Tải bản đầy đủ

Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - thành phố Thái Nguyên

Header Page 1 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN VIỆT

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN - TP THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.


Header Page 2 of 120.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN VIỆT
KHÓA: 2015 - 2017

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN - TP THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.10.06

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS.KTS.VƯƠNG HẢI LONG

Hà Nội – 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN VIỆT
KHÓA: 2015 - 2017

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN - TP THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.10.06LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS.KTS.VƯƠNG HẢI LONG

XÁC NHẬN
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội, 2016

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian được học tập nghiên cứu cùng tập thể lớp CH15QL3
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ,
hướng dẫn của các quý thầy, quý cô, gia đình, bạn bè cùng các tổ chức, cơ
quan để có được thành quả là luận văn nghiên cứu này.
Trước tiên, tôi xin gửi lời trân trọng cám ơn đến thầy giáo TS.KTS
Vương Hải Long, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, góp ý kiến quý báu
và luôn động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà
trường, các quý thầy cô đang công tác tại Khoa Sau đại học, các quý thầy cô
tham gia giảng dạy và tập thể lớp CH15QL3 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong
suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gian đình, bạn bè, đồng nghiệp và
các tổ chức, cơ quan đã động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện cũng như cung
cấp các số liệu nghiên cứu để giúp tôi hoàn thành luận văn.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

Nguyễn Văn Việt

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn “Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn – TP
Thái Nguyên” là công trình nghiên cứu độc lập của tôi, có số liệu nghiên cứu,
khảo sát theo đúng hiện trạng dự án.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của
nghiên cứu.

Tác giả

Nguyễn Văn Việt

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 5 of 120.


Header Page 6 of 120.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................
MỤC LỤC .......................................................................................................
DANH BẠ CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................
DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ .......................................................
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................... 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................... 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 4
5. Đóng góp của đề tài nghiên cứu.............................................................. 4
6. Những thuật ngữ khoa học dùng trong luận văn ..................................... 5
7. Kết cấu của luận văn............................................................................... 6
CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH
QUAN TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN, TP THÁI NGUYÊN........................... 7
1.1. Khái quát về khu vực tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên .... 7
1.1.1. Khái quát quá trình phát triển kiến trúc đô thị của TP Thái Nguyên
............................................................................................................... 7
1.1.2. Quá trình phát triển của tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên
............................................................................................................. 10
1.2. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn- TP Thái
Nguyên .................................................................................................... 12
1.2.1. Hiện trạng phân vùng cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái
Nguyên ................................................................................................. 12
1.2.2. Hiện trạng các công trình kiến trúc tuyến đường Bắc Sơn - TP
Thái Nguyên ......................................................................................... 15
1.3. Thực trạng quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn TP Thái Nguyên...................................................................................... 23
1.3.1. Thực trạng công tác lập quy hoạch và thiết kế đô thị .................. 23
1.3.2. Thực trạng công tác quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn - TP
Thái Nguyên ......................................................................................... 24
1.3.3. Thực trạng bộ máy quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn ........... 25

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 6 of 120.


Header Page 7 of 120.

