Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu công viên Yên Sở-Hà Nội

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐẶNG THỊ MAI HƯƠNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ - HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội - 2016
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.


Header Page 2 of 120.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
------------------------------------

ĐẶNG THỊ MAI HƯƠNG
KHÓA: 2014 – 2016

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ - HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06
LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS. TS. ĐỖ HẬU

Hà Nội - Năm 2016
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của khoa đào tạo Sau đại
học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sự tận tình giảng dạy của các thầy cô
trong suốt khóa học và sự giúp đỡ của bạn bè cùng lớp.
Tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Giáo sư - Tiến sỹ - Kiến trúc sư Đỗ Hậu đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong
suốt thời gian thực hiện luận văn và cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá trị
để luận văn này được hoàn thành.
Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng
Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận
văn này.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân, bạn bè và đồng
nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua.


Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả luận văn

Đặng Thị Mai Hương

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực
và có nguồn gốc rõ ràng.

Tác giả luận văn

Đặng Thị Mai Hương

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt
BXD

Cụm từ viết tắt
Bộ xây dựng

CP

Chính phủ

CĐT

Chủ đầu tư

ĐTM

Đô thị mới

ĐTH

Đô thị hóa

GTCC

Giao thông công cộng

HTXH

Hạ tầng xã hội

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

KĐTM

Khu đô thị mới

KCNĐT
QH
QHC
QHPKĐT

Khu chức năng đô thị
Quốc hội
Quy hoạch chung
Quy hoạch phân khu đô thị

QHCT

Quy hoạch chi tiết

TDTT

Thể dục thể thao

GPMB

Giải phóng mặt bằng

TKĐT

Thiết kế đô thị

UBND

Ủy ban nhân dân

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Số hiệu

Tên hình

Trang

Hình 1.1.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội năm 1998

9

Hình1.2.

QHC Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến
năm 2050.

10

Hình 1.3.

Bản đồ vị trí khu công viên Yên Sở

24

Hình 1.4.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

25

Hình 1.5.

Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

27

Hình 1.6.

Bản đố tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

30

Hình 1.7.

Phối cảnh minh họa

31

Hình 1.8.

Mặt đứng minh họa

31

Hình 1.9.

Sân tập Golf Yên Sở

39

Hình 2.1.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

66

Hình 2.2.

Đô thị Singapore

68

Hình 2.3.

Đô thị Pháp

70

Hình 2.4.

Đô thị Canađa

72

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


Header Page 7 of 120.

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Số hiệu

Tên sơ đồ

Trang

Sơ đồ 1.1.

Sơ đồ trình tự thực hiện xây dựng theo quy hoạch

33

Sơ đồ 1.2.

Thực trạng cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án công
viên Yên Sở.

37

Sơ đồ 2.1.

Sơ đồ trình tự thực hiện xây dựng theo quy hoạch

48

Sơ đồ 3.1.

Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng

90

Sơ đồ 3.2.

Sơ đồ bộ máy quản lý quy hoạch xây dựng

91

Sơ đồ 3.3.

Tổ chức bộ máy quản lý CT TNHH MTV công viên
Yên Sở

92

Sơ đồ 3.4.

Sơ đồ Ban quản lý dự án Khu chức năng đô thị

95

Sơ đồ 3.5.

Sơ đồ tổ chức ban quản lý xây dựng khu vực công
viên Yên Sở

97

Sơ đồ 3.6.

Sơ đồ tổ chức phòng QLXD theo quy hoạch KCNĐT

99

Sơ đồ 3.7.

Sơ đồ tổ chức quản lý Khu công viên Yên Sở có sự
tham gia của cộng đồng

100

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


Header Page 8 of 120.

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các hình vẽ
Danh mục các sơ đồ

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………...1
Lý do chọn đề tài ………………………………………………..…....1
Mục đích nghiên cứu ……………………………………………........2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………3
Nội dung nghiên cứu……………………………………………….....3
Ý nghĩa khoa học của đề tài………………………………………......4
Các khái niệm, thuật ngữ…………………………………………….4
Cấu trúc luận văn ………………………………………………….....6

NỘI DUNG ………………………………………………………………… 7
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO
QUY HOẠCH KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ – HÀ NỘI………………………..7
1.1. Thực trạng về quy hoạch xây dựng và công tác quản lý thực hiện xây

dựng theo quy hoạch tại thủ đô Hà Nội qua các thời kì ……………….....7
1.1.1.

Khái quát về Thủ đô Hà Nội ……………………………………....7

1.1.2.

