Tải bản đầy đủ

500 tính từ thông dụng trong tiếng anh

Tính từ
different
used
important
every
large
available
popular
able
basic
known
various
difficult
several
united
historical
hot
useful
mental
scared
additional

emotional
old
political
similar
healthy
financial
medical
traditional
federal
entire
strong
actual
significant
successful
electrical
expensive
pregnant
intelligent
interesting
poor
happy
responsible
cute

Phiên âm
/ˈdɪfrənt/
/juːzd/
/ɪmˈpɔːtənt/
/ˈɛvri/
/lɑːʤ/
/əˈveɪləbl/
/ˈpɒpjʊlə/
/ˈeɪbl/
/ˈbeɪsɪk/
/nəʊn/
/ˈveərɪəs/
/ˈdɪfɪkəlt/
/ˈsɛvrəl/
/jʊˈnaɪtɪd/
/hɪsˈtɒrɪkəl/


/hɒt/
/ˈjuːsfʊl/
/ˈmɛntl/
/skeəd/
/əˈdɪʃənl/
/ɪˈməʊʃənl/
/əʊld/
/pəˈlɪtɪkəl/
/ˈsɪmɪlə/
/ˈhɛlθi/
/faɪˈnænʃəl/
/ˈmɛdɪkəl/
/trəˈdɪʃənl/
/ˈfɛdərəl/
/ɪnˈtaɪə/
/strɒŋ/
/ˈækʧʊəl/
/sɪgˈnɪfɪkənt/
/səkˈsɛsfʊl/
/ɪˈlɛktrɪkəl/
/ɪksˈpɛnsɪv/
/ˈprɛgnənt/
/ɪnˈtɛlɪʤənt/
/ˈɪntrɪstɪŋ/
/pʊə/
/ˈhæpi/
/rɪsˈpɒnsəbl/
/kjuːt/

Nghĩa
khác nhau
được sử dụng
quan trọng
mỗi
lớn
có sẵn
phổ biến
thể
cơ bản
được biết đến
khác nhau
khó khăn
nhiều
thống nhất
lịch sử
nóng
hữu ích
tinh thần
sợ hãi
thêm
cảm xúc

chính trị
tương tự
khỏe mạnh
tài chính
y tế
truyền thống
liên bang
toàn bộ
mạnh mẽ
thực tế
đáng kể
thành công
điện
đắt
mang thai
thông minh
thú vị
người nghèo
hạnh phúc
chịu trách nhiệm
dễ thương


helpful
recent
willing
nice
wonderful
impossible
serious
huge
rare
technical
typical
competitive
critical
electronic
immediate
whose
aware
educational
environmental
global
legal
relevant
accurate
capable
dangerous
dramatic
efficient
powerful
foreign
hungry
practical
psychological
severe
suitable
numerous
sufficient
unusual
consistent
cultural
existing
famous
pure
afraid
obvious
careful
latter

/ˈhɛlpfʊl/
/ˈriːsnt/
/ˈwɪlɪŋ/
/naɪs/
/ˈwʌndəfʊl/
/ɪmˈpɒsəbl/
/ˈsɪərɪəs/
/hjuːʤ/
/reə/
/ˈtɛknɪkəl/
/ˈtɪpɪk(ə)l/
/kəmˈpɛtɪtɪv/
/ˈkrɪtɪkəl/
/ɪlɛkˈtrɒnɪk/
/ɪˈmiːdiət/
/huːz/
/əˈweə/
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl/
/ɪnˌvaɪərənˈmɛntl/
/ˈgləʊbəl/
/ˈliːgəl/
/ˈrɛlɪvənt/
/ˈækjʊrɪt/
/ˈkeɪpəbl/
/ˈdeɪnʤrəs/
/drəˈmætɪk/
/ɪˈfɪʃənt/
/ˈpaʊəfʊl/
/ˈfɒrɪn/
/ˈhʌŋgri/
/ˈpræktɪkəl/
/ˌsaɪkəˈlɒʤɪkəl/
/sɪˈvɪə/
/ˈsjuːtəbl/
/ˈnjuːmərəs/
/səˈfɪʃənt/
/ʌnˈjuːʒʊəl/
/kənˈsɪstənt/
/ˈkʌlʧərəl/
/ɪgˈzɪstɪŋ/
/ˈfeɪməs/
/pjʊə/
/əˈfreɪd/
/ˈɒbvɪəs/
/ˈkeəfʊl/
/ˈlætə/

