Tải bản đầy đủ

ND dạy học Mĩ thuật dựa theo pp mới

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
TRƯỜNG TIÊU HỌC LĨNH NAM
………………

SẮP XẾP
NỘI DUNG DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO CHỦ ĐỀ
(Dựa trên phương pháp dạy học mới)
KHỐI 1-2-3-4-5

Hà Nội , Tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - LỚP 1
Năm học 2016-2017 ( Từ tuần 1 đến tuần 35 )
Tuần

Bài

Tên chủ đề

TG


Mục tiêu

C.ĐỀ1
Tuần 14

3
7
11
14
25

SẮC MÀU EM YÊU

4
tiết

-Học sinh nhận biết được 3 màu cơ bản .
-HS biết chọn màu và vẽ màu vào tranh
-Phát triển khả năng cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng tưởng tượng , sáng tạo
và năng lực diễn đạt bằng lời nói

C.ĐỀ2
(5- 8)

2
4
8
12

4
tiết

- HS nhận biết được về đặc điểm của các nét thẳng,
ngang, dọc.... và hình học cơ bản ( hình vuông , hình
chữ nhật )
-HS biết cách vẽ,, xé dán ... được các hình vuông , chữ
nhật theo cảm nhận riêng.
-Biết sắp xếp các hình đơn lẻ tạo thành tranh có nội


dung .
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-HS biết tưởng tượng và sáng tạo được một tình huống
đơn giản về nội dung bức tranh vẽ được.

C.ĐỀ3
(8-12)

5
6
10
20

EM SÁNG TẠO VỚI
CÁC HÌNH CƠ BẢN .

4
tiết
QUẢ CÂY EM THÍCH

-HS tích cực , chủ động khám phá , hiểu được vẻ đẹp ,
sự phong phú đa dạng của quả cây trong thiên
nhiên.Biết BVMT
-HS tạo được các hình dáng đơn giản về quả cây .( vẽ,
xé dán ,nặn..).
-HS biết sắp xếp các hìnhvẽ , sản phẩm nặn …đơn
lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo thành bức tranh Qủa
cây.
-HS phát triển được khả năng sáng tạo và diễn đạt …

Vận dụng quy trình
MT
_Vận dụng Quy
trình vẽ theo nhạc.
(Quy trình 3)

_Vẽ qua quan sat
-Tạo hình 3D – Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được )
( Quy trình 5)

-Vẽ biểu cảm (Quy
trình 2)
-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu
truyện
( Quy trình 1)


C.ĐỀ4
(12-16)

13
19
22
23
29

C.ĐỀ5
(17-18)
Hết
HKI

9
21

C.ĐỀ 6
(19- 23)
HKII

16
18
27
28
32

C.ĐỀ7
(24-28)

15
17
24
31

EM YÊU CON VẬT NUÔI

THƯỜNG THỨC VÀ
TRẢI NGHIỆM CÙNG
TÁC PHẨM MĨ THUẬT
(Cảnh đẹp thiên nhiên )

EM SÁNG TẠO VỚI ĐỒ
VẬT

NGÔI NHÀ CỦA EM

4
tiết

-Học sinh hiểu biết những đặc điểm , hình dáng , màu
sắc về các con vật quen thuộc, gần gũi. Biết yêu quý
con vật nuôi .
-HS tập vẽ , nặn hoặc xé dán được những con vật đơn
giản.
-HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện đơn
giản hoặc một tình huống về những con vật yêu thích.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.
2tiết HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của tác
phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích ,qua
đó học cách thể hiện bản thân.
5
tiết

- HS biết cách quan sát và hiểu được sự đa dạng
phong phú về đặc điểm, hình dáng , màu sắc của các
đồ vật quen thuộc , gần gũi với các em.
-HS biết cách vẽ , nặn, xé dán ... được các đồ vật theo
quan sát và cảm nhận riêng
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.

