Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều và giải pháp giảm nghèo tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

-

P
: Chính quy
Chuyên ngành
: K43
Khoa
: 2011 2015

Thái Nguyên 2015


i

tài:
giá v


Sinh viên


iicùng các

2015
Sinh viên


iii

...................22
....................................27
........................................29
....................31
- 2014.......................42
-2014 ............45
-2014 .....................46
-2014 ....................................48
-2014 ...................................50
.................52
2014...........................................................................................................................58

-2014................................................................................................59

- 2014 ...............................................................................60

- 2014..............................................................................................61

-2014.........................................................................63

-2014 ..........................64

-2014.......................................................................65

-2014..............................................................................................66


-2014.........67


iv

..............68

...................................................................................................................................70
.............72

..........................................................................................74

....................................................................................................74


v

................................10
............................11
.....................................20
................................54


vi

BNN
BVTV
CNH
CLB
CETA

: Centre Etuder Techniques Agricoles
(Trung

CBKN
HTX
KHKT
KN
MAFF

: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

NLN
NC - CN
PRA
PTNT
TCCB

-

ToT
TP. HCM
TTKN
TW
UBND
UB

:


vii

.
1.1

................................................................................................1
.......................................................................................1
..............................................................................................4
...............................................................................................4
...................................................................................................5
.....................................................5
..........................................................................5

.

........................................................................6
.........................................................................................................6
.....................................................................7
............................................................................10
..................................................................13
g.........................................................................15
.....................................................................................16
...................................................16
...............................................18
....................................................23
..............................................................................................26
..........................................................................................26
27
.................................................30

.

...36
.....................................................................36
........................................................................................36
..........................................................................................36
...........................................................................................36
u .....................................................................................37
.................................................................................37
............................................................................37
.........................................................38


viii

.

..............................................................39
............................39
...........................................................................................39
-

...............................................................................41
.............51
..................................................................51
...............................53
...........55

...........................................................................................................56
.....................................................57
..............................................................................57
......................................................................62
............................................................65
4.3.4. Công tác tham qu

...........................................................................67
........................................................................68
......................................75

..........................................................................................................................78
......................................................................................................78
.........................................................................................................78
.

................................................................80
..............................................................................................................80
............................................................................................................81


1

1.1
-

nhà.

n

-


2

Vietnamese Good
Agricultural Practices

chè

quy

.

an toàn

-

nông,

v

-CP

ngày 8/1/2010
o
Nông thôn.


3

[12]

chè TRI777, chè
an toàn theo tiêu


4

..

-

-

-

1.2

và t

.
1.3
-

GAP trên
-

GAP trên

bàn xã.
-


5

-

ngày càng cao.


6

2.1.1.

dân
. [5]

[ 5]
Chè an toàn:

(NO3

ng...)


7

2.1.2
*
Vi
-

- nông dân -

CBKN
g


8

-

MHTD

*
*

*

NN - NT.


9

*
*
NN - NT.
-

-


10

2.1.3.
-

Nhà nghiên
Nông dân

Hình 2.1


11

-

- nông thôn - nông dân.

-

PTNT

PTNT.
Giao
thông

nông

Phát
Chính
sách

Nghiên

Hình 2.2

nông
thôn

Tài chính


12

-

-

-


13

-

- NT.
2.1


14

PTNT

hính sách

- Khi xác
PTNT

ng trình


15

-CP

-

-

doanh
-

-

2.1.
g

l

nông dân, n
,n

,g

,g


16

:

2.2. C
2.2.1.

c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×