Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN TUẤN DŨNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG TRỚI,
HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội - 2017

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.Header Page 2 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN TUẤN DŨNG
KHOÁ 2015-2017

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG TRỚI,
HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Chuyên ngành: Quản lý đô thị & Công trình
Mã số: 60.58.01.06
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. CHẾ ĐÌNH HOÀNG

Hà Nội - 2017

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân thành đến thầy giáo
PGS.TS.KTS Chế Đình Hoàng, người thầy đã dành rất nhiều thời gian và công sức
hướng dẫn cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Khoa sau Đại học, ban giám hiệu nhà
trường cùng các thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã dạy dỗ và giúp
đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập.
Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các cơ quan, đồng nghiệp,
bạn bè và người thân đã tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong công việc,
cung cấp tài liệu, khích lệ và trao đổi ý kiến trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Xin trân thành cảm ơn!


Hà nội, tháng 4 /2017
Tác giả Luận văn

Nguyễn Tuấn Dũng

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu
đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh là công trình nghiên cứu
khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả Luận văn

Nguyễn Tuấn Dũng

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục hình ảnh minh họa
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ minh họa
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
* Lý do chọn đề tài. ....................................................................................... 1
* Mục đích nghiên cứu. ................................................................................. 3
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 3
* Phương pháp nghiên cứu. .......................................................................... 3
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. ................................................. 3
* Một số khái niệm dùng trong luận văn. .................................................... 4
* Cấu trúc luận văn. ...................................................................................... 6
NỘI DUNG ............................................................................................................ 7
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO
QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG TRỚI, HUYỆN HOÀNH BỒ, ........ 7
TỈNH QUẢNG NINH ............................................................................................ 7
1.1.Thực trạng về quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô
thị Bắc sông Trới nói chung và huyện Hoành Bồ nói riêng. ....................... 7
1.1.1. Khái quát về tỉnh Quảng Ninh và huyện Hoành Bồ ............................... 7
1.1.2. Vị trí địa lý thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ ............................................ 8
1.1.3. Thực trạng phát triển các khu đô thị tại thị trấn Trới. ........................... 10
1.1.4. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Hoành Bồ. .. 12
1.2. Thực trạng quy hoạch xây dựng Khu đô thị Bắc sông Trới. .............. 15
1.2.1. Khái quát về đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc sông Trới...................... 15

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

1.2.2. Vị trí địa điểm và nội dung quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện
Hoành Bồ: ..................................................................................................... 16
1.2.3. Hệ thống pháp lý liên quan đến dự án .................................................. 23
1.3. Thực trạng đầu tư xây dựng và công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch tại Khu đô thị Bắc sông Trới – huyện Hoành Bồ. ........................... 23
1.3.1. Tình hình triển khai dự án Khu đô thị Bắc sông Trới. .......................... 23
1.3.2. Thực trạng đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc sông Trới. ....................... 25
1.3.3. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới
Hoành Bồ. ..................................................................................................... 27
1.4. Những ưu điểm và tồn tại trong quản lý và thực hiện xây dựng theo
quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới – huyện Hoành Bồ. ......................... 29
1.4.1. Ưu điểm .............................................................................................. 29
1.4.2. Những tồn tại, bất cập ......................................................................... 30
1.4.3. Nguyên nhân. ...................................................................................... 33
CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ
BẮC SÔNG TRỚI HUYỆN HOÀNH BỒ .......................................................... 36
2.1. Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng theo quy hoạch............................. 36
2.1.1. Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch ............................................. 36
2.1.2. Vai trò cộng đồng trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch .... 40
2.2. Cơ sở pháp lý. ....................................................................................... 42
2.2.1. Hệ thống các văn bản quy định của pháp luật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn
có liên quan:.................................................................................................. 42
2.2.2. Hệ thống Văn bản của tỉnh Quảng Ninh. ............................................. 44
2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng theo quy hoạch. ................. 44
2.3.1. Yếu tố kinh tế - xã hội ......................................................................... 44
2.3.2. Yếu tố dân số và đô thị hoá. ................................................................ 44
2.3.3. Yếu tố khoa học công nghệ. ................................................................ 45
2.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc
sông trới, Huyện Hoành Bồ. ....................................................................... 45

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


Header Page 7 of 120.

