Tải bản đầy đủ

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Cầu Giấy- Thành phố Hà Nội.

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

LÊ CÔNG HỮU

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội - 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.Header Page 2 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

LÊ CÔNG HỮU
kho¸ 2014-2016

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số:
60.58.01.06

Luận văn thạc sĩ quản lý đô thị và công trình

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN ĐÌNH BỒNG

Hà Nội – 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự
quan tâm góp ý của các thầy giáo, cô giáo, khoa sau đại học trường Đại học
kiến trúc Hà Nội. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ lãnh đạo, cán bộ công nhân
viên tại Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà
Nội, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Cầu Giấy. Tôi xin chân thành cảm ơn sự
giúp đỡ quý báu đó.
Cho phép tôi được bày tỏa lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến


thầy giáo hướng dẫn khoa học Ts Nguyễn Đình Bồng đã dành nhiều thời gian
để giảng dạy, hướng dẫn cho tôi trong học tập và nguyên cứu chuyên môn, đã
giúp đỡ chỉ bảo tôi tận tình để tôi hoàn thành công việc nghiên cứu của mình.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn đến tất cả các anh chị, em, bạn bè người thân
và đồng nghiệp đã động viên giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống để tôi yên
tâm học tập và nghiên cứu.
Hà nội, tháng 7 năm 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được
trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Tác giả

Lê Công Hữu

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU GIÁ ..... 7
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI ............................................................................................... 7
1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Cầu Giấy ........................... 7
1.1.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................... 7
1.1.2. Điều kiện kinh tế.......................................................................... 10
1.1.3. Điều kiện xã hội ........................................................................... 12
1.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy . 18
1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất ................................................................. 18
1.2.2. Tình hình quản lý đất đai đô thị quận Cầu Giấy ........................... 22
1.3. Tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất quận Cầu Giấy giai
đoạn 2004 - 2015...................................................................................... 29
1.3.1. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên
địa bàn quận Cầu Giấy........................................................................... 29
1.3.2. Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận
Cầu Giấy ............................................................................................... 35
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT ............................................................................................................. 40
2.1. Cơ sở lý luận về đấu giá quyền sử dụng đất ................................... 40

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

2.1.1. Đất đô thị ..................................................................................... 40
2.1.2. Thị trường bất động sản ............................................................... 45
2.1.3. Các quyền về đất đai / Bất động sản............................................. 49
2.1.4. Đấu giá quyền sử dụng đất ........................................................... 53
2.2. Cơ sở pháp lý về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện
hành ở Việt Nam ..................................................................................... 59
2.2.1. Các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện đấu giá QSDĐ ......... 59
2.2.2. Các nội dung chủ yếu về đấu giá QSDĐ theo quy định pháp luật về
đất đai hiện hành.................................................................................... 61
2.2.3. Quy trình đấu giá QSDĐ .............................................................. 68
2.3. Đấu giá đất ở một số nước trên thế giới .......................................... 74
2.3.1. Đấu giá đất ở Trung Quốc ............................................................ 74
2.3.2. Đấu giá đất ở Nhật Bản ................................................................ 76
2.3.3. Đấu giá đất ở Pháp ....................................................................... 78
2.3.4. Kinh nghiệm đấu giá đất ở các nước và bài học cho Việt Nam .... 80
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI ............................................................................................. 83
3.1. Dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn
2016 - 2020. .............................................................................................. 83
3.2. Định hướng phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất ...... 84
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trên
địa bàn quận Cầu Giấy ........................................................................... 85
3.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu giá quyền sử dụng
đất ............................................................................................................. 85
3.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất .... 88
3.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và cán bộ ................................. 92

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


Header Page 7 of 120.

3.3.4. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị,
và công nghệ ............................................................................................. 95
3.3.5. Kiến nghị giải pháp về quản lý sử dụng đất, quá trình tổ chức thực
hiện ĐGQSDĐ của UBND quận Cầu giấy ................................................ 97
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.......................................................................... 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 103

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


Header Page 8 of 120.

