Tải bản đầy đủ

Tổ chức không gian kiến trúc chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phù hợp với quá trình đô thị hóa

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

BÙI NGỌC LINH

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÙ HỢP VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KIẾN TRÚC

HÀ NỘI – 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.Header Page 2 of 120.

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn tới khoa sau đại học - Trường đại học kiến
trúc Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành xong luận văn của mình.
Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới PGS.TS.KTS Lê Quân,
người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn, cùng toàn
thể các thầy cô trong tiểu ban hướng dẫn đã đóng góp những ý kiến quý báu,
đưa ra những phương pháp, tìm ra hướng đi, giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Sau cùng, tôi xin cám ơn nhà trường, cơ quan công tác và toàn thể bạn
bè đã giúp đỡ tôi tìm kiếm, thu thập tài liệu trong suốt quá trình thực hiện
luận văn.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Bùi Ngọc Linh

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “ Tổ chức không gian kiến trúc chợ
trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phù hợp với
quá trình đô thị hóa” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi.
Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và
có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này
chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình khoa học nào khác.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Bùi Ngọc Linh

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

MỤC LỤC
Lời cảm ơn


Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
A-

PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... 1Lý do chọn đề tài: ..................................................................................... 1Mục tiêu nghiên cứu:................................................................................ 2Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .......................................................... 2Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................ 3Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: ............................................... 3Cấu trúc luận văn ..................................................................................... 3

B-

PHẦN NỘI DUNG ................................................................................. 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HIỆN TRẠNG CHỢ TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI TRONG
QUÁ TRÌNHĐÔ THỊ HÓA ............................................................................... 4
1.1.

Thực trạng chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm: ............... 4

1.1.1. Giới thiệu chung về xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm: .............................. 4
1.1.2. Thực trạng không gian kiến trúc chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp: ........ 5
1.1.3. Thực trạng hạ tầng kỹ thuật tại huyện Gia Lâm: ................................ 15
1.2.

Thực trạng chợ tại các tuyến xã trong quá trình đô thị hóa tại Việt
Nam: ........................................................................................................ 24

1.3.

Thực trạng chợ trong phạm vi nghiên cứu: .......................................... 25

1.4.

Hệ thống chợ ở các nước khu vực: ........................................................ 25

1.4.1. Hệ thống chợ ở Singapore ( chợ Tekka, khu chợ Chinatown ): ........... 25
1.4.2. Hệ thống chợ ở Thái Lan: ( chợ Chutuchak, chợ đêm Bangkok) ........ 27

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐỂ THỰC HIỆN TỔ
CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CHỢ PHÙ HỢP VỚI QUÁ TRÌNH
ĐÔ THỊ HÓA ................................................................................................... 31
2.1.

Cơ sở pháp lý tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá
trình đô thị hóa: ...................................................................................... 31

2.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật: ................................................................. 31
2.1.2. Tiêu chuẩn thiết kế chợ: ......................................................................... 32
2.1.3. Các tiêu chuẩn- quy phạm liên quan:.................................................... 34
2.2.

Cơ sở lý luận tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá
trình đô thị hóa: ...................................................................................... 34

2.2.1. Các khái niệm chợ:[20] .......................................................................... 34
2.2.2. Phân loại chợ: ......................................................................................... 35
2.2.3. Vai trò và đặc điểm của chợ: ................................................................. 38
2.2.4. Khái niệm đô thị hóa: ............................................................................. 39
2.2.5. Phân loại đô thị hóa:............................................................................... 39
2.3.

Cơ sở thực tiễn tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá
trình ĐTH: .............................................................................................. 40

2.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức không gian kiến trúc chợ phù
hợp với quá trình ĐTH tại xã Ninh Hiệp: ............................................. 40
2.3.2. Nhu cầu và mục tiêu phát triển không gian kiến trúc chợ phù hợp
với quá trình đô thị hóa tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm: ................ 48
CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CHỢ TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LẦM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÙ
HỢP VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .......................................................... 50
3.1.