Khái quát về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị………….....7

1.2. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Thủ đô Hà Nội ….11
1.2.1. . Thực trạng công tác triển khai theo quy hoạch……… ………........11
1.2.2. . Thực trạng công tác quản lý quy hoạch xây dựng …………..…….15
1.2.3. . Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch ….………..18
1.3. Tổng quan về Quy hoạch xây dựng Khu công viên Yên Sở.......................24

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


Header Page 9 of 120.

1.3.1. Khái quát về Khu công viên Yên Sở ………………….……..…. .24
1.3.2. Phân khu chức năng Khu công viên Yên Sở ………......................31
1.4. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch khu công viên Yên Sở

.........................................................................................................................32
1.4.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch…...............……..………………….32
1.4.2. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ........................................33
1.4.3. Quản lý sử dụng đất .......................................................…..……. 34
1.4.4. Quản lý xây dựng các công trình HTKT …………........................35
1.4.5. Quản lý đầu tư theo quy hoạch ........................…….……….…….35
1.4.6. Thực trạng bộ máy quản lý ………………………. ……………..36
1.4.7. Vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý xây dựng theo quy

hoạch……………………………………………………………. 38
1.5. Đánh giá tồn tại và những vấn đề cần nghiên cứu trong luận văn ...38
1.5.1. Những bất cập tồn tại .................................................................... 38
1.5.2. Những vấn đề cần giải quyết trong luận văn ...................…….......40

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ – HÀ NỘI.
2.1. Các cơ sở lý luận về quản lý xây dựng theo quy hoạch…………......41
2.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng đô thị ........41
2.1.2. Các nguyên tắc quản lý nhà nước về xây dựng theo quy hoạch .....47
2.1.3. Tổ chức quản lý nhà nước về xây dựng theo quy hoạch ..................49
2.2. Các cơ sở pháp lý…………………………………………………..…..54
2.3. Định hướng về quy hoạch xây dựng công viên Yên Sở theo đồ án
được phê duyệt …………………………………………….…………………………60
2.4. Các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng theo quy hoạch khu công
viên Yên Sở …………………………………………………………………60

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.


Header Page 10 of 120.

2.4.1. Yếu tố quy hoạch ……………………………………………...60
2.4.2. Cơ chế chính sách …………………………………………......61
2.4.3. Yếu tố dân trí ……………………….……………………….…61
2.4.4. Yếu tố hạ tầng kỹ thuật ………………………………………..62
2.4.5. Yếu tố hạ tầng xã hội ………………………………………….63
2.4.6. Năng lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa
phương …………………………………………………………………..63
2.4.7. Năng lực của chủ đầu tư dự án …………………………..…… 64
2.5. Kinh nghiệm thực hiện xây dựng theo quy hoạch và công tác quản lý
thực hiện quy hoạch xây dựng trong nước và trên thế giới……………...64
2.5.1. Kinh nghiệm thực hiện quy hoạch xây dựng và công tác quản lý
thực hiện quy hoạch xây dựng trong nước……………………..……………64
2.5.2. Kinh nghiệm thực hiện quy hoạch xây dựng và công tác quản lý
thực hiện quy hoạch xây dựng trên thế giới……………………………..…..67

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ XÂY
DỰNG

THEO QUY HOẠCH KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ – HÀ

NỘI…………………………………………………………………………..74

3.1. Quan điểm, mục tiêu……………………………………………..74
3.2. Các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch…………......75
3.3. Đề xuất nhóm giải pháp để quản lý xây dựng theo đồ án Quy
hoạch chi tiết được phê duyệt………………...............................................76
3.3.1. Giải pháp về hoàn thiện các cơ sở pháp lý có liên quan………...76
3.3.2. Giải pháp về quản lý sử dụng đất……………………………..…78
3.3.3. Giải pháp về quản lý kiến trúc cảnh quan………………….……80
3.3.4. Giải pháp về quản lý hệ thống HTKT……………………….…..83
3.3.5. Giải pháp về quản lý xây dựng theo quy hoạch…………….…..87

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.


Header Page 11 of 120.