1.3.4. Thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý
KTCQ tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên ................................... 26
1.4. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài .......................................... 27
1.5. Những vấn đề tồn tại cần tập trung nghiên cứu ............................ 29
CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN
TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG BẮC SƠN ................................... 33
2.1. Cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan......... 33
2.1.1. Cơ sở lý thuyết của kiến trúc cảnh quan ...................................... 33
2.1.2. Cơ sở lý thuyết và nội dung của công tác quản lý kiến trúc cảnh
quan...................................................................................................... 34
2.1.3. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý kiến trúc cảnh
quan...................................................................................................... 36
2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc
Sơn........................................................................................................... 40
2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiến trúc cảnh quan 40
2.2.2. Định hướng quy hoạch, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy
hoạch kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn.................................. 43
2.2.3. Quản lý kiến trúc cảnh quan ....................................................... 44
2.2.4. Thiết kế và quy hoạch đô thị ....................................................... 46
2.2.5. Những nguyên tắc chung về công tác quản lý kiến trúc cảnh quan
tuyến đường Bắc Sơn ........................................................................... 49
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quản tuyến đường Bắc
Sơn, TP Thái Nguyên ............................................................................. 50
2.3.1. Yếu tố điều kiện tự nhiên ............................................................ 50
2.3.2. Yếu tố kinh tế - văn hóa – xã hội ................................................ 51
2.3.3. Yếu tố khoa học kỹ thuật – công nghệ ........................................ 51
2.4. Các bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước về công tác quản lý
kiến trúc cảnh quan tuyến đường.......................................................... 52
2.4.1. Các bài học kinh nghiệm trong nước........................................... 52
2.4.2. Các bài học kinh nghiệm nước ngoài .......................................... 58
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN
ĐƯỜNG BẮC SƠN TP THÁI NGUYÊN .................................................... 61
3.1. Quan điểm, nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan .................... 61

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 7 of 120.


Header Page 8 of 120.

3.1.1. Quan điểm .................................................................................. 61
3.1.2. Nguyên tắc .................................................................................. 62
3.2. Giải pháp cho từng đối tượng của kiến trúc cảnh quan ................ 63
3.2.1. Giải pháp quản lý công trình nhà ở ............................................. 64
3.2.2. Giải pháp quản lý công trình công cộng ...................................... 66
3.2.3. Công trình quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ........................... 67
3.2.4. Giải pháp quản lýcây xanh đô thị, kè chắn đất cho các khu vực gò
đồi chênh cao hai bên đường ................................................................ 67
3.2.5. Giải pháp quản lý sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo.................. 70
3.2.6. Giải pháp quản lý vỉa hè ............................................................. 71
3.2.7. Giải pháp quản lý các tiện ích đô thị ........................................... 72
3.3. Giải pháp hoàn thiện bộ máy và tổ chức bộ máy thực hiện công tác
quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên 73
3.3.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý kiến trúc cảnh quan .......................... 73
3.3.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý kiến trúc cảnh quan ........................... 75
3.4. Tổ chức thực hiện ............................................................................ 79
3.4.1. Lập kế hoạch thực hiện ............................................................... 79
3.4.2. Tổ chức hoạt động giám sát thực hiện ......................................... 80
3.4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc cảnh quan
tuyến đường Bắc Sơn có sự tham gia của cộng đồng. ........................... 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 84
Kết luận ................................................................................................ 84
Kiến nghị .............................................................................................. 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 87

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 8 of 120.


Header Page 9 of 120.

DANH BẠ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

BXD

Bộ Xây dựng

CP

Chính phủ

CTKT

Công trình kiến trúc

ĐT

Đô thị

GPMB

Giải phóng mặt bằng

KTCQ

Kiến trúc cảnh quan

KTS

Kiến trúc sư

NĐCP

Nghị định chính phủ

P

Phường

QCXDVN

Quy chuẩn xây dựng Việt NamQuyết định

QH

Quy hoạch

QHCT

Quy hoạch chi tiết

TKĐT

Thiết kế đô thị

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TP

Thành phố

TS

Tiến sỹ

TTG

Thủ tướng

UB

Ủy ban

UBND

Ủy ban nhân dân

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 9 of 120.


Header Page 10 of 120.

DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ
Số hiệu hình

Tên hình

Hình 1.1.

Sơ đồ mối quan hệ liên hệ vùng

Hình 1.2.

Hình ảnh các tuyến đường trong khu trung tâm TP

Hình 1.3.

Sơ đồ vị trí tuyến đường Bắc Sơn

Hình 1.4.

Mối liên hệ tuyến đường Bắc Sơn - thành phố Thái Nguyên

Hình 1.5.