2.4.1. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài................................................ 45
2.4.2. Quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện theo quy hoạch Khu đô thị Bắc
sông Trới và vai trò QLNN về quy hoạch xây dựng đô thị ............................ 46
2.4.3. Chuyên môn hoá bộ máy quản lý tại Khu đô thị Bắc sông Trới. .......... 47
2.4.4. Kinh nghiệm quản lý một số đô thị trong nước. ................................... 48
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ BẮC
SÔNG TRỚI, HUYỆN HOÀNH BỒ .................................................................. 63
3.1. Quan điểm, mục tiêu về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị
Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ: ............................................................... 63
3.1.1. Quan điểm ........................................................................................... 63
3.1.2. Mục tiêu .............................................................................................. 64
3.2. Nguyên tắc ............................................................................................ 64
3.3. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch....................................... 64
3.3.1. Giải pháp quản lý và sử dụng đất đai ................................................... 64
3.3.2. Giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật ...................................................... 67
3.3.3. Giải pháp quản lý đầu tư xây dựng các dự án thứ cấp. ......................... 70
3.3.4. Giải pháp kiến trúc, cảnh quan và trật tự đô thị.................................... 75
3.3.5. Giải pháp quản lý môi trường .............................................................. 77
3.3.6. Giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý ................................................... 77
3.3.7. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch có sự tham gia của cộng
đồng .............................................................................................................. 80
3.3.8. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý........................ 82
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 85
1. Kết luận ................................................................................................... 85
2. Kiến nghị ................................................................................................. 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


Header Page 8 of 120.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt

Cụm từ viết tắt

BĐS

Bất động sản

BQLDA

Ban Quản lý dự án

CĐT

Chủ đầu tư

CTCC

Công trình công cộng

ĐTM

Đô thị mới

KĐT

Khu đô thị

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GPXD

Giấy phép xây dựng

HTKT

HTKT

HTXH

Hạ tầng xã hội

HĐND

Hội đồng Nhân dân

TTTM

Trung tâm thương mại

UBND

Ủy ban Nhân dân

QLĐT

Quản lý đô thị

QLĐĐ

Quản lý đất đai

QLNN

Quản lý nhà nước

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

QHCT

Quy hoạch chi tiết

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


Header Page 9 of 120.

DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA
Số hiệu

Tên hình

hình

Trang

Hình a

Vị trí nghiên cứu

2

Hình b

Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu

2

Hình 1.1

Vị trí huyện Hoành Bồ trong liên hệ vùng tỉnh Quảng Ninh

8

Hình 1.2

Hình ảnh địa hình đặc trưng của thị trấn Trới

9

Hình 1.3

Thị trấn Trới trong chiến lược phát triển KT-XH

10

Hình 1.4

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Trới

12

Hình 1.5

Vị trí Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ

17

Hình 1.6

TMB sử dụng đất Khu đô thị Bắc sông Trới

21

Hình 1.7

Hiện trạng Khu đô thị Bắc sông Trới

26

Hình 1.8

Một vài hình ảnh thực trạng xây dựng trong khu vực đô thị

27

Hình 1.9

Hiện trạng kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Bắc sông Trới

29

Hình 1.10 Một vài hình ảnh thực trạng xây dựng trong khu vực đô thị

33

Hình 3.1

Đưa không gian xanh vào trong công trình kiến trúc

78

Hình 3.2

Thiêt kế đồng nhất đối với công trình nhà ở biệt thự, nhà ở

78

TM
Hình 3.3

Sơ đồ Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch - xây dựng

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.

86


Header Page 10 of 120.