5tiết HS nhận biết và mô tả lại hình dáng , nhũng chi tiết về
ngôi nhà .
-Biết tạo hình ngôi nhà từ những đường nét và hình
khối cơ bản .
-Biết sắp xếp những hình ảnh đơn lẻ tạo thành tranh
Ngôi nhà của em
-Phát triển khả năng taoh hình cá nhân và năng lực

-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu
truyện
( Quy trình 1)

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .
-- Vẽ qua quan sát

-Vẽ biểu cảm
( Quy trình 2)
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).
( Quy trình 5)
-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu
truyện
( Quy trình 1)


hợp tác nhóm .
--HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện
đơn giản hoặc một tình huống về Ngôi nhà của em
C.ĐỀ 8
(29 32)

26
33
34

C.ĐỀ 9
(33-34)

1
30

35

35

BÉ VÀ MÔI TRƯỜNG

THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI
NGHIỆM CÙNG TÁC
PHẨM MĨ THUẬT
(Tranh thiếu nhi )

4
tiết

2
tiết

Trưng bày sản phẩm của HS 1tiết

-HS tích cực , chủ động khám phá , hiểu được vẻ đẹp ,
sự phong phú đa dạng của thiên nhiên .Từ đó các em
biết gìn giữ và BVMT.
-HS biết sắp xếp các hình đơn lẻ từ ngân hàng hình
ảnh để tạo thành bức tranh về Đề tài sinh hoạt ( Bảo
vệ môi trường-)
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy
nghĩ về bản thân
HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của
tác phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích
.qua đó học cách thể hiện bản thân.

-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu
truyện
( Quy trình 1)

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .
-- Vẽ qua quan sát


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - LỚP 2
Năm học 2016-2017( Từ tuần 1 đến tuần 35 )
Tuần

Bài

C.ĐỀ1
Tuần 14

1
6
18
28

C.ĐỀ2
(5- 9)

11
14
22
25
31

C.ĐỀ3
(10-13)

C.ĐỀ4
(14-18)

9
15
20
33

5
16

Tên chủ đề

TG

Mục tiêu

4
tiết

-HS nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm
vừa, nhạt.
-HS biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong
bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh.
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt …
-Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của sự cân đối trong trang
trí hình vuông, hình chữ nhật .
-HS biết cách vẽ, xé dán ,trang trí ....được hình vuông,
hình chữ nhật đơn giản và vẽ màu theo ý thích
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-HS biết tưởng tượng và sáng tạo được một tình huống
đơn giản về nội dung bức tranh vẽ được.
- HS biết cách quan sát và hiểu được sự đa dạng phong
phú về đặc điểm, hình dáng , màu sắc của các đồ vật
quen thuộc , gần gũi với các em.
-Biết gìn giữ đồ vật.
-HS biết cách vẽ , nặn, xé dán ... được các đồ vật theo
quan sát và cảm nhận riêng
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.
-Học sinh hiểu biết những đặc điểm , hình dáng , màu
sắc về các con vật quen thuộc, gần gũi. Biết yêu quý

HỘP MÀU CỦA EM

EM SÁNG TẠO VỚI
HÌNH VUÔNG , HÌNH
CHỮ NHẬT VÀ ĐƯỜNG
DIỀM

5
tiết

4
tiết
ĐỒ VẬT EM THÍCH

EM YÊU CON VẬT NUÔI

5
tiết

Vận dụng quy trình
MT
_Vận dụng Quy
trình vẽ theo nhạc.
(Quy trình 3)

-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Quy trình 5)

-Vẽ biểu cảm (Quy
trình 2)

-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu


Hết
HKI

24
26
29

C.ĐỀ5
(19-22)
HKII

10
21
23

C.ĐỀ 6
(23-26)

3
4
13
34

C.ĐỀ7
(27-30)

12
19
27
30

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI
THÂN YÊU

THIÊN NHIÊN QUANH
EM

con vật nuôi .
-HS tập vẽ , nặn hoặc xé dán được những con vật đơn
giản.
-HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện đơn
giản hoặc một tình huống về những con vật yêu thích.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.
4tiết -HS biết nhớ lại những kỉ niệm , sự kiện .. về gia đình ,
những người thân yêu.
-HS biết vẽ, xé dán , nặn ... được chân dung của người
thân ...hoặc
tạo được hình dáng người thân qua các hoạt động hàng
ngày .
-HS phát huy khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân
đối với người khác.
- HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng
lực hợp tác nhóm.
-HS biết tưởng tượng sáng tạo và năng lực diễn đạt
bằng lời nói.
4
tiết

4iết
EM VÀ TRƯỜNG CỦA
EM

-HS tích cực, chủ động khám phá, hiểu được vẻ đẹp,
sự phong phú đa dạng của thên nhiên và hoạt động của
con người.
-HS tạo được các hình dáng đơn giản về cây cối, hoa
lá, con vật…
-HS biết sắp xếp các hình đơn lẻ từ ngân hàng hình
ảnh để tạo được bức tranh thiên nhiên và các hoạt
động bảo vệ môi trường....
-HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện
đơn giản
_HS phát triển được những hiểu biết cơ bản về các
hoạt động ở trường..
_Hiểu được hình dáng đơn giản của con người trong
các hoạt động _Tạo được hình dáng người bằng cách
vẽ , nặn , xé dán ..