3.3.6. Giải pháp về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng
……………………………………………………………………….....89
3.3.7. Giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy quản lý .................................90
3.3.8. Giải pháp huy động cộng đồng dân cư tham gia thanh tra quản lý
giám sát xây dựng…………………………………………..............…..99
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………..……………..103
Kết luận ..........….…………………………………………………….103
Kiến nghị ..........….……………………………....................................105
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

1

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Trong những năm qua để đáp ứng quá trình đô thị hóa, Thủ đô Hà Nội đã
triển khai nhiều khu đô thị, khu chức năng đô thị, công viên để đáp ứng nhu
cầu ở và vui chơi giải trí của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai
xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt đã bộc lộ nhiều bất cập về quy
hoạch cũng như quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Công viên Yên Sở đã được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ
đô Hà Nội là một công viên vui chơi giải trí, nghỉ ngơi lớn của thành phố, kết
hợp hồ điều hoà tiêu thoát nước. Gắn liền với công viên là các công trình dịch
vụ công cộng thương mại, giải trí, đồng thời bên cạnh đó là khu chức năng đô
thị được tổ chức đồng bộ hài hòa với tổng thể khu vực.
Trên cơ sở các quy hoạch chi tiết được duyệt, đến nay chủ đầu tư dự án khu
công viên Yên Sở là Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đã tiến hành
xây dựng xong khu vực công viên cây xanh (phần phía Nam đường vành đai
3) và một số hạng mục thuộc khu chức năng đô thị. Công ty vừa làm chủ đầu
tư dự án xây dựng Khu chức năng đô thị và phần còn lại của công viên đồng
thời quản lý vận hành khu công viên hiện hữu đã được xây dựng. Việc bàn
giao công viên Yên Sở về UBND thành phố chưa được tiến hành theo kế
hoạch đề ra do gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên
để xây dựng hoàn thiện khu vực theo quy hoạch, phát triển đô thị khang trang
hiện đại, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng đã gặp một số khó khăn
vướng mắc do yếu tố khách quan về tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ
thuật, các hạng mục công trình trong công viên còn thiếu và bị thay đổi so với
quy hoạch được duyệt. Một vấn đề khá phức tạp cũng đã phát sinh là việc lựa
chọn cây trồng cũng như xây dựng các tiện ích trong công viên. Ngoài ra việc

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

2

lưu giữ hồ sơ, giấy tờ của cơ quan chức năng đối với các hộ dân, trụ sở các cơ
quan, doanh nghiệp để xác định nguồn gốc đất, nhà làm cơ sở phương án đền
bù GPMB. Nguyên nhân của tình trạng này là do khu vực Dự án công viên
Yên Sở trải qua sự chuyển giao địa giới từ huyện Thanh Trì sang quận Hoàng
Mai và bản thân nó cũng có sự đan xen mốc giới của không ít dự án. Tuy
nhiên giống như khó khăn của nhiều dự án khác, công tác GPMB ở Dự án
công viên Yên Sở vẫn chưa tìm được sự đồng thuận giữa nhu cầu, ý muốn của
người dân trong diện giải phóng mặt bằng với việc áp dụng cơ chế bồi
thường, đền bù, hỗ trợ, chi trả của cơ quan hữu trách.
Với những tồn tại và vướng mắc đó không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp
chính quyền mà còn cần đưa ra những giải pháp đổi mới trong công tác quản
lý. Vì vậy để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý xây dựng theo
quy hoạch cần phải được giải quyết ngay từ đầu. Để dự án đi vào thực tế như
ý tưởng thiết kế của đồ án, việc quản lý xây dựng theo quy hoạch là vấn đề
hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy việc nghiên cứu thực hiện đề tài:
"Quản lý xây dựng theo Quy hoạch khu công viên Yên Sở" là rất quan
trọng và cấp bách nhằm tạo dựng một Khu công viên kết hợp với các công
trình công cộng dịch vụ khang trang, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu phát triển đô thị
hiện đại.
Mục đích nghiên cứu:
Thông qua thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu công
viên Yên Sở, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý xây dựng để dự án Khu công viên Yên Sở được triển khai đúng theo
quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần đảm bảo chất lượng kiến trúc cảnh
quan của công viên.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

