Tải bản đầy đủ

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

-----------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên : Tư tưởng Hồ Chí Minh

-


Mã học phần:

-

Số tín chỉ: 02

-

Yêu cầu của môn học: bắt buộc

-

Các môn học tiên quyết: sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác - Lênin

-

Các yêu cầu khác: không

-

Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Giờ lên lớp: 30 tiết
+ Giờ tự học: 60 tiết

-

Tổ bộ môn phụ trách môn học : Tổ Lý luận chính trị

2. Mục tiêu của môn học
2.1. Mục tiêu đào tạo chung của môn học:
- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản, trọng tâm nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Cùng với môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tạo nền tảng giúp
sinh viên hiểu biết vững hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam và của cách mạng Việt Nam.
- Góp phần xây dựng đạo đức cách mạng và con người mới.
2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể
Sinh viên cần nắm vững những nội dung sau:
- Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
- Những nội dung cơ bản, trọng tâm nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.


3. Tóm tắt nội dung học phần
“Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa
Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống
1


tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và
quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân
ta giành thắng lợi”.
Môn học nghiên cứu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí
Minh, nghiên cứu những nội dung cơ bản, trọng tâm nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh và làm
rõ ý nghĩa của việc nghiên cứu đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
4. Cấu trúc học phần: gồm 8 nội dung cơ bản
- Chương Mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Chương I: Cơ sở, quá trình hình và phát triển thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
- Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
- Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
- Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.
5. Hình thức tổ chức dạy - học
Lịch trình dạy - học trong 30 tiết
HÌNH THỨC TỔ
CHỨC DẠY HỌC

Tự học
thuyết

NỘI DUNG
Chương Mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
I. Đối tượng nghiên cứu
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Mối quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ
nghĩa Mác - Lênin và môn học Đường lối cách mạngcủa Đảng
Cộng sản Việt Nam
II. Phương pháp nghiên cứu
1. Cơ sở phương pháp luận
2

2 tiết

4 tiết
gồm các
phần sau:
I.1a, 3
II.2; III


2. Các phương pháp cụ thể
III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối vói sinh viên
1. Nâng cao nămg lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rền luyện bản
lĩnh chính trị
Chương I: Nguồn gốc, quá trình hình và phát triển thành

2 tiết

tư tưởng Hồ Chí Minh

4 tiết
gồm các
phần sau:

I. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan.

I.1a, 2

2. Nhân tố chủ quan

II.1

II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí
hướng cứu nước
2. Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước
giải phóng dân tộc
3. Thời kỳ từ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách
mạng Việt Nam.
4. Thời kỳ từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững
lập trường cách mạng.
5. Thời kỳ từ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát
triển, hoàn thiện.
III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sang con đường giải phóng và phát

1 tiết

2 tiết
III.1

triển dân tộc.
2.Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới
Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách
mạng giải phóng dân tộc

3 tiết

6 tiết
gồm các
phần sau:

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
1.Về vấn đề dân tộc thuộc địa
2. Mối quan hệ giữa về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

I.2
II.2,3
Kết luận

3


1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc.
2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con
đường cách mạng vô sản.
3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do
Đảng Cộng sản lãnh đạo.
4. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc.
5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động,
sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở
chính quốc.
6. Cách mạng giải phóng dân tộc được tiến hành bằng con đường
cách mạng bạo lực.
KẾT LUẬN

Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con
đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH
ở Việt Nam.

4 tiết

8 tiết
gồm các
phần sau:
I.1
II.1

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH
ở Việt Nam
II. Con đường, biện pháp quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam.
1. Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện
pháp thực hiện trong quá trình xây dựng CNXH
KẾT LUẬN

4

Kết luận


4 tiết

8 tiết
gồm các
phần sau:

Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt
Nam

I.2

I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng
Cộng sản Việt Nam

Kết luận

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sảnViệt Nam
2. Vai trò của Đảng Cộng sảnViệt Nam
3. Bản chất của Đảng Cộng sảnViệt Nam
4. Quan niệm về Đảng Cộng sảnViệt Nam cầm quyền
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
trong sạch, vững mạnh
1. Xây dựng đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sảnViệt Nam
KẾT LUẬN
Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế

4 tiết

8 tiết

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
gồm các
phần sau:

1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
2. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc

I.1

3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

II.1

II. Tư tưởng Hồ Chí minh về đoàn kết quốc tế

Kết luận

1. Vai trò của đoàn kết quốc tế
2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức
3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
KẾT LUẬN
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của
dân, do dân, vì dân

4 tiết

8 tiết

I. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của
gồm các

nhân dân.
5


1. Nhà nước của dân
phần sau:

2. Nhà nước do dân
3. Nhà nước vì dân

II.2

II. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất

IV.1,3

giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà

Kết luận

nước.
1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước
2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân,
tính dân tộc của Nhà nước.
III. Xây dụng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ.
1. Xây dụng Nhà nước hợp pháp, hợp hiến
2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng hiến pháp, pháp luật và chú
trọng đưa pháp luật vào cuộc sống
IV. Xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài
2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của
Nhà nước
3. Tăng cường tính nghiên minh của pháp luật đi đôi với đẩy
mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
KẾT LUẬN
Chương VII. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và
xây dựng con người mới

4 tiết

8 tiết

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá
1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn
hóa mới
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn

gồm các
phần sau:
I.1,3
II.1a,2

hóa
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của
văn hóa
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
6


2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh
4 tiết

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò con người và

2 tiết

gồm các
phần sau:

chiến lược ‘trồng người”

III.1

KẾT LUẬN

Kết luận

ÔN TẬP
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:
6.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20% hoặc 2 điểm
- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực phát biểu xây
dụng bài trên lớp.
- Phần tự học ở nhà: nghiên cứu kỹ giáo trình và các tài liệu liên quan tới môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn.
6.2. Điểm chuyên cần: 10% hoặc 1 điểm
6.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ: 10% hoặc 1 điểm
6.4. Thi cuối kỳ: 60% hoặc 6 điểm
6.5. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 4
- Thi cuối kỳ: theo lịch của phòng đào tạo
- Thi lần 2: theo lịch của phòng đào tạo
7. Tài lệu tham khảo:
7.1.Học liệu bắt buộc
- Bộ giáo dục và đào tạo (8/2011), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội.
7.2.Học liệu tham khảo
1/ Bộ giáo dục và đào tạo (2005), (2006), (2008), (2009), (2010), Giáo trình tư tưởng
Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2/ PGS. Nguyễn Khánh Bật (1998), Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí
Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7


3/ PGS. Hoàng Trang – PGS. Nguyễn Khánh Bật (1999), Tìm hiểu thân thế - sự
nghiệp và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Sự Thật, Hà Nội.
4/ TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên), (2003), Một số chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí
Minh. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5/ PGS.TS. Đinh Xuân Lý – PGS.TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên), (2008), Một
số chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
6/ Ban Tuyên giáo TW TTTT công tác tư tưởng (2007), 117 truyện kể về tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Bộ quốc phòng, Hà Nội.
7/ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006),Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb
Sự Thật, Hà Nội.
8./ Các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
9/ Các văn kiện của Đảng từ ĐH III đến ĐH XI.
10/ Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chính Minh toàn tập.
11/ Website:http://tưtươnghochiminh.net.vn
8. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: Nguyễn Thị Túy
- Chức danh, học vị: Th.S. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; giảng dạy môn Tư
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Điện thoại: 0983702648.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trong giờ làm việc, tại Trường Đại học Đồng Nai
- Địa chỉ liên hệ: Tổ lý luận chính trị - Trường Đại học Đồng Nai
- Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng ĐCSVN, Đường
lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
9. Nội dung thảo luận: Một số chủ đề sinh viên chuẩn bị để thảo luận:
- Chương I: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương II:
1.Mục tiêu và con đường giải phóng dân tộc, phải gắn với cách mạng vô sản.
2.Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo.
- Chương III:
1.Tính tất yếu của cách mạng XHCN ở Việt Nam.
2.Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH ở Việt Nam?

8


- Chương IV:
1. Phân tích quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh
2. Phân tích nội dung công tác xây dựng ĐCS Việt Nam.
- Chương V:
1. Tại sao Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của Cách
mạng?
2. Hãy phân tích và chứng minh câu nói của Hồ CHí Minh: ”Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công”?
- Chương VI:
1. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của
nhân dân.
2. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
- Chương VII:
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Sinh viên học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×