Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Đại Thanh - Hà Nội

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN NHẬT

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2017

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.Header Page 2 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN NHẬT
KHOÁ: 2015 - 2017

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS.KTS TRẦN TRỌNG HANH

Hà Nội – 2017
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong
suốt thời gian thực hiện luận văn và cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá
trị để luận văn này được hoàn thành.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của khoa Sau đại học –
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sự tận tình giảng dạy của các thầy cô trong
suốt khóa học và sự giúp đỡ của bạn bè cùng lớp.
Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và khoa Sau
đại học đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành
luận văn này.
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan: Sở Quy


hoạch – kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tạo điều kiện
và giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập các tài liệu phục vụ luận văn.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân, bạn bè và đồng
nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn!
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Xuân Nhật

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ này là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Xuân Nhật

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng, sơ đồ
Danh mục các hình vẽ
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
* Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1
* Mục đích nghiên cứu ................................................................................... 2
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 2
* Nội dung nghiên cứu ................................................................................... 2
* Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 2
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ..................................................... 2
* Cấu trúc luận văn ........................................................................................ 3
* Các khái niệm và thuật ngữ ......................................................................... 3
NỘI DUNG .................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, HÀ NỘI. ................. 5
1.1 Khái quát về khu đô thị Đại Thanh, thành phố Hà Nội ..................... 5
1.1.1 Vị trí khu đô thị Đại Thanh ........................................................ 5
1.1.2 Những đặc điểm cơ bản về khu đô thị Đại Thanh ....................... 6
1.1.3 Điều kiện tự nhiên ...................................................................... 7
1.2 Hiện trạng và các quy hoạch, dự án liên quan .................................... 8
1.2.1 Hiện trạng ................................................................................... 8
1.2.2 Các quy hoạch và dự án có liên quan ........................................ 13
1.3 Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu đô thị
Đại Thanh ................................................................................................... 13
1.3.1 Thực trạng quản lý đầu tư cải tạo theo quy hoạch ..................... 13
1.3.2 Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng mới theo quy hoạch ......... 15
1.3.3 Bộ máy quản lý xây dựng theo quy hoạch ................................ 19
1.3.4 Bộ máy quản lý dự án Khu đô thị Đại Thanh ............................ 24

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

1.3.5
hoạch
1.4 Đánh
26
1.4.1
1.4.2

Vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý xây dựng theo quy
................................................................................................. 25
giá tổng hợp và những vấn đề cần nghiên cứu trong luận văn
Đánh giá tổng hợp .................................................................... 26
Những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết trong luận văn ........... 27

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, HÀ NỘI ...................................... 29
2.1 Cơ sở lý thuyết .................................................................................... 29
2.1.1 Lý luận về quản lý đô thị .......................................................... 29
2.1.2 Lý luận về quản lý phát triển cải tạo và xây dựng đô thị theo quy
hoạch ................................................................................................. 31
2.1.3 Lý luận về quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng các công trình
trong đô thị, khu đô thị theo quy hoạch .................................................. 35
2.2 Cơ sở pháp lý ...................................................................................... 37
2.2.1 Cơ sở pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật ....................... 37
2.2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật .......................................... 39
2.2.3 Các văn bản pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch của dự án
khu đô thị Đại Thanh. ............................................................................ 52
2.3 Các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị
Đại Thanh ................................................................................................... 55
2.3.1 Chủ đầu tư và hình thức quản lý đầu tư dự án. .......................... 55
2.3.2 Tổ chức quản lý nhà nước......................................................... 55
2.3.3 Vai trò sự tham gia của cộng đồng và dân cư............................ 56
2.3.4 Thị trường bất động sản ............................................................ 57
2.4 Các bài học kinh nghiệm về quản lý xây dựng theo quy hoạch ....... 58
2.4.1 Trong nước ............................................................................... 58
2.4.2 Nước ngoài ............................................................................... 67
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, HÀ NỘI ...................................................... 75
3.1 Quan điểm, mục tiêu .......................................................................... 75
3.1.1 Quan điểm ................................................................................ 75
3.1.2 Mục tiêu ................................................................................... 75
3.2 Các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch............................ 76
3.3 Giải pháp để quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Đại
Thanh .......................................................................................................... 77
3.3.1 Nhóm giải pháp 1 - Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý xây dựng
theo quy hoạch ...................................................................................... 77

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


Header Page 7 of 120.