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Số hiệu

Tên bảng, biểu

Trang

Cơ cấu sử dụng đất Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện

20

bảng, biểu
Bảng 1.1

Hoành Bồ
Bảng 1.2

Danh mục sử dụng đất

21

DANH MỤC SƠ ĐỒ MINH HỌA
Số hiệu sơ

Tên sơ đồ, đồ thị

Trang

đồ, đồ thị
Sơ đồ 2.1

Sơ đồ nguyên tắc trong hoạt động xây dựng

37

Sơ đồ 3.1

Sơ đồ các loại hình sử dụng đất

68

Sơ đồ 3.2

Tổ chức Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

81

Sơ đồ 3.3

Mô hình Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc

82

sông Trới
Sơ đồ 3.4

Mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.

84


Header Page 11 of 120.

1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài.
Hiện nay, đến Hoành Bồ, có thể nhận thấy sự thay đổi lớn mạnh so với
những năm trước, các khu công nghiệp ngày càng mở rộng phát phát triển, các nhà
máy, xí nghiệp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia thúc đẩy kinh tế
của huyện, làm cho đởi sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đi cùng với
nhu cầu được ở một nơi khang trang, sạch đẹp thì các khu đô thị phục vụ nhu cầu ở
phát triển không ngừng. Từ đó hình thành quy hoạch các khu đô thị tập trung, xen
kẹp trong các khu dân cư hiện có, dẫn theo các lỗ hổng về:
Về tổ chức thực hiện:
+) Việc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả;
+) Mật độ xây dựng quá cao, dẫn đến quá tải về hạ tầng...
+) Hình thái kiến trúc: thiếu bản sắc vùng miền – pha tạp, lộn xộn, manh
mún.
+) Văn hóa kiến trúc chưa được quan tâm.
Về tổ chức quản lý:
+) Thiếu đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đúng chuyên môn, chủ yếu là kiêm
nhiệm;
+) Việc thanh tra kiểm tra chưa kịp thời, mang tính chất đối phó;
+) Quy hoạch điều chỉnh chưa kịp thời;
+) Công tác quản lý của cộng đồng chưa được quan tâm.
Với mức độ đô thị hóa như hiện nay thì vấn đề về đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ
thuật, đồng bộ kiến trúc cảnh quan là một nhiệm vụ cấp bách, cần phải thực hiện
một cách đồng bộ..
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý xây
dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng
Ninh” là rất cần thiết, cấp bách. Luận văn này cần được nghiên cứu nhằm đánh giá
thực trạng tình hình quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và tìm ra giải
pháp hợp lý nhất để quản lý việc đầu tư xây dựng đảm bảo đồng bộ tuân thủ quy

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

2

hoạch, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, kiểu mẫu và là điểm nhấn cho khu
vực hạ lưu Sông Trới thuộc địa phận huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Hình a - Vị trí nghiên cứu.

Hình b - Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

3

* Mục đích nghiên cứu.
Mục đích của luận văn là nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng
theo quy hoạch tại huyện Hoành Bồ, nghiên cứu là tổng hợp tài liệu và các văn bản
pháp lý hiện hành liên quan đến quản lý xây dựng theo quy hoạch đối với tỉnh
Quảng Ninh nói chung và huyện Hoành Bồ nói riêng; nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị ở Việt Nam và huyện
Hoành Bồ, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị
Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ nhằm tạo không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, điển
hình và là điểm nhấn cho khu vực Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là: Công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Phạm vi nghiên cứu
Toàn bộ ranh giới Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng
Ninh tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày ngày 05 tháng 05 năm 2010 với diện
tích 126,9ha.
* Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, thu thập tài liệu.
- Phương pháp nghiên cứu có chọn lọc các tài liệu và kế thừa kết quả nghiên
cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án khác có liên quan.
- Phương pháp hệ thống hoá, phân tích, so sánh, tổng hợp để đưa ra các giải
pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới cho phù hợp.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
Ý nghĩa khoa học
Xây dựng cơ sở khoa học, làm rõ một số vấn đề tồn tại, bất cập trong công
tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và những quy định hiện hành của nhà nước; để
giải quyết trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại của các KĐT trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