Sơ đồ sử dụng đất tuyến đường Bắc Sơn – Thành phố Thái
Nguyên
Sơ đồ phân vùng nghiên cứu dự kiến

Hình 1.6.
Hình 1.7.
Hình 1.8.
Hình 1.9.
Hình 1.10.
Hình 1.11.

Hiện trạng cao độ chênh lệch trong đoạn 1, tuy chưa có giải
pháp thiết kế tạo cảnh quan.
Hiện trạng giao thông tại tuyến đường Bắc Sơn
Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại tuyến đường Bắc
Sơn.
Thực trạng vỉa hè tuyến đường Bắc Sơn

Hình 1.13.

Một số công trình kiến trúc nhà ở của tuyến đường Bắc Sơn,
TP. Thái Nguyên
Một số công trình thương mại – dịch vụ tuyến đường Bắc
Sơn, TP. Thái Nguyên
Màu sắc các công trình trên tuyến đường Bắc Sơn

Hình 1.14.

Vật liệu công trình trên tuyến đường Bắc Sơn

Hình 1.15.

Hiện trạng cây xanh tuyến đường Bắc Sơn

Hình 1.16.

Hiện trạng chưa có bố trí, thiết kế, quy hoạch cho các công
trình tiện ích như thùng rác, biển quảng cáo công cộng, nhà
chờ xe buýt
Sơ đồ mô hình thực trạng tổ chức hành chính trong công tác
quản lý KTCQ tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên

Hình 1.12.

Hình 1.17

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 10 of 120.


Header Page 11 of 120.

Hình 2.1.

Hình 2.2.
Hình 2.3.
Hình 2.4.
Hình 2.5.
Hình 3.1.
Hình 3.2.
Hình 3.3.
Hình 3.4.
Hình 3.5.
Hình 3.6.
Hình 3.7.
Hình 3.8.
Hình 3.9.

Mô hình tổ chức cộng đồng tham gia trong các họat động quy
hoạch bảo tồn và tái phát triển đô thị tại thành phố Kyoto
(Nhật Bản)
Bản đồ định hướng phát triển không gian tuyến đường Bắc
Sơn
Tuyến Đường Quang Trung thành phố Thái Nguyên
Một góc tuyến đường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái
Nguyên
Tuyến đường Trần Phú – Kim Mã, thành phố Hà Nội
Sơ đồ liên hệ về quản lý đối với các đối tượng cần quản lý
trong kiến trúc cảnh quan
Quy định khoảng lùi công trình xây dựng so với chỉ giới
đường đỏ
Giải pháp hàng rào cây xanh tạo cảnh quan cho các lô đất
biệt thự
Giải pháp cây xanh vỉa hè tại đường Bắc Sơn
Giải pháp tạo cảnh quan cho taluy chênh cao tại đường Bắc
Sơn
Bắt buộc áp dụng thiết kế vỉa hè cho người khuyết tật tiếp cận
sử dụng tại đường Bắc Sơn
Sơ đồ giải pháp tổ chức hành chính trong công tác quản lý
KTCQ tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên
Sơ đồ liên hệ về công tác hoàn thiện cơ chế quản lý KTCQ
Sơ đồ liên hệ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý
kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn có sự tham gia của
cộng đồng.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 11 of 120.


Header Page 12 of 120.