hữu ích
gần đây
sẵn sàng
đẹp
tuyệt vời
không thể
nghiêm trọng
lớn
hiếm
kỹ thuật
điển hình
cạnh tranh
quan trọng
điện tử
ngay lập tức

nhận thức
giáo dục
môi trường
toàn cầu
pháp lý
có liên quan
chính xác
có khả năng
nguy hiểm
ấn tượng
hiệu quả
mạnh mẽ
nước ngoài
đói
thực tế
tâm lý
nghiêm trọng
phù hợp
nhiều
đủ
bất thường
phù hợp
văn hóa
hiện
nổi tiếng
tinh khiết
sợ
rõ ràng
cẩn thận
thứ hai


obviously
unhappy
acceptable
aggressive
distinct
eastern
logical
reasonable
strict
successfully
administrative
automatic
civil
former
massive
southern
unfair
visible
alive
angry
desperate
exciting
friendly
lucky
realistic
sorry
ugly
unlikely
anxious
comprehensive
curious
impressive
informal
inner
pleasant
sexual
sudden
terrible
unable
weak
wooden
asleep
confident
conscious
decent
embarrassed

/ˈɒbvɪəsli/
/ʌnˈhæpi/
/əkˈsɛptəbl/
/əˈgrɛsɪv/
/dɪsˈtɪŋkt/
/ˈiːstən/
/ˈlɒʤɪkəl/
/ˈriːznəbl/
/strɪkt/
/səkˈsɛsfʊli/
/ədˈmɪnɪstrətɪv/
/ˌɔːtəˈmætɪk/
/ˈsɪvl/
/ˈfɔːmə/
/ˈmæsɪv/
/ˈsʌðən/
/ʌnˈfeə/
/ˈvɪzəbl/
/əˈlaɪv/
/ˈæŋgri/
/ˈdɛspərɪt/
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
/ˈfrɛndli/
/ˈlʌki/
/rɪəˈlɪstɪk/
/ˈsɒri/
/ˈʌgli/
/ʌnˈlaɪkli/
/ˈæŋkʃəs/
/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv/
/ˈkjʊərɪəs/
/ɪmˈprɛsɪv/
/ɪnˈfɔːml/
/ˈɪnə/
/ˈplɛznt/
/ˈsɛksjʊəl/
/ˈsʌdn/
/ˈtɛrəbl/
/ʌnˈeɪbl/
/wiːk/
/ˈwʊdn/
/əˈsliːp/
/ˈkɒnfɪdənt/
/ˈkɒnʃəs/
/ˈdiːsnt/
/ɪmˈbærəst/

rõ ràng
không hài lòng
chấp nhận được
tích cực
biệt
đông
hợp lý
hợp lý
nghiêm ngặt
thành công
hành chính
tự động
dân sự
cựu
lớn
Nam
không công bằng
có thể nhìn thấy
sống
tức giận
tuyệt vọng
thú vị
thân thiện
may mắn
thực tế
xin lỗi
xấu xí
không
lo lắng
toàn diện
tò mò
ấn tượng
chính thức
bên trong
vừa ý
tình dục
đột ngột
khủng khiếp
không thể
yếu
gỗ
ngủ
tự tin
có ý thức
phong nha
xấu hổ


guilty
lonely
mad
nervous
odd
remarkable
substantial
suspicious
tall
tiny
more
some
one
all
many
most
other
such
even
new
just
good
any
each
much
own
great
another
same
few
free
right
still
best
public
human
both
local
sure
better
general
specific
enough
long
small
less

/ˈgɪlti/
/ˈləʊnli/
/mæd/
/ˈnɜːvəs/
/ɒd/
/rɪˈmɑːkəbl/
/səbˈstænʃəl/
/səsˈpɪʃəs/
/tɔːl/
/ˈtaɪni/
/mɔː/
/sʌm/
/wʌn/
/ɔːl/
/ˈmɛni/
/məʊst/
/ˈʌðə/
/sʌʧ/
/ˈiːvən/
/njuː/
/ʤʌst/
/gʊd/
/ˈɛni/
/iːʧ/
/mʌʧ/
/əʊn/
/greɪt/
/əˈnʌðə/
/seɪm/
/fjuː/
/friː/
/raɪt/
/stɪl/
/bɛst/
/ˈpʌblɪk/
/ˈhjuːmən/
/bəʊθ/
/ˈləʊkəl/
/ʃʊə/
/ˈbɛtə/
/ˈʤɛnərəl/
/spɪˈsɪfɪk/
/ɪˈnʌf/
/lɒŋ/
/smɔːl/
/lɛs/