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BĐS

: Bất động sản

CSHT

: Cơ sở hạ tầng

ĐGQSDĐ

: Đấu giá quyền sử dụng đất

ĐTM

: Đô thị mới

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

GCN QSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HTKT

: Hạ tầng kỹ thuật

NĐ-CP

: Nghị định chính phủ

KT - XH

: Kinh tế - Xã hội

TT-BTNMT

: Thông tư Bộ tài nguyên và môi trường

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

QHSDĐ

: Quy hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

: Sở Tài nguyên và Môi trường

CHXHCNVN

: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

UBND

: Uỷ ban nhân dân

THPL

: Thi hành pháp luật

QPPL

: Quy phạm pháp luật

TTBĐS

: Thị trường bất động sản

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


Header Page 9 of 120.

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy 2015 ............. 19
Bảng 1.3. Bảng kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2015 .................. 21
Bảng 1.4. Các dự án hoàn thành GPMB trên địa bàn quận Cầu Giấy 2013 ... 26
Bảng 1.5. Các dự án đang GPMB trên địa bàn Quận Cầu Giấy 2013.......... 27
Bảng 1.6. Bảng tổng hợp diện tích đấu giá QSDĐ khu đô thị mới Cầu Giấy 30
Bảng 1.7. Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khu đô thị mới Cầu Giấy năm 2014 .. 31
Bảng 1.8. Giá trúng đấu giá QSDĐ khu đô thị mới Cầu Giấy năm 2014 ...... 32
Bảng 1.9. Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ lô E, Khu X3 phố Phan Văn Trường. 34
Bảng 1.10. Giá trúng đấu giá QSDĐ lô E, Khu X3 phố Phan Văn Trường .. 34

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Vị trí quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,....................................... 7
Hình 1.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội .......... 18
Hình 1.3: Quy trình tổ chức phiên đấu giá QSĐ ........................................... 69
Hình 1.4: Quy trình đấu giá tại Nhật Bản [41] .............................................. 77

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.


Header Page 10 of 120.

1
MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các
khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc
phòng. Ngày nay Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước với mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, đất
đai được coi là nguồn nội lực để xây dựng và phát triển đất nước bền vững.
Trong nguồn tài nguyên đất đai thì đất đô thị được xếp vào loại quý giá nhất
và nó mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.
Đô thị là trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một vùng,
lãnh thổ nhất định. Đất đai là cơ sở để hình thành, phát triển đô thị, như xây
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, thông
tin liên lạc...), cơ sở hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học, văn hóa, khoa học
kỹ thuật, thể dục thể thao...), các công trình phục vụ ăn, ở, làm việc, đi lại và
nghỉ ngơi của dân cư đô thị.
Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh chủ yếu do Nhà nước nắm quyền kiểm soát dưới tác dụng của bàn tay
hữu hình đã làm cho hoạt động khai thác, kinh doanh của các doanh nghiệp
chưa tận dụng được tối đa hiệu quả sử dụng đất được Nhà nước giao. Trong
nền kinh tế thị trường, thị trường tự điều tiết để hoạt động kinh doanh đạt
được những hiệu quả cao nhất, trong đó có việc sử dụng đất mà trước kia nó
chưa có được. Ỏ các Thành phố lớn như Hà Nội, số lượng người lao động
chuyển từ khu vực ngoại ô vào Thành phố ngày càng cao, dân cư tăng
nhanh dẫn tới nhu cầu sử dụng đất xây dựng nhà ở, các khu vui chơi giải
trí, khu nghỉ dưỡng, khu trung tâm thương mại, dịch vụ cũng như xây dựng
các nhà máy, xí nghiệp, các công ty trong và ngoài nước ngày càng cao,

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.


Header Page 11 of 120.