1

MỞ ĐẦU
1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Theo Nhiệm vụ quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên được xác định nằm trong vùng Thủ đô Hà
Nội, thành phố (TP) Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của vùng đối trọng phía
Bắc. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày
20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác
định: Xây dựng TP Thái Nguyên là TP sinh thái, có chức năng tổng hợp
(quản lý nhà nước, đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, dịch vụ tài
chính, ngân hàng và thương mại). Đây là cơ hội để TP phát triển nhanh và
toàn diện trong thời gian tới. Đặc biệt để đảm bảo mục tiêu xây dựng TP Thái
Nguyên sinh thái, xanh, có tính đặc trưng cao, có không gian hòa nhập với hệ
sinh thái môi trường, tạo dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng đậm sắc thái
vùng miền; chú trọng thiết lập các không gian mở, khai thác cảnh quan hai
bên bờ sông Cầu, tổ chức không gian đi bộ, công viên chuyên đề, quảng
trường đô thị với chất lượng kiến trúc được đặt lên vị trí hàng đầu…Đây là
nhiệm vụ đặt ra không hề nhỏ đối với công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô
thị của thành phố. [8]
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cho việc phát triển toàn diện nền kinh tế địa
phương gặp không ít khó khăn. TP Thái Nguyên vẫn còn thiếu những khu nhà
ở đạt chất lượng, kiến trúc cảnh quan đô thị chưa thống nhất, hài hòa, kiến
trúc nhà ở riêng lẻ chưa được định hướng rõ ràng, cảnh quan môi trường chưa
có tính thẩm mỹ… Điều đó đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt
đô thị của TP và kiến trúc cảnh quan xung quanh. Nguyên nhân lớn nhất dẫn
đến tồn tại đó là do công tác quản lý còn lỏng lẻo, không có định hướng rõ

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 12 of 120.


Header Page 13 of 120.

2

ràng bằng hệ thống các quy định chi tiết, quy chế quản lý đô thị để hiện thực
hóa đồ án quy hoạch, mà điển hình có thể kể đến là kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Bắc Sơn thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, đây là tuyến
phố mới nằm tại khu vực trung tâm của TP có quy hoạch đồng bộ là một
trong hai dự án tiêu biểu trên địa bàn TP và là dự án trọng điểm của tỉnh.
Đường Bắc Sơn có chiều dài 1,23km từ điểm giao với đường Bắc Kạn
(khu vực cầu Gia Bẩy) đến điểm cuối tại điểm giao với đường Lương Ngọc
Quyến. Là tuyến đường trung tâm của thành phố, tuy nhiên, kiến trúc cảnh
quan xung quanh tuyến đường còn những tồn tại sau: các công trình trên cùng
trục đường có nhiều loại hình thức kiến trúc, một số công trình có hình thức
kiến trúc lai căng, pha tạp, không phù hợp với kiến trúc của các công trình
trên cùng tuyến phố, chiều cao tầng của công trình không thống nhất trên toàn
tuyến; hệ thống dây điện, dây cáp chưa được đồng bộ, không gian đô thị, cảnh
quan môi trường các tuyến đường còn lộn xộn, biển quảng cáo được lắp dựng
tự phát, rác thải sinh hoạt để tập trung xuống lòng đường mà không có
phương án sử dụng thùng rác tập trung, ý thức cộng đồng chưa cao trong công
tác quản lý cảnh quan đô thị,… Một phần nguyên nhân còn những tồn tại đó
cũng là do chưa được các cấp chính quyền có thẩm quyền quan tâm.
Từ những vấn đề cấp thiết đó, việc chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý
kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên” là vô cùng
cần thiết và mang tính thiết thực trong việc nâng cao chất lượng quản lý, tìm
ra cũng như khắc phục những yếu điểm, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về
kiến trúc cảnh quan đô thị của TP và góp phần xây dựng và phát triển bền
vững có thể làm cơ sở nghiên cứu để nhân rộng mô hình nghiên cứu quản lý
kiến trúc cảnh quan trên phạm vi toàn TP.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 13 of 120.


Header Page 14 of 120.