truyện
( Quy trình 1)

-Phương pháp xây
dựng cốt truyện
(Quy trình 4 )

-Vẽ qua quan sát
-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các câu
truyện
( Quy trình 1)

-Phương pháp xây
dựng cốt truyện
(Quy trình 4 )


_HS biết sắp xếp các hình đơn lẻ từ ngân hàng hình
ảnh để tạo được bức tranh .
_Phát triển khả năng sáng tạo cá nhân và năng lực hợp
tác nhóm .
_Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo và khả năng
diễn đạt .
C.ĐỀ 9
(31-34)

35

2
8
17
32

35

THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI
NGHIỆM CÙNG TÁC
PHẨM MĨ THUẬT
(Tranh thiếu nhi )

4
tiết

Trưng bày sản phẩm của HS 1tiết

-HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của
tác phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích
.qua đó học cách thể hiện bản thân.

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .
-- Vẽ qua quan sát


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - LỚP 3
Năm học 2016-2017 ( từ tuần 1 đến tuần 35 )
Tuần

Bài

C.ĐỀ1
(1-3)

9
22
28

C.ĐỀ2
(4-6)

C.ĐỀ3
(7-10)

C.ĐỀ4
(11-14)

2
6
11
19
25

14
15
26
31

2
13
18
23
30

Tên chủ đề

TG

Mục tiêu

2
tiết

-Học sinh có kiến thức về màu sắc .Biết tạo ra các độ
đậm nhạt và sử dụng vào trong bài vẽ.
-Phát triển khả năng làm việc cá nhân và năng lực hợp
tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng tưởng tượng , sáng tạo
và năng lực diễn đạt bằng lời nói
-HS biết quan sát nhận biết được vẻ đẹp , màu sắc của
hoa lá trong thiên nhiên
_Biết tạo ra họa tiết đơn giản và vận dụng họa tiết vào
trang trí hình vuông , đường diềm….,khăn , khung ảnh
…..
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.

NHỮNG SẮC MÀU KÌ
DỆU
EM SÁNG TẠO VỚI
HỌA TIẾT

CON VẬT QUEN
THUỘC

ĐỒ VẬT QUEN THUỘC

4
tiết

4tiết - HS hiểu biết những đặc điểm hình dáng về các con vật
thật quen, gần gũi.
- HS nặn, xé dán …. tạo dáng được những con vật nuôi
quen thuộc.
- HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện về
những con vật yêu thích.
- HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.
4tiết - HS hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng,
màu sắc của các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.
- HS biết cách vẽ đồ vật theo quan sát và cảm nhận .
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh tĩnh vật theo ý

Vận dụng quy trình
MT
_Vận dụng Quy
trình vẽ theo nhạc.
(Quy trình 3)

_Vẽ qua quan sat
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).
( Quy trình 5)
PP xây dựng cốt
truyện
( Quy trình 4)

-Vẽ biểu cảm( Quy
trình2)
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật


thích.
C.ĐỀ5
(15-18)
Hết
HKI

3
5
27
29

C.ĐỀ 6
(19-22)
HKII

4
24
32

C.ĐỀ7
(23-26)

8
12
17

C.ĐỀ 8
(27- 30)

20
24
34

C.ĐỀ 9

1

TRANH TĨNH VẬT

EM VÀ TRƯỜNG EM

4tiết -Hiểu biết về tranh tĩnh vật,
- Nhận biết đặc điểm hình dáng của lọ, hoa, quả…
- Vẽ, nặn …hoặc tạo hình từ những vật tìm được theo
cảm nhận riêng.
- Phát triển được khả năng tạo hình, sáng tạo của cá
nhân và năng lực hợp tác nhóm .
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy
nghĩ của bản thân khi giao tiếp đánh giá kết quả học tập.
4
tiết

4iết
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI
THÂN YÊU

LỄ HỘI QUÊ EM

4
tiết

4

-Hiểu biết về các hoạt động ở trường
- Học sinh biết cách quan sát, và nhận biết hình dáng
hoạt động của con người ở những tư thế khác nhau.
- Vẽ được hinh dáng của bản thân hoặc bạn bè, thầy cô.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.- HS phát huy được khả năng diễn đạt
cảm xúc của bản thân đối với người khác.
-HS biết nhớ lại những kỉ, sự kiện … về gia đình ,
những người thân .
-HS có những hiểu biết về vẽ, nặn, tạo hình được hình
dáng người trong thân qua các hoạt động hàng ngày .
- HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng
lực hợp tác nhóm.

tìm được).
( Quy trình 5)
(Quy trình 5)
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).

Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các
truyện(Quy trình 1)

Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các
truyện(Quy trình 1)

- Tạo cốt truyện về đề tài Những người thân yêu
-HS hiểu được đề tài Ngày hội ở quê hương.
Phương pháp xây
- Học sinh biết vẽ, xé dán , nặn được các hoạt động của dựng cốt truyện
con người …trong sinh hoạt hằng ngày và trong các dịp Quy trình 4)
lễ hội của quê hương.
- Học sinh phát huy khả năng biểu đạt cá nhân, năng lực
hoạt động nhóm và diễn đạt bằng lời.
HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của tác


(31-34)

35

10
21
33

35

THƯỜNG THỨC VÀ
TRẢI NGHIỆM CÙNG
TÁC PHẨM MĨ THUẬT

Trưng bày sản phẩm của
HS

tiết

1tiế
t

phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích .qua
đó học cách thể hiện bản thân.

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .
-- Vẽ qua quan sát


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - LỚP 4
Năm học 2016-2017( Từ tuần 1 đến tuần 35 )
Tuần

Bài

C.ĐỀ1
(1-4)

1
2
4
9

C.ĐỀ2
(5-6)

3
8
16

C.ĐỀ3
(7-10)

6
14
28
31
32

C.ĐỀ4
(11-14)

10
18
22

Tên chủ đề

TG

Mục tiêu

4
tiết

-Học sinh có kiến thức về màu sắc .Biết tạo ra các độ
đậm nhạt và sử dụng màu vào trong bài vẽ.
MÀU SẮC
VÀ HỌA
-Biết cách tạo ra họa tiết bằng cách vẽ, xé , nặn... và
TIẾT TRONG TRANG
ứng dụng họa tiết trong trang trí .
TRÍ
-Phát triển khả năng làm việc cá nhân và năng lực hợp
tác nhóm.
-HS phát triển được khả năng sáng tạo và năng lực
diễn đạt bằng lời nói
CON VẬT EM YÊU
2tiết - HS hiểu biết những đặc điểm hình dáng về các con vật
thật quen, gần gũi.
- HS biết vẽ, nặn, xé …. tạo dáng được những con vật
nuôi quen thuộc.
- HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện về
những con vật yêu thích.
- HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
của bản thân.
ĐỒ VẬT QUEN THUỘC 4tiết - HS hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng,
màu sắc của các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.
- HS biết cách vẽ đồ vật theo quan sát và cảm nhận
riêng .
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm .
-HS phát triển được khả năng tưởng tượng , sáng tạo
và năng lực diễn đạt bằng lời nói
TRANH TĨNH VẬT

4tiết -Hiểu biết về tranh tĩnh vật, đặc điểm hình dáng của
mẫu
-Biết cách vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu

Vận dụng quy trình
MT
_Vận dụng Quy
trình vẽ theo nhạc.
(Quy trình 3)

PP xây dựng cốt
truyện
( Quy trình 4)

-Vẽ biểu cảm( Quy
trình2)
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).
( Quy trình 5)


C.ĐỀ5
(15-18)
Hết
HKI

11
15
23
26

C.ĐỀ 6
(19-22)
HKII

13
17
21
24

C.ĐỀ7
(23-26)

12
25
33
34

C.ĐỀ 8
(27- 30)

27
29

THƯỜNG THỨC VÀ
TRẢI NGHIỆM CÙNG
TÁC PHẨM MĨ THUẬT

EM SÁNG TẠO VỚI HÌNH
VUÔNG , HÌNH TRÒN ,
ĐƯỜNG DIỀM

-Vẽ, nặn , tạo hình 2D-3D từ vật tìm được theo cảm
nhận riêng.
- Phát triển được khả năng tạo hình, sáng tạo của cá
nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh
tĩnh vật theo ý thích
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy
nghĩ của bản thân khi giao tiếp đánh giá kết quả học tập.

-Tạo hình 2D.3D –
Tiếp cận theo chủ
đề ( Tạo hình từ vật
tìm được).

HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của tác
phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích .qua
đó học cách thể hiện bản thân.

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .

4iết

-HS hiểu biết được cách sắp xếp họa tiết trong hình
tròn, vuông....
_Biết tạo ra họa tiết đơn giản và vận dụng họa tiết
vào trang trí khăn , hộp, khung ảnh …..
-Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.

_Vẽ qua quan sat
-Tạo hình 2D.3D –
Tiếp cận theo chủ
đề ( Tạo hình từ vật
tìm được).
( Qyu trình 5)

4iết

-HS biết nhớ lại những kỉ niệm , sự kiện … về gia
đình , những người thân .
-HS biết vẽ, nặn, ,,,tạo được hình dáng con người
qua các hoạt động hàng ngày ở trường , ở gia
đình ....
- HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng
lực hợp tác nhóm.
-Phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo câu
chuyện về những người thân yêu .
-Phát huy khả năng diễn đạt bằng lời .
-HS hiểu được đề tài An toàn giao thông
- Học sinh biết vẽ, xé dán , nặn được hình dáng của

Vẽ cùng nhau và
sáng tạo các
truyện(Quy trình 1)

4
tiết

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI
THÂN YÊU

AN TOÀN GIAO THÔNG

4
tiết

-- Vẽ qua quan sát

Phương pháp xây
dựng cốt truyện


30
34

C.ĐỀ 9
(31-34)

5
7
19
20

4
tiết

THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI
NGHIỆM CÙNG TÁC
PHẨM MĨ THUẬT

35

35

Trưng bày sản phẩm của HS 1tiết

con người trong các hoạt động để tạo thành bức tranh Quy trình 4)
về An toàn giao thông.
-Phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo câu
chuyện về chủ đề ATGT.
- Phát triển khả năng diễn đạt bằng lời.
-HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của
tác phẩm .
Các pp liên kết HS
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
với tác phẩm .
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-- Vẽ tranh về đề tài
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
Quê hương
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích
.qua đó học cách thể hiện bản thân.


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT - LỚP 5
Năm học 2016-2017 ( Từ tuần 1 đến tuần 35 )
Tuần

Bài

C.ĐỀ1
(1-4)

2
6
8
10
14

C.ĐỀ2
(5-8)

C.ĐỀ3
(9-12)

4
8
12
16

3
11
15
21

Tên chủ đề

TG
4
tiết

EM SÁNG TẠO VỚI
HỌA TIẾT ĐỐI XỨNG

ĐỒ VẬT CÓ DẠNG
HÌNH KHỐI

HOẠT ĐỘNG Ở
TRƯỜNG EM

Mục tiêu

- HS biết được họa tiết đối xứng và thấy được sự đa
dạng, phong phú về hình dáng, màu sắc của hoa
lá….trong thiên nhiên
- HS biết cách vẽ ,xé dán, cắt họa tiết …. trang trí vào
hình vuông , hình tròn, đường diềm theo cảm nhận
riêng.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.
-Phát huy trí tưởng tượng , sáng tạo và biết vận dụng
linh hoạt cách trang trí họa tiết đối xúng trong cuộc sống
.
4
-Nhận biết về đặc điểm , hình dáng , , màu sắc và vẻ
tiết đẹp .. những đồ vật có dạng hình khối cơ bản ( khối hộp
–khối trụ - khối cầu )
- Biết cách tạo dáng đồ vật có dạng hình khối
- Vẽ, xé dán, tạo hình 3D... được đồ vật theo ý thích.
- Phát triển được khả năng tạo hình cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm .
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy
nghĩ của bản thân.
4tiết -HS hiểu được các hoạt động về chủ đề trường em
- Nhận biết được hình dáng của con người trong các
hoạt động.
_Biết vẽ, nặn , xé dán… hình dáng người như bạn bè
,thầy cô…
- Học sinh phát triển được khả năng tưởng tượng và
sáng tạo về một câu chuyện về hoạt động ở trường em.
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy

Vận dụng quy trình
MT
-Vẽ theo nhạc
(Quy trình 3 )

-Vẽ biểu cảm.
(Quy trình 2)
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).
(Quy trình 5)
Vẽ cùng nhau và
sáng tạo
các
truyện(Quy trình 1)


C.ĐỀ4
(13-16)

