Tải bản đầy đủ

toan hoc lop 10 hhhhhhhhhh

To Our Pages


TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
Bài 3: Các Phép Toán Tập Hợp
Giao Của Hai Tập Hợp

Tổ 1- 10A1


 Ví dụ mở đầu
Cho A = n  N |n là ước của 12 
B = n  N |n là ước của 18 
a) Liệt kê các phần tử của A và B.
b) Liệt kê các phần tử của tập hợp C các
ước chung của 12 và 18.
Giải

A = 1, 2, 3, 4, 6, 12

B = 1, 2, 3, 6, 9, 18


C = 1, 2, 3, 6

C được gọi là giao của A và B

3


I. Giao của hai tập hợp

Giao
của
hai
tập
hợp
Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A,
làgiao
gì ? của A và B
vừa thuộc B được gọi là
Kí hiệu:

C=AB

A  B = x xA, xB
Vậy

?
x A  B 

�x �A

�x �B

B
A

AB

4Giao của hai tập hợp
Ví dụ 1: Tìm A, B và giao của chúng?

Giải

A  B = 2,4


Giao của hai tập hợp
Ví dụ 2 : Tìm giao của A và B ?
A=(2,5)
B=(0,4]
Giải
* Biểu diễn trên trục số:

A  B = (2,4]

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5


LUCKY NUMBERS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Thales11

12


Câu hỏi: Cho A = {x ∈ N| x < 20, x
B = {2, 6, 12, 20, 30}.
AB=?

3}

TRẢ LỜI
A. A  B ={6,30}

C.A  B ={6,12}

B.A  B ={2,6}

D.A  B ={20,30}


Câu hỏi: Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ
NÊN", B là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT
CÓ NGÀY NÊN KIM'. A  B = ?

TRẢ LỜI
A. A  B ={C, Ê, I, N,
O, T}

B.A  B ={Ê, I, O, T,
N, H}

C.A  B ={I, Ê, C, T,
O, G}

D.A  B ={M, T, N, O, K,
I}


Câu hỏi: Cho: A = {x ∈ R | (2x -x2)(2x2- 3x – 2)= 0}
B = (n ∈ N* | 3 < n2 < 30)
AB=?

TRẢ LỜI
A. A  B ={1 }

B.A  B ={2}

C.A  B ={3}

D.A  B ={4}


Câu hỏi: Khái niệm nào sau đây đúng?

TRẢ LỜI
Tập hợp C gồm các phần tử
không thuộc A, không thuộc
B được gọi là giao của A và B

Tập hợp C gồm các phần tử
thuộc A nhưng không thuộc
B được gọi là giao của A và
B

Tập hợp C gồm tất cả các
phần tử của A và B được gọi
là giao của A và B

Tập hợp C gồm các phần tử
vừa thuộc A vừa thuộc B
được gọi là giao của A và B


Câu hỏi:Kí hiệu A là tập các số nguyên chẵn, B là các bội của 2. Xác
định tập hợp A  B bằng một tính chất đặc trưng?

TRẢ LỜI
A. A  B ={2(2k)|k ∈ Z}

C.A  B ={2(2k-1)|k ∈ Z}

B.A  B ={2(3k)|k ∈ R}

D.A  B ={2(2k+1)|k ∈ R}


Câu hỏi: Gọi A, B, C, D, E, F lần lượt là tập hợp các tứ giác lồi,
tập hợp các hình thang, tập hợp các hình bình hành, tập hợp
các hình chữ nhật , tập hợp các hình thoi và tập hợp các hình
vuông. Xác định D  E

TRẢ LỜI
A. DE là tập hợp các
hình thang
C. D E là tập hợp các
hình chữ nhật

B.D  E là tập hợp các hình
thoi

D. DE là tập hợp các hình vuông


Câu hỏi: Cho A là tập hợp các số thự nhiên chẵn không lớn
hơn 10,
A  (B C)=?

TRẢ LỜI
A. A  (B C)={0,2,4}

C. A  (B C)={2,4,6}

B. A  (B C)={4,6,8}

D. A  (B C)={6,8,9}Cho
Xác định giao của A và B

TRẢ LỜI
A. A  B= (2,3]

B. A  B=(4,5)

C. A  B=(5,6)

D. A  B=(6,7)


Câu hỏi: Cho
Hãy tìm A  B

TRẢ LỜI
A. A  B= (10,12)

B. A  B=[10,12)

C. A  B=[10,11)

D. A  B=Câu hỏi: Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết
cho 3, B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9. Xác
định giao của A và B?
TRẢ LỜI
A. A  B là tập hợp các số tự
nhiên chia hết cho 3

C.A  B là tập hợp tất cả các số
tự nhiên vừa chia hết cho 3 và
chia hết cho 9

B. A  B là tập hợp các số tự
nhiên chia hết cho 9

D.A  B là tập hợp rỗngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×