3

Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn
Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian: Chiều dài tuyến đường Bắc Sơn dài 1,23km từ
điểm giao với đường Bắc Kạn (khu vực cầu Gia Bẩy) đến điểm cuối tại điểm
giao với đường Lương Ngọc Quyến và chiều rộng 2 bên đường từ 35-250m
tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể.
+ Phạm vi thời gian:
Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên đến năm 2035.
Theo khảo sát thực tế tại quý 3 và quý 4 năm 2016.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc
Sơn, TP Thái Nguyên nhằm đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt, bên
cạnh đó đảm bảo tính đồng bộ của khu vực, trở thành tuyến đường đô thị kiểu
mẫu trên địa bàn TP Thái Nguyên.
Tạo tiền đề, là cơ sở để nghiên cứu xây dựng kiến trúc cảnh quan các
tuyến đường để nhân rộng mô hình nghiên cứu quản lý trên phạm vi toàn TP.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Đánh giá hiện trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường
Bắc Sơn, TP Thái Nguyên.
- Phân tích các cơ sở lý luận khoa học về kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên theo các yếu tố thiên nhiên, môi trường đô
thị, không gian sống của dân cư và tác động của kiến trúc cảnh quan tới các
khu vực xung quanh, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính nguyên tắc;

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 14 of 120.


Header Page 15 of 120.

4

- Đề xuất các quan điểm và định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan
tuyến đường Bắc Sơn;
- Đề xuất các giải pháp về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường
dựa trên các phân tích và đánh giá thực trạng khu vực, tuyến đường.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập thông tin:
Thu thập các văn bản, nghị định, quyết định pháp lý có liên quan đến
công tác quản lý kiến trúc cảnh quan, làm tiền đề cho công tác quản lý.
Khảo sát hiện trạng kiến trúc cảnh quan tuyến đường để có thông tin
chính xác về hiện trạng kiến trúc cảnh quan của tuyến đường.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu đã có trong đó tập trung chủ yếu vào
các tài liệu nghiên cứu trực tiếp về kiến trúc cảnh quan tuyến đường.
Tổng hợp, đánh giá các kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước về
công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường nói riêng, và đô thị nói
chung.
- Phương pháp phân tích, đánh giá những thông tin, số liệu, dữ liệu,
hình ảnh thu được nhằm xác định các nhân tố mang tính quyết định ảnh
hưởng đến công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống, xin ý kiến chuyên gia về khu vực
nghiên cứu và các bài học từ địa phương khác nhằm đưa ra các đề xuất giải
pháp.
Chuẩn bị các câu hỏi có tính chuyên môn cao để tiến hành trao đổi,
phỏng vấn với các chuyên gia về kiến trúc cảnh quan đô thị, giao thông….
5. Đóng góp của đề tài nghiên cứu
Về mặt lý luận:
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý kiến trúc cảnh quan đường phố

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 15 of 120.


Header Page 16 of 120.

5

+ Vận dụng nghiên cứu về quản lý hiệu qủa kiến trúc cảnh quan cho
tuyến đường Bắc Sơn, TP Thái Nguyên.
Về mặt thực tiễn:
+ Đánh giá hiện trạng và các tác động của kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Bắc Sơn, đến các khu vực xung quanh.
+ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Bắc Sơn, nói riêng và kiến trúc cảnh quan toàn TP Thái Nguyên.
6. Những thuật ngữ khoa học dùng trong luận văn
+ Cảnh quan tự nhiên:
Tổng hòa các mối quan hệ giữa vật thể hữu hình và vật thể vô hình trên
một vùng địa lý (Alexander von Humboldt).
Cảnh quan chứa đựng các vật thể thiên nhiên và nhân tạo có ảnh hưởng
trực tiếp đến cảm nhận của con người.
+ Kiến trúc cảnh quan:
Các hoạt động kiến trúc giải quyết vấn đề liên quan bảo tồn, phục chế
cảnh quan môi trường, thiết kế không gian công cộng, công trình kiến
trúc,…trong khu vực sống của con người.
+ Quản lý kiến trúc cảnh quan:
Là các hoạt động quản lý các yêu cầu về thiết kế, quy hoạch xây dựng,
bảo tồn công trình kiến trúc, cảnh quan và kiểm soát quá trình thực hiện cũng
như sự phát triển của kiến trúc cảnh quan trong khu vực nhất định.
+ Đô thị:
Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt
động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành
chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao
gồm nội thành, ngoại thành của TP; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 16 of 120.


