Tải bản đầy đủ

Anh hssg lớp 9 111 20172018

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN THI GVG CẤP TRƯỜN
PHÒNG GD CỬA LÒ
Năm học 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ THỊ BẠCH CÁT
Môn: Tiếng Anh – Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao

Đề thi gồm 01 trang

Câu 1 (5 điểm)
1. Để biên soạn một đề kiểm tra có sử dụng ma trận đề theo hướng đổi mới kiểm tra
đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải thực hiện qua mấy bước? Thầy (cô) hãy kể
tên các bước đó.
2. Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo hướng nghiên cứu bài học (NCBH) là một hoạt
động thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học
sinh. Thầy (cô) hãy nêu lợi ích có được khi tham gia SHCM theo NCBH?
Câu 2 (5 điểm)
Thầy (cô) hãy thiết kế hoạt động Pre-reading cho phần READ – Unit 6, trang 51,
sách Tiếng Anh 9 (yêu cầu thể hiện rõ mục tiêu, phương tiện, phương pháp, kĩ thuật, thời
gian dự kiến, và tiến trình tổ chức hoạt động).
Read this poem about the environment.
MUMMY, OH MUMMY

“Mummy, oh Mummy, what’s going to happen
If all the pollution goes on?”
“Well the world will end up like a second-hand junk-yard,
With all of its treasures quite gone.
5
The fields will be littered with plastics and tins,
The streams will be covered with foam.
Now throw these soda bottles over the hedge,
Save us from taking them home.”
“But Mummy, oh Mummy, If I throw the bottles,
10
Won’t that be polluting the woods?”
“Nonsense! That isn’t the same thing at all,
You just keep quiet and be good.
If you’re going to start getting silly ideas,
I’ll take you home right away.
15 Because pollution is something that other folk do,
We’re just enjoying our day.”
Match each word in A to an appropriate explanation in B.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

junk-yard
end up
treasure
foam
stream
hedge
folk

a)
b)
c)
d)


e)
f)
g)

B
a row of things forming a fence
people
a piece of land full of rubbish
a flow of water
mass of bubbles of air or gas
valuable or precious things
reach a state of

a) Answer. Then write the answers in your exercise book.


1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?
2. Who does the mother think pollute the environment?
3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?
4. Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?
5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?
6. What could you do in your school/ house to minimize pollution?
Câu 3 (5 điểm)
Thầy (cô) hãy làm 2 bài tập sau và đề xuất phương án hướng dẫn học sinh trả lời.
Exercise 1: Read the passage, then choose the best answer (A,B,C or D) to each of
the questions.
One of the most famous monuments in the world, the Statue of Liberty, was
presented to the United States of America in the nineteenth century by the people of
France. The great Statue, which was designed by the sculptor Auguste Bartholdi, took ten
years to complete. The actual figure was made of copper supported by a metal
framework which had been especially constructed by Eiffel. Before it could be
transported to the United States, a site had to be found for it and a pedestal had to be
built. The site chosen was an island at the entrance of New York Harbour. By 1884, a
statue which was 151 feet tall, hah been erected in Paris. The following year, it was taken
to pieces and sent to America. By the end of October 1886, the statue had been put
together again and it was officially presented to the American people by Bartholdi. Ever
since then, the great monument has been a symbol of liberty for the millions of people wo
have passed through New York Harbour to make their home in America.
1. The Statue of Liberty ……………..
A. is the most famous monument in the world.
B. was designed and constructed by the American sculptors.
C. is located in the centre of New York.
D. is among the most famous monuments in the world.
2. The Statue of Liberty ………….
A. was sent to America in 1884.
B. was sent to America in 1885.
C. was sent to America in 1886.
D. was never sent to America.
3. The Statue of Liberty was ……………..
A. sold to the USA by the French people.
B. given to the American people as a present by the French people.
C. designed and constructed according the order placed by the French sculptors.
D. presented to the USA in the 18th century by the people of France.
4. The Statue of Liberty was first erected ………………
A. in New York.
B. on an island at the entrance of New York Harbour.
C. in Paris.
D. in Effel Tower.
5. The Statue of Liberty was made of …………
A. copper.
B. copper with metal framework.
C. concrete.
D. concrete with metal framework.
Exercise 2: Rewrite the sentences so that the meanings stay the same.
1. Why don’t we reduce the garbage we produce every day?
I suggest ………………………………………………
2. The plane couldn’t take off because of the bad weather.
The bad weather prevented ………………………………………….


3. We started learning English three years ago.
We have ……………………………………………………..
4. The water was too dirty for anyone to swim in.
The water wasn’t …………………………………………
5. She failed to persuade her mother to buy her a laptop.
She didn’t succeed …………………………………………….
Câu 4 (5 điểm)
Thầy (cô) hãy sử dụng ngữ liệu sau để thiết kế 2 bài tập kĩ năng (tối thiểu 5 câu hỏi
cho mỗi bài tập, kèm theo câu trả lời, trong đó có ít nhất 1 bài sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm đa lựa chọn – multiple choice questions).
It is very important to have healthy teeth. Good teeth help us to chew our food.
They also help us to look nice. How does a tooth go bad? The decay begins in a little
crack in the enamed covering of the tooth. This happens after germs and bits of food
have collected there. Then the decay slowly spreads inside the tooth. Eventually, poison
goes into blood, and we may feel quite ill.
How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice a
year. He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can
examine our teeth to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many
people wait until they have toothache before they see a dentist.
Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at
least twice a day- once after breakfast and once before we go to bed. We can also use
wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal.
Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese,
fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets,
biscuits and cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are
harmful because they stick to our teeth and cause decay.
The end

Họ và tên thí sinh: .................................................................SBD: ..................