tội
cô đơn
điên
thần kinh
lẻ
đáng chú ý
đáng kể
đáng ngờ
cao
nhỏ
hơn
một số
một
tất cả
nhiều
nhất
khác
như vậy
thậm chí
mới
chỉ
tốt
bất kỳ
mỗi
nhiều
riêng
tuyệt vời
khác
cùng
số
miễn phí
đúng
vẫn
tốt nhất
công cộng
con người
cả hai
địa phương
chắc chắn
tốt hơn
chung
cụ thể
đủ
dài
nhỏ
ít


high
certain
little
common
next
simple
hard
past
big
possible
particular
real
major
personal
current
lef
national
least
natural
physical
short
last
single
individual
main
potential
professional
international
lower
open
according
alternative
special
working
TRUE
whole
clear
dry
easy
cold
commercial
full
low
primary
worth
necessary

/haɪ/
/ˈsɜːtn/
/ˈlɪtl/
/ˈkɒmən/
/nɛkst/
/ˈsɪmpl/
/hɑːd/
/pɑːst/
/bɪg/
/ˈpɒsəbl/
/pəˈtɪkjʊlə/
/rɪəl/
/ˈmeɪʤə/
/ˈpɜːsnl/
/ˈkʌrənt/
/lɛf/
/ˈnæʃənl/
/liːst/
/ˈnæʧrəl/
/ˈfɪzɪkəl/
/ʃɔːt/
/lɑːst/
/ˈsɪŋgl/
/ˌɪndɪˈvɪdjʊəl/
/meɪn/
/pəʊˈtɛnʃəl/
/prəˈfɛʃənl/
/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl/
/ˈləʊə/
/ˈəʊpən/
/əˈkɔːdɪŋ/
/ɔːlˈtɜːnətɪv/
/ˈspɛʃəl/
/ˈwɜːkɪŋ/
/truː/
/həʊl/
/klɪə/
/draɪ/
/ˈiːzi/
/kəʊld/
/kəˈmɜːʃəl/
/fʊl/
/ləʊ/
/ˈpraɪməri/
/wɜːθ/
/ˈnɛsɪsəri/

cao
nhất định
ít
phổ biến
tiếp theo
đơn giản
cứng
qua
lớn
có thể
đặc biệt
thực
chính
cá nhân
hiện tại
còn lại
quốc gia
ít nhất
tự nhiên
vật lý
ngắn
cuối cùng
đơn
cá nhân
chính
tiềm năng
chuyên nghiệp
quốc tế
thấp hơn
mở
theo
thay thế
đặc biệt
làm việc
TRUE
toàn bộ
rõ ràng
khô
dễ dàng
lạnh
thương mại
đầy đủ
thấp
chính
giá trị
cần thiết


positive
present
close
creative
green
late
fit
glad
proper
complex
content
due
effective
middle
regular
fast
independent
original
wide
beautiful
complete
active
negative
safe
visual
wrong
ago
quick
ready
straight
white
direct
excellent
extra
junior
pretty
unique
classic
final
overall
private
separate
western
alone
familiar
official

/ˈpɒzətɪv/
/ˈprɛznt/
/kləʊs/
/kri(ː)ˈeɪtɪv/
/griːn/
/leɪt/
/fɪt/
/glæd/
/ˈprɒpə/
/ˈkɒmplɛks/
/ˈkɒntɛnt/
/djuː/
/ɪˈfɛktɪv/
/ˈmɪdl/
/ˈrɛgjʊlə/
/fɑːst/
/ˌɪndɪˈpɛndənt/
/əˈrɪʤənl/
/waɪd/
/ˈbjuːtəfʊl/
/kəmˈpliːt/
/ˈæktɪv/
/ˈnɛgətɪv/
/seɪf/
/ˈvɪzjʊəl/
/rɒŋ/
/əˈgəʊ/
/kwɪk/
/ˈrɛdi/
/streɪt/
/waɪt/
/dɪˈrɛkt/
/ˈɛksələnt/
/ˈɛkstrə/
/ˈʤuːnjə/
/ˈprɪti/
/juːˈniːk/
/ˈklæsɪk/
/ˈfaɪnl/
/ˈəʊvərɔːl/
/ˈpraɪvɪt/
/ˈsɛprɪt/
/ˈwɛstən/
/əˈləʊn/
/fəˈmɪliə/
/əˈfɪʃəl/