Header Page 17 of 120.

6

+ Tầng cao tối đa, tối thiểu:
Là quy định số tầng cao tối đa, tối thiểu của công trình xây dựng đối
với từng khu vực hoặc lô đất cụ thể.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03
chương cụ thể như sau:
Chương I: Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên
Chương II: Cơ sở khoa học của công tác quản lý kiến trúc cảnh quan
tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên
Chương III: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý kiến
trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - TP Thái Nguyên

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 17 of 120.


Header Page 18 of 120.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 18 of 120.


Header Page 19 of 120.

84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị nói chung và quản lý cảnh quan,
kiến trúc đô thị cho các đường phố và tuyến phố trong đô thị là nhiệm vụ rất
quan trọng của mỗi địa phương, thành phố trong cả nước, đặc biệt đối với
Thái Nguyên khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên đến năm 2035 tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016
của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: Xây dựng
TP Thái Nguyên là TP sinh thái, có chức năng tổng hợp (quản lý nhà nước,
đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng
và thương mại) đảm bảo mục tiêu xây dựng TP Thái Nguyên sinh thái, xanh,
có tính đặc trưng cao, có không gian hòa nhập với hệ sinh thái môi trường, tạo
dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng đậm sắc thái vùng miền. Thành phố
Thái Nguyên có nhiều tuyến đường chính như đường Quang Trung, Cách
Mạng Tháng Tám, đường Hoàng Văn Thụ, đường Đội Cấn, Đường Hùng
Vương…..là các tuyến đường chính, lớn và lâu đời, đa phần chưa có quy
hoạch chi tiết cũng như quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan cho toàn tuyến
thiếu định hướng để quản lý. Để đáp ứng được các mục tiêu đề ra cần có cả
một kế hoạch chiến lược và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn.
Luận văn đề tài về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn
thành phố Thái Nguyên là nghiên cứu phân tích cho thấy dù là một trong
những dự án trọng điểm của tỉnh, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp
chính quyền, nhưng dự án chính thức được phê duyệt từ năm 2008 tại Quyết
định số 3299/QĐ-UBND ngày 19/12/2008và điều chỉnh dự án được duyệt tại
Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh Thái
Nguyên,đến cuối năm 2016 dự án này mới cơ bản hoàn thành, tuy nhiên thực

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 19 of 120.


Header Page 20 of 120.

85

trạng về kiến trúc cảnh quan tuyến đường còn nhiều vấn đề bất cập, đồng thời
làm rõ những yếu tố tác động đến công tác quản lý kiến trúc cảnh quan, đối
tượng được quản lý gồm công trình nhà ở; công trình hạ tầng kỹ thuật, công
trình tiện ích, hệ thống cây xanh, biển hiệu quảng cáo, màu sắc vật liệu,…Từ
đó, đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn,
TP Thái Nguyên nhằm đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt.Bên cạnh
đó, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cũng như tính thẩm mỹ cảnh quan, giúp
tuyến đường trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu trên địa bàn TP Thái
Nguyên là một nội dung tham khảo để góp phần cải thiện quản lý cảnh quan
cho các tuyến phố trên toàn thành phố phát triển theo đúng định hướng TP
sinh thái như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2035 đã đề ra.
Kiến nghị
Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam nói
chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đang ngày càng học tập và phát huy
những giá trị to lớn trên thế giới vào công cuộc quy hoạch và quản lý đô thị
được văn minh, bền vững và gắn liền với tiêu chí không gian xanh. Tuy
nhiên, việc quản lý kiến trúc cảnh quan, không gian xanh hiện nay vẫn còn có
những bất cập và không hợp lý như văn bản chồng chéo, bổ sung quá nhiều
lần, nhiều nội dung không được đề cập, trong khi có nhiều nội dung đã đề cập
thì lại quá dàn trải, không có tính chất dài hạn hay đón đầu, và phù hợp với
thực tiễn. Vì vậy, tác giả xin có một số kiến nghị như sau:
- Về phía nhà nước: Ban hành các quy chế, quy định và nghị định thống
nhất, phù hợp với nội dung phát triển, tránh các sửa đổi bổ sung quá nhiều
lần, khiến cho thực tế chưa kịp thay đổi theo Nghị định cũ thì đã có những
quy định hoặc nghị định mới ra, chồng chéo và làm cho các cơ quan ban
ngành địa phương khó theo kịp.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 20 of 120.