3.3.2 Nhóm giải pháp 2 – Kiểm tra, thanh tra , làm rõ nhưng vi phạm
trật tự xây dựng và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tôt chức, cá
nhân vi phạm quy hoạch và pháp luật. ................................................... 78
3.3.3 Nhóm giải pháp 3 - Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
khung ................................................................................................. 80
3.3.4 Nhóm giải pháp 4 – Quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng các công
trình theo quy hoạch .............................................................................. 83
3.3.5 Nhóm giải pháp 5 - Tổ chức bộ máy quản lý xây dựng theo quy
hoạch ................................................................................................. 85
3.3.6 Nhóm giải pháp 6 – Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, dân

................................................................................................. 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 93
Kết luận....................................................................................................... 93
Kiến Nghị .................................................................................................... 94

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


Header Page 8 of 120.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

QHCT

Quy hoạch chi tiết

QLQHXD

Quản lý quy hoạch xây dựng

KTCQ

Kiến trúc cảnh quan

TKĐT

Thiết kế đô thị

QCXDVN

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

KĐT

Khu đô thị

ĐTM

Đô thị mới

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HTXH

Hạ tầng xã hội

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

QLĐT

Quản lý đô thị

QHKT

Quy hoạch - Kiến trúc

BQL

Ban quản lý

TTLL

Thông tin liên lạc

UBND

Ủy ban nhân dân

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


Header Page 9 of 120.

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

Số hiệu

Tên bảng, sơ đồ

bảng, sơ đồ
Bảng 1.1

Hiện trạng sử dụng đất

Bảng 1.2

Các thủ tục hành chính cấp cơ sở đang tham gia quản lý

Bảng 2. 1

Bảng tổng hợp số liệu quy hoạch sử dụng đất

Bảng 2.2

Bảng danh mục các bảng vẽ

Sơ đồ 1.1

Tổ chức bộ máy Ban Quản lý đầu tư và xây dựng KĐTM Hà
Nội

Sơ đồ 2.1

Nguyên tắc quản lý Nhà nước ở Việt Nam

Sơ đồ 2.2

Các lĩnh vực chủ yếu của quản lý đô thị

Sơ đồ 2.3

Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch

Sơ đồ 2.4

Các phương thức quản lý dự án đầu tư cải tạo và xây
dựng

Sơ đồ 2.5

Trình tự quản lý cải tạo và xây dựng công trình
theo quy hoạch trong đô thị hoặc khu đô thị

Sơ đồ 3.1

Cơ cấu tổ chức mô hình tự quản

Sơ đồ 3.2

Sơ đồ giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch với sự
tham gia của cộng đồng

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.


Header Page 10 of 120.

DANH MỤC HÌNH

Số hiệu hình

Tên hình

Hình 1.1

Vị trí khu đô thị Đại Thanh

Hình 1.2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị Đại Thanh
trước khi điều chỉnh mở rộng

Hình 1.3

Hiện trạng sử dụng đất khu đô thị Đại Thanh

Hình 1.4

Các khu vực dân cư hiện trạng chưa được kết nối hạ tầng

Hình 1.5

Các khu công cộng bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe

Hình 1.6

Tầng cao của các công trình cao tầng đều vi phạm

Hình 1.7

Khu nhà thấp tầng xây dựng vi phạm tầng cao

Hình 1.8

Đất cây xanh công cộng biến thành nơi kinh doanh

Hình 1.9

Khu vực hồ ao C chưa được thi công, hiện bị lấn chiếm và
đổ rác thải.

Hình 2.1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị Đại Thanh sau
khi điều chỉnh mở rộng

Hình 2.2

Tổng thể Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Hình 2.3

Một số hình ảnh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Hình 2.4

Ecopark City

Hình 2.5

Ecopark City

Hình 2.6

Metro Manila - Philippine

Hình 2.7

Cây xanh ở Singapore được quy hoạch ở khắp mọi nơi

Hình 2.8

Hình ảnh một tuyến phố đi bộ ven sông tại Singapore

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.


Header Page 11 of 120.