tích cực
hiện nay
gần
sáng tạo
màu xanh lá cây
cuối
phù hợp với
vui
thích hợp
phức tạp
nội dung
do
hiệu quả
trung
thường xuyên
nhanh chóng
độc lập
ban đầu
rộng
đẹp
hoàn thành
hoạt động
tiêu cực
an toàn
hình ảnh
sai
trước
nhanh chóng
sẵn sàng
thẳng
trắng
trực tiếp
tuyệt vời
thêm
cơ sở
khá
độc đáo
cổ điển
thức
tổng thể
tin
riêng
tây
một mình
quen thuộc
chính thức


perfect
bright
broad
comfortable
flat
rich
warm
young
heavy
valuable
correct
leading
slow
clean
fresh
normal
secret
tough
brown
cheap
deep
objective
secure
thin
chemical
cool
extreme
exact
fair
fine
formal
opposite
remote
total
vast
lost
smooth
dark
double
equal
firm
frequent
internal
sensitive
constant
minor

/ˈpɜːfɪkt/
/braɪt/
/brɔːd/
/ˈkʌmfətəbl/
/flæt/
/rɪʧ/
/wɔːm/
/jʌŋ/
/ˈhɛvi/
/ˈvæljʊəbl/
/kəˈrɛkt/
/ˈliːdɪŋ/
/sləʊ/
/kliːn/
/frɛʃ/
/ˈnɔːməl/
/ˈsiːkrɪt/
/tʌf/
/braʊn/
/ʧiːp/
/diːp/
/əbˈʤɛktɪv/
/sɪˈkjʊə/
/θɪn/
/ˈkɛmɪkəl/
/kuːl/
/ɪksˈtriːm/
/ɪgˈzækt/
/feə/
/faɪn/
/ˈfɔːməl/
/ˈɒpəzɪt/
/rɪˈməʊt/
/ˈtəʊtl/
/vɑːst/
/lɒst/
/smuːð/
/dɑːk/
/ˈdʌbl/
/ˈiːkwəl/
/fɜːm/
/ˈfriːkwənt/
/ɪnˈtɜːnl/
/ˈsɛnsɪtɪv/
/ˈkɒnstənt/
/ˈmaɪnə/

hoàn hảo
sáng
rộng
thoải mái
phẳng
giàu
ấm áp
trẻ
nặng
có giá trị
chính xác
hàng đầu
chậm
sạch
tươi
bình thường
bí mật
khó khăn
nâu
giá rẻ
sâu
mục tiêu
đảm bảo
mỏng
hóa học
mát mẻ
cực
chính xác
công bằng
tốt
chính thức
ngược lại
từ xa
tổng số
lớn
bị mất
mịn
tối
đôi
bằng
công ty
thường xuyên
nội bộ
nhạy cảm
liên tục
trẻ vị thành niên


previous
raw
sof
solid
weird
amazing
annual
busy
dead
FALSE
round
sharp
thick
wise
equivalent
initial
narrow
nearby
proud
spiritual
wild
adult
apart
brief
crazy
prior
rough
sad
sick
strange
external
illegal
loud
mobile
nasty
ordinary
royal
senior
super
tight
upper
yellow
dependent
funny
gross
ill

/ˈpriːviəs/
/rɔː/
/sɒf/
/ˈsɒlɪd/
/wɪəd/
/əˈmeɪzɪŋ/
/ˈænjʊəl/
/ˈbɪzi/
/dɛd/
/fɔːls/
/raʊnd/
/ʃɑːp/
/θɪk/
/waɪz/
/ɪˈkwɪvələnt/
/ɪˈnɪʃəl/
/ˈnærəʊ/
/ˈnɪəbaɪ/
/praʊd/
/ˈspɪrɪtjʊəl/
/waɪld/
/ˈædʌlt/
/əˈpɑːt/
/briːf/
/ˈkreɪzi/
/ˈpraɪə/
/rʌf/
/sæd/
/sɪk/
/streɪnʤ/
/ɛksˈtɜːnl/
/ɪˈliːgəl/
/laʊd/
/ˈməʊbaɪl/
/ˈnɑːsti/
/ˈɔːdnri/
/ˈrɔɪəl/
/ˈsiːnjə/
/ˈs(j)uːpə/
/taɪt/
/ˈʌpə/
/ˈjɛləʊ/
/dɪˈpɛndənt/
/ˈfʌni/
/grəʊs/
/ɪl/