Header Page 21 of 120.

86

- Đối với tỉnh Thái Nguyên và các sở ban ngành liên quan: Tiến hành
phát triển những thiết kế đô thị kiểu mẫu để từ đó có thể áp dụng, học tập và
rút kinh nghiệm cho việc triển khai tại địa phương của mình, từ đó ban hành
và triển khai cho các khu vực trọng điểm của thành phố và của cả Tỉnh.
Nhanh chóng hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan cho tuyến
đường Bắc Sơn nỏi riêng và các tuyến đường chính trong thành phố để có cơ
chế làm việc hiệu quả nhất. Tạo cơ chế về tài chính để cùng chủ đầu tư xử lý
những vấn đề tồn tại nổi cộm như: xử lý kiến trúc cảnh quan cho các công
trình cũ để phù hợp hơn với các công trình mới như trong trường hợp tuyến
đường Bắc Sơn tại vị trí đầu cầu Gia Bẩy.
- Đối với chính quyền địa phương: Tham gia quản lý tích cực và hiệu
quả trong mọi công tác, với mô hình và cách thức cải cách về mặt hành chính
và thủ tục, phòng quản lý đô thị thành phố và Sở Xây dựng theo phân cấp
kiểm soát nghiêm việc cấp phép xây dựng, tránh giao cho chủ đầu tư nhưng
thiếu kiểm soát có thể dẫn tới ảnh hưởng đến cảnh quan mà có thể mất nhiều
kinh phí để khắc phục sau này. Liên hệ và tạo động lực cho cộng đồng cư dân
tham gia vào công tác quản lý kiến trúc cảnh quan của tuyến đường để tăng
cường sự quan tâm cũng như chủ động của họ, cũng như ý thức. Đồng thời
chính quyền địa phương có thể tăng cường các hoạt động đầu tư xây dựng, ưu
tiên nguồn vốn hàng năm cho các công trình cảnh quan đô thị thành phố nói
chung và cho tuyến đường Bắc Sơn nói riêng.
- Về phía chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền các cấp tạo cơ chế
về tài chính để có phương án chỉnh trang mặt đứng các công trình cũ trên
đường Bắc Sơn tại nút giao với đường Bắc Kạn để phù hợp hơn với các công
trình xây mới trên cùng tuyến phố tạo cảnh quan đẹp cho toàn tuyến.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.


Header Page 22 of 120.

87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu Tiếng Việt
1. Bộ Xây dựng (2008), QCXDVN 01: 2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng
Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.
2. Bộ Xây dựng (2014), QCVN 10 : 2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

quốc gia - Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử
dụng.
3. Bộ Xây dựng (2016), QCVN 07 : 2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật.
4. Bộ Xây dựng (2010), Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

trúc đô thị, Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010.
5. Chính phủ (2010), Về Quản lý cây xanh đô thị, Nghị định số
64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010.
6. Chính phủ (2010), Về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị,
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.
7. Chính phủ (2010), Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch
đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010.
8. Chính phủ (2015), Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây
dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015.
9. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
đến năm 2035.
10. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đường Bắc Sơn-Minh Cầu và khu

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

dân cư mới phường Hoàng Văn Thụ.
11. Lê Cao Hải (2016), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục
đường Quang Trung, TP Thái Nguyên, luận văn thạc sỹ, Đại học Kiến
trúc Hà Nội.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 22 of 120.

Formatted: Vietnamese (Vietnam)


Header Page 23 of 120.