2
chính những điều đó khiến cho nhu cầu sử dụng đất tăng lên nhanh chóng,
trong khi quỹ đất là có hạn. Đứng trước vấn đề nan giải đó đòi hỏi Nhà
nước phải có những chính sách và biện pháp xử lý kịp thời với tầm nhìn
chiến lược nhằm phát triển đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng
trong tương lai. Thể hiện rõ nhất là việc quy hoạch đúng hướng, có tầm
nhìn dài hạn để hạn chế tối đa tổn thất do việc quy hoạch sai, quy hoạch
chồng chéo. Bên cạnh đó, để giúp cho việc sử dụng đất một cách có hiệu
quả đòi hỏi Nhà nước cần phải có sự lựa chọn đúng đắn trong vấn đề quyết
định giao đất cho các cá nhân cũng như các tổ chức có đủ năng lực và đảm
bảo đúng tiến độ thực hiện đầu tư được mua đất để xây dựng nhà ở, cơ sở
sản xuất, kinh doanh… bằng cách tiến hành tốt các khâu trong quy trình
đấu giá quyền sử dụng đất. Việc tiến hành nghiêm túc và đúng đắn quy
trình này sẽ góp một phần đáng kể vào nguồn thu của Ngân sách Thành
phố. Tăng Ngân sách Thành phố, góp phần vào việc cải tạo, xây dựng và
thực hiện các dự án công cộng, qua đó góp phần phát triển KT - XH và
phân phối một cách công bằng hơn.
Tuy nhiên, công tác đấu giá QSDĐ được áp dụng ở nước ta chưa lâu,
ban đầu vẫn còn sơ khai nên việc áp dụng còn hạn chế trong quy trình đánh
giá, từ việc quy hoạch, GPMB chuẩn bị quỹ đất sạch để đưa ra đấu giá đến
việc đầu tư xây dựng CSHT kỹ thuật và quá trình tổ chức đấu giá, quản lý
việc sử dụng đất đúng theo mục đích ban đầu trong hồ sơ đấu giá cũng như
việc phân phối sử dụng nguồn tài chính thu được sau đấu giá chưa chặt chẽ và
đúng hiệu quả.
Trong bối cảnh trên, nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác
đấu giá QSDĐ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vì vậy tôi đã chọn đề tài:
“Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá
quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội ”.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

3
* Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
của công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
* Phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
Thu thập các văn bản của Chính phủ, các văn bản của UBND Thành
phố có liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu thập các
thông tin về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, tình hình quản láy đất đai đô thị
trên địa bàn nghiên cứu nghiên cứu.
- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
Thu thập các thông tin chi tiết, cụ thể về việc thực hiện và kết quả đấu
giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội: Điều tra giá đất trên thị trường tại các điểm đấu giá quyền sử dụng
đất theo các kênh như giá bán các tài sản tương tự trên thị trường, thông qua
nguồn số liệu thống kê tại Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, phòng Tài
nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký nhà đất
quận Cầu Giấy và qua các phương tiện truyền thông.
- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
Lựa chọn một số dự án đấu giá QSDĐ đặc trưng trên địa bàn nghiên
cứu nhằm đánh giá công tác đấu giá và ảnh hưởng của giá đấu giá đến phát
triển kinh tế xã hội nói chung và công tác quản lý đất đai nói riêng của địa
bàn nghiên cứu.
- Phương pháp thống kê, tổng hợp
Số liệu điều tra thứ cấp, sơ cấp được thống kê, tổng hợp vào các bảng
biểu theo từng nội dung nghiên cứu.
- Phương pháp xử lý số liệu

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

4
Số liệu được xử lý trên máy tính theo phần mềm Microsof Exels.
- Phương pháp phân tích so sánh
Phân tích các kết kết quả điều tra theo mục đích nghiên cứu. So sánh
kết quả thực tế với các quy định của pháp luật để rút ra các kết luận về việc
thực hiện đấu giá QSDĐ trên địa bàn nghiên cứu.
- Phương pháp minh họa bằng hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu
* Đối tượng nghiên cứu
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
* Phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Phạm vi không gian một số dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
+ Dự án đấu giá QSDĐ khu đô thị mới Cầu Giấy tại phường Dịch
Vọng, Dịch Vọng Hậu.
+ Dự án đấu giá QSDĐ tại lô E khu X3 ngõ 24 phố Phan Văn Trường,
phường Dịch Vọng Hậu.
- Phạm vi thời gian 2014 - 2016.
* Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong luân văn
1. Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất)
là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho
đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
2. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho
thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng
có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.
3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền
sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