4

Ý nghĩa thực tiễn
Đề ra những giải pháp để quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc
sông Trới, huyện Hoành Bồ nói riêng và các KĐT mới trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh nói chung.
* Một số khái niệm dùng trong luận văn.
- Khái niệm về Đô thị: (1)Nơi tập trung dân cư với mật độ cao; (2)Nơi con
người sống và làm việc chủ yếu trong môi trường phi nông nghiệp, có hệ thống hạ
tầng phát triển. Cụ thể ở Việt Nam, đô thị là nới có dân số tối thiểu 4000 người với
mật độ dân cư cấp nhất theo quy định cho đô thị loại 5 là 2000 người/km2 (dân số
và diện tích tính ở đây là thuộc khu vực nội thị) và tối thiểu 65% lao động phi nông
nghiệp [14].
- Dân số đô thị: Là dân số thuộc ranh giới hành chính của đô thị, bao gồm:
nội thành, ngoại thành, nội thị, ngoại thị và thị trấn[14].
- Hệ thống công trình hạ tầng đô thị được xây dựng đồng bộ là khi hệ thống
công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng đạt 70% yêu
cầu của đồ án quy hoạch xây dựng theo từng giai đoạn; đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn
kỹ thuật và các quy định khác có liên quan [14].
- Khu vực phát triển đô thị là một khu vực được xác định để đầu tư phát triển
đô thị trong một giai đoạn nhất định, bao gồm: Khu vực phát triển đô thị mới, khu
vực phát triển đô thị mở rộng, khu vực cải tạo, khu vực bảo tồn, khu vực tái thiết đô
thị, khu vực có chức năng chuyên biệt; Có thể gồm một hoặc nhiều khu chức năng
đô thị; Có thể thuộc địa giới hành chính của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố. Có thể
bao gồm một hoặc nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị.Dự kiến hình thành một đô
thị mới trong tương lai theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng đô thị[6].
- Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng các công trình
(có thể bao gồm: Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng...) trên một khu đất
được giao trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền
phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị bao gồm các loại sau đây:

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

5

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới là dự án đầu tư xây dựng mới một
khu đô thị trên khu đất được chuyển đổi từ các loại đất khác thành đất xây dựng đô
thị[6].
+ Dự án tái thiết khu đô thị là dự án xây dựng mới các công trình kiến trúc và
hạ tầng kỹ thuật trên nền các công trình hiện trạng đã được phá dỡ theo quy hoạch
đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị là dự án cải tạo, nâng cấp mặt ngoài
hoặc kết cấu các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu nhưng không làm thay
đổi quá 10% các chỉ tiêu sử dụng đất của khu vực;
+ Dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị là các dự án nhằm bảo tồn tôn tạo các giá
trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các công trình, cảnh quan trong khu vực di sản văn
hóa của đô thị;
+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp là các dự án đầu tư xây dựng
khu đô thị trong đó có thể bao gồm các công trình xây dựng mới, công trình cải tạo
chỉnh trang, tái thiết và bảo tồn, tôn tạo [6].
- Chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý,
sử dụng vốn để thực hiện đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị.
- Chủ đầu tư cấp 1 là chủ đầu tư được Nhà nước giao thực hiện dự án đầu tư
phát triển đô thị, chủ đầu tư cấp 1 có thể là:
+ Các cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng;
+ Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; các Ban quản lý đầu tư xây dựng
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã;
+ Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật.
- Chủ đầu tư thứ cấp là chủ đầu tư cấp 2 hoặc chủ đầu tư các cấp tiếp theo
tham gia đầu tư vào dự án đầu tư phát triển đô thị thông qua việc thuê, giao hoặc
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng thuộc dự án đầu tư phát triển
đô thị để đầu tư xây dựng công trình [6].

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

6

- Dịch vụ đô thị là các dịch vụ công cộng được cung cấp trong đô thị như:
Quản lý, khai thác, duy tu hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; vệ sinh và bảo
vệ môi trường; quản lý công viên, cây xanh; chiếu sáng đô thị, cấp nước, thoát
nước; quản lý chung cư; dịch vụ tang lễ, xử lý chất thải; vận tải công cộng; bảo vệ
trật tự, an ninh khu vực phát triển đô thị; y tế, giáo dục, thương mại, vui chơi giải trí,
TDTT và các dịch vụ công cộng khác[6].
* Cấu trúc luận văn.
Ngoài phần MỞ ĐẦU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, nội dung chính của
luận văn có ba chương gồm có:
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị
Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị
Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Chương 3: Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc sông
Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.


