Tải bản đầy đủ

kê hoach chu nhiem (1)

PHÒNG GD $ ĐT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP
----------

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
TUẦN 24
26/02/2018 – 18/03/2018
LỚP 4D

Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: ĐẶNG THỊ NGỪNG
Sinh viên thực tập
: KHỔNG MAI PHƯƠNG

Thái Nguyên, 02/ 2018

1


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Họ và tên sinh viên thực hiện: Khổng Mai Phương

Lớp thực tập chủ nhiệm:
Lớp 4D
Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: Đặng Thị Ngừng

2


TUẦN 24
Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Thứ 2
Sáng
26/02/2018

- 8h đến 8h35: Chào cờ,
- 8h35 đến 9h10: Họp đoàn
thực tập nhận lớp chủ nhiệm.
- 9h30: Ra mắt lớp chủ
nhiệm.
- 9h40 – 10h15: Dự giờ: Tiết
3 Toán: ( tiết 115): Luyện tập
10h15 – 10h50: họp đoàn
thực tập.
Chiều - 1h15 đến 2h: Làm vệ sinh
lớp học, nhắc nhở HS xếp
hàng vào lớp.
- 2h đến 3h10: Nghe thầy
hiệu trưởng giới thiệu về nhà
trường.
- 3h10 đến 3h30: Tham gia
hoạt động cùng học simh.
- 4g10 đến 4g30: Về lớp
hướng dẫn HS xếp hàng ra
về.

Thứ 3


Sáng
27/02/2018

Định hướng sư phạm

Ghi
chú

Cá nhân chuẩn bị.
Cá nhân chuẩn bị.
Cá nhân chuẩn bị.
Cá nhân chuẩn bị
Cá nhân chuẩn bị.
Dặn dò HS vệ sinh sạch sẽ,
nhắc nhở HS xếp hàng ổn
định.
Cá nhân chuẩn bị.
Nhắc nhở, quan sát học
sinh
Chỉnh đốn lại trật tự khi
xếp hàng tránh ra về lộn
xộn.

- 7h30 đến 7h45: Làm vệ
sinh lớp học, bảng, hành
lang.
- 7h45 đến 8h: Nhắc nhở HS
xếp hàng vào lớp, đọc 5 điều
Bác Hồ dạy, truy bài đầu giờ,
đọc bảng cửu chương 2 đến
5hát tập thể, kiểm tra nề nếp,
trang phục.

- Dặn dò học sinh trực
nhật sạch sẽ.

- 8h đến 9h20: Soạn giáo án
- 9h20 đến 9h40: Tham gia
cùng HS tập thể dục giữa
giờ.

- Cá nhân chuẩn bị.

- Nhắc nhở HS xếp hàng
ổn định, trật tự, phối hợp
lớp trưởng và tổ trưởng
quản lí lớp, tổ chức truy
bài đầu giờ.

- Nhắc nhở, quan sát HS.

3


1/03/2018

- 9h40 đến 10h15: Dự giờ
mẫu: Khoa học
- 10h15 đến 10h50: Dự giờ
mẫu: Tiết 4: Chính tả: (Nghe
– viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
(tiết 24).
Chiều - 1h45 đến 2h: Làm vệ sinh
lớp học, nhắc nhở HS xếp
hàng vào lớp.
- 2h đến 3h10: Soạn giáo án.
- 3h10 đến 3h30: Tham gia
hoạt động với học sinh
Thứ 4
Sáng - 7h30 đến 7h45: Làm vệ
28/02/2018
sinh lớp học, bảng lớp, hành
lang.
7h45 đến 8h: Nhắc nhở HS
xếp hàng vào lớp, đọc 5 điều
Bác Hồ dạy, truy bài đầu giờ,
quản lí lớp, tổ chức truy bài
đầu giờ, hát tập thể, kiểm tra
nề nếp, trang phục.
- 8h đến 8h35: Dự giờ dạy
mẫu: Toán: ( Tiết 118): Phép
trừ phân số.

- Cá nhân chuẩn bị.
- Cá nhân chuẩn bị

- Dặn dò HS vệ sinh sạch
sẽ, nhắc nhở HS xếp hàng
ổn định.
- Cá nhân chuẩn bị,
- Gần gũi HS.
- Dặn dò học sinh trực
nhật sạch sẽ.
- Nhắc nhở HS xếp hàng
ổn định, trật tự, phối hợp
lớp trưởng và tổ trưởng
quản lí lớp, tổ chức truy
bài đầu giờ.
- Cá nhân chuẩn bị.

-9h20 đến 9h40: Tham gia
- Nhắc nhở, quan sát HS.
hoạt động cùng HS.
- 9h40 đến 10g15: Dự giờ
- Cá nhân chuẩn bị.
dạy mẫu: Tập đọc: ( Tiết 48):
Đoàn thuyền đánh cá.
Chiều - 2h đến 4h: Chuẩn bị giáo
- Cá nhân chuẩn bị.
án thực tập.
Sáng

- 7h30 đến 7h45: Vệ sinh lớp
học, bảng, hành lang.
7h45 đến 8h: Nhắc nhở HS
xếp hàng vào lớp, đọc 5 điều
Bác Hồ dạy, truy bài đầu giờ,
quản lí lớp, tổ chức truy bài
đầu giờ, hát tập thể, kiểm tra
nề nếp, trang phục.
- 8h đến 8h35: Dự giờ dạy
- mẫu: Địa lý: ( tiết 21):

- Dặn dò học sinh trực
nhật sạch sẽ.
- Nhắc nhở HS xếp hàng
ổn định, trật tự, phối hợp
- lớp trưởng và tổ trưởng
quản lí lớp, tổ chức truy
bài đầu giờ.
- Cá nhân chuẩn bị.
4


Thành phố Hồ Chí Minh.
- 9h20 đến 9h40: Tham gia
- Nhắc nhở, quan sát HS.
cùng HS tập thể dục.
- 9h40 đến 10h50: Chuẩn bị - Cá nhân chuẩn bị.
giáo án thực tập.
Chiều - 2h đến 4h: Chuẩn bị giáo
án.
Sáng - 7h30 đến 7h45: Vệ sinh lớp
học, bảng, hành lang.
7h45 đến 8h: Nhắc nhở HS
xếp hàng vào lớp, đọc 5 điều
Bác Hồ dạy, truy bài đầu giờ,
quản lí lớp, tổ chức truy bài
đầu giờ, hát tập thể, kiểm tra
nề nếp, trang phục.
- 8h đến 9h20: Chuẩn bị giáo
án thực tập.
- 9h20 đến 9h40: Tham gia
cùng HS tập thể dục giữa
giờ.
- 9h40 đến 10h50: Chuẩn bị
giáo án.
Chiều 2h đến 4h: Chuẩn bị giáo
án.

- Cá nhân chuẩn bị.
- Dặn dò học sinh trực
nhật sạch sẽ.
- Nhắc nhở HS xếp hàng
ổn định, trật tự, phối hợp
lớp trưởng và tổ trưởng
quản lí lớp, tổ chức truy
bài đầu giờ.
- Cá nhân chuẩn bị.
- Nhắc nhở, quan sát HS.
- Cá nhân chuẩn bị.
- Cá nhân chuẩn bị.

TUẦN 25
5


Thứ

Buổi

Nội dung
công việc

Định hướng
sư phạm

Ghi chú

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×