1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia,
trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của
cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước,
các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế
và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất
nước. Hà Nội đồng thời còn là hạt nhân phát triển của Vùng Kinh tế trọng
điểm phía Bắc và Vùng Hà Nội. Trong xu hướng hội nhập và phát triển, việc
thu hút đầu tư cải tạo và xây dựng các khu đô thị góp phần nâng cao vai trò vị
thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế là một nhu cầu cấp thiết.
Huyện Thanh Trì có nhiều dự án đang đầu tư xây dựng, nhiều khu dân
cư đã được lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và có rất nhiều dự án đang trong
giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, việc quản lý xây dựng tại các khu đô thị
vẫn chưa được coi trọng, còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế như: Công tác
thực hiện quy hoạch được duyệt chưa nghiêm túc, công tác đầu tư xây dựng
còn chậm trễ, chất lượng xây dựng còn yếu kém, chính sách và cơ chế đầu tư
hệ thống HTXH như trường học, bệnh viện, chợ, công trình thể thao,… còn
lúng túng trong việc xác định phương thức đầu tư hợ lý dẫn tới việc các CĐT
bỏ rơi hoặc nếu có đầu tư thì lại tự áp giá dịch vụ tăng cao gây bức xúc cho
người dân.
Để cải tiến công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu đô thị
mới vì lợi ích tương lai của toàn xã hội sẽ cần thiết phải nghiên cứu các biện
pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch trên địa bàn,
trong đó có khu đô thị Đại Thanh.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

2

Từ các nghiên cứu sẽ đề xuất một số giải pháp về quản lý xây dựng khu
đô thị Đại Thanh để làm cơ sở cho việc hoàn thiện khung thể chế áp dụng cho
các khu đô thị khác phát triển bền vững.
* Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy
hoạch khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: là công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch
khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Khu đô thị Đại Thanh, có quy mô 16 ha và dân số
khoảng 3000 người.
* Nội dung nghiên cứu
- Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý xây dựng theo quy
hoạch tại Khu đô thị Đại Thanh, từ đó rút ra những vấn đề cần giải quyết.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu
đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Đại
Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập xử lý tài liệu, số liệu và thông
tin khoa học.
- Phương pháp phân tích đánh giá và tổng hợp.
- Phương pháp so sánh, dự báo.
- Phương pháp chuyên gia và phi thực nghiệm.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

3

- Ý nghĩa khoa học: Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học về quản lý đô
thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
- Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần giải quyết các tồn tại trong quản lý xây
dựng khu đô thị Đại Thanh theo quy hoạch. Kết quả nghiên cứu có thể áp
dụng vào công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố
Hà Nội.
* Cấu trúc luận văn
Luận văn gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận kiến nghị.
Phần nội dung gồm 3 chương:
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô
thị Đại Thanh, Hà Nội.
Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị
Đại Thanh, Hà Nội
Chương 3: Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Đại
Thanh, Hà Nội.
* Các khái niệm và thuật ngữ
Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu
hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành
chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao
gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị
trấn.[1]
Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.[1]
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô
thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

4

tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể
hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.[1]
Quản lý đô thị là quản lý nhà nước tại đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực, nó
là khoa học tổng hợp được xây dựng trên cơ sở của nhiều khoa học chuyên
ngành bao gồm hệ thống chính sách, cơ chế, biện pháp và phương tiện được
chính quyền các cấp sử dụng để tạo điều kiện và kiểm soát quá trình tăng
trưởng, phát triển đô thị nhằm thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu
phát triển bền vững.[24]
Quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị là quản lý nhà nước về đầu tư
cải tạo và xây dựng các công trình đô thị theo đúng quy hoạch được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật về quy
hoạch và xây dựng đô thị.[1]
Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho
CĐT làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công
trình.[1]

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Việc hình thành các khu đô thị mới trong quá trình đô thị hóa đóng một
vai trò rất quan trọng, nhằm tạo ra những hạt nhân kinh tế, thu hút lao động,
tạo ra cho người dân một môi trường sống tốt hơn. Việc hình thành các khu
đô thị mới là quá trình dài song song đó là quá trình đầu tư và quản lý, khai
thác sử dụng và quản lý hành chính. Do đó có thể nói công tác quản lý xây
dựng đô thị là một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng, then chốt trong việc định
hướng cụ thể hóa chiến lược phát triển đô thị trong tương lai. Tuy nhiên các
vấn đề đang diễn ra trong quá trình đầu tư và phát triển khu ĐTM còn nhiều
vướng mắc. Do đó việc nghiên cứu quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô
thị Đại Thanh nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác
quản lý xây dựng hiện nay.
Kết quả phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch
tại Khu đô thị Đại Thanh đã đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu:
- Đánh giá đầy đủ các tồn tại, yếu kém thực trạng công tác quản lý xây
dựng theo quy hoạch Khu đô thị Đại Thanh để rút ra các vấn đề cần giải
quyết.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô
thị Đại Thanh.
- Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Đại
Thanh.
Nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học quản
lý xây dựng theo quy hoạch khu dự án được dựa trên 4 trụ cột chính (i) cơ sở
lý thuyết, (ii) cơ sở pháp lý, (iii) các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng
theo quy hoạch Khu đô thị Đại Thanh, (iv) các bài học kinh nghiệm trong
nước và trên thế giới.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.