Xây dựng quan điểm và định hướng tiếp cận trong nghiên cứu về tổ
chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá trình đô thị hóa: ...... 50

3.1.1. Quan điểm tiếp cận nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc chợ
phù hợp với quá trình ĐTH: .................................................................. 50
3.1.2. Định hướng tiếp cận trong nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc
chợ phù hợp với quá trình ĐTH: ........................................................... 51

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

3.2.

Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá trình
đô thị hóa: ............................................................................................... 54

3.2.1. Các nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá
trình ĐTH: .............................................................................................. 54
3.2.2. Xây dựng quy mô chợ đô thị hóa:.......................................................... 54
3.2.3. Hệ thống phân loại chức năng chợ đô thị hóa: ..................................... 57
3.2.4. Xây dựng hệ thống vệ sinh môi trường phát triển bền vững. .............. 58
3.3.

Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với
quá trình đô thị hóa:............................................................................... 58

3.3.1. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng: .................................................... 58
3.3.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc: .................................................................. 67
3.3.3. Giải pháp hệ thốngkỹ thật: .................................................................... 84
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: .................................................................... 92
1. Kết luận: ....................................................................................................... 92
2. Kiến nghị: ..................................................................................................... 93
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


1

Header Page 7 of 120.

A-

PHẦN MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài:
Từ xa xưa, chợ được xem như là nơi trao đổi, mua bán hàng hoá của
người dân.Ra đời từ rất sớm trong lịch sử loài người, chợ luôn gắn liền với
cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Bên cạnh việc trao đổi, mua
bán thông thường, chợ còn là nơi giao lưu văn hoá, kinh tế, xã hội, thoả mãn
nhu cầu về thể chất và tinh thần của người dân địa phương. Cũng là nơi thể
hiện bộ mặt và trình độ phát triển của cả vùng miền. Vậy nên, chợ là một nét
văn hoá “ văn hoá kẻ chợ” mang trong mình biểu trưng của sự hội tụ và chắt
lọc, vừa cũ xưa, dung dị, hồn hậu lại vừa mới mẻ, tươi tắn bởi sự sôi động, ồn
ào.
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, đô thị hóa
là một quá trình tất yếu khách quan.Quá trình đô thị hóa đang diễn ra sôi động
trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các vùng ngoại thành ven đô Hà Nội. Cùng
với quá trình phát triển của Thủ Đô, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũng chịu
sự ảnh hưởng của đô thị hóa mạnh mẽ. Những năm qua, kinh tế xã Ninh hiệp
ngày càng phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá.Tuy nhiên, quá trình
đô thị hóa diễn ra quá nhanh chóng, thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề thủ
công, ngành nghề thương maị và những làng nông nghiệp phát triển có tích
lũy thặng dư nông sản.Từ đó, những trung tâm kinh tế, văn hóa hình thành với
cư dân có hoạt động phi nông nghiệp càng cao, sự trao đổi hàng hóa ngày
càng có tốc độ nhanh.
Quá trình đô thị hóa đã góp phần làm thay đổi diện mạo cho các huyện,
xã nông thôn hiện nay.Làm rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành
phố.Các hình thái kiến trúc cũng được thay thế, biến đổi để phù hợp với quá
trình đô thị hóa. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, bê tông hóa các con đường
làng, nhà ở mang dáng dấp đô thị, nhà văn hóa thôn, bưu điện, chợ, … đang

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


2

Header Page 8 of 120.