22
26
30
33

CHỮ TRONG TRANG
TRÍ

C.ĐỀ5
(15-18)
Hết
HKI

5
13

EM VÀ CON VẬT YÊU
THÍCH

C.ĐỀ 6
(19-22)
HKII

19
23
29
34

C.ĐỀ7
(23-26)

20
24

LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN

nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của bản thân
4tiết -HS nhận biết được đặc điểm của kiểu chữ nét thanh nét
đậm.
-Xác định được vị trí của nét thanh , nét đậm và nắm
được cách sắp xếp dòng chữ, cách kẻ chữ.
-Hiểu được nội dung, ý nghĩa của dòng chữ được trang
trí
-Biết cách trang trí và sử dụng chữ để trang trí vào (Đầu
báo tường , bìa sách , thiệp chúc mừng , cổng trại trại
cho thiếu nhi.....)
-Phát triển khả năng trang trí , sáng tạo của cá nhân và
năng lực hợp tác nhóm để tạo nên những sản phẩm tự
thiết kế và trang trí theo yêu cầu .
2tiết - Học sinh biết cách quan sát, và nhận biết,hình dáng
hoạt động của con người, con vật ở những tư thế khác
nhau.BiẾT yêu quý con vật.
- Vẽ, nặn , xé dán .... được hình dáng của người và con
vật mình yêu thích.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực
hợp tác nhóm.---_Học sinh phát triển được khả năng
tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện về chủ đề
Em và con vật yêu thích
4
tiết

4iết
TRANH TĨNH VẬT

-Hiểu được những hoạt động vê đề tài Lễ hội và mùa
xuân
-Biết chọn nội dung phù hợp với chủ đề
-Biết vẽ , xé dán,nặn ,…. con vật , người, cây cối về
chủ đề Lễ hội và mùa xuân
-HS phát triển được khả năng tưởng tượng , tạo hình
của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để sáng tạo
được một câu chuyện đơn giản .
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
, ý tưởng , cảm xúc của bản thân.
-Hiểu biết về tranh tĩnh vật, đặc điểm hình dáng của
mẫu

_Vẽ qua quan sát
-Tạo hình 3D –Tiếp
cận theo chủ đề
( Tạo hình từ vật
tìm được).
(Quy trình 5)

-PP xây dựng cốt
truyện
(Quy trình 4)

-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo
các
truyện(Quy trình 1)
Hoặc
Phương pháp xây
dựng cốt truyện
Quy trình 4)
-Vẽ biểu cảm (Quy
trình 2)


28
32

C.ĐỀ 8
(27- 30)

7
27
31

C.ĐỀ 9
(31-34)

1
9
17
25

35

35

CUỘC SỐNG QUANH EM

THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI
NGHIỆM CÙNG TÁC
PHẨM MĨ THUẬT

4
tiết

4
tiết

-Biết cách vẽ năn,. Xé dán ... tạo hình 3D mẫu có 2
hoặc 3 đồ vật theo cảm nhận riêng.
- Phát triển được khả năng tạo hình cá nhân và năng
lực hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh tĩnh vật
theo ý thích
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những
suy nghĩ của bản thân khi giao tiếp đánh giá kết quả
học tập.
-HS hiểu biết về những hoạt động diễn ra trong
cuộc sống
- Hiểu được hình dáng và hoạt động của con vật, con
người …trong cuộc sống hằng ngày từ đó tạo ra
những bức tranh như (An toàn giao thông ,: Môi
trường .....)
- Học sinh phát triển khả năng tạo hình cá nhân, và
năng lực hoạt động nhóm .
_Phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo một câu
chuyện về chủ đề Cuộc sống quanh em.
-HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ
, ý tưởng , cảm xúc của bản thân.
HS biết nhận xét về hình ảnh, màu sắc, chất liệu của
tác phẩm .
-HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp, tìm tòi cái
mới khi tiếp xúc với tranh vẽ , tác phẩm điêu khắc.
-HS sử dụng được phương pháp tái hiện để tự mình tái
hiên lại tác phẩm vừa học hay tác phẩm yêu thích
.qua đó học cách thể hiện bản thân.

-Vẽ cùng nhau và
sáng tạo
các
truyện(Quy trình 1)

Phương pháp xây
dựng cốt truyện
Quy trình 4)

Các pp liên kết HS
với tác phẩm .

Trưng bày sản phẩm của HS 1tiết
Hiệu phó

Trần Thị Thanh Huệ

Người lập kế hoạch
GVMT
Lê Hồng Yến
Nguyễn Thị Thanh Thủy

-- Vẽ qua quan sát
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×