Tải bản đầy đủ

Đề thi Kinh tế đầu tư

ĐỀ KINH TẾ ĐẦU TƯ
Thời gian làm bài 50p
1. 3đ: Nêu những tác động tiêu cực của đầu tư với một quốc gia. Hiểu biết về cách thức của
chuyển giá trong FDI?
2. 1.5đ Ấn độ có ICOR=2.5. g=7.5% . Tính I/GDP
3. 1.5đ: Ys nghĩa và cách sử dụng của NPV
4. 4đ. Hai dự án M và N lần lượt có các năm 0,1,2,3 như sau:
M: -200 . 100 . 100. 100
N: -200 . 150 . 50 . 85
a) cho r=10%, nên chọn dự án nào theo NPV và PI
b) Tìm tỷ lệ chiết khấu để NPV của hai dự án bằng nhau.
Đề 04 - 18/5/2012
*C1: khái niện và phương pháp xác định "giá trị tài sản huy động " và "năng lực sản xuất phục
vụ tăng thêm"
*C2 : nếu các nguồn vốn đầu tư nước ngoài , tại sao nói nguồn vốn đầu tư nước ngoài là quan
trọng nhưng nguồn vốn đầu tư trong nước là quyết định cho sự phát triển của các quốc gia
*C3: có 2 lựa chọn
- lc1: phân tích hiệu quả kinh tế xã hội , so sánh hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hôi
- lc2 : có 2 nguồn vốn: nguồn 1 530 tr.d lãi suất 1,1%/tháng, nguồn 2 620 tr.d lãi suất
1,2%/tháng tính theo 6 tháng , thu hàng năm 900tr , chi hàng năm 270tr , giá trị thanh lý là 200
tr, đời dự án là 14 năm đánh giá hiệu quả tài chính theo NPV

*C4 : cho bảng số liệu , làm theo kẻ bảng như lớp co Liên dạy , bài này cũng không khó lắm,
không nhớ số liệu cho thế nào, đại loại tính U, r, E


Đề 05:
1>Phương pháp lợi nhuận trong định giá đầu tư( csll, các bước tiến hành, ưu nhược) tìm ví dụ
và nêu các bước tiến hành
2> Nền kinh tế có hàm cầu Q=-0.5P +19.5 / cung: Q=0.4P +10. Tăng đầu tư thêm
20.MPC=0.5 . Xác định lợi ích đem lại từ đầu tư cho nền kinh tế.
3>Đinh giá 2 loại tài sản
-TS1.Nếu đem đi đầu tư sx thì thu đc lãi 200 tr/1 năm. dự án trong 10 năm. cuối đời thanh lí
600tr. còn nếu đem đi kinh doanh dịch vụ thì thu được lãi 300tr/năm.
-TS2.lãi năm đầu là 500tr. sau mỗi năm tăng thêm 3%
Đề 1
1. Phân tích luận điểm: Đầu tư là yếu tố quyết định, chìa khóa then chốt trong sự tăng trưởng
của mỗi quốc gia.
2 Trình bày tóm tắt các nguồn vốn đầu tư trong nước, điều kiện để huy động có hiệu quả nguồn
vốn này.
3 Nêu các công cụ quản lí hoạt động đầu tư và tác dụng từng công cụ.
Bt Hiệu quả KD tổng hợp.
Đề 2
câu 1: Nêu và phân tích các đặc điểm của hoạt động đầu tư? từ đó, các nhà quản lý dự án phải
làm gì?
câu 2: nêu kn, ưu nhược điểm pp hành chính
Câu 3: nêu các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của doanh nghiệp.
đề 3
1.trình bày tóm tắt nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư.liên hệ VN
2. trình bày nguồn vốn FDI và các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả nv FDI
3. trình bày về pp kinh tế trong quản lí hđ đầu tư. ưu và nhược điểm


Đề 4
so do chu ki du an va vai tro cua tung giai doan trong quyet dinh su thanh cong hay that bai cua
du an.
vai tro cua dau tu phat trien doi voi nen kte. lien he
neu k/n va pp tinh "KL von dtu thuc hien"
Đề 1
1. tiêu chí phân loại hoạt động đầu tư? ý nghĩa các tiêu chí với công tác quản lí đầu tư
2. nêu nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp
3. trình bày đặc điểm ODA ở VN


4. bài tập về hiệu quả đầu tư
Đề 2
1. Khái niệm. phân loại. nguyên tắc đánh giá hiệu quả quản lý đầu tư.
2. Trình bày tóm tắt các nguồn vốn cơ bản của nền kinh tế. Liên hệ thực tế tại VN
3. Phân tích các nguyên tắc của quản lý hoạt động đầu tư.
4 bài tập hiệu quả đầu tư tổng hợp. Đơn giản nếu học :)))
Đề 3
1. Phân tích tác động qua lại của đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế?
2. trình bày nguồn vốn đầu tư trong nước. Liên hệ thực tế Việt Nam
3. Nêu khái niệm và ưu nhược điểm của PHương pháp hành chính trong quản lý đầu tư.
4. Bài tập hiệu quả đầu tư đơn giản
Đề 4
1. Tóm tắt hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.


2. Nhận xét nhận định: "Điều kiện tiên quyết của mọi ý định và hành vi để đầu tư có hiệu quả là
sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô".
3. Trình bày phương pháp giáo dục trong quản lý hoạt động đầu tư. Ưu, nhược điểm của
phương pháp này.
4. Bt hiệu quả tổng hợp
Đề 5
câu 1 (3đ): Làm rõ sự cần thiết của nguyên tắc "Tập trung dân chủ" và "Quản lí theo ngành kết
hợp với quản lí theo địa phương và vùng lãnh thổ" trong hđ quản lí đầu tư. Liên hệ thực tế VN.
câu 2 (2đ): So sánh sự giống và khác nhau giữa đầu tư phát triển và các loại hình đầu tư khác.
câu 3 (2đ): Trình bày hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp.
câu 4 (3đ): bt hiệu quả đầu tư tổng hợp

Đề cô Trang
Câu 1: cho MAC1 = 850-0,5W, MAC2= 1400-W. Nếu không có quản lý nhà nước tính tổng
lượng thải 2 doanh nghiệp
b, Doanh nghiệp nào giảm thải tốt hơn
c, Nhà nước áp dụng mức phí thải để sao cho tổng lượng thải 2 doanh 1300m3. Tính lượng thải
mỗi doanh nghiệp và mức phí thải
Câu 2: Cho đường MC= 250 + 2Q,, MB=500-3Q. MEC= 70+Q,
A b, Tính mức sản xuất tối ưu và giá tại mức xã hội, cá nhân
c, tính tổn thất xã hội
d, nhà nước áp dụng mức thuế bằng bn để xs ở mức tối ưu xã hội. Tính tổng mức thuế khi đó.
Câu 3: Doanh nghiệp đầu tư để cải tạo đất là 700 triệu, mỗi năm thu được lợi ích là 150 triệu và
dùng trong 7 năm, đến năm thứ 7 dùng hết hạn nên phải thanh lý 120 triệu. Tính IRR.
Với mức lãi suất 11% có nên đầu tư không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×