Header Page 17 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Quản lý nhà nước về việc quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu vực Bắc
Sông Trới, huyện Hoành Bồ là một nội dung quan trọng trong chiến lược và kế
hoạch phát triển bền vững của mỗi một địa phương. Trong những năm qua việc
quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu vực Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ đang
chịu những sức ép do quá trình phát triển KT-XH, việc phát triển đô thị và mở rộng
không gian đô thị, kế hoạch, đảm bảo tiến độ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người
dân khi về sinh sống tại các khu đô thị mới còn nhiều hạn chế gây ra bức xúc và
sung đột giữa Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và đặc biệt là những người dân
sinh sống trong khu khu đô thị mới. Dưới sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức
năng, việc nghiên cứu quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Trới
để triển khai đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, cải thiện bộ mặt đô thị, cải thiện
môi trường sống của nhân dân là rất cần thiết và cấp bách nhằm đề xuất các giải
pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý xây dựng Khu đô thị Bắc sông
Trới;
2. Kiến nghị
Để thực hiện công tác quản lý và triển khai các giải pháp quản lý xây dựng Khu
đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ thì các tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý phải
triển khai các nội dung cụ thể như sau:
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý xây dựng theo quy hoạch đến
cấp phường, xã; KCN. Phấn đấu không còn cán bộ kiêm nhiệm hoạt động quản lý
xây dựng theo quy hoạch.
- UBND tỉnh Quảng Ninh:
+ Giao Sở Xây dựng sớm lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị huyện
Hoành Bồ để trình Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm
cơ sở để thành lập Ban Quản lý phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh;

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.


Header Page 19 of 120.

86

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về việc
triển khai mô hình quản lý công – tư để hướng dẫn địa phương và các đơn vị triển
khai thực hiện;
+ Giao các Sở, ngành liên quan (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế
hoạch và Đầu tư,...) tăng cường năng lực quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ; giám sát việc thực hiện đầu tư của đơn vị Chủ đầu tư trong quá trình
triển khai dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi đưa vào khai thác sử dụng;
+ Giao UBND huyện Hoành Bồ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý
các vi phạm thuộc thẩm quyền do mình quản lý; những trường hợp không đủ thẩm
quyền xử lý phải báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp
thời;
- Chủ đầu tư cùng với Ban quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ để thực
hiện công tác quản lý trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa và vận hành Khu
đô thị Bắc sông Trới hoạt động đúng tính chất, chức năng và tuân thủ quy hoạch
được duyệt.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120.


Header Page 20 of 120.

87

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt:
1. Quốc Hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/06/2009, Hà Nội.
2. Quốc Hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 01 tháng 7 năm
2014, Hà Nội.
3. Quốc Hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm
2014, Hà Nội.
4. Quốc Hội (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm
2014, Hà Nội.
5. Chính phủ (2013) Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản
lý chất lượng công trình.
6. Chính phủ (2013) Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về đầu
tư phát triển đô thị.
7. Chính phủ (2012) Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp
giấy phép xây dựng.
8. Chính phủ (2005) Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về Quy
hoạch xây dựng.
9. Chính phủ (2010) Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
10. Chính phủ (2007) Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 về
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử
phạm trật tự xây dựng đô thị.
11. Chính phủ (2010) Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản
lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
12. Chính phủ (2010) Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 Về quản
lý cây xanh đô thị.
13. Chính phủ (2009) Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 về quản
lý chiếu sáng đô thị.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120.


Header Page 21 of 120.

