Tải bản đầy đủ

CAU HOI ON THI LOP DOI TUONG DANG VIEN MOI

Câu 1: Đ/c hãy phân tích những đặc
trưng cơ bản của xã hội XHCN ma
nhân dân ta xây dựng theo tinh thần
NQ Đại hội X của Đảng ?
Mục tiêu chủa Đảng và nhân dân ta là
xây dựng thành công CNXH và cuối
cùng là chủ nghĩa Cộng sản. Tổng kết
một số vấn đề lí luận và thực tiễn qua 20
năm đổi mới, Đại hội X (4/2006) đã bổ
sung, phát triển, nêu lên 8 đặc trưng của
chủ nghĩa xã hội ở nước ta:
- Một la, xã hội XHCN mà nhân dân ta
xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh
(Đây là đặc trưng mới mà Cương lĩnh
1991 chưa đề cập).
- Hai la, do nhân dân làm chủ ( CL 1991
nói: do nhân dân lao động làm chủ). Nói
nhân dân là phù hợp với mục tiêu xây
dựng
Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân

dân, vì nhân dân. Trong điều kiện nền
kinh tế nhiều thành phần, phát huy sức
mạnh toàn dân tộc, nói nhân dân làm chủ
có lợi hơn cho đại đoàn kết, tạo ra sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thực chất
nhân dân ở đây là nhân dân lao động,
chiếm đại bộ phận dân cư.
- Ba la, có nền kinh tế phát triển cao,
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất. Việc
bỏ cụm từ “dựa trên sự công hữu về tư
liệu sản xuất” là xuất phát từ thực tế ở
nước ta hiện nay tồn tại 3 hình thức sở
hữu cơ bản (toàn dân, tập thể, tư nhân).
- Bốn la, có nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc (đặc trưng này giống
như CL 1991 đã nêu) .
- Năm la, con người được giải phóng
khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm
no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn
diện. So với CL 1991, có điều chỉnh, bỏ
cụm từ “ bóc lột ”.
Đây là xuất phát từ bản chất chế độ
chúng ta xây dựng không phải là chế độ
bóc lột, nhưng hiện nay, hiện tượng bóc
lột thì vẫn còn, do trình độ sản xuất quy
định, và còn có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế
phát triển.
- Sáu la, các dân tộc trong cộng đồng
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ
và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Về cơ bản, giống như CL 1991 đã nêu,
nhưng có bổ sung thêm từ“tương trợ”,
để phù hợp với thực tế phát huy lợi thế
phát triển của từng vùng, từng dân tộc.
- Bảy la, có Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của
ĐCS.


Cương lĩnh năm 1991 chưa nói tới việc
xây dựng nhà nước pháp quyền. Tại Hội
nghị toàn quốc giữa nhiệm kì khóa VII
( 1-1994 ), Đảng ta chính thức đưa ra
khái niệm “ xây dựng Nha nước pháp
quyền XHCN ”; các Đại hội VIII, IX, X
tiếp tục khẳng định quan điểm này. Đây
cũng là tư tưởng củaHồChíMinh về xây
dựngNhànước
- Tám la, có quan hệ hữu nghị và hợp
tác với nhân dân các nước trên thế giới.
Đặc trưng này giống như CL 1991.
Như vậy, so với Cương lĩnh
năm 1991, về số lượng, Đại hội X bổ
sung, phát triển thêm 2 đặc trưng (một
và bảy ), và sửa đổi một số ý trong 6 đặc
trưng nêu trong Cương lĩnh năm 1991.
Đây là bước phát triển mới của Đảng
trong nhận thức lý luận và tổng kết thực
tiễn về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân
dân ta đang xây dựng.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích
nhiệm vụ của đảng viên trong công tác
xây dựng đảng ở cơ sở?
* Trách nhiệm của đảng viên đối với
tổ chức cơ sở đảng và chi bộ:
Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong
một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất
lượng của từng đảng viên góp phần tạo
nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. nâng
cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng, của chi bộ không thể tách rời việc
nâng cao chất lượng đảng viên. Ngược
lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững
mạnh tạo điều kiện để mỗi đảng viên
thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của
mình, giữ vững tư cách người đảng viên.
Vì vậy, đảng viên cần nêu cao trách
nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ.
a) Đảng viên phải đóng góp tích cực
với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở,
đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên
cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để
nâng cao trình độ lý luận chính trị,
phương pháp công tác khoa học. Thường
xuyên học tập những truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, những tinh hoa văn hóa
của nhân loại, những kiến thức mới của
thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ
của mình, từ đó góp phần cùng tổ chức
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm
đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, những chủ trương,
nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa
phương (tỉnh, thành; huyện, quận…)
- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở,
đơn vị, những vấn đề đang đặt ra cần
giải quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần
đề ra chủ trương và các giải pháp đúng
đắn, sát hợp, có tính khả thi của đảng bộ,
chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị của đơn vị.
- Gương mẫu thực hiện nghị quyết và
chấp hành sự phân công của đảng bộ, chi
bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân
dân và gia đình thực hiện có hiệu quả
các chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ,
chi bộ đề ra.
b) Đảng viên phải góp phần tích cực
vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có
sự thống nhất cao về chính trị và tư
tưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất
đạo đức, lối sống.
Để thực hiện yêu cầu trên, đảng viên
cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc
theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ,
đảng viên phải thực hiện nghiêm túc
“chế độ học tập lý luận chính trị trong
Đảng”. Trên cơ sở nâng cao nhận thức,
kiên định những quan điểm có tính
nguyên tắc của Đảng.
- Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn
đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm
chất, đạo đức cách mạng “cần, kiệm,
liêm, chính, chí công, vô tư”; chống chủ
nghĩa cá nhân. Không làm những việc
trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản
chất người đảng viên cộng sản. Không
tham nhũng, làm ăn phi pháp; kiên quyết
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và
các biểu hiện tiêu cực trong Đảng và
trong nhân dân.
- Kiên quyết đấu tranh với những
nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu
hiện thiếu kiên định về tư tưởng chính
trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục
những nhận thức, tư tưởng không đúng.

Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai
trái, thù địch.
- Phát huy tự do tư tưởng, tham gia
thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý, lẽ
phải. Thực hiện đúng quyền được phát
biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu
ý kiến và chấp hành nghị quyết của
Đảng. Không được truyền bá những
quan điểm trái với quan điểm, đường lối
của Đảng.
c) Đảng viên phải đóng góp tích cực
xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về
tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc
tập trung dân chủ.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên
cần:
- Phát huy dân chủ, tích cực thảo luận
và tham gia quyết định các chủ trương,
nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đồng thời
thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục
tùng đa số, cá nhân phục tùng quyết định
của tập thể.
- Thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt
mình trong sự quản lý của chi bộ, đảng
bộ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi
bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng.
- Thực hiện nghiêm chế độ tự phê
bình và phê bình. Khắc phục tình trạng
tự phê bình một cách hình thức, chiếu lệ,
không dũng cảm nêu ra và sửa chữa
khuyết điểm. Không nể nang, xuê xoa
trong phê bình, nhưng cũng không được
lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá
nhân, gây rối nội bộ.
- Ra sức chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội
bộ trên cơ sở đường lối, chính sách, nghị
quyết của Đảng và các quy định của
Điều lệ Đảng; kiên quyết đấu tranh với
mọi biểu hiện chia rẽ, bè cánh, cục bộ do
kèn cựa, tranh giành chức quyền, lợi lộc.
- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội
bộ Đảng; kiên quyết chống lại mọi âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch,
làm suy yếu, hạ thấp đi đến xóa bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng. Tham gia đấu
tranh với những phần tử bất mãn, cơ hội
chống đảng và những biểu hiện lệch lạc,
trái quan điểm, đường lối của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.

Câu 3: Đồng chí hãy trình bay nội
dung phấn đấu rèn luyện của người
đảng viên trong giai đoạn hiện nay?
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên
được quy định trong Điều lệ Đảng:
Những tiêu chuẩn đảng viên trên đây
thể hiện qua các điểm sau:
- Về lập trường giai cấp, bản lĩnh
chính trị.
- Về nhận thức, kiến thức, năng lực
toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới
đất nước.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống,
phong cách.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự
đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở
thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng,
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,
thường xuyên tự phê bình và phê bình.
- Có quan hệ mật thiết với quần
chúng.
- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn
luyện để xứng đáng với danh hiệu người
đảng viên cộng sản :
Khái niệm: “đảng viên” bao hàm hai
mặt: cá nhân một con người mang danh
hiệu đảng viên và một thành viên của
Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và
của toàn Đảng nói chung). Người đảng
viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao

quý của mình khi làm tròn bổn phận trên
cả hai tư cách đó, nhờ sự phấn đấu của
bản thân và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của
tổ chức đảng.
- Về mặt cá nhân:
Trước hết mỗi người đảng viên phải
rèn luyện mình theo những đức tính của
con người Việt Nam, đó là:
+ Có tinh thần yêu nước, tự cường
dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa
đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu,
đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự
nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
+ Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn
đấu vì lợi ích chung.
+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống
văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân
nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước,
quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ
và cải thiện môi trường sinh thái.
+ Lao động chăm chỉ với lương tâm
nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, nâng
suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình,
tập thể và xã hội.
+ Thường xuyên học tập, nâng cao
hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ
thẩm mỹ và thể lực.
- Về tư cách đảng viên thành viên của
tổ chức đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Trước
mặt quần chúng, không phải ta cứ viết
lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ
yêu mến. Quần chúng chúng chỉ quý
mến những người có tư cách, đạo đức…,
làm mực thước cho người ta bắt chước” .
Đối với Đảng, “ Chúng ta vào Đảng là
để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp,
phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ
của người đảng viên”.
+ Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ
vững, tự khẳng định tư cách người cộng
sản của mình và không ngừng vượt lên
chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:
“tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ
cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ
và giữ đúng những tiêu chuẩn của ngưởi
đảng viên …”, coi đó là cách tốt nhất để
xứng đáng với danh hiệu người cộng
sản.
+ Trong nhiệm vụ nâng cao nâng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,
Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: từng cán
bộ, đảng viên … phải có ý chí phấn đấu
vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao; thường xuyên rèn luyện
phẩm chất đạo đức, không nể nang, né
tránh; kiên quyết đấu tranh với những
hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy
thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng
viên, trong từng tổ chức đảng, cơ quan
nơi mình sinh hoạt, công tác, ở trong
Đảng và trong xã hội; dũng cảm đấu
tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai
trái, thù địch.
- Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư
nhân
“Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải
gương mẫu chấp hành pháp luật, chính
sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp
hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban
Chấp hành Trung ương”.
+ Cơ sở để Đại hội thông qua chủ
trương trên là do nước ta đang trong
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, với trình độ phát triển
thấp kém của lực lượng sản xuất. Nhiệm
vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh
tế, giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng
phát triển trong xã hội, trong đó có trên 3
triệu đảng viên. Đó là thực hiện lời dạy
của V.I Lênin, phải qua “những bước
trung gian”, “bắc những nhịp cầu nhỏ”
từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.


+ Trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các
thành phần kinh tế cùng phát triển bình
đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ
của nền kinh tế; kinh tế tư nhân không
đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển
kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta.
+ Tuy nhiên, kinh tế tư nhân, do chịu
tác động của các quy luật thị trường có
thể có những tác động tiêu cực đến tiêu
chuẩn của người đảng viên. Để hạn chế
những tác động tiêu cực đó, Nghị quyết
Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác
với những công dân khác là ngoài việc
chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật
của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều
lệ Đảng và những quy định trong Đảng,
để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm
bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng
viên.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội X,
Hội nghị Trung ương 3 khoá X đã thông
qua những quy định đối với đảng viên
làm kinh tế tư nhân. Nhiệm vụ của mỗi
đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải
thực hiện tốt những quy định này.
+ Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư
nhân ở nước ngoài ta đã xuất hiện từ lâu
trong quá trình tiến hành công cuộc đổi
mới. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đại
hội X đã thảo luận, biểu quyết và thông
qua chủ trương “Đảng viên làm kinh tế
tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp
luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm
chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy
định của Ban Chấp hành Trung ương”.
+ Cơ sở để Đại hội thông qua chủ
trương trên là do nước ta đang trong
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, với trình độ phát triển
thấp kém của lực lượng sản xuất. Nhiệm
vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh
tế, giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng
phát triển trong xã hội, trong đó có trên 3
triệu đảng viên. Đó là thực hiện lời dạy
của V.I Lênin, phải qua “những bước
trung gian”, “bắc những nhịp cầu nhỏ”
từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các
thành phần kinh tế cùng phát triển bình
đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ
của nền kinh tế; kinh tế tư nhân không
đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển
kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta.
+ Tuy nhiên, kinh tế tư nhân, do chịu
tác động của các quy luật thị trường có
thể có những tác động tiêu cực đến tiêu
chuẩn của người đảng viên. Để hạn chế
những tác động tiêu cực đó, Nghị quyết
Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác
với những công dân khác là ngoài việc
chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật
của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều
lệ Đảng và những quy định trong Đảng,
để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm
bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng
viên.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội X,
Hội nghị Trung ương 3 khoá X đã thông
qua những quy định đối với đảng viên
làm kinh tế tư nhân. Nhiệm vụ của mỗi
đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải
thực hiện tốt những quy định này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×