(Thí sinh không dùng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1 (5 điểm)

Hướng dẫn chấm

Điểm

1. Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo qui trình gồm 6 bước sau:
Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra
0,5
Bước 2: Xác định hình thức bài kiểm tra.
0,5
Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm 0,5
tra).
Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận.
0,5
Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm.
0,5
Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra.
0,5
2. Các lợi ích có được khi tham gia SHCM theo NCBH:
- Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm việc học của học sinh.
0,25
- Hiểu sâu, rộng hơn về học sinh và đồng nghiệp. Hình thành sự
0,5
chấp nhận lẫn nhau giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên
với học sinh.
- Cùng nhau xây dựng và tạo nên văn hóa nhà trường.
0,25
- Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên hiểu về qui định, chính
0,5
sách của ngành và công việc của mỗi giáo viên.
- Tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới
0,5
PPDH, kĩ thuật dự giờ theo hướng dạy học tích cực, lấy việc học
của học sinh làm trung tâm.
Câu 2: (5 điểm)


1.
2.
3.
4.
5.
-

Các tiêu chí đánh giá
Thiết kế hoạt động của giáo viên cần đạt được những tiêu chí sau:
Xác định chính xác mục tiêu của hoạt động
Nêu được những phương tiện dạy học cần thiết (thiết bị trực quan,
đồ dùng dạy học…) cho hoạt đông Pre-reading.
Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật hợp lí cho phần dạy pre-reading
cho học sinh.
Thời gian dự kiến cho hoat động phù hợp với tổng thể cả đơn vị bài
học. ( < 15 phút)
Nêu rõ ràng, chi tiết tiến trình tổ chức hoạt đông:
Hình thức hoạt động của học sinh(cá nhân; cặp; nhóm; toàn lớp)
(0,5).
Nhiệm vụ và cách giao nhiệm vụ cho học sinh (0,5).
Các hoạt động được sử dụng (0,5).
Đánh giá, nhận xét của giáo viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ của
học sinh (0,5).
TỔNG

Điểm
1,0
0,5
1,0
0,5
2,0

5,0

Câu 3 (5 điểm)
3.1. Trả lời đúng câu hỏi (0,25 x 10 = 2,5 điểm)
Exercise 1: ( 0,25 x 5 = 1,25 điểm)
1.D
2.B
3.B
4.C
5.B
Exercise 2 : (0,25 x 5 = 1,25 điểm)
1. I suggest reducing the garbage we produce every day.
2. The bad weather prevented the plane from taking off.
3. We have learned/ learnt English for three years.
4. The water wasn’t clean enough ( for anyone) to swim in.
5. She didn’t succeed in persuading her mother to buy her a laptop.
3.2 Hướng dẫn học sinh tìm câu trả lời (0,25 x 10 = 2,5 điểm)
Các tiêu chí đánh giá mỗi câu hướng dẫn
- Chính xác, chuẩn về mặt kiến thức
- Dễ hiểu, rõ ràng, súc tích

Điểm
50%
50%

Gợi ý hướng dẫn:
Exercise 1:
1. Đáp án D : Câu trả lời cho câu hỏi nằm ở câu đầu tiên : “One of the most
famous monuments in the world, the Statue of Liberty…”.
2. Đáp án B: Dựa vào đoạn “By 1884, a statue which………in Paris. The
following year, it was taken to pieces and sent to America”.
3. Đáp án B: Dựa vào đoạn: “ …presented to the United State of America in
nineteenth century by the people of France”.
4. Đáp án C: “ By 1884, a statue which was 151 feet tall, had been erected in
Paris”.
5. Đáp án B: Dựa vào câu “….was made of copper supported”.
( giáo viên có thể dịch các câu chứa đáp án ra tiếng việt)


Exercise 2:
1. Cấu trúc đưa ra lời gợi ý “Why don’t we + V-inf…..?” cùng nghĩa với “S +
suggest + V-ing…”
2. Máy bay không thể cất cánh vì thời tiết xấu “ …because of the bad weather”
cùng nghĩa với thời tiết đã ngăn chặn máy bay trong việc cất cánh. Và cấu trúc
ngăn chặn ai/ cái gì ….là:
“S + prevent sb/st from doing st”.
3. S + started + V-ing + ……. amount of time + ago
= S + have/has + P.II ……..for + amount of time.
4. Cấu trúc tương đương của “too + adj + to + V-inf…” và “adj + enough to
V.inf…”
( quá bẩn nghĩa là không đủ sạch)
5. Cụm từ “failed to do st” nghĩa là “ didn’t succeed in doing st”.
Câu 4: (5 điểm)
Mỗi bài tập thiết kế được 2,0 điểm và 0,5 điểm cho câu đáp án trả lời.
( 2,0 điểm x 2 bài tập = 4 điểm; 0,5 điểm x 2 bài tập = 1 điểm)
Các tiêu chí đánh giá
Điểm
1. 1. Đề bài:
2 điểm cho mỗi bài tập
Đáp ứng các yêu cầu của bài tập, cụ thể:
- Đầy đủ số lượng tối thiểu 5 câu hỏi cho mỗi bài tập
(mỗi câu thiếu hay không đáp ứng trừ 0,4 điểm)
- Các câu hỏi phải theo các mẫu bài tập thông dụng;
đảm bảo tính khoa học; phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ
năng…
2. 2. Câu trả lời: chính xác
0,5 điểm cho mỗi bài tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×