88

14. Chính phủ (2009) Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc
phân loại đô thị.
15. Bộ Xây dựng (2010) Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010
hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
16. Nguyễn Đình Bồng & Đỗ Hậu (2005), “Quản lý đất đai và bất động sản
đô thị”, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
17. Nguyễn Thế Bá (2004), “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị”, NXB
Xây dựng.
18. Báo Xây dựng (2010), “Quy hoạch đô thị, Bài học kinh nghiệm từ Đà Nẵng”.
19. Trương Minh Dục (2010), “Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và
quản lý đô thị qua kinh nghiệm thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng”.
20. Tỉnh ủy Quảng Ninh (2013), “Đề án Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Quảng Ninh nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh”.
21. Đỗ Hậu (2013) “Quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn thành phố Hà
Nội”.
22. Trần Trọng Hanh (2007), “Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô
thị”, NXB Xây dựng.
23. Nguyên Hạnh (2005), “Tầm vóc đô thị Phú Mỹ Hưng”, Tạp chí xây
dựng.
24. Nguyễn Hiệp (1998), “Dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh
Đàm”, Tạp chí xây dựng.
25. Nguyễn Thị Vân Hằng (2013), “Luận văn Thạc sỹ, Quản lý thực hiện quy
hoạch xây dựng Khu vực Đông Nam ga Phú Diễn, Cầu Diễn”, Hà Nội.
26. Tạ Thị Thu Hương (http://www.longan.gov.vn - 10/10/2012, 9:42), “Vai
trò của cộng đồng trong phát triển đô thị”.
27. Dương Quang Minh (1998), “Dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ
Linh Đàm”, Tạp chí xây dựng.
28. Phạm Trọng Mạnh (2005), “Quản lý đô thị”, NXB Xây dựng.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.


Header Page 22 of 120.

89

29. Những bất cập trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (2013), “Tạp chí
điện tử Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.
30. Nguyễn Tố Lăng (http://ashui.com/ - Thứ Tư, 22/9/2010, 00:15), “Quản
lý phát triển đô thị bền vững – Một số bài học kinh nghiệm”.
31. Phạm Sỹ Liêm (http://tonghoixaydungvn.vn - 1/3/2014 12:57:00 PM)
“Nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch”.
32. Nguyễn Đăng Sơn (2013), Quản lý thực hiện quy hoạch đô thị trong cơ
chế thị trường, Tạp chí Sài Gòn Đầu tư & Xây dựng.
33. Nguyễn Đăng Sơn (2013), Quy hoạch phân khu và đổi mới phương pháp
quy hoạch, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.
34. Mai Bình Dương (2015), “Luận văn Thạc sỹ, Quản lý xây dựng theo quy
hoạch Khu đô thị mới phía Đông hòn Cặp Bè tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ
Long”, Quảng Ninh.
35. Sở Xây dựng Quảng Ninh (2010) “Báo cáo tình hình phát triển các khu
đô thị mới trên địa bàn huyện Hoành Bồ”.
36. Chính phủ (2013) Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về Quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030.
37. UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày
28/7/2014 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.
38. UBND tỉnh Quảng Ninh (2010 Quyết định số 1450/QĐ- UBND ngày
05/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh”.
39. UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “ V/v quy định
hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự
án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 22 of 120.


Header Page 23 of 120.

90

40. UBND tỉnh Quảng Ninh (2013) Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND
ngày11/4/2013 về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
41. UBND tỉnh Quảng Ninh (2011) Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh trong công tác quy hoạch và quản lý
đô thị.
42. Ban Quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ (2010) báo cáo tổng hợp
kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu đô thị
trên địa bàn huyện Hoành Bồ.
Tài liệu Web:
43. www.moc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.
44. www.quangninh.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
45. www.huyenhoanhbo.gov.vn, Cổng thông tin điện tử huyện Hoành Bồ.
46. www.ktsdanang.vn, website của Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng.
47. www.baoquangninh.com.vn, Báo Quảng Ninh điện tử
48. www.hud.com.vn, website của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô
thị.
49. www.ashui.com, website của Hội quy hoạch phát triển đô thị VN.
50. Quangninh.gov.vn (2012), Quảng Ninh đẩy mạnh quá trình đô thị hóa,
Hà Thanh.
51. www.ictnew.vn (2013) Đà Nẵng: Ứng dụng GIS hướng đến phục vụ
chính quyền điện tử.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 23 of 120.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×