5
đầu đối với thửa đất xác định.
4. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất
từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển
nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử
dụng đất.
5. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử
dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất
của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.
6. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất
đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.
7. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và
chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà
đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.
8. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người
có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.
9. Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai
và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài
sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ
địa chính.
10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của
người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác
gắn liền với đất.
11. Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện
tích đất.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

6
12. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất
đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.
13. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà
nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
(Luật Đất đai 2013, Điều 3)
* Kết cấu của đề tài
Kết cấu của luận văn: ngoài phần mở đầu và phần kết luận và kiến
nghị, luận văn còn có 3 chương, bao gồm:
Chương I: Thực trạng quản lý sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất
trên địa bàn quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015.
Chương II: Cơ sở khoa học về đấu giá quyền sử dụng đất.
Chương III: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử
dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.


Header Page 17 of 120.

99
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
* Kết luận
1. Đấu giá quyền sử dụng đất là một công cụ tài chính của Nhà nước
được quy định trong Luật Đất đai 2003 và phát triển cụ thể trong luật Đất đai
2013. Thành phố Hà Nội đã sớm triển khai công tác ĐGQSDĐ, việc thực hiện
nghiêm túc và đúng đắn ĐGQSDĐ đã góp một phần tăng thu Ngân sách
Thành phố, Quận và cơ sở góp phần vào việc cải tạo, xây dựng và thực hiện
các dự án công cộng, thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội và phân phối một
cách công bằng nguồn lực đất đai cho phát triển đô thị bền vững
2. Thực trạng Công tác ĐGQSDĐ tại các dự án nghiên cứu trên địa bàn
quận Cầu giấy
a. Công tác ĐGQSDĐ tại các dự án nghiên cứu trên địa bàn quận Cầu
Giấy được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản
pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Trung ương và Thành phố.
b. Kết quả thực hiện:
- Trong giai đoạn 2004 - 2015 Quận đã tổ chức được 12 đợt ĐGQSDĐ
với quy chế công khai, dân chủ đúng pháp luật gồm các ô đất xây dựng nhà
vườn, biệt thự, nhà liền kề với tổng diện tích đất đấu giá là 57.512 m2, tổng
số tiền thu được là 2.148 tỷ đồng.
- Kết quả thực hiện dự án ĐGQSDĐ tại các dự án nghiên cứu
Dự án ĐGQSDĐ khu đô thị mới Cầu Giấy (2011-2015).
Tổng diện tích dự án là 507. 065m2. trong đó có 159. 465m2 đất để
ĐGQSDĐ làm nhà ở gồm 96. 750m2 đất xây dựng nhà ở Chung cư kết hợp
dịch vụ. 62. 715m2 đất để xây dựng nhà ở biệt thự liền kề. Kết quả thực hiên
ĐGQSDĐ năm 2014 của dự án: 818,4m2 với số tiền trúng đấu giá
108.071.600.000 VNĐ