3

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý xây dựng theo Quy hoạch Khu
công viên Yên Sở
- Phạm vi nghiên cứu: Khu chức năng đô thị và phần còn lại của khu công
viên cây xanh phía Nam đường Vành đai 3- Hà Nội.
+ Phạm vi không gian:
Khu chức năng đô thị và phần còn lại của khu công viên cây xanh phía Nam
đường Vành đai 3- Hà Nội thuộc Ô C2, ô C3 thuộc phân khu đô thị H2-4 và
Ô B2-1 thuộc phân khu đô thị S5.
Chức năng chính là khu công viên cây xanh thành phố, hồ điều hòa và khu
chức năng đô thị tiếp giáp ở phía Đông. Khu chức năng đô thị và một phần
Khu công viên Yên Sở nằm trong phạm vi nghiên cứu đồ án Điều chỉnh Quy
hoạch chi tiết công viên Yên Sở, tỷ lệ 1/500. Khu chức năng đô thị có chức
năng chính là các công trình dịch vụ công cộng thương mại, khách sạn, văn
phòng, công trình hỗn hợp, nhà trẻ. Trong đó một phần khu đất hỗn hợp có
chức là nhà ở thương mại (quy mô dân số khoảng 8000 người) .
+ Phạm vi thời gian:
Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm
nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu công viên
Yên Sở.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn của đề tài.
- Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo Quy hoạch Khu công viên Yên
Sở.
Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

4

- Phương pháp đánh giá hiện trạng.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp.
- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
 Ý nghĩa khoa học: làm cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện về mặt lý
luận cho các đồ án, dự án, các khu chức năng đô thị kết hợp với công viên có
tính chất tương đồng.
 Ý nghĩa thực tiễn: giúp cho địa phương và chủ đầu tư có căn cứ để xem
xét, áp dụng vào công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, qua đó nâng cao
năng lực về công tác quản lý xây dựng tại địa phương.
Các khái niệm, thuật ngữ:
- Đô thị: Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu
hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành
chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao
gồm nội thành, ngoại thành của thành phố, nội thị, ngoại thị của thị xã; thị
trấn. [23]
- Quy hoạch đô thị: Là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị,
hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo
lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện
thông qua đồ án quy hoạch đô thị.[23]
- Quy hoạch xây dựng: là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian
vùng, không gian đô thị và điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống tại các
vùng lãnh thổ đó, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

5

cộng đồng, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng,
an ninh và bảo vệ môi trường. [6]
- Quản lý đô thị: là các hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực vào công
tác quy hoạch, hoạch định các chương trình phát triển và duy trì các hoạt
động đó để đạt được các mục tiêu phát triển của chính quyền thành phố. [25]
- Khu đô thị mới: là một khu vực trong đô thị được đầu tư xây dựng mới
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. [1]
- Dự án đầu tư xây dựng đô thị: Dự án đầu tư phát triển đô thị là dự án đầu
tư xây dựng một công trình hoặc một tổ hợp công trình trong khu vực phát
triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền quyết định và công bố. [11]

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.


Header Page 17 of 120.

6

Cấu trúc luận văn

PHẦN MỞ ĐẦU
Cấu trúc luận văn

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU
CÔNG
VIÊN YÊN SỞ – HÀ NỘI
NỘI
DUNG

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ - HÀ NỘI

CHƯƠNG 3
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU CÔNG VIÊN YÊN SỞ - HÀ NỘI

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.


Header Page 19 of 120.

103

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Việc hình thành các Khu đô thị mới, Khu chức năng đô thị, Khu công
viên trong quá trình đô thị hóa đóng một vai trò rất quan trọng, nhằm tạo ra
những hạt nhân kinh tế, thu hút lao động, tạo ra cho người dân một môi
trường sống tốt hơn. Công viên Yên Sở là một công viên vui chơi giải trí,
nghỉ ngơi lớn của thành phố kết hợp với khu chức năng đô thị được thiết kế
đồng bộ hài hòa với tổng thể khu vực. Việc xây dựng Khu công viên đang
được triển khai vì vậy quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu công viên Yên
Sở là nội dung cấp bách.
Nhận thức, quan niệm về quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch cần
phải được nhìn nhận là một vấn đề khoa học về quản lý, phải được đổi mới.
Đánh giá về sự phát triển của các khu đô thị, nhìn chung công tác quản lý
thực hiện xây dựng theo quy hoạch còn thiếu kinh nghiệm, tình trạng xây
dựng còn lộn xộn chồng chéo, kế hoạch tiến độ thực hiện không phù hợp và
nhiều chỗ còn không theo đúng quy hoạch được duyệt. Quy hoạch phát triển
khu ĐTM, Khu chức năng đô thị còn thiếu định hướng, các chính sách, biện
pháp, cơ chế tạo vốn và tạo điều kiện phát huy sức mạnh của cộng đồng vào
mục đích xây dựng trong khu ĐTM, Khu chức năng đô thị còn thiếu. Các thủ
tục hành chính trong việc trong việc phối hợp kiểm soát quá trình thực hiện
quy hoạch xây dựng dự án đầu tư còn phiền nhiễu gây khó khăn. Việc phân
công, phân cấp trong quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch khu ĐTM,
Khu chức năng đô thị còn yếu kém. Các vấn đề nêu trên đang là trở ngại lớn
trong việc thiết lập trật tự kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển khu đô thị.
Việc nghiên cứu quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch khu ĐTM,
Khu chức năng đô thị để triển khai thực hiện đồng bộ theo quy hoạch được
duyệt, cải thiện bộ mặt đô thị với nét hiện đại cũng như cải thiện môi trường

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120.


