
:

,..
.


9

:

,

,

,
,

.

.
,

:

:

,

,

,

,

nông:

,

, thu - chi,

,

,
(

,

,

,

;

, ),

(

,

,
-

,
.
:

*
-

:


10

-

-

-

-

-


11


12

+

:

H=Q-C

-


13

- Giá th


14

].
,

.
,
:

[3].
:

-


15

trong các

Mô hình

[3].
:

giúp ta c


16

,

Các loài cá

o.ni


17

-

Á

tiêu d

Á nói riêng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×