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

100
Dự án ĐGQSDĐ tại lô E khu X3 ngõ 24 phố Phan Văn Trường, phường
Dịch Vọng Hậu.
Diện tích đất thực hiện ĐGQSDĐ tại lô E khu X3 ngõ 24 phố Phan Văn
Trường, phường Dịch Vọng Hậu 181,8m2. Số tiền trúng đấu giá
26.421.600.000 VNĐ.
c. Những đóng góp của công tác ĐGQSDĐ
- ĐGQSDĐ đã tạo nên diện mạo mới, hiện đại hơn cho khu đô thị mới Cầu
Giấy, đồng bộ theo quy hoạch đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.
- ĐGQSDĐ trên địa bàn quận Cầu Giấy góp phần quản lý đất đai một
cách có hiệu quả, chặt chẽ và hoàn thiện hơn, đã từng bước đưa quỹ đất vào
sử dụng theo đúng quy hoạch, mục đích phát triển của quận.
- Với nguồn thu lớn từ đấu giá để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công
tác ĐGQSDĐ đã góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của
quận Cầu Giấy.
3. Những mặt bất cập, tồn tại trong công tác ĐGQSDĐ trên địa bàn
quận Cầu Giấy:
- Chính sách đấu giá quyền sử dụng đất.
- Quy trịnh định giá xác định giá khởi điểm ĐGQSDĐ còn phức tạp, qua
nhiều “cửa”.
- Công tác định giá đất xác định giá sàn đấu giá và giá làm cơ sở
BTGPMB còn bất cập.
- Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác ĐGQSDĐ.
- Diện tích, quy hoạch, mật độ xây dựng các thửa đất đấu giá.
- Lựa chọn hình thức đấu giá.
- Thông báo mời tham gia đấu giá.
- Hình thức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.
- Sử lý vi phạm của Hội đồng đấu giá.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.


Header Page 19 of 120.

101
4. Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác ĐGQSDĐ
trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phó Hà Nội.
- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu giá quyền sử
dụng đất.
- Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
- Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và cán bộ.
- Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị,
và công nghệ.
- Kiến nghị giải pháp về quản lý sử dụng đất, quá trình tổ chức thực hiện
ĐGQSDĐ của UBND quận Cầu giấy.
* Một số kiến nghị
1. Đối với nhà nước
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý cho công tác ĐGQSDĐ tạo vốn
xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, thống nhất áp dụng trong cả nước.
- Cơ chế đền bù GPMB cần được sửa đổi. bổ sung theo hướng đảm bảo
được cả quyền lợi của Nhà nước, người dân có đất bị thu hồi và chủ đầu tư,
đồng thời có những chế tài đảm bảo thực thi nghiêm túc.
2. Đối với UBND Thành phố Hà Nội
- Cần xây dựng kế hoạch ĐGQSDĐ trong dài hạn. Hiện nay, các kế
hoạch đấu giá tại Thủ đô được xây dựng từng năm một, như thế thì chưa thể
hiện được vai trò vĩ mô của hoạt động đấu giá.
- Thành lập Trung tâm thẩm định giá có chức năng thẩm định giá đất,
xác định giá sàn, bước giá…
3. Đối với UBND cấp huyện
Chỉ đạo các Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, các
phòng ban chuyên môn, tập trung nhân lực, thời gian thực hiện hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch ĐGQSDĐ được giao.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120.


Header Page 20 of 120.

102
4. Cần mở rộng nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác ĐGQSDĐ trên
địa bàn các quận huyện khác của Thành phố Hà Nội, để có đầy đủ cơ sở khoa
học thực tiễn hoàn thiện cơ chế ĐGQSDĐ trên địa bàn Thành phố.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120.


Header Page 21 of 120.

103
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy, Báo cáo công tác
giải phóng mặt bằng, 2011-2015.

2.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2012, báo cáo thi hành Luật Đất đai 2003.

3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT
ngày 2 tháng 06 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sư dụng đất, thu hồi đất.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá
đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác
định giá đất.

5.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp Thông tư liên tịch số
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 quy định
việc tổ chức đấu giá.

6.

Bộ Tư Pháp, 2010 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 về
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
của Chính phủ.

7.

Nguyễn Đình Bồng, 2011, Chế độ sở hữu đất đai, Hội khoa học đất Việt
Nam, Hội thảo góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai Hà Nội, 12.2011

8.

Chính phủ, 2014 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

9.

Chính phủ, 2014 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định chi tiết về giá đất.

10. Chính phủ, 2014 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.
11. Chính phủ, 2014 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.


Header Page 22 of 120.