dần được thay đổi để phù hợp với quá trình đô thị hóa. Sự gia tăng mật độ xây
dựng, biến đổi về dân số,tăng trưởng kinh tế phần nào làm rõ hơn sự đô thị
hóa.
Trong những năm qua, mạng lưới chợ ở nước ta đóng vai trò rất quan
trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội.Chợ là nới tiêu thụ cũng như cung cấp
hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm chủ yếu cho các khu vực dân cư.
Trong quá trình đô thị hóa như hiện nay, việc mở rộng hay tăng thêm số
lượng chợ, cũng như nâng cấp chất lượng hoạt động chợ là việc cần thiết
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Qua khảo sát sơ bộ, có thể thấy hầu hết các hệ thống chợ trên địa bàn xã
Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội đều xuống cấp, hoạt động
không hiệu quả, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa phù hợp
với quá trình đô thị hóa. Kiến trúc đóng một vai trò cần thiết trong việc cải tạo
nâng cấp chất lượng chợ.Do đó, nghiên cứu và đề xuất về việc quy hoạch, xây
dựng và tổ chức không gian chợ phù hợp với quá trình đô thị hóa nhằm nâng
cao chất lượng hệ thống chợ, phát huy và mang lại hiệu quả, lợi ích sử dụng
cho người dân, việc chọn đề tài “Tổ chức không gian kiến trúc chợ trên địa
bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phù hợp với quá
trình đô thị hóa.” là thực sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
 Mục tiêu nghiên cứu:
- Khảo sát, đánh giá thực trạng việc tổ chức không gian kiến trúc chợ ở
xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
- Đề xuất tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá trình đô thị
hóa.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Không gian kiến trúc chợ ( chợ dân sinh/ chợ
cũ/ chợ mới/ chợ cóc, )

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


3

Header Page 9 of 120.

-

Phạm vi nghiên cứu: khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố

Hà Nội.
 Phương pháp nghiên cứu:
-

Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến đánh giá tổ chức không gian

kiến trúc chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm- Thành phố Hà Nội
-

Phân tích, tổng hợp và đề xuất tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp

với quá trình đô thị hóa.
 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
-

Ý nghĩa khoa học: bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận về tổ chức

không gian kiến trúc chợ trong quá trình xây dựng đô thị hóa
-

Ý nghĩa thực tiễn : đề xuất mô hình kiến trúc chợ trên địa bàn xã Ninh

Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nội dung nghiên cứu đề tài làm căn
cứ áp dụng vào thực tiễn trong quá trình quy hoạch và nâng cao chất lượng
xây dựng các công trình chợ ở nông thôn trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
 Cấu trúc luận văn
Chương 1: Tổng quan về tình hình hiện trạng chợ trên địa bàn xã Ninh
Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội trong quá trình đô thị hóa.
Chương 2: Cơ sở khoa học nghiên cứu để thực hiện tổ chức không gian
kiến trúc chợ phù hợp với quá trình đô thị hóa .
Chương 3: Tổ chức không gian kiến trúc chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp,
huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội phù hợp với quá trình đii thị hóa.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.


Header Page 10 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.


Header Page 11 of 120.

92

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Hệ thống chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
đã được hình thành và phát triển cùng quá trình phát tiển kinh tế xã hội qua
một thời gian dài. Chợ có vai trò hết sức quan trọng trong việc phục vụ nhu
cầu tiêu dùng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển giao thương kinh tế
sản xuất của người dân vùng ven sông Hồng nói chung và người dân xã Ninh
Hiệp nói riêng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội,
sự tăng trưởng dân số và mở rộng vùng miền đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa
diễn ra nhanh chóng.Mức sống của người dân ngày được nâng cao, đòi hỏi
nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.Công trình chợ đứng trước quá trình đô thị
hóa đó đã có những thay đổi về phương thức hoạt động, hình thái kiến trúc
chợ.Bên cạnh những thay đổi tích cực, cũng đã xuất hiện những bất cập
không thế tránh khỏi cần phải giải quyết.
Đề tài luận văn đi sâu vào nghiên cứu cách tổ chức không gian kiến trúc chợ
để phù hợp với quá trình đô thị hóa của xã Ninh Hiệp. Nhằm khắc phục sự tồn
tại bất cập hiện nay tại các chợ cũ, không gian kinh doanh chợ xuống cấp,
giao thông đi lại trong chợ chật hẹp, không đảm bảo về phòng cháy chữa
cháy, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Trong khi nhu cầu về hàng hóa đa
dạng, khối lượng lớn hàng tiêu thụ ngày càng nhiều. Do vậy, thông qua quá
trình khảo sát hiện trạng hệ thống chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia
Lâm, Thành phố Hà Nội, luận án đã đưa ra những quan điểm, nguyên tắc và
tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với quá trình đô thị hóa.
Qua đó đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc chợ phù hợp với
quá trình đô thị hóa tại xã Ninh Hiệp.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