trước
liệu
mềm
rắn
lạ
tuyệt vời
hàng năm
bận rộn
chết
FALSE
vòng
sắc nét
dày
khôn ngoan
tương đương
ban đầu
hẹp
lân cận
tự hào
tinh thần
hoang dã
người lớn
ngoài
ngắn gọn
điên
trước
thô
buồn
bệnh
lạ
bên ngoài
bất hợp pháp
lớn
điện thoại di động
khó chịu
bình thường
hoàng gia
cao cấp
siêu
chặt chẽ
trên
vàng
phụ thuộc
vui
tổng
bệnh


spare
sweet
upstairs
usual
brave
calm
dirty

/speə/
/swiːt/
/ˌʌpˈsteəz/
/ˈjuːʒʊəl/
/breɪv/
/kɑːm/
/ˈdɜːti/

downtown
grand
honest
loose
male
quiet
brilliant
dear
drunk
empty
female

/ˈdaʊntaʊn/
/grænd/
/ˈɒnɪst/
/luːs/
/meɪl/
/ˈkwaɪət/
/ˈbrɪljənt/
/dɪə/
/drʌŋk/
/ˈɛmpti/
/ˈfiːmeɪl/

inevitable
neat
ok
representative
silly
slight
smart
stupid
temporary
weekly
that
this
what
which
time
these
work
no
only
first
over
business
his
game
think
afer
life

/ɪnˈɛvɪtəbl/
/niːt/
/ˈəʊˈkeɪ/
/ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/
/ˈsɪli/
/slaɪt/
/smɑːt/
/ˈstjuːpɪd/
/ˈtɛmpərəri/
/ˈwiːkli/
/ðæt/
/ðɪs/
/wɒt/
/wɪʧ/
/taɪm/
/ðiːz/
/wɜːk/
/nəʊ/
/ˈəʊnli/
/fɜːst/
/ˈəʊvə/
/ˈbɪznɪs/
/hɪz/
/geɪm/
/θɪŋk/
/ˈɑːfə/
/laɪf/

phụ tùng
ngọt ngào
trên lầu
thông thường
dũng cảm
bình tĩnh
bẩn
trung tâm thành
phố
lớn
trung thực
lỏng lẻo
nam
yên tĩnh
rực rỡ
thân yêu
say rượu
rỗng
nữ
không thể tránh
khỏi
gọn gàng
ok
đại diện
ngớ ngẩn
nhẹ
thông minh
ngu ngốc
tạm thời
hàng tuần

này
những gì

thời gian
các
công việc
không có
chỉ
đầu tiên
hơn
kinh doanh
mình
trò chơi
nghĩ
sau
cuộc sống


day
home
economy
away
either
fat
key
training
top
level
far
fun
house
kind
future
action
live
period
subject
mean
stock
chance
beginning
upset
chicken
head
material
salt
car
appropriate
inside
outside
standard
medium
choice
north
square
born
capital
shot
front
living
plastic
express
mood
feeling

/deɪ/
/həʊm/
/i(ː)ˈkɒnəmi/
/əˈweɪ/
/ˈaɪðə/
/fæt/
/kiː/
/ˈtreɪnɪŋ/
/tɒp/
/ˈlɛvl/
/fɑː/
/fʌn/
/haʊs/
/kaɪnd/
/ˈfjuːʧə/
/ˈækʃ(ə)n/
/lɪv/
/ˈpɪərɪəd/
/ˈsʌbʤɪkt/
/miːn/
/stɒk/
/ʧɑːns/
/bɪˈgɪnɪŋ/
/ʌpˈsɛt/
/ˈʧɪkɪn/
/hɛd/
/məˈtɪərɪəl/
/sɔːlt/
/kɑː/
/əˈprəʊprɪɪt/
/ɪnˈsaɪd/
/ˌaʊtˈsaɪd/
/ˈstændəd/
/ˈmiːdiəm/
/ʧɔɪs/
/nɔːθ/
/skweə/
/bɔːn/
/ˈkæpɪtl/
/ʃɒt/
/frʌnt/
/ˈlɪvɪŋ/
/ˈplæstɪk/
/ɪksˈprɛs/
/muːd/
/ˈfiːlɪŋ/

ngày
nhà
nền kinh tế
đi
hoặc
chất béo
chính
đào tạo
đầu
mức
đến nay
vui vẻ
nhà
loại
trong tương lai
hành động
sống
thời gian
Tiêu đề
có nghĩa là
chứng khoán
cơ hội
bắt đầu
khó chịu