104
12. Chính phủ, 2014 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất.
13. Chính phủ, 2014 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán
đấu giá tài sản.
14. Trần Tiến Hải, Luận án TS Luật học, 2015
15. Đỗ Hậu và Nguyễn Đình Bồng, 2012, Quản lý đất đai và bất động sản đô
thị, Nhà xuất bản Xây Dựng.
16. Tôn Gia Huyên, 2011, Bàn về sở hữu đất đai, Hội Khoa học Đất Việt
Nam, Hội thảo góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2003, Hà Nội 12.2013
17. Tôn Gia Huyên, 2009, Quản lý đất đai đô thị, Tổng Hội Xây dựng, đề
tài nghiên cứu Khoa học Chính sách quản lý đô thị.
18. Phạm Sỹ Liêm, 2009, Chính sách đất đai đô thị, Tổng Hội Xây dựng đề
tài nghiên cứu khoa học Chính sách quản lý đô thị.
19. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy, Báo cáo kiểm kê đất
đai 2015
20. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy, Báo cáo công tác quản
lý đất đai 2015
21. Phòng Thống kê quận Cầu Giấy , niên giám thống kê 2011-2015
22. Quốc hội nước CHXHCNVN, 1992, Hiến Pháp, Nxb Chính trị quốc gia.
23. Quốc hội nước CHXHCNVN, 2013, Hiến Pháp, Nxb Chính trị quốc gia.
24. Quốc hội nước CHXHCNVN, 2015, Bộ Luật Dân sự, Nxb Chính trị
quốc gia.
25. Quốc hội nước CHXHCNVN, 1993, Luật Đất đai, Nxb Chính trị quốc gia.
26. Quốc hội nước CHXHCNVN, 2003, Luật Đất đai, Nxb Chính trị quốc gia.
27. Quốc hội nước CHXHCNVN, 2013, Luật Đất đai, Nxb Chính trị quốc gia.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 22 of 120.


Header Page 23 of 120.

105
28. Nguyễn Thanh Trà và Nguyễn Đình Bồng, 2005, Thị trường bất động
sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
29. Tổng cục Quản lý đất đai, 2012, Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đất đai.
Tài liệu lưu hành nội bộ
30. Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Quy hoach, 2012, Báo cáo nghiên cứu
khảo sát quản lý đất đai ở Trung Quốc. Tài liệu lưu hành nội bộ
31. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 25/10/2001 về
việc giao đất để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuyến đường
Nguyễn Phong Sắc - Vành Đai 3 và tuyến đường Yên Hòa - Vành đai 3
tại địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
32. UBND Thành phố Hà Nội, 2003, Quyết định số 119/2003/QĐ-UBND
ngày 02/10/2003 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất
(D4, D5, D7, D11) đấu giá QSDĐ trong khu đô thị mới Cầu Giấy.
33. UBND Thành phố Hà Nội, 2004, Quyết định số 81/2004/QĐ-UBND ngày
20/05/2004 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất (D2*,
D3*, D18, D21, D23) đấu giá QSDĐ trong khu đô thị mới Cầu Giấy.
34. UBND Thành phố Hà Nội, 2015 Thực hiện kế hoạch số số 55/KHUBND ngày 12/02/2015 của về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền
sử dụng đất năm 2015.
35. UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày
17/4/2015, phê duyệt kê hoạch sử dụng đất năm 2015, Quận Cầu Giấy
36. UBND quận Cầu Giấy kế hoạch số 10/KH-UBND Ngày 15/1/2014 về
việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị mới Cầu
Giấy năm 2014.
37. UBND quận Cầu Giấy, Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13/05/2014 của
về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày
15/1/2014.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 23 of 120.


Header Page 24 of 120.

106
38. UBND quận Cầu Giấy, 2015 Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất
đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020
39. UBND quận Cầu Giấy, Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 3/3/2015 về
việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị mới Cầu Giấy năm
2015.
40. Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung Ương-CIEM, 2006, Chính sách thu
hút đầu tư vào Thị trường bất động sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
41. http://www.total-jp.com/baibai/kyobai.html

http://www.e-sellers.co.jp

Quy trình đấu giá của Nhật Bản (2004), Nhật Bản

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 24 of 120.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×