93

2. Kiến nghị:
Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức không gian kiến trúc chợ
phù hợp với quá trình đô thị hóa xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà
Nội, tôi xin kiến nghị một số nội dung sau:
-

Nhà nước cần đưa ra các chính sách quản lý, định hướng quy hoạch,

cần có sự chú trọng nhiều hơn về vị trí, quy mô cho các công trình chợ đô thị
hóa.
-

Các khu chợ tự phát cần phải được cải tạo lại để đáp ứng với nhu cầu

phát triển đô thị hóa, thích ứng với bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu hóa.
-

Các khu chợ phải được quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng, quản

lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến hình thức kiến trúc công trình. Ưu tiên sử
dụng vật liệu xây dựng địa phương.
-

Đề xuất đưa ra các mẫu thiết kế tiêu chuẩn cho loại hình kiến trúc chợ.

cần phân loại, đánh giá lại hệ thống chợ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm,
Thành phố Hà Nội.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

ĐTH

Đô thị hóa

KT-XH

Kinh tế - xã hội

KTS

Kiến trúc sư

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

VLXD

Vật liệu xây dựng

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

CTCC

Công trình công cộng

BQL

Ban quản lý

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
Số hiệu hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Sơ đồ vị trí hệ thống chợ trên địa bàn xã Ninh Hiệp