Header Page 20 of 120.

104

sống của dân cư.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý thực hiện xây dựng theo
quy hoạch tại Khu công viên Yên Sở đã nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó
khăn cần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất trọng tâm vào các
nhóm giải pháp sau:
+ Giải pháp về hoàn thiện các cơ sở pháp lý có liên quan;
+ Giải pháp về quản lý sử dụng đất;
+ Giải pháp về quản lý kiến trúc cảnh quan;
+ Giải pháp về quản lý hệ thống HTKT;
+ Giải pháp về quản lý xây dựng theo quy hoạch;
+ Giải pháp về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng;
+ Giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy quản lý ;
+ Giải pháp huy động cộng đồng dân cư tham gia thanh tra quản lý giám
sát xây dựng;
- Xác định công tác quản lý xây dựng đô thị là một lĩnh vực đóng vai trò
quan trọng, then chốt trong việc định hướng, cụ thể hóa chiến lược phát triển
đô thị trong tương lai. Đô thị phát triển bền vững đồng nghĩa với công tác
quản lý xây dựng đã thực hiện tốt vai trò đề ra. Mỗi cấp chính quyền cần quan
tâm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, xây
dựng. Điều đó phải được cụ thể từ những vấn đề đầu tiên như: giải phóng mặt
bằng, lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án, triển khai đầu tư và giám sát quá trình
thực hiện ... Tất cả các giải pháp trên phải được nghiên cứu, phối hợp thực
hiện đồng bộ, hiệu quả bằng một bộ máy quản lý khoa học, với lực lượng cán
bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Để đảm bảo tuân thủ được
Quy định quản lý, kế hoạch xây dựng, cần có giải pháp hướng dẫn thực hiện

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120.


Header Page 21 of 120.

105

cho người dân thông qua việc cung cấp thông tin, minh bạch quy trình quản
lý.
Do đó, việc đưa ra giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu
công viên Yên Sở với mục tiêu khắc phục những hạn chế, bất cập nói trên là
cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư và phát triển đô thị theo đúng
định hướng trong thời điểm hiện nay.
Kiến nghị
Khu công viên Yên Sở là khu công viên cây xanh văn hóa giải trí, cũng
như tổ hợp các công trình công cộng thương mại hiện đại, có môi trường cảnh
quan chất lượng cao, tạo động lực phát triển kinh tế, đô thị cho quận Hoàng
Mai nói riêng, khu vực phía Nam Hà Nội nói chung. Do đó, luận văn xin có
một số kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống thể chế một cách toàn diện
và thống nhất bao quát các vấn đề trong công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch như:
- Kiến nghị đối với UBND thành phố Hà Nội:
UBND thành phố Hà Nội và các các cơ quan chính quyền cấp Trung
Ương có những chỉ đạo và văn bản để làm cơ sở pháp lý cho dự án thực hiện
đúng tiến độ và đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND
cần ban hành các quyết định mang tính đồng thuận về “ lợi ích chung trong
dài hạn” cho thành phố và người dân để các quy định được mọi người tuân
thủ tốt hơn. Việc làm rõ thế nào là lợi ích chung, cụ thể hóa điều đó trong quy
hoạch và tính minh bạch của các quy định là những yếu tố đảm bảo các quy
định được tuân thủ ( quy định về chiều cao, về nơi không được phép xây dựng
hoặc xây dựng hạn chế ...). Các quyết định cần được giải thích nhiều hơn trên
cơ sở lợi ích chung, nên được thông báo rộng rãi hơn nữa và tăng thêm tính
minh bạch. Việc giải thích và thông tin rộng rãi là điều kiện để các cơ quan, tổ
chức, cá nhân chấp nhận quy định và tuân thủ quy định đó. Trong trường hợp

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.


Header Page 22 of 120.

