Tải bản đầy đủ

Ke hoach chuyen de tt22

PHÒNG GD&ĐT LÂM HA
TRƯỜNG TH LÁN TRANH II
Số: … /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lán Tranh II, ngày 23 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tập huấnThông tư 22/2016/BGD&ĐT cấp trường
Năm học 2016-2017
1. Mục đích:
- Triển khai đến cán bộ quản lý và giáo viên hiểu rõ Thông tư 22/2016/TTBDG ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá
học sinh tiểu học.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về đánh giá học sinh
tiểu học.
2. Đối tượng tập huấn, địa điểm:
- Đối tượng: Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học Lán Tranh 2.
- Địa điểm: Phòng Hội đồng trường Tiểu học Lán Tranh 2.
3. Nội dung tập huấn:

- Triển khai cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TTBGDĐT ngày 26/9/2016 của BộGiáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá
học sinh tiểu học.
- Điểm khác biệt giữa thông tư 30 và thông tư 22.
- Đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22
- Một số lưu ý khi sử dụng văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.
- Ma trận đề kiểm tra.
- Hướng dẩn ghi học bạ hiện hành.
- Hướng dẩn ghi bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục.
4. Hình thức tổ chức, phương pháp tập huấn:
- Tập trung cả trường 1 lớp.
- Tài liệu: Tàiliệu tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 05/11/2016
(PGD gửi tài liệu tập huấn qua mail nhà trường).
5. Thời gian: từ 14h30 ngày 12/11/2016.
6. Phân công chuẩn bị:
- Đ/c Phan Hải Lưu - PHT: Chuẩn bị nội dung tập huấn và trực tiếp tập huấn
cho giáo viên.
- Đ/c Hoàng Thị Thêm: Tập hợp câu hỏi, ý kiến của giáo viên (nếu có).


- Giáo viên: Chuẩn bị theo 1 bộ sách hiện hành môn Tiếng Việt, Toán,
TNXH, Khoa học, Lịch Sử - ĐịaLý (khối 4, 5); tài liệu chuẩn kiến thức - kỹ năng
của các khối; máy tính xách tay.
- Đ/c Nguyễn Minh Nhàng: Phụ trách máy tính, máy chiếu, âm thanh, loa,
kết nối,...
- Đ/c Nguyễn Văn Linh: Phụ trách điện, âm thanh, hình ảnh.
Trên đây là kế hoạch tập huấn thông tư 22/2016/BGD&ĐT của trường Tiểu
học Lán Tranh 2. Yêu cầu các tổ khối chuẩn bị đầy dủ khi tham gia tập huấn. Nếu
có khó khăn, vướng mắc liên hệ đ/c Phan Hải Lưu - PHT để trao đổi./.
Nơi nhận:
- Trường (để báo cáo);
- TTCM Giáo viên (thực hiện)
- Lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Hải Lưu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×