Header Page 17 of 120.

94

Các kết quả nghiên cứu cho phép kiến nghị 3 quan điểm, 5 mục tiêu và 6
nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch và luận văn cũng đã đề xuất 06
nhóm giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch
Khu đô thị Đại Thanh gồm:
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch
- Kiểm tra, thanh tra , làm rõ nhưng vi phạm trật tự xây dựng và có biện
pháp xử lý nghiêm đối với các tôt chức, cá nhân vi phạm quy hoạch và pháp
luật.
- Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung
- Quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng các công trình theo quy hoạch
- Tổ chức bộ máy quản lý xây dựng theo quy hoạch
- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, dân cư
Kiến Nghị
Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả kiến nghị một số vấn đề chính
sau đây:
a. Đối với Chính phủ:
Nghiên cứu và ban hành Luật quản lý phát triển đô thị để hoàn chỉnh cơ
sở pháp lý quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.
b. Đối với UBND Thành phố Hà Nội:
Kiện toàn và tăng cường chức năng nhiệm vụ quyền hạn cho Ban quản
lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội, trên cơ sở quy định rõ chức
năng nhiệm vụ, vai trò quản lý, là đầu mối gắn kết, phối hợp giữa chủ đầu tư
và các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở ban ngành, nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý của các dự án trong Khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

95

c. Đối với Chủ đầu tư:
Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của Ban quản lý
dự án. Tăng cường giám sát, chỉ đạo dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo chất
lượng.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.


Header Page 19 of 120.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
2. Quốc hội (2013), Luật đất đai ngày 11/2013
3. Quốc hội (2013), Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13.
4. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
5. Quốc hội (20014), Luật đầu tư số 67/2014/QH13.
6.Chính phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý
chất lượng công trình xây dựng
7.Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản
lý đầu tư phát triển đô thị .
8.Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
9. Chính phủ (2010), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản
lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
10. Chính phủ (2010), Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản
lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
11. Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 về xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động
sản, khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình
hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.
12. Chính phủ (2009), Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 về quản
lý chiếu sáng đô thị.
13. Chính phủ (2007), Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 về
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về
xử lý vi phạm trật tự đô thị.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120.


Header Page 20 of 120.

14. Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ
của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy
hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
15. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 15/2010/TT-BXD về quy định cắm
mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.
16. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
17. Bộ Xây dựng (2008), Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008
về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”.
18. Bộ Xây dựng (2007), Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 01/02/2007 về việc đẩy
mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây
dựng đô thị.
19. Bộ Xây dựng (2000), Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4449:1987, NXB Xây dựng.
20. Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn
đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011
21. Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Đại Thanh duyệt năm 2006.
22. Hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Đại Thanh
duyệt năm 2011.
23. Thủ tướng Chính phủ (2007), Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày 16/3/2007
về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị.
24. Nguyễn Thế Bá (2004), “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị”, NXB
Xây dựng..
25. Nguyễn Đình Bồng & Đỗ Hậu (2005), Giáo trình: “Quản lý đất đai và bất
động sản đô thị”, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
26. Trần Trọng Hanh (2016), Giáo trình: “Quản lý quy hoạch và xây dựng đô
thị” , Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120.


Header Page 21 of 120.

27.Hàn Tất Ngạn (2008), “Kiến trúc cảnh quan”, NXB Xây dựng.
28. Phạm Trọng Mạnh (2005), “Quản lý đô thị”, NXB Xây dựng.
29. Nguyễn Tố Lăng “Một số bài học kinh nghiệm nước ngoài về quản lý đô
thị” (tài liệu tham khảo, giảng dạy).
30.Trang Web: www.ashui.com của Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt
Nam.
31.Trang Web: www.hanoi.org.vn
32.Trang Web: www.traveldailynews.asia

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×