88

12. Phạm Thị Khánh Hòa (2013), Quản lý đô thị và công trình quản lý

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu, luận văn
thạc sỹ, Đại học Kiến trúc Hà Nội.
13. Nguyễn Quốc Huy (2015), Đánh giá công tác bồi thường giải phóng

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

mặt bằng dự án đường Bắc Sơn – Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn)
và khu dân cư số 1 Hoàng Văn Thụ-TP Thái Nguyên, chuyên đề thực
tập tốt nghiệp, Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.
14. Nguyễn Đắc Hưng (2016), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

hai bên tuyến đường Tố Hữu – Thành phố Hà Nội, luận văn thạc sỹ,
Đại học Kiến trúc Hà Nội.
15. Quốc hội (2012), Luật Quảng cáo, số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

16. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 ngày

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

17/6/2009.
17. Quốc hội (2014), Luật Xây Dựng, số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014.

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

18. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035,
Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016.
19. Trần Thị Tuyến (2015), Nghiên cứu cảnh quan cho định hướng không

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

gian phát triển nông lâm nghiệp huyện miền núi Châu Quỳ, tỉnh Nghệ
An, Luận án tiến sỹ, Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

Nội.
20. UBND thành phố Thái Nguyên ( 2014), Ban hành quy chế quản lý quy
hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Thái Nguyên, Quyết định số

Formatted: Vietnamese (Vietnam)
Formatted: Vietnamese (Vietnam)

2669/2014/QĐ-UBND, ngày 14/3/2014.
21. UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Ban hành trách nhiệm quản lý cây
xanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 12/2009/QĐUBND, ngày 27/4/2009.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 23 of 120.

Formatted: Vietnamese (Vietnam)


Header Page 24 of 120.

89

22. UBND tỉnh Thái Nguyên (2008), Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối Bắc Sơn) và các công trình
hạ tầng dân cư số 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Quyết định
số 3299/QĐ-UBND, ngày 19/12/2008.
23. UBND tỉnh Thái Nguyên (2007), Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

Bắc Sơn-Minh Cầu và khu dân cư mới phường Hoàng Văn Thụ, Quyết
định số 1995/QĐ-UBND, ngày 26/09/2007.
24. UBND tỉnh Thái Nguyên (2008), Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn,

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

đường Minh Cầu và hạ tầng khu dân cư mới, Quyết định số 1083/QĐUBND, ngày 23/05/2008.
25. UBND tỉnh Thái Nguyên (2008), Về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

xây dựng và đổi tên là Dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn
nối đường Bắc Sơn) và Khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ,
Quyết định số 1672/QĐ-UBND, ngày 25/07/2008.
26. UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2)

Formatted: Vietnamese (Vietnam)

quy hoạch chi tiết xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn
nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái
Nguyên, Quyết định số 1677/QĐ-UBND, ngày 27/07/2010.
Tài liệu Tiếng Anh
27. Fort Collins (2000), Urban Design Guidebook, Colorado U.S.
28. Hilma Tamiami Fachrundin & Kausar Hj. Ali (2012), Integration of
Urban Design and Industrial Estate Planning, a Case study: Medan
Industrial Estate - Indonesia, International Transaction Journal of
Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.
29. James Hitchmough (1994), Urban Landscape Management, Inkata
Press.
30. Kevin & Lynch (1960), The image of the city, Boston: MIT Press.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 24 of 120.

Formatted: English (United States)


Header Page 25 of 120.

90

31. Moughtin, C. (1999), Urban Design Methods and Techniques, Boston:
Butterworth-Heinemann.
32. Spreiregen, Paul. (1965), Urban Design: The Architecture of Towns
and Cities, McGraw-Hill.
33. Moughtin, C. (1999), Urban Design Methods and Techniques, Boston:
Butterworth-Heinemann.
34. Spreiregen, Paul. (1965), Urban Design: The Architecture of Towns
and Cities, McGraw-Hill.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 25 of 120.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×