Tải bản đầy đủ

Huong dan bluekenue

10/8/2016

TRNG I HC BCH KHOA TP. HCM

Hng dn s dng BLUEKENUE

Khoa Kyừ Thuaọt Xaõy Dửùng - BM KTTNN

CT TO FILE LI V IU
KIN BIấN DNG TRONG
TELEMAC
File to bi Blue Kenue cú th
dựng khai thỏc nhm to file
d liu s dựng trong cỏc mụ
hỡnh toỏn vi pp. PTHH hoc
TTHH.

Ging viờn: PGS. TS. NGUYN THNG
E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index

1

Tộl. (08) 098 99 66 719

PGS. TS. NGUYN THNG

Hng dn s dng BLUEKENUE

Hng dn s dng BLUEKENUE

phc v cho Telemac, Blue
Kenue s to ra cỏc file:
1. xxx.slf (thụng tin v mng
li tam giỏc)
2. yyy.cli (thụng tin v cỏc loi
iu kin biờn min tớnh)

CI T BLUEKENUE
File xxx.exe ly trong:
F:\Source\TeleMac_download\BL
UE KENUE\....
(Free download t Web Open
Telemac\Download\Graphic
Support\...)

PGS. TS. NGUYN THNG

Hng dn s dng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYN THNG

Hng dn s dng BLUEKENUE
NHP FILE S LiU toto.xyz

CA S KHI NG
BLUE KENUE

PGS. TS. NGUYN THNG

M file s liu dng toto.xyz


> File > Open

PGS. TS. NGUYN THNG

1


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

File dữ liệu bathymetry.xyx
Kéo xuống 2D View(1) để
xuất hiện trên cửa sổ

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Đọc số liệu từ shape file

Tên shap File gốc

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Tạo closed ligne
xác định miền tính
Tạo open ligne
(bờ sông,…)
Tạo point
(cao độ, hard point,…)
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Tạo cửa sổ xem
kết quả 1D
Insert label
 Thước đo chiều dài

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

2


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Click chuộc trái
xác định ranh giới
miền tính

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Kết thúc tạo closed ligne
 Click chuộc trái ở đây

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Tên closed ligne
 MienTinh

Đặt tên closed ligne
& xác
PGS. TS. NGUYỄN
THỐNG định cao độ ranh giới

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Tạo closed ligne để xác
định ranh giới đảo

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
TẠO LƯỚI TAM GIÁC VỚI OPTION
File > New > T3 Mesh Generator

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

3


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Closed ligne miền tính
Kích thước lưới tam giác

Closed ligne x/đ đảo
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Lưới tam giác tạo ra

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Island

4


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Nút lưới tam giác
sau khi tạo ra
Node type SoftIsland=7

Nút lưới tam giác
sau khi tạo ra
Node type Interior=0

Island
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
KỸ THUẬT TẠO LƯỚI

Nút lưới tam giác
sau khi tạo ra
Node type Outline=1

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
TẠO LƯỚI VỚI ISLAND RIGID

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Chọn vùng có cạnh tam
giác mong muốn !
 Cạnh tam giác trên các
Island “cho trước” cố
định !
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
Option chọn để tam giác quanh
Closeline3 có cạnh 1m

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

5


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Option chọn để tam giác trong
vùng Closeline2 có cạnh 2m

TẠO LƯỚI SÔNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

BlueKenue cho phép tạo
lưới 2D cho “sông”:

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
TẠO LƯỚI SÔNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
TẠO LƯỚI SÔNG
Số điểm ngang
m/c ướt
Chiều dài p/t
dọc theo sông

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Ligne bờ phải

Lưới tạo ra

Ligne bờ trái
Ligne đáy sông
(option)

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

6


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

TẠO LƯỚI “PHỨC TẠP” VỚI KỸ
THUẬT NỐI LƯỚI
BlueKenue cho phép tạo các lưới
“con” sau đó tổng hợp lại
thành lưới “phức tạp” hơn.
Quá trình này có thể thực hiện
nhiều cấp
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
File>New>Mesh Generator

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Lưới tạo ra

Ví dụ các Submesh sẽ
dùng tạo ra lưới “hỗn hợp”
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

CHÚ Ý

Zoom các Submesh sẽ
dùng tạo ra lưới “hỗn hợp”

Ví dụ lưới
“hỗn hợp”
tạo ra
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

7


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

CHÚ Ý
Phát triển lưới “tổng hợp”
theo nguyên tắc phát
triển “mạng lưới hở
(cụt)”.

XOÁ PHẦN TỬ TAM GIÁC
CỦA LƯỚI ĐÃ TAO

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Các option set trước khi xử lý:
Bỏ chế độ Selected node (nếu có)Edit >T3Mesh>Option>Selected Node
 Cho xuất hiện Mesh Toolbar: View >
T3 Mesh Tools Bar
 Click chọn phần tử cần xoá
 Chọn trên ToolsBar công cụ xoá
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

OK !