6

Hình 1.2

Hiện trạng chợ Nành Ninh Hiệp

7

Hình 1.3

Hiện trạng chợ Nành Ninh Hiệp

9

Hình 1.4

Hiện trạng chợ thôn 2

10

Hình 1.5

Mặt bằng phân khu chức năng chợ thôn 2

10

Hình 1.6

Hiện trạng chợ thôn 5

11

Hình 1.7

Hiện trạng chợ thôn 5

12

Hình 1.8

Mặt bằng phân khu chức năng chợ thôn 5

12

Hình 1.9

Hiện trạng chợ thôn 7

13

Hình 1.10

Hiện trạng chợ thôn 8

14

Hình 1.11

Mặt bằng phân khu chức năng chợ thôn 8

14

Hình 1.12

Tuyến đường giao thông liên thôn

17

Hình 1.13

Hiện trạng chợ tuyến xã Việt Nam

24

Hình 1.14

Chợ Tekka

26

Hình 1.15

khu chợ Chinatown

27

Hình 1.16

Chợ Chutuchak

28

Hình 1.17

Một số hình ảnh kinh doanh tại Chợ Chutuchak

28

Hình 1.18

Một số hình ảnh kinh doanh tại Chợ Chutuchak

29

Hình 1.19

Một số hình ảnh chợ đêm Bangkok

29

Hình 1.20

Một số hình ảnh chợ đêm Bangkok

30

Hình 3.1

Sơ đồ liên hệ vùng

51

Hình 3.2

Sơ đồ công năng chợ

59

Hình 3.3

Giải pháp tổng mặt bằng phân khu chức năng chợ

62

Nành Ninh Hiệp

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

Hình 3.4

Giải pháp tổng mặt bằng phân khu chức năng chợ

63

thôn 2
Hình 3.5

Giải pháp tổng mặt bằng phân khu chức năng chợ

64

thôn 5
Hình 3.6

Giải pháp tổng mặt bằng phân khu chức năng chợ

65

thôn 7
Hình 3.7

Giải pháp tổng mặt bằng phân khu chức năng chợ

66

thôn 8
Hình 3.8

Chi tiết thiết kế quầy, sạp hàng

69

Hình 3.9

Mặt bằng bố trí giao thông trong chợ

70

Hình 3.10

Chiều rộng các tuyến giao thông trong chợ

70

Hình 3.11

Thống kê nhu cầu mua sắm các loại hàng hóa

79

Hình 3.12

Thống kê phương tiện đi chợ

80

Hình 3.13

Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc chợ Ninh

82

Hiệp

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Số hiệu
Bảng 1

Tên hình
Thống kê các chợ đang hoạt động trên địa bàn xã

Trang
7

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm
Bảng 2

Thống kê số điểm kinh doanh trong chợ

8

Bảng 3

Bảng thông số kỹ thuật các trạm 110KV cấp điện

19

cho huyện Gia Lâm
Bảng 4

Bảng tổng hợp hệ thống cấp điện tại huyện Gia

21

Lâm
Bảng 5

Tỷ lệ % kiểu loại nhà

44

Bảng 6

Thống kê đánh giá quy mô chợ

55

Bảng 7

Thống kê phân loại chợ ĐTH

57

Bảng 8

Chỉ tiêu quy hoạch

59

Bảng 9

Chiều rộng lối đi giữa các dãy quầy

71

Bảng 10

Khoảng cách xa nhất đến cửa( hay thang) thoát

71

hiểm gần nhất
Bảng 11

Tiêu chuẩn diện tích các bộ phận chức năng trong

75-77

nhà chợ chính
Bảng 12

Chiều rộng của lối đi, hành lang cửa, vế thang trên
đường thoát nạn trong nhà

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.

87


Header Page 17 of 120.

D.TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1.

UBND huyện Gia Lâm, 2015. Báo cáo đề xuất phương án chuyển đổi

mô hình khai thác kinh doanh, vận hành quản lý và mở rộng xây dựng chợ
Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm
2.

UBND huyện Gia Lâm, 2015. Kế hoạch đầu tư xây dựng, quản lý và

phát triển chợ trên địa bàn huyện Gia Lâm, giai đoạn 2016- 2020.
3.

Đinh Ngọc Bách (1996): kiến trúc chợ nội thành hà Nội “ tồn tại và

phát triển”.
4.

Nguyễn Lê Hưng (2000): nghiên cứu nâng cao hiệu quả không gian

kiến trúc để phù hợp với công nghệ trong chợ cấp 1 ở Hà Nội.
5.

Trần Nguyễn Hoàng( 2004): Không gian kiến trúc chợ thích ứng với

điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong đô thị Việt Nam.
6.

Ngô Minh Hậu ( 2007): Giải pháp không gian linh hoạt công trình kiến

trúc chợ trong đô thị.
7.

Trần Gia Linh ( 2008): “Chợ quê Việt Nam”, Nhà xuất bản Giáo dục.

8.

Chủ biên PGS.TS Đỗ Thị Hảo (2010): “Chợ Hà Nội Xưa và Nay”,

NXB Phụ nữ.
9.

Lại Thành Tín( 2015): Tổ chức không gian kiến trúc chợ phiên vùng

cao, tại các điểm du lịch thuộc công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văntỉnh Hà Giang.
10.

Tuyển tập nghiên cứu khoa học- viện nghiên cứu kiến trúc

11.

Tuyển tập quy chuẩn xây dựng Việt Nam

12.

Từ điển tiếng Việt.

13.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ( Bộ Xây dựng, 1997)

14.

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam ( Bộ Xây dựng, 1997)

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

15.

TCVN 5670:1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp

đặt sử dụng.
16.

TCVN 2622: 1995- Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình công

cộng
17.

TCVN 6161: 1996- Phòng cháy chữa cháy. Chợ và trung tân thương

mại- Yêu cầu thiết kế.
18.

TCVN 9211: 2012 Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế.

19.

http://gialam.gov.vn/

20.

https://vi.wikipedia.org

21.

http://www.xaydung.gov.vn

22.

http://www.yoursingapore.com/

23.

www.ivivu.com

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×