đầu
tài liệu
muối
xe
thích hợp
bên trong
bên ngoài
tiêu chuẩn
trung
lựa chọn
phía bắc
vuông
Ngày Sinh:
vốn
bắn
trước
sống
nhựa
thể hiện
tâm trạng
cảm giác


otherwise
plus
savings
animal
budget
minute
character
maximum
novel
plenty
select
background
forward
glass
joint
master
red
vegetable
ideal
kitchen
mother
party
relative
signal
street
connect
minimum
sea
south
status
daughter
hour
trick
afernoon
gold
mission
agent
corner
east
neither
parking
routine
swimming
winter
airline
designer

/ˈʌðəwaɪz/
/plʌs/
/ˈseɪvɪŋz/
/ˈænɪməl/
/ˈbʌʤɪt/
/ˈmɪnɪt/
/ˈkærɪktə/
/ˈmæksɪməm/
/ˈnɒvəl/
/ˈplɛnti/
/sɪˈlɛkt/
/ˈbækgraʊnd/
/ˈfɔːwəd/
/glɑːs/
/ʤɔɪnt/
/ˈmɑːstə/
/rɛd/
/ˈvɛʤɪtəbl/
/aɪˈdɪəl/
/ˈkɪʧɪn/
/ˈmʌðə/
/ˈpɑːti/
/ˈrɛlətɪv/
/ˈsɪgnl/
/striːt/
/kəˈnɛkt/
/ˈmɪnɪməm/
/siː/
/saʊθ/
/ˈsteɪtəs/
/ˈdɔːtə/
/ˈaʊə/
/trɪk/
/ˈɑːfəˈnuːn/
/gəʊld/
/ˈmɪʃən/
/ˈeɪʤənt/
/ˈkɔːnə/
/iːst/
/ˈnaɪðə/
/ˈpɑːkɪŋ/
/ruːˈtiːn/
/ˈswɪmɪŋ/
/ˈwɪntə/
/ˈeəlaɪn/
/dɪˈzaɪnə/

khác
cộng với
tiết kiệm
động vật
ngân sách
phút
nhân vật
tối đa
tiểu thuyết
nhiều
chọn
nền
về phía trước
kính
doanh
chủ
màu đỏ
rau
lý tưởng
nhà bếp
mẹ
bên
tương đối
tín hiệu
đường phố
kết nối
tối thiểu
biển
nam
tình trạng
con gái
giờ
lừa
buổi chiều
vàng
Nhiệm vụ
đại lý
góc
đông
không
bãi đậu xe
thường xuyên
bơi
mùa đông
hãng hàng không
nhà thiết kế


dress

/drɛs/

emergency
evening
extension
holiday
horror
mountain
patient
proof
west
wine
expert
native
opening
silver
waste
plane
leather
purple
specialist
bitter
incident
motor
pretend
prize
resident

/ɪˈmɜːʤənsi/
/ˈiːvnɪŋ/
/ɪksˈtɛnʃən/
/ˈhɒlədeɪ/
/ˈhɒrə/
/ˈmaʊntɪn/
/ˈpeɪʃənt/
/pruːf/
/wɛst/
/waɪn/
/ˈɛkspɜːt/
/ˈneɪtɪv/
/ˈəʊpnɪŋ/
/ˈsɪlvə/
/weɪst/
/pleɪn/
/ˈlɛðə/
/ˈpɜːpl/
/ˈspɛʃəlɪst/
/ˈbɪtə/
/ˈɪnsɪdənt/
/ˈməʊtə/
/prɪˈtɛnd/
/praɪz/
/ˈrɛzɪdənt/

váy
trường hợp khẩn
cấp
buổi tối
mở rộng
kỳ nghỉ
kinh dị
núi
bệnh nhân
bằng chứng
tây
rượu vang
chuyên gia
bản địa
mở
bạc
chất thải
máy bay
da
màu tím
chuyên gia
cay đắng
sự cố
động cơ
giả vờ
giải thưởng
cư dânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×