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

8


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

!
2 phần tử đãOKxoá
so
với lưới ban đầu!

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

TẠO FILE Geo.slf
File > New > SALAFIN Object

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Save As  tạo Geo.slf
Click & giữ chuộc trái
kéo New Mesh xuống
newSalafin

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Đã tạo file Geo.slf
trong directory

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

9


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

TẠO FILE xxx.t3s

TẠO FILE xxx.t3s

Tại file chứa thông tin
về toạ độ nút & tên
nút 3 đỉnh t/giác
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

 Chọn New Mesh trong Geo_2
 File > Save Copy As > xxx.t3s
 Chú ý: Trong trường hợp
chưa nội suy cao độ z của nút
Giá trị thứ 3 trong file xxx.t3s
Là (0: nút b/trong,1: nút biên cứng
,7: nút biên của Island)
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
(x,y,index) nút !
Index
=0: điểm trong miền
=1: trên ranh miền tính
=7: trên ranh miền đảo

OPEN xxx.t3s với WordPad

Lưới có 50 nút &
55 phần tử t/giác

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

NỘI SUY CAO ĐỘ NÚT
LƯỚI TAM GIÁC ĐÃ TẠO TỪ
BLUEKENUE
Tên nút 3 đỉnh tam giác

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Có lưới tam giác
 Đưa File diahinh.xyz vào
2D
Interpolator
 Dùng File > New > 2DInterpolator
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

10


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

NỘI SUY CAO ĐỘ NÚT
LƯỚI TAM GIÁC
Sau khi tạo lưới  có nút mạng
lưới N(i,j,k), toạ độ nút (x,y).
 Chú ý: Tạo file xxx.slf trước khi
thực hiện nội suy cao độ z nút
 Tính z nút

LUỚI TRƯỚC KHI GẮN CAO ĐÔ NÚT z

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

 Chưa có z nút

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

LUỚI TRƯỚC KHI GẮN CAO ĐÔ NÚT z

FILE ĐỊA HÌNH z

(x,y,z)
 Chưa có z nút

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

 Chọn Option nội suy:
 File > New > 2D Interpolator

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

11


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

CHỌN KIỂU NỘI SUY
Click chuộc phải !

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

OK

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Nội suy Z cho lưới
New Mesh_1

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Chú ý: Để nội suy Z
cho lưới nào cần thì
dùng chuộc chọn lưới
đó trước khi click 
Tools> Map Object
 Chạy 2DInterpolator
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

12


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Chú ý: Để nội suy Z
cho lưới New Mesh_1
chọn lưới này &
Tools> Map Object

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Chú ý: Có thể nội suy z
cho lưới New Mash_1
mà KHÔNG cần
ContraintOuline

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Kết quả nội suy Z nút

Chọn Interpolator

OK
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
 Chú ý: Kéo file bathy…
Vào Interpolator

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

13


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
 Ok: Nội suy xong !

 Ok: thực hiện nội suy
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

KẾT QUẢ TỪ FILE xxx.t3s
(sau khi nội suy cao độ nút
Từ 2DInperpolator)

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

(x,y,z)

N
1
2
.
.

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

(I,j,k) của p/tử tam giác

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

SỐ LIỆU TỪ FILE xxx.bc2
(Save file Mesh sau khi đã định nghĩa
biên của miền tính từ  File >
New > Conlim trong Blue Kenue)
Xác định loại biên của nút trên
biên (Q,H, Biên cứng)
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

14


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE
Nút 1 loại biên Q
Nút 2 loại biên Cứng
Nút 8 loại biên H

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH & CHU VI
CỦA ISLAND BẰNG
BLUE KENUE
Tính diện tích & chu vi
g/h bởi line 1 &2 ?
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Show Attribute Table

Tools>T3Mesh>Extract Edges
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

15


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

XÁC ĐỊNH
MẶT CẮT NGANG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

 Tạo open line
 Tạo Rexampled (option
Equidistance & cho Delta= x(m)
 Tạo File>New>SALAFIN Object
 Chuyển FOND vào SALAFIN

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Để chuộc ở Rexampled New
Open line
 Vào Tools > Map object
 Kéo “cửa sổ”  chọn FOND
 Ok
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

16


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

DÙNG VIEW1D XEM
SECTION
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

ĐỒ THỊ CHAMPION

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

Vào file trường (vận tốc
example) vẽ time series
 Để vào time series click
chuộc phải chọn rose
graphique
 Dùng đồ thị polair để xem
kết quả.
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

17


10/8/2016

Hướng dẫn sử dụng BLUEKENUE

HẾT
Thank you for
your attention!
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×