Tải bản đầy đủ

tap viet 2b viet chu dep

M«n : tËp viÕt - líp 2BĐường kẻ ngang 6
Đường kẻ ngang 5
Đường kẻ ngang 4
li
Đường kẻ 5ngang
3

Đường kẻ ngang 2
Đường kẻ ngang 1

E

ChữEEviết
viếthoa
hoacỡcỡvừa
vừacao
cao5 mấy

li, 6
Chữ
li, gồm
gồm mấy
đường kẻ ngang?
đường
kẻ ngang.


Nét cong dưới và
2 nét cong trái nối
liền nhau, tạo
thành vòng xoắn
nhỏ ở giữa thân
chữ.

1

E

Chữ E viết hoa cỡ vừa viết 1 nét, là
Chữ E được viết bởi mấy nét?
kết hợp bởi ba nét cơ bản


C E

Chữ E có
nétEcong
dưới gần
Chữ
gần giống
với giống chữ
chữ cáihẹp
viết hoa
ta đã học?
C nhưng
hơnCách viết

Đường kẻ ngang 6
Đường kẻ ngang 5

Đường kẻ ngang 1


E


hongthanh0874.violet.vn


hongthanh0874.violet.vn


Em yêu trường em


Em


Thư giãn


b

1 dòng

1 dòng

1 dòng
1 dòng
3 dòng

E
E
EǺ ΐǘu LJrưŊƑ ΄mTrß ch¬i
Thi viÕt ch÷
®Ñp


Em yêu trường
em
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×