106

có thể, quyết định của UBND thành phố Hà Nội nên để dành một khoảng cho
người dân có thể có ý kiến phản biện về cơ sở ra quyết định.
- Sở Kế hoạch và đầu tư:
Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm thẩm tra, thẩm định tính khả thi
của dự án, năng lực của các nhà thầu. Tham gia giúp UBND Thành phố Hà
Nội và UBND quậnHoàng Mai trong công tác phê duyệt và giám sát việc thực
thi các dự án theo đúng quy hoạch.
- Kiến Nghị với Sở quy hoạch kiến trúc:
Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ Điều chỉnh
Quy hoạch chi tiết Khu vực công viên Yên Sở, tỷ lệ 1/500 (Khu chức năng đô
thị và phần còn lại của khu công viên cây xanh phía Nam đường vành đai 3)
và Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu vực công
viên Yên Sở, tỷ lệ 1/500 (Khu chức năng đô thị và phần còn lại của khu công
viên cây xanh phía Nam đường vành đai 3) theo đúng quy định, phù hợp với
nội dung Quyết định phê duyệt; Chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàng
Mai, Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam tổ chức công bố công khai nội
dung Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân
biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.
Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định
về lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt: tổ chức
công bố công khai quy hoạch xây dựng được UBND thành phố phê duyệt,
quản lý chỉ giới, cao độ quy hoạch, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch
xây dựng, giải quyết các thủ tục hành chính về quy hoạch - kiến trúc theo
phân cấp.
- Sở Xây dựng:

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 22 of 120.


Header Page 23 of 120.

107

Sở Xây dựng có trách nhiệm định các hồ sơ thiết kế theo đúng quy
hoạch đã được duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động
xây dựng, kiểm soát chặt chẽ các dự án triển khai xây dựng. Chấn chỉnh kịp
thời các sai phạm trong xây dựng.
Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra xây dựng huyện,
theo dõi tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Xử lý các
trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và yêu cầu
của Thành phố.
- Sở Tài nguyên – Môi trường:
Sở Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm phối hợp với địa phương bàn
giao mốc giới của dự án theo đúng quyết định thu hồi đất.
- Sở Tài chính:
Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và đánh giá các loại đất và thuế sử
dụng đất. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo để bàn giao
Công viên Yên Sở cho UBND thành phố Hà Nội quản lý theo đúng trách
nhiệm được giao.
- Kiến nghị với UBND quận Hoàng Mai:
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các phường: Hoàng
Liệt, Yên Sở, Thịnh Liệt, Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, quản lý,
giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo
quy hoạch được duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo
thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Kiến nghị với Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường đối với đồ án quy hoạch chi tiết, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, thực
hiện đầu tư, xây dựng theo đúng Quy hoạch chi tiết được duyệt, quản lý sử

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 23 of 120.


Header Page 24 of 120.

108

dụng đất đai, quản lý đầu tư và xây dựng và bảo vệ môi trường; Thực hiện
đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo xây dựng hoàn thành đồng bộ trong khu vực.
Trên cơ sở phân loại các dự án đầu tư, việc quản lý quy hoạch xây dựng
được thực hiện theo từng dự án. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án
phải tuân thủ các quy định của đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt về chỉ tiêu
kiến trúc quy hoạch như: quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công
trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng…và các quy định khác tại Quy
định quản lý theo đồ án quy hoạch; tuân thủ các qui định của Luật Nhà ở,
Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản…
Trường hợp khi lập dự án nếu cần điều chỉnh chỉ tiêu kiến trúc quy
hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Kiến nghị cần có sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập quy
hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền ra
những thể chế, các quy định hướng dẫn cho chính quyền xã theo những vấn
đề, giải pháp mà luận văn đã đưa ra.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 24 of 120.


Header Page 25 of 120.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây
dựng;
2. Nguyễn Đình Bồng & Đỗ Hậu (2005), Giáo trình: Quản lý đất đai và bất
động sản đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội;
3. Lê Trọng Bình (2006), Luật và chính sách quản lý xây dựng đô thị Hà Nội,
NXB Xây dựng;
4. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của
Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
5. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
6. Bộ Xây dựng (2008), Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 về
việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”;
7. Bộ Xây dựng (2007), Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 01/02/2007 về việc đẩy
mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây
dựng đô thị;
8. Bộ Xây dựng (2000), Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4449:1987, NXB Xây
dựng.
9. Trịnh Cường (2013), Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới Nam
Lê Chân – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản lý
đô thị và Công trình, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
10. Chính phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý
chất lượng công trình xây dựng;
11. Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản
lý đầu tư phát triển đô thị;
12. Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
13. Chính phủ (